شهروند سازما

اشتغال و جامعه

Samsung provides employees and local residents with the means to accomplish their goals and improve their community.

ارائه فرصت‌های شغلی هدفمند
برای افراد بیشتر

سامسونگ به عنوان کارفرمایی که به دنبال ایجاد فرصت‌های برابر است با فراهم‌ کردن فرصت‌های شغلی هدفمند کمک می‌کند افراد بیشتری به رؤیاهایشان تحقق بخشند.

سرمایه‌گذاری روی جوامع محلی

سامسونگ، با امدادگری درون‌مرزی و بین‌المللی خود، متعهد است شرکتی باعزت باشد و به توسعه جوامعی که در آن فعالیت دارد کمک کند.

به دنبال راهبردهای رشد مشترک

هرجا که سخن از نوآوری با منفعت مشترک در میان باشد، سامسونگ همواره آماده همکاری است.