Samsung  IFA 2014Samsung  IFA 2014
"Smart TV F8000 65"Smart TV F8000 65
گردش هوای قدرتمند با طراحی سه وجهیگردش هوای قدرتمند با طراحی سه وجهی
HopeForChidlrenHopeForChidlren