Samsung Electronics Benelux B.V. – Privacybeleid

 

Het Samsung Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op online en mobiele websites, interactieve applicaties, diensten en producten (afzonderlijk een “Dienst” en tezamen “Diensten”) die verwijzen naar dit Privacybeleid en die binnen Nederland, België of Luxemburg worden aangeboden door of voor Samsung Electronics Co. Ltd., met zetel te 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Korea, of haar dochterondernemingen in de Benelux, Samsung Electronics Benelux B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland. Het ondernemingsnummer van dit bedrijf is 0472450079. De maatschappelijke zetel van dit bedrijf is gelegen te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland en hun respectievelijke dochterondernemingen (samen “Samsung”, “wij” of “ons”). Dit Privacybeleid is van toepassing, tenzij een ander beleid is voorzien bij een bepaalde Dienst, website of applicatie, in welk geval een dergelijk afwijkend beleid bepalend is. 

Het Privacybeleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen via uw gebruik van de Services. Lees het Privacybeleid goed door. Door gebruik van één van de Diensten geeft u aan dat het Privacybeleid van Samsung heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalige, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Het Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2017. 

 

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij u echter om persoonsgegevens mee te delen.

  De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

  • uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw fax- en telefoonnummer(s)
  • uw leeftijd en geslacht, uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en/of diensten.

  Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u identificeerbaar bent of geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid of gedrag, of genetische gegevens.

  Voor bepaalde applicaties verzamelen wij mogelijks wel gezondheidsgegevens of biometrische gegevens; de verwerking ervan wordt nader geregeld in de specifieke privacyverklaring die erop van toepassing is.

  Onze website maakt wel gebruik van cookies. De voorwaarden tot gebruik van cookies vindt u hier.

 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor één van de volgende doeleinden:

  • u registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van de verwerking van zoekopdrachten of van verzoeken om inlichtingen met betrekking tot onze vennootschap, onze producten of onze diensten), om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren;
  • onze markt, klanten, producten en diensten beoordelen en analyseren (met inbegrip van het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek), op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
  • ons in staat stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
  • voor interne archivering, op basis van onze gerechtvaardigde belangen;
  • voor marketingdoeleinden (onderhavig aan onderstaande afdeling met betrekking tot direct marketing), op basis van uw toestemming;
  • bepaalde van uw persoonsgegevens kunnen we combineren met andere gegevens in het kader van profilering om u gericht boodschappen en aanbiedingen te kunnen sturen zodat deze beter overeenkomen met uw voorkeuren, zulks op basis van uw toestemming;
  • het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties, om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren; en
  • ons toelaten u desgevallend in dienst te nemen als u informatie heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie voor een betrekking in ons bedrijf of in een Onderneming van de Samsung Groep, teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een overeenkomst met u.

  Alle bovenstaande overwegingen zijn op dezelfde manier van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door een Onderneming van de Samsung Groep voor dezelfde doeleinden.1

  Als wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 • Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

  • wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
  • wanneer u ons belt of met ons contact opneemt via een andere weg dan deze website.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. In dat geval zullen wij naast de informatie in dit Privacybeleid, uiterlijk binnen de maand na verkrijging van de gegevens, tevens informatie verstrekken over de herkomst van uw persoonsgegevens en de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens.

  Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

  Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

 • Wat met anonieme gegevens?

  Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

 • Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?

  Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins). Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument.

 • Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

  Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

  • aan andere Ondernemingen van de Samsung Groep, hetzij binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, hetzij aan ons moederbedrijf Samsung Electronics Co. Ltd. gevestigd in Zuid-Korea, hetgeen gedekt wordt door de adequaatheidsbeslissing Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1010 van de Commissie van 21 juni 2016;
  • wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van eventuele lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties);
  • wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;
  • aan onze professionele adviseurs;
  • aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;
  • indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven; of
  • indien het bij wet is vereist of toegestaan.

  Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden:

  • uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en
  • de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

  Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Nederlandse Wbp.

  Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Nederlandse Wbp. In het geval deze wet niet wordt nageleefd en indien wij dat gepast achten, kunnen wij disciplinaire maatregelen treffen tegen onze werknemers en medewerkers.

 • Direct marketing en uw voorkeuren

  1.Direct marketing

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u informatie mee te delen over onze producten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die u volgens ons kunnen interesseren.

  Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

  • e-mail;
  • telefoon (met inbegrip van automatische oproepen, dat betekent oproepen met een vooraf opgenomen marketingboodschap);
  • SMS en/of een andere vorm van elektronische berichten (bijvoorbeeld, MMS, beeldberichten, videoberichten, instant berichten en berichten van een volgende generatie);
  • post;
  • fax;
  • smartphone toepassingen; sociale netwerksites; Web 2.0; enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld; of
  • enige andere methode die relevant wordt in de toekomst.

  2.Uw voorkeuren op het gebied van direct marketing

  Als u ons persoonsgegevens verstrekt, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten of u al dan niet wenst dat deze gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, hetzij door ons, hetzij door derden (met inbegrip van onze commerciële partners). Wij zullen deze gegevens slechts voor direct marketing gebruiken mits uw expliciete toestemming door het desbetreffende vakje « Opt-in » (voorafgaande toestemming) aan te vinken op de pagina’s van deze website waar wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit « Opt-in » vakje kan gesplitst worden tussen verschillende categorieën van gegevens of verschillende marketingmethodes. Indien u van ons geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u dit steeds aangeven door een eenvoudige “Opt-out”.

  We zorgen er ook steeds voor dat elke marketingboodschap die wij u sturen een eenvoudige manier biedt om verdere marketingboodschappen te weigeren. In SMS-berichten kunnen wij u bijvoorbeeld melden dat u de vermelding STUUR'STOP'NAAR naar een telefoonnummer kan sturen, of in e-mailberichten kunnen wij een e-mailadres vermelden waarnaar u een weigeringsverzoek kan richten.

  Met “voorkeuren” bedoelen wij of u al dan niet direct marketing wenst te ontvangen en of wij u al dan niet direct marketingberichten kunnen sturen.

  U kan uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing veranderen door te allen tijde contact op te nemen met ons per brief naar Samsung Electronics Benelux BV, Postbus 75810, 1118 CX Schiphol. Bovendien, als u van ons direct marketing ontvangt per e-mail, wordt u in de e-mail herinnerd dat het mogelijk is een wijziging van uw voorkeuren te vragen. Als u met betrekking tot uw voorkeuren van mening verandert, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze gegevensbank(en) verwijderen voor zover iedere verdere verwerking ervan overbodig zou zijn geworden. Indien de verwerking van uw gegevens toch nog nodig zou zijn voor één of andere beoogde doelstelling, zullen wij uw gewijzigde voorkeuren alleszins zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

 • Wat zijn uw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht om kopij van uw persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van uw gegevens te vragen aan een derde;
  • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken; en
  • het recht om bezwaar te maken tegen profilering.

  Volgens het huidige Nederlandse recht brengen wij u voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

  • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

  Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per brief naar Samsung Electronics Benelux BV, Postbus 75810, 1118 CX Schiphol.

  Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

  Wij vragen u om ons te helpen ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Indien u denkt dat bepaalde persoonsgegevens die wij bezitten onjuist of onvolledig zijn, nodigen wij u uit om u tot ons te richten op de hierboven vermelde wijze. Wij zullen uw persoonsgegevens dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk verbeteren of aanpassen of verwijderen en dit ten laatste binnen de maand na de aanvraag.

  Om uw persoonsgegevens af te schermen van onbevoegden, vragen wij u om een kopij van uw identiteitskaart bij uw aanvraag toe te voegen, zodat wij deze kunnen controleren.

  U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Nederlandse Privacycommissie zijn:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Bezuidenhoutseweg 30
  2594 AV Den Haag

  Postadres:
  Postbus 93374
  2509 AJ DEN HAAG

  0900-2001201 (Spreekuur 10u-12u)
  0900-3282535 (Datalekken)
  070-8888 500 (Zakelijk)
  070-8888 501 (Fax)

  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

  Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Om niet toegelaten toegang, aanwending, wijziging, vernietiging of verspreiding te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures vastgelegd om de gegevens die wij via deze website verzamelen te beschermen en te beveiligen. Op deze manier willen wij elke niet toegelaten of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens voorkomen. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens helemaal veilig zijn.

  Wij optimaliseren de beveiliging van uw informatie door:

  • encryptie te gebruiken, waar dat gepast is;
  • paswoordbescherming te gebruiken; en
  • toegang tot uw persoonsgegevens te beperken en afdoende contractuele bepalingen tot vertrouwelijkheid jegens werknemers en medewerkers (bijvoorbeeld, enkel onze werknemers en medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden zullen toelating krijgen tot toegang van deze gegevens).

  Wij nodigen u uit om ons te helpen met de beveiliging van uw gegevens door te vermijden voor de hand liggende gebruikersnamen of wachtwoorden te gebruiken, door uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door ervoor te zorgen uw wachtwoord nooit met anderen te delen.

  Van zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

 • Links

  Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

 

Contact gegevens

Post adres: Samsung Electronics Benelux BV, Postbus 75810, 1118 CX Schiphol
Telefoonnummer: 088 90 90 100 (lokaal tarief)
Neem contact op

1 Als wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Nederlandse privacywet.