HLAVNÉ BODY LOKÁLNEJ POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI SAMSUNG

 • Rozsah
  Expand
 • Informácie, ktoré zhromažďujeme
  Expand
 • Používanie a zdieľanie informácií
  Expand
 • Dodatočné informácie o špecifických službách
  Expand
 • Ako nás kontaktovať
  Expand

Lokálna politika ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung

Účinná od: [2014.3]

Spoločnosť Samsung Electronics Co. Ltd. a naše sesterské spoločnosti („spoločnosť Samsung“, „my“, „nás“, „nám“) vedia, aká je pre našich zákazníkov dôležitá ochrana súkromia a preto sa snažíme mať jasné pravidlá týkajúce sa nášho spôsobu zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenosu a uchovávania vašich informácií. Táto stratégia ochrany súkromia poskytuje prehľad našich spôsobov zaobchádzania s informáciami. Stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na zariadenia spoločnosti Samsung, jej webové stránky alebo online aplikácie, ktoré sa o stratégii zmieňujú alebo na ňu odkazujú (súhrnne „naše služby“).

Hoci sa táto stratégia ochrany súkromia vzťahuje na všetky naše služby, poskytli sme aj určité konkrétne dodatky o ochrane súkromia, ktoré obsahujú dodatočné informácie o našich postupoch v súvislosti s konkrétnymi službami. Tieto dodatky sa vzťahujú na vaše využívanie služieb, ktorých sa týkajú. Dodatočný súhlas bude získaný pre určené činnosti spojené so spracúvaním údajov.

Upozorňujeme, že stratégia ochrany súkromia sa vzťahuje na vaše využívanie zariadení spoločnosti Samsung (patriacich medzi služby, ktorých sa týka táto stratégia ochrany súkromia, spolu s našimi webovými stránkami a online aplikáciami). Navyše platí bez ohľadu na to, či na prístup k našim službám používate počítač, mobilný telefón, tablet, televízor alebo iné zariadenie. Je dôležité, aby ste si stratégiu ochrany súkromia pozorne prečítali, pretože zakaždým, keď využijete naše služby, vyjadríte tým svoj súhlas s postupmi, ktoré opisujeme v stratégii ochrany súkromia a v dodatkoch. Ak s postupmi opísanými v stratégii ochrany súkromia nesúhlasíte, naše služby by ste nemali využívať.

Okrem toho je dôležité, aby ste si často overovali, či stratégia ochrany súkromia nebola aktualizovaná. Ak vykonáme aktualizáciu stratégie ochrany súkromia, o zmenách, ktoré budeme považovať za dôležité, vás budeme informovať prostredníctvom oznamu pri príslušných službách. Svojim prístupom a využitím našich služieb po tom, čo sme umiestnili takéto oznámenie, vyjadrujete svoj súhlas s novými postupmi identifikovanými v aktualizácii.. Najaktuálnejšia verzia stratégie ochrany súkromia bude vždy k dispozícii tu [https://account.samsung.com/membership/pp]. Môžete si skontrolovať aj „dátum účinnosti“ uvedený na začiatku a tak zistíte, kedy bola stratégia ochrany súkromia naposledy aktualizovaná.

Aké informácie o vás zhromažďujeme?

Informácie, ktoré nám poskytujete priamo

Niektoré služby umožňujú, aby ste nám informácie poskytli priamo. Napríklad:

 • Používatelia si môžu prostredníctvom niekoľkých našich služieb vytvárať účty alebo profily. V súvislosti s týmito službami vás v záujme zriadenia účtu alebo profilu môžeme požiadať o určité informácie o vašej osobe. Keď si napríklad vytvárate konto Samsung, môžete nám poskytnúť určité informácie o svojej osobe, ako napríklad meno a e-mailovú adresu.
 • Keď si od nás objednáte nejaký produkt alebo platenú službu, môžeme vás požiadať o poskytnutie vášho mena, kontaktných údajov, dodacej a fakturačnej adresy (adries) a
 • údajov o kreditnej karte, aby sme vašu objednávku mohli spracovať.
 • Niektoré z našich služieb vám umožňujú komunikovať s inými ľuďmi. Obsah takejto komunikácie sa bude prenášať prostredníctvom našich systémov a bude sa na nich aj uchovávať.

Informácie o vašom používaní služieb

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme zhromažďovať aj informácie o vašom používaní našich služieb, a to prostredníctvom softvéru na vašom zariadení alebo inými prostriedkami. Môžeme napríklad zhromažďovať:

 • informácie o zariadení — napríklad model vášho hardvéru, číslo IMEI a iné jedinečné identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému a nastavenia zariadenia, ktoré na prístup k službám používate.
 • informácie o prihlásení - napríklad čas a trvanie vášho používania služby, vyhľadávané pojmy zadávané prostredníctvom služieb a všetky informácie uložené v súboroch cookies, ktoré sme na vašom zariadení nastavili.
 • informácie o mieste — napríklad GPS signál vášho zariadenia alebo informácie o okolitých prístupových bodoch WiFi a základňových staniciach, ktoré k nám môžu byť prenášané, keď používate určité služby.
 • hlasové informácie — napríklad záznamy vášho hlasu, ktoré vytvárame (a môžeme uchovávať na našich serveroch), keď na ovládanie služby používate hlasové povely. (Zoberte na vedomie, že spolupracujeme s poskytovateľom služieb, ktorý pre nás zabezpečuje služby v oblasti konverzie reči na text. Tento poskytovateľ môže prijímať a uchovávať určité hlasové povely.)
 • iné informácie o vašom používaní služieb, napríklad o aplikáciách, ktoré používate, webových stránkach, ktoré navštevujete, ako aj o vašej interakcii s obsahom ponúkaným prostredníctvom služby.

Informácie zo zdrojov od tretích strán

Informácie o vás môžeme dostávať z verejne a komerčne dostupných zdrojov (v súlade so zákonom) a takéto informácie môžeme spojiť s inými informáciami, ktoré od vás alebo o vás dostaneme. Informácie o vás navyše môžeme dostať aj od služieb zabezpečujúcich fungovanie sociálnych sietí, keď sa s takýmito službami rozhodnete spojiť.

Ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme

Môžeme zhromažďovať aj iné informácie o vašej osobe, vašom zariadení alebo vašom používaní služieb, a to spôsobmi opísanými pri ich zhromažďovaní alebo s vašim súhlasom aj s inými spôsobmi.

Môžete sa rozhodnúť, že nám určité typy informácií neposkytnete (napr. informácie, ktoré požadujeme počas registrácie konta Samsung, môže to však ovplyvniť vašu schopnosť využívať niektoré služby.

Ako vaše informácie používame?

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať na nasledujúce účely:

 • na registráciu vašej osoby alebo vášho zariadenia na používanie služby;
 • na poskytovanie vami požadovanej služby alebo funkcie;
 • na poskytovanie na mieru šitého obsahu a odporúčaní na základe vašej predchádzajúcej činnosti pri využívaní našich služieb;
 • na reklamu, napríklad na poskytovanie na mieru šitej reklamy a sponzorovaného obsahu (aj prostredníctvom našej reklamnej služby AdHub, o ktorej sa môžete dozvedieť viac tu) a na to, aby sme vám posielali propagačné materiály;
 • na hodnotenie a analyzovanie nášho trhu, zákazníkov, produktov a služieb (ako aj na zisťovanie vašich názorov na naše produkty a služby a na vykonávanie zákazníckych prieskumov);
 • na zistenie spôsobu, akým ľudia naše služby používajú, aby sme ich mohli zlepšiť a vyvíjať nové produkty a služby;
 • na poskytovanie služieb údržby vášho zariadenia;
 • na realizáciu bezplatných losovaní o ceny, súťaží o ceny alebo reklamných kampaní v súlade so zákonom a
 • na iné účely s vaším súhlasom.

Informácie, ktoré od vás nazbierame, možno skombinujeme a použijeme na účely v súlade s týmito pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré podliehajú vášmu dodatočnému súhlasu. Po poskytnutí súhlasu s takýmto kombinovaním informácií budete mať možnosť kombinovanie vypnúť buď v ponukách nastavení určitých príslušných zariadení alebo návštevou tu [https://account.samsung.com/membership/service/dataCombination.do].

Komu vaše informácie sprístupňujeme?

Vaše informácie nebudeme bez vášho súhlasu sprístupňovať tretím stranám na ich vlastné marketingové alebo obchodné účely. Môžeme ich však sprístupňovať nasledujúcim subjektom:

 • Sesterským spoločnostiam. vaše informácie si môžu vymieňať partnerské spoločnosti spoločnosti Samsung.
 • Obchodným partnerom. vaše informácie môžeme poskytovať aj dôveryhodným obchodným partnerom vrátane operátorov bezdrôtových sietí. Tieto subjekty môžu používať vaše informácie na to, aby vám poskytovali služby, ktoré budete požadovať (napríklad video obsah poskytovaný portálom Netflix prostredníctvom služby SmartTV), robili prognózy o vašich záujmoch a poskytovali vám propagačné, reklamné a iné materiály.
 • Poskytovateľom služieb. vaše informácie môžeme sprístupňovať aj spoločnostiam, ktoré pre nás alebo v našom mene poskytujú služby, napríklad spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú s fakturáciou alebo posielajú e-maily v našom mene. Tieto subjekty majú obmedzenú možnosť využívať vaše informácie na iné účely než na účely poskytovania služieb pre našu spoločnosť.
 • Iným stranám, keď to vyžaduje zákon alebo je to potrebné na ochranu našich služieb. môžu nastať prípady, keď vaše informácie sprístupníme iným stranám:
  • aby sme dodržali zákon alebo konali v súlade s právnymi záväzkami(napríklad príkaz na domovú prehliadku alebo iné súdne nariadenie);
  • aby sme si overili alebo presadili dodržiavanie stratégií, ktorými sa riadia naše služby; a
  • aby sme ochránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Samsung alebo niektorej z našich sesterských spoločností, obchodných partnerov alebo zákazníkov.
 • Iným stranám v súvislosti s firemnými transakciami. vaše informácie môžeme sprístupňovať tretej strane v rámci fúzie alebo prevodu alebo v prípade konkurzného konania.
 • Iným stranám s vaším súhlasom alebo na váš pokyn. okrem prípadov sprístupnenia opísaných v tejto stratégii môžeme informácie o vás poskytovať tretím stranám v prípade, ak s tým budete súhlasiť alebo o to požiadate.

Vaše voľby

Ponúkame celý rad možností, o tom, ako používame vaše informácie. Môžete rozhodovať o tom, či chcete prijímať reklamné oznámenia od nás pokynov pre odhlásenia obsiahnuté v tomto oznámení. Okrem toho môžete tiež všeobecne rozhodovať v nastavení, alebo tým, že navštívite príslušné webové stránky, ako je uvedené nižšie;

A môžete byť schopní urobiť rozhodnutie v konkrétnych službách, alebo keď vám dať výpoveď just-in-time.

Čo robíme v záujme toho, aby sme zaistili bezpečnosť vašich informácií?

Aby sme zaistili bezpečnosť informácií, ktoré v súvislosti so službami zhromažďujeme, zaviedli sme primerané fyzické a technické opatrenia. Zoberte však, prosím, na vedomie, že hoci prijímame primerané kroky, aby sme vaše informácie ochránili, žiadna webová stránka, internetový prenos, počítačový systém alebo bezdrôtové spojenie nie je úplne bezpečný.

Súhlas s medzinárodným prenosom údajov

Využívaním ktorejkoľvek služby alebo účasťou v nej a/alebo tým, že nám poskytnete svoje informácie, vyjadrujete svoj súhlas so zhromažďovaním, prenosom, uchovávaním a spracúvaním vašich informácií mimo štátu vášho trvalého pobytu (napríklad Južnej Kórei), a to v súlade s touto stratégiou ochrany súkromia. Prosím, zoberte na vedomie, že zákony o ochrane údajov alebo iné zákony platné v štátoch, do ktorých môžu byť vaše informácie presunuté, nemusia byť také komplexné ako zákony platné vo vašom štáte.

Prístup k vaším informáciám

Podľa zákonov niektorých jurisdikcií môžete mať právo požadovať podrobnosti o informáciách, ktoré zhromažďujeme, a opravovať nepresnosti v takýchto informáciách. Ak to zákon povoľuje, za poskytnutie takejto možnosti vám môžeme účtovať malý poplatok. Môžeme zamietnuť vybavenie žiadostí, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú si neprimerané technické úsilie, ohrozujú súkromie ostatných, sú mimoriadne ťažko uskutočniteľné alebo v prípade ktorých miestne zákony inak nevyžadujú prístup. Ak chcete požiadať o prístup k svojim informáciám, prosím, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom na adrese [http://www.samsung.com/sk/info/privacy.html].

Uchovávanie údajov

Podnikáme primerané kroky, aby sme informácie o vás uchovávali len tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli získané, alebo podľa toho, ako to vyžaduje zmluva alebo príslušný zákon.

Odkazy a produkty tretích strán pri našich službách

Naše služby môžu odkazovať na webové stránky a služby tretích strán, na ktoré nemáme dosah. Nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo utajenie informácií zhromažďovaných prostredníctvom takýchto webových stránok alebo iných služieb. Mali by ste postupovať obozretne a preštudovať si vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré sa vzťahujú na webové stránky a služby tretích strán, ktoré využívate.

Okrem toho vám môžeme poskytnúť prístup aj k určitým produktom alebo službám (napr. aplikáciám, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby Samsung Apps) vyvinutým tretími stranami. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za takéto produkty alebo služby tretích strán.

Tretie strany, ktoré zabezpečujú obsah, reklamu alebo funkčnosť našich služieb:

Určitú časť obsahu, reklamy a funkčnosti našich služieb môžu zabezpečovať tretie strany, ktoré nie sú našimi pridruženými spoločnosťami. Napríklad:

 • prostredníctvom služby SmartTV vám umožňujeme sledovať video obsah zabezpečovaný spoločnosťami ako je Netflix;
 • tretie strany vyvíjajú aplikácie, ktoré sprístupňujeme prostredníctvom obchodu Samsung App;
 • niektoré tretie strany môžu zabezpečovať reklamu alebo sledovať, ktorú reklamu používatelia vidia, ako často ju vidia a ktorí z nich na ňu reagujú; a
 • umožňujeme vám zdieľať určité materiály v rámci služieb s inými stranami prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Google + a LinkedIn.

Tieto tretie strany môžu zhromažďovať alebo prijímať určité informácie o vašom používaní služieb, a to aj prostredníctvom používania súborov cookies, beaconov a podobných technológií, pričom takéto informácie môžu byť priebežne zhromaždené a spojené s informáciami získanými pomocou rozličných webových stránok a online služieb. Niektoré z týchto spoločností sa podieľajú na programoch vytvorených v odvetví, ktorých cieľom je dať spotrebiteľom možnosť vybrať si, či chcú dostávať cielenú reklamu. Ak sa chcete dozvedieť viac, prosím, navštívte webové stránky prevádzkované iniciatívou Network Advertising Initiative http://networkadvertising.org a alianciou Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/.

Ak sa pripojíte k sociálnej sieti, môžeme od jej prevádzkovateľa dostať autentifikačné údaje, ktoré si môžeme uložiť, aby ste sa mohli prihlásiť, ako aj ďalšie informácie, ktoré nám umožníte prijímať, keď sa k týmto sieťam pripojíte.

Zároveň, prosím, zoberte na vedomie, že ak sa rozhodnete k sociálnej sieti pripojiť na zariadení, ktoré okrem vás používajú aj iní ľudia, títo ostatní používatelia možno budú vidieť informácie, ktoré sa uchovávajú alebo zobrazujú v súvislosti s vaším účtom na sociálnej sieti alebo sieťach, ku ktorým sa pripájate.

Cookies, beacony a podobné technológie

Spolu s niektorými tretími stranami, ktoré vo vzťahu k našim službám poskytujú obsah, reklamu alebo iné funkcie, môžeme v určitých oblastiach našich služieb používať cookies, beacony a iné technológie.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré na vašom počítači, v televízore, na mobilnom telefóne alebo v inom zariadení uchovávajú informácie. Subjektu, ktorý takýto súbor cookie do vášho zariadenia umiestnil, umožňujú vašu identifikáciu na jednotlivých webových stránkach, pri konkrétnych službách, na zariadeniach a/alebo pri reláciách prehliadania. Súbory cookies sa používajú na mnoho užitočných účelov. Napríklad:

 • Súbory cookies si dokážu zapamätať vaše prihlasovacie údaje, takže ich nemusíte zadávať pri každom prihlásení.
 • Našej spoločnosti i tretím stranám pomáhajú zistiť, ktoré časti našich služieb sú najpopulárnejšie, pretože nám pomáhajú rozpoznať, ktoré stránky návštevníci navštevujú a ktoré funkcie využívajú, ako aj to, koľko času na daných stránkach strávia. Skúmaním informácií tohto typu dokážeme služby lepšie prispôsobovať pre vašu väčšiu spokojnosť.
 • Súbory cookies pomáhajú nám i tretím stranám zistiť, ktoré reklamy ste videli, aby ste nedostávali tie isté pri každom prístupe k službe.
 • Nám i tretím stranám pomáhajú v tom, aby sme vám poskytovali relevantný obsah a reklamu vďaka tomu, že zhromažďujú informácie o tom, ako naše služby a iné webové stránky a aplikácie využívate.

Keď na prístup k službám používate internetový prehliadač, môžete si ho nastaviť tak, aby prijímal všetky cookies, všetky cookies odmietal alebo vás v prípade odoslania súboru cookie upozornil. Každý prehliadač je iný, preto ak chcete zmeniť svoje nastavenia vo vzťahu k súborom cookies, preštudujte si menu Pomocníka vo svojom prehliadači. Operačný systém vášho zariadenia môže obsahovať dodatočné ovládacie prvky týkajúce sa súborov cookies.

Zoberte však, prosím, na vedomie, že niektoré služby môžu byť navrhnuté tak, aby fungovali len za pomoci súborov cookies a ak súbory cookies zablokujete, môže to ovplyvniť vašu schopnosť využívať takéto služby alebo niektoré ich časti.

Iné formy lokálneho uchovávania údajov

Spolu s niektorými tretími stranami môžeme v súvislosti s našimi službami používať aj iné formy technológií lokálneho uchovávania údajov, ako napríklad lokálne spoločne používané objekty (hovorí sa im aj „flash cookies“) a lokálne úložisko HTML5. Tieto technológie sú podobné ako súbory cookies, o ktorých sa hovorí vyššie, a to v tom, že sú uložené vo vašom zariadení a môžu byť použité na uchovávanie určitých informácií o vašej činnosti a o tom, čomu dávate prednosť. Na rozdiel od štandardných súborov cookies však tieto technológie môžu využívať iné časti vášho zariadenia a tak ich možno nebudete vedieť regulovať pomocou štandardných nástrojov a nastavení prehliadača. Ak máte záujem o informácie o tom, ako informácie nachádzajúce sa v súboroch flash cookies zablokovať alebo vymazať, prosím, kliknite sem.

Beacony

Spolu s určitými tretími stranami môžeme používať aj technológie nazývané beacony (alebo „pixely“), ktoré odosielajú informácie z vášho zariadenia na server. Beacony môžu byť vložené v online obsahu, videách a e-mailoch a serveru umožnia, aby prečítal určité typy informácií z vášho zariadenia, aby zistil, kedy ste si prezerali konkrétny obsah alebo konkrétnu e-mailovú správu a určil čas a dátum, kedy ste si prezerali beacon, ako aj IP adresu vášho zariadenia. Spolu s určitými tretími stranami používame beacony na mnoho rôznych účelov vrátane analýzy využívania našich služieb a (spolu so súbormi cookies) poskytovania obsahu a reklám, ktoré sú pre vás vhodnejšie.

Prístupom k našim službám a ich využívaním vyjadrujete svoj súhlas s uchovávaním súborov cookies, iných technológií lokálneho uchovávania, beaconov a iných informácií na vašich zariadeniach. Zároveň vyjadrujete aj súhlas s tým, aby sme spolu s tretími stranami spomínanými vyššie mali k takýmto súborom cookies, technológiám lokálneho uchovávania, beaconom a informáciám prístup.

Sociálne siete pluginy

Naše služby využívajú sociálne siete pluginov ( "pluginy" ). Ak používate službu, ktorá obsahuje pluginy, informácie môžu byť prevedené priamo z vášho prístroja na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Nemáme žiaden vplyv na údaje zhromažďované Pluginmi. Ak ste prihlásení na sociálnu sieť, použitie našej služby môže byť odkázané na váš účet na sociálnej sieti. Ak máte komunikovať s modulmi, napríklad kliknutím na tlačidlo "Like", "Follow" alebo "Zdieľať" alebo zadať komentár, môžu sa tieto informácie automaticky zobraziť vo vašom profile sociálnej siete . Dokonca aj keď nie ste prihlásení k svojmu účtu sociálnej siete, môže sa stať, že Pluginy prenesú vašu IP adresu na prevádzkovateľa sociálnych sietí. Prosím, zvážte to pri použití našich služieb.

Viac informácií o prevádzkovateľovi sociálnych sietí týchto pluginov použitých v našich službách ("prevádzkovateľov"), pozri nižšie:

Prevádzkovatelia pluginvo používaných v našich službách

Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

Facebook

Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko ("Facebook"). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+

Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html.

LinkedIn

Data controller: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). For further information you may visit LinkedIn’s privacy policy website at http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.

Twitter

Data controller: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Forfurther information you may visit Twitter’s privacy policy website at https://twitter.com/privacy.

Ďalšie informácie

Ak máte nejaké konkrétne otázky, prosím, kontaktujte nás na adrese:

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

Používatelia v Európe, prosím kontaktujte nás na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS,

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Používatelia v Európe, ktorí majú otázky o platených online službách, nás môžu kontaktovať na adrese:

Samsung Electronics GmbH
Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., Deutschland

E-mail: prostredníctvom časti „Kontakt“ na stránke http://www.samsung.com/sk/info/privacy.html

[Hypertextové prepojenie na kľúčové pojmy]

[Dodanie prispôsobeného obsahu a poskytovanie odporúčaní]: Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli prispôsobený obsah a odporúčania, ktoré budú čiastočne vychádzať aj z vašich predchádzajúcich aktivít v rámci našich služieb. Služba Samsung Hub vám napríklad poskytuje odporúčania týkajúce sa videí, hudby, aplikácií a obsahu tretích strán, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať. Vaša SmartTV poskytuje odporúčania o video obsahu, ktorý by sa vám mohol páčiť. Ak chcete získať informácie o možnostiach voľby vo vzťahu k súkromiu, ktoré môžete mať v súvislosti s týmito službami k dispozícii, navštívte, prosím nastavenia z ponuky menu vášho zariadenia.

[Zlepšovanie a vývoj nových produktov a služieb]: Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať na zistenie spôsobu, akým nami ponúkané produkty a služby používate, aby sme ich mohli zlepšovať a vyvíjať nové produkty a služby. Tieto informácie môžeme napríklad používať na to, aby sme prijímali lepšie rozhodnutia o dizajne našich zariadení a výbere obsahu spoločnosti Samsung a tretích strán, ktorý je prístupný prostredníctvom našich zariadení a služieb.

[Sesterské spoločnosti]: Pojem „sesterské spoločnosti“ označuje spoločnosti, ktoré majú so spoločnosťou Samsung Electronics Co. Ltd. vzťah z dôvodu spoločného vlastníctva alebo kontroly. Medzi naše sesterské spoločnosti patria spoločnosti s názvom Samsung Electronics, napríklad Samsung Electronics (UK) Limited. Môžu zahŕňať aj iné spoločnosti, ktorých vzťah je založený na spoločnom vlastníctve a kontrole, ako je napríklad spoločnosť Samsung Information Systems America.