Informácie o záruke

Informácie o záruke

Warranty Information. Warranty Information.
Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zakúpením výrobku značky SAMSUNG. Naším cieľom je Vaša spokojnosť s výrobkom počas celej doby jeho používania, preto by sme Vás radi upozornili na niektoré dôležité skutočnosti :

Skôr než začnete výrobok používať, prečítajte si prosím priložený návod na používanie a dôsledne sa ním riaďte.
Výrobok je určený na používanie výlučne v domácnosti na domáce použitie, ak to návod na používanie nestanovuje inak.
Pri novom tovare dlhodobej spotreby s obchodnou značkou SAMSUNG (ďalej len výrobok), ktorý bol predaný spotrebiteľovi prostredníctvom predávajúceho v rámci spotrebiteľskej zmluvy v maloobchodnej sieti predajní na území Slovenskej republiky, pri dodržaní všetkých záručných podmienok a pokiaľ bol výrobok predávajúcim predaný spotrebiteľovi v lehote do 24 mesiacov od jeho dodania spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom na Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava (ďalej len výrobca) predávajúcemu či už priamo, alebo prostredníctvom distribútora, preberá výrobca zodpovednosť za prípadné vady výrobku, ktoré sa na výrobku vyskytnú po jeho prevzatí spotrebiteľom v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov, a to pri dodržaní všetkých podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Na vybrané výrobky, ako sú monitory k osobným počítačom, poskytuje výrobca predĺženú záruku 36 mesiacov. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku v zmysle záručných podmienok a ustanovení Občianskeho zákonníka odo dňa prevzatia výrobku spotrebiteľom v záručnej dobe 24 mesiacov a u vybraných výrobkov 36 mesiacov.
Nároky z vád výrobku je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Výrobca je v odôvodnených prípadoch pri určitých typoch výrobkov oprávnený podmieniť svoju zodpovednosť za vady výrobku v rámci záručnej doby jeho uvedením do prevádzky ním povereným subjektom s príslušnou kvalifikáciou. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, najneskôr však po troch týždňoch od prevzatia výrobku spotrebiteľom.
Spotrebiteľ môže uplatniť svoje nároky z vád výrobku v ktoromkoľvek z autorizovaných servisných stredísk, ktorých adresy mu boli poskytnuté predávajúcim alebo výrobcom. Pri uplatnení nároku je spotrebiteľ povinný predložiť tovar na opravu kompletný, spolu s riadne vyplneným záručným listom alebo originálom strojovo vytlačeného dokladu o kúpe s uvedením modelového označenia a dátumu predaja. Kópie záručných listov, dokladov o kúpe, doklady nevyplnené, zmenené, doplnené alebo poškodené nie je možné považovať za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku u predávajúceho.
Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva na záručnú opravu až do doby, kedy po skončení opravy bol spotrebiteľ povinný si výrobok prevziať. Dokladom o tejto dobe je opravný list, ktorý spotrebiteľovi vystaví servisné stredisko.
V prípade odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na jej odstránenie bezplatne, v náležitom čase a náležitým spôsobom a výrobca je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Ak to vzhľadom k povahe vady nie je neprimerané, spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady žiadať o výmenu výrobku, alebo ak sa chyba týka iba súčiastky, tak výmenu súčiastky. Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, spotrebiteľ môže žiadať o zľavu z nákupnej ceny výrobku alebo o výmenu výrobku alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný predávajúcemu vrátiť kompletný výrobok (vrátane všetkého príslušenstva).
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním, na zníženie kapacity akumulátorovej batérie spôsobené jej opotrebením.
Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o preskúšanie výrobku a poskytnutie informácií o používaní (na základe návodu na používanie).
Inštalácia a sprevádzkovanie výrobku nepatria medzi povinnosti výrobcu v rámci záruky. V prípade potreby je nutné toto zveriť autorizovanému subjektu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z nesprávneho používania, prevádzkovania či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.
Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa, nemôže byť dôvodom na reklamáciu.
Spotrebiteľ nemá nárok na vydanie dielov alebo súčastí výrobku, ktoré boli vo výrobku vymenené pri odstraňovaní vady.

Reklamácia nemôže byť uznaná za oprávnenú a spotrebiteľ stratí nárok na záručnú opravu alebo odstránenie vady zdarma v nasledujúcich prípadoch :

výrobok nebol predaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy,
výrobok bol používaný v rozpore s návodom na používanie, neboli dodržané pokyny týkajúce sa prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch, výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému či inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu či nevhodnej polarite tohto napätia,
výrobok bol mechanicky poškodený (napríklad počas prepravy, neprimeraným zaobchádzaním, čistením a pod.),
do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené výrobcom,
na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby a pod.),
vada je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením (vrátane zníženia kapacity nabíjateľnej batérie v dôsledku nadmerného počtu nabíjacích cyklov),
akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku vrátane živelnej udalosti, skratu na vstupoch, výstupoch alebo na kryte,
pri svojvoľných zmenách na záručnom liste nepovolanou osobou, pri nevyplnení záručného listu, pri strate záručného listu,
výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku.

Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak :

výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike, vrátane použitých signálov,
výrobok je používaný s odporúčanými čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými nosičmi (pamäťovými médiami), ktoré sú v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike. Výrobca nezodpovedá za prípadné vady výrobku, ktoré vzniknú vplyvom použitých médií (vrátane znečistenia audio a video hláv, optických snímačov a ostatných častí výrobku), vplyvom inej štruktúry alebo množstva informácií na nich uložených, než pripúšťajú uvedené normy.
výrobok je používaný spolu s výrobcom odporúčaným neopotrebovaným príslušenstvom a je mu pravidelne vymieňané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu (napr. batérie),
výrobok je používaný spôsobom zodpovedajúcim prevádzke v domácnosti, t. j. mechanické súčiastky, ktoré sa opotrebovávajú (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich súčasti) sú v prevádzke do 1000 prevádzkových hodín za rok, zobrazovacie časti (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, žiarovky, displeje, alebo ich súčasti) sú v prevádzke do 2500 prevádzkových hodín za rok.

Pokiaľ vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku. Za rozpor s kúpnou zmluvou sa ďalej nepovažuje opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené obvyklým používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátora po dobe ich obvyklej životnosti (6 mesiacov), opotrebenie zobrazovacích častí).

Stav výrobku sa môže zmeniť, ak sa skladuje príliš dlho a/alebo v neprimeraných podmienkach. V takomto prípade je potrebné v záujme bezpečnej prevádzky pred jeho sprevádzkovaním výrobok skontrolovať servisným technikom. Takáto kontrola nespadá medzi opravy v rámci záruky a prípadné náklady na ňu znáša spotrebiteľ.

Kontaktné adresy autorizovaných servisných stredísk získate na telefónnom čísle zákazníckej služby 0800-SAMSUNG (0800-726786).
Informácie o Dobrovoľnej záruke výrobcu

KONTAKT
po-so 08:00–20:00
ne 08:00–18:00
※ B2B 800 726 222
po-so 08:00–20:00
ne 08:00–18:00


V prípade otázok týkajúcich sa tlačiarní navštívte webové stránky spoločnosti HP - www.support.hp.com