Na čo sa záruka vzťahuje

Záručné Podmienky

General

Informácie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zakúpením výrobku SAMSUNG (ďalej len „výrobok“). Našim cieľom je Vaša spokojnosť a preto by sme Vás radi upozornili na niektoré dôležité skutočnosti:

Pred prvým použitím výrobku si starostlivo preštudujte návod na obsluhu a dôkladne sa ním riaďte. Všetky výrobky sú určené pre domáce použitie, ak nie je v návode k obsluhe, v popise prevádzky alebo v užívateľskej príručke uvedené inak. Pri používaní iným spôsobom alebo používaním v rozpore s návodom nebude reklamácia uznaná za oprávnenú.

Nevhodný výber výrobku a skutočnosť, že výrobok nevyhovuje Vašim požiadavkám, nemôže byť dôvodom k reklamácii.

Kupujúci má právo žiadať od predávajúceho preskúšanie funkčnosti výrobku a zoznámenie s jeho obsluhou.

Predávajúci je povinný vyplniť na záručnom liste presný modelový kód, výrobné číslo, dátum predaja a pripojiť pečiatku predávajúceho a podpis predávajúceho alebo osoby oprávnenej konať za predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku spôsobené jeho zvyčajným užívaním.

Uvedenie výrobku do prevádzky a jeho nastavenie nepatrí medzi povinnosti predávajúceho vyplývajúce z poskytnutej záruky. Tieto činnosti nechajte vykonať autorizovanú servisnú organizáciu (vady spôsobené neodbornou obsluhou, použitím alebo prevádzkou nemôžu byť nárokované v rámci záruky).

Nevhodné skladovanie po dlhšiu dobu alebo pri nevhodných podmienkach môže spôsobiť zhoršenie technického stavu výrobku. V tomto prípade je nutné nechať výrobok pred uvedením do prevádzky prehliadnuť autorizovanou servisnou organizáciou. Náklady prehliadky ani odstránenie vzniknutých vád nie je možné nárokovať v rámci záruky.

Pokiaľ boli dodržané všetky záručné podmienky a výrobok bol predaný koncovému kupujúcemu (spotrebiteľovi) na území Slovenskej republiky v dobe 6 mesiacov od dodania výrobku predávajúcemu spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., česká organizačná zložka (ďalej len „SAMSUNG“), preberá spoločnosť SAMSUNG záruku 24 mesiacov podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka. Na vybrané výrobky spoločnosť SAMSUNG poskytuje záruku so záručnou dobou predĺženou  na celkovú dĺžku 36 mesiacov, za vybrané výrobky sa považujú iba tie výrobky, na  ktorých je vyslovene uvedené, že sa na nich poskytuje záruka s predĺženou záručnou dobou. Spoločnosť SAMSUNG preberá záruku v rozsahu, v akom bola poskytnutá predávajúcemu, avšak v žiadnom prípade v rozsahu presahujúcom rozsah záruky stanovenej príslušnými zákonnými ustanoveniami, ibaže tak vyslovene vyplýva z týchto záručných podmienok. Záručná doba začína plynúť odo dňa  prevzatia výrobku kupujúcim. V prípade, že bol výrobok uvedený do prevádzky iným podnikateľom ako predávajúcim, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, ktoré musí byť vykonané najneskôr do troch týždňov od prevzatia výrobku kupujúcim. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať.

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u autorizovanej servisnej organizácie (ďalej len „autorizovaný servis“). U autorizovaného servisu sa reklamácia uplatňuje predložením riadne vyplneného záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a dátumom predaja. Fotokópie záručných listov alebo dokladov o zakúpení výrobku, doklady nevyplnené, zmenené, dodatočne doplnené alebo nečitateľné nebudú považované za doklady preukazujúce oprávnenosť poskytnutej záruky spoločnosti SAMSUNG. Autorizované servisy sú uvedené na platnom zozname vydanom spoločnosťou SAMSUNG, ktorý nájdete na uvedenej internetovej adrese www.samsung.sk, zákazníckej linke alebo u predávajúceho. Autorizované servisy sú subjektmi určenými k  vybaveniu reklamácie.

Predávajúci či autorizovaný servis, u ktorého je reklamácia uplatnená, nie je povinný prijať k spracovaniu reklamácie výrobok, ak ho kupujúci neodovzdá so všetkými potrebnými komponentmi a príslušenstvom.

Vada výrobku, ktorú je možné rýchlo a bez následkov odstrániť, bude odstránená opravou, alebo prípadne výmenou komponentu výrobku, v  takom prípade je vzhľadom k povahe vady neúmerné, aby bol vymenený celý výrobok (§ 622 ods. 2 zák.č.40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka).

Ak je rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou, ktorá nebola poskytnutá spoločnosťou SAMSUNG, nepreberá spoločnosť SAMSUNG záručné povinnosti vyplývajúce z takého rozporu s kúpnou zmluvou.

Kupujúcemu, ktorý uplatní reklamáciu, nevzniká nárok na časti výrobku, ktoré boli vymenené. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný predávajúcemu vrátiť  kompletný výrobok (vrátane všetkého dodaného príslušenstva a komponentov), záručný list a vhodný obal. 

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe vecí viažu podľa osobitných  právnych predpisov.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemôže byť uplatnený reklamačný nárok uznaný spoločnosťou SAMSUNG, sa považuje:

Pokiaľ výrobok nebol predaný na základe kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú:

ako predávajúci – fyzická alebo právnická osoba predávajúca výrobok ako podnikateľ, a ako kupujúci – spotrebiteľ. 

Akékoľvek zmeny v záručnom liste vykonané neoprávnenou osobou, nevyplnenie alebo strata záručného listu

Používanie výrobku k inému účelu ako pre ktorý je výrobok určený (napr. k podnikaniu) alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.

Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami apod.).

Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo strate na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájajúcemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájajúcich článkov a pod.

Pokiaľ boli kýmkoľvek spôsobom vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie ku zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej zemi, ako pre ktorú bol výrobok navrhnutý a schválený.

Za bežné používanie sa považuje hlavne, pokiaľ výrobok:

Je používaný s doporučenými, čistými a neopotrebovanými magnetickými, optickými alebo inými pamäťovými médiami. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné vady výrobku vzniknuté vplyvom použitých médií (vrátane znečistenia audio a video hláv, optických snímačov a ostatných častí), rovnako ako médií, ktorých vlastnosti nezodpovedajú štandardom prijatým v Slovenskej republike alebo obsahujú inú štruktúru informácií ako tieto štandardy pripúšťajú.

Je používaný s doporučeným neopotrebovaným príslušenstvom, ktoré je pravidelne vymieňané (napr. batéria).

Je používaný v súlade so zákonmi, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike vrátane použitých signálov.

Je používaný spôsobom zodpovedajúcim prevádzke v domácnosti, t.j. mechanické komponenty, ktoré sa pri používaní opotrebovávajú, sú v prevádzke do 1000 prevádzkových hodín za rok (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich komponenty) a zobrazovacie časti sú v prevádzke do 2500 prevádzkových hodín za rok (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, žiarovky, displeje alebo ich komponenty).

Za rozpor s kúpnou zmluvou nie je spoločnosťou SAMSUNG považované:

Opotrebenie výrobku alebo časti výrobku spôsobené bežným používaním výrobku alebo časti výrobku (napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity akumulátorov po dobe bežnej životnosti 6 mesiacov, opotrebenie zobrazovacích častí, spotreba toneru, opotrebenie filtru atď.).

Odchýlky konvergencií a geometrie do 1%, rušivé napätie v obvodoch video do odstupu 42 dB, rušivé napätie audio merané podľa váhovej krivky A v prípade prístrojov strednej triedy do odstupu 52 dB, rušivé napätie audio merané podľa váhovej krivky A v prípade prístrojov triedy High End do odstupu 60 dB, prechodové javy pri prepínaní alebo zmene stavu, odchýlky čistoty farieb za krajných podmienok prevádzky (statické biele plochy), rušivé zvuky vzniknuté prevádzkou prístroja do úrovne 45 dB, vadné zobrazovacie body LCD a plazmových displejov, pokiaľ ich počet zodpovedá technickej špecifikácii.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Tento dokument obsahuje podmienky obmedzenej záruky pre koncových zákazníkov, ktorí sú spotrebitelia („Záruka“), ktoré poskytuje spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom na adrese V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestských súdom v Prahe, sp. Zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B („Samsung“). Spoločnosť Samsung ponúka samostatné balíčky obchodnej podpory pre koncových užívateľov, ktorí sú podnikatelia, viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti  Samsung na adrese [www.samsung.sk]. Pre účely tejto Záruky sa „koncovým užívateľom, ktorý je podnikateľom“ rozumie akákoľvek osoba používajúca produkty Samsung v rámci svojho podnikania, životnosti alebo profesie. To zahrňuje i fyzické osoby jednajúce v rámci svojho podnikania, živnosti alebo profesie, kde to zákon umožňuje. „Koncovým užívateľom, ktorý je spotrebiteľom“ je každá iná fyzická osoba (ďalej len „Spotrebiteľ“). Záruka sa vzťahuje na nároky (reklamácia) vznesená voči spoločnosti Samsung zo strany Spotrebiteľov, ktorí si zakúpia v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku (spoločne „Územie“) dňa [2.11.2015] alebo neskôr produkt uvádzaný na trh subjektom Samsung so sídlom na Územiach. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto Záruky a dokumentáciou v produktovej krabičke (originálne balenie, v ktorom sa výrobok dodáva kupujúcemu) budú platiť podmienky obsiahnuté v produktovej krabičke. Podmienky záruky poskytnuté spoločnosťou Samsung na produkty zakúpené pred [2.11.2015] sú dostupné na adrese [www.samsung.sk].

Táto Záruka platí pre Spotrebiteľa, ktorý získa vlastnícke právo k produktu zákonným spôsobom. Spotrebitelia, ktorí majú produkt Samsung v prenájme alebo na leasing, musia kontaktovať prenajímateľa alebo leasingovú spoločnosť za účelom stanovenia použiteľnosti tejto Záruky. Na repasované produkty  sa táto Záruka nevzťahuje.

MAJTE PROSÍM NA PAMÄTI, ŽE TÁTO ZÁRUKA  JE DOBROVOĽNÁ ZÁRUKA VÝROBCU, POSKYTUJE PRÁVA NAD RÁMEC ZÁKONOM DANÝCH PRÁV SPOTREBITEĽOV PODĽA PLATNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TOVARU A NIJAKO TIETO PRÁVA NEOVPLYVŇUJE.

ČO POKRÝVA TÁTO ZÁRUKA

Štandardná záručná doba

Samsung poskytuje záruku, že produkt nebude vykazovať chyby materiálu a vyhotovenie po dobu 24 mesiacov od dáta pôvodného  prevzatia produktu pôvodným Spotrebiteľom („Pôvodný dátum prevzatia“). Akékoľvek nároky (reklamácia) podľa tejto Záruky uplatnené mimo tu uvedenú záručnú dobu nebudú uznané. Uplatnenie nároku (reklamácia) podľa tejto Záruky nemá vplyv na zostávajúcu dobu trvania Záruky, iba ak by platné vnútroštátne predpisy stanovili niečo iného.

Záruka len na časti

Spoločnosť Samsung poskytuje nasledujúce predĺžené záručné doby od Pôvodného dátumu  prevzatia na určité časti (nezahrňujú náklady na prácu v súvislosti s inštaláciou týchto častí, ktoré môžu byť účtované v rozsahu povolenom vnútroštátnym právom):

Keramická glazovaná dutina v mikrovlnných rúrach: 10 rokov

Invertorový motor v práčkách, sušičkách a v práčkách se sušičkou: 10 rokov

Digitálny invertorový motor robotických vysávačov: 10 rokov

Invertorový kompresor v chladničkách: 10 rokov

Kompresor v klimatizácii: 5 rokov

Kompresor v systémoch ekologického vykurovania: 5 rokov

Spotrebný tovar

Nasledujúce položky sú spotrebný tovar (iba ak by platné vnútroštátne právne predpisy stanovili niečo iné), a preto bežné zníženie ich výkonu v dôsledku ich normálneho používania Spotrebiteľom nebude považované za vadu. Vzhľadom k tomu sa na ne vzťahuje nasledujúca záruka:

Batéria: 12 mesiacov od Pôvodného dátumu  prevzatia

Vodný filter v chladničke: Záruka nie je poskytovaná

Vrecko vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná

HEPA filtre vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná

Spotrebný tovar

Nasledujúce položky sú spotrebný tovar (iba ak by platné vnútroštátne právne predpisy stanovili niečo iné), a preto bežné zníženie ich výkonu v dôsledku ich normálneho používania Spotrebiteľom nebude považované za vadu. Vzhľadom k tomu sa na ne vzťahuje nasledujúca záruka:

Batéria: 12 mesiacov od Pôvodného dátumu  prevzatia

Vodný filter v chladničke: Záruka nie je poskytovaná

Vrecko vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná

HEPA filtre vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná

AKTUALIZÁCIA SOFTWARU

Niektoré elektronické zariadenia vyžadujú čas od času aktualizácie, aby pracovali optimálne spolu s ďalšími zariadeniami a sieťami. Spoločnosť Samsung bude všetky tieto aktualizácie bezplatne ponúkať on-line na adrese www.samsung.com. Spotrebiteľ je zodpovedný za použitie týchto aktualizácií a za zaistenie toho, aby mal produkt nainštalovanú najnovšiu verziu softwaru Samsung, spoločnosť Samsung nebude taký problém posudzovať ako vadu, na ktorú sa vzťahuje táto Záruka. 

POVINNOSTI SPOLOČNOSTI SAMSUNG

Za podmienok tejto Záruky po dobu trvania záručnej doby spoločnosť Samsung podľa svojho uváženia (iba ak by platné vnútroštátne predpisy stanovili niečo iné) opraví vady na produkte Samsung alebo produkt bezplatne vymení (s výnimkou nákladov na dopravu, odstránenie alebo inštaláciu produktu, ktoré môžu byť účtované v rozsahu povolenom vnútroštátnym právom, a to v primeranej lehote). Náhradné diely alebo výmena produktu Samsung budú poskytnuté na základe výmeny a môže ísť buď o nové výrobky, alebo repasované do podoby funkčného ekvivalentu nového produktu, iba ak by platné vnútroštátne predpisy stanovili niečo iné. Na opravenú alebo nahradenú položku sa bude vzťahovať záručná doba, akú stanovia platné vnútroštátne predpisy. Všetky pôvodné položky nahradené pri poskytovaní služieb podľa tejto Záruky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Samsung a nové alebo náhradné položky sa stávajú vlastníctvom Spotrebiteľa.

AKO UPLATNIŤ NÁROK (REKLAMÁCIU)

V prípade, že bude  uplatnený nárok (reklamácia) podľa tejto Záruky, Spotrebitelia by mali kontaktovať linku zákazníckej podpory spoločnosti Samsung a postupovať podľa pokynov alebo rád, ktoré im budú poskytnuté. Pokiaľ je to možné, spoločnosť Samsung môže použiť metódu vzdialeného prístupu k diagnostike akéhokoľvek problému, pričom v takom prípade bude Spotrebiteľ požiadaný o súhlas s tým, aby spoločnosť Samsung alebo jeho zástupca mohol použiť vzdialený prístup k produktu. Kontaktné údaje spoločnosti Samsung a linky zákazníckej podpory sú poskytnuté v závere tohto dokumentu.

Nároky (reklamácie) uplatnené podľa tejto Záruky sú platné iba po predložení dokladu o kúpe produktu  pôvodným Spotrebiteľom, ktorý predstavuje pôvodná faktúra alebo príjmový doklad alebo akýkoľvek iný doklad o nákupe stanovený platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi s uvedením dátumu nákupu, názvu predajcu, názvu modelu a produktového čísla.

ZÁRUČNÉ OPRAVY

Opravy vykonané podľa tejto Záruky musia byť vykonané autorizovaným servisným strediskom Samsung. Za opravy vykonané mimo autorizované servisné stredisko Samsung nebude poskytnutá žiadna náhrada nákladov ani sa na ne nebude vzťahovať záruka.

MODIFIKÁCIA

Produkt nie je považovaný za  vadný čo do materiálu či prevedenia z toho dôvodu, že vyžaduje modifikáciu, aby splňoval platné vnútroštátne alebo miestne technické alebo bezpečnostné predpisy alebo vyhovoval platným nastaveniam siete v akejkoľvek inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol produkt pôvodne navrhnutý a vyrobený, tak ako je uvedené na produkte, originálnom balení alebo originálnom návode na použitie. Táto Záruka sa nebude na takú modifikáciu vzťahovať, ani za ňu nebude poskytnutá žiadna náhrada, a to ani za akúkoľvek ujmu, ktorá by v dôsledku toho mohla vzniknúť.

VYLÚČENIE

Táto Záruka sa v žiadnom prípade nevzťahuje na nasledujúce:

(a) pravidelné kontroly, údržbu a opravu alebo výmenu častí v dôsledku bežného opotrebovania, 

(b) kozmetické poškodenie, mimo iného vrátane škrabancov a preliačin, 

(c) náklady na dopravu, odstránenie alebo inštaláciu produktu,

(d) nefunkčnosť alebo poškodenie spôsobené akoukoľvek príčinou, ktorá nie je pričítateľná výrobe a designu produktu (mimo iného vrátane požiaru, vody,  nedbanlivosti, vírusov, nesprávneho používania atď.),

(e) používanie produktu v rámci podnikania, živnosti alebo profesie,

(f) zneužitie alebo nesprávne používanie, mimo iného vrátane prípadov nepoužívania tohto produktu k jeho bežným účelom v súlade s pokynmi spoločnosti Samsung pre používanie a údržbu,

(g) použitie produktu spolu s príslušenstvom, nabíjačkami alebo spotrebným materiálom, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Samsung pre použitie s týmto produktom,

(h) porucha produktu vyplývajúca z nesprávnej alebo neúplnej inštalácie alebo použitie nezodpovedajúce aktuálne platným technickým alebo bezpečnostným normám alebo nedodržanie pokynov uvedených v návode na použitie produktu, iba ak by bola inštalácia vykonaná spoločnosťou Samsung, 

(i)  poškodenie batérie spôsobené nadmerným nabitím alebo použitím v rozpore s konkrétnymi pokynmi pre starostlivosť o produkt uvedenými v návode na použitie produktu, 

(j) prípady, kedy bolo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) alebo produktové číslo zámerne upravené, vymazané, odstránené alebo učinené nečitateľným,

(k) prípady,  kedy bola porušená ktorákoľvek z pečatí na obale batérie alebo článkoch alebo táto pečať vykazuje známky neoprávnenej manipulácie,

(l) prípady, kedy k poškodeniu produktu došlo v dôsledku zmeny konfigurácie odoslaného produktu (buď hardwaru alebo softwaru), iba ak by to bolo spoločnosťou Samsung vopred odsúhlasené,  

(m) prípady, kedy došlo k poškodeniu panelu s displejom,

(n) prípady, kedy Spotrebitelia odmietnu spoločnosti Samsung poskytnúť príslušné heslo alebo bezpečnostné informácie týkajúce sa produktu, ktoré spoločnosť Samsung potrebuje k vykonaniu servisu podľa tejto Záruky,

(o) Závady, ktoré môžu byť oprávnené nainštalovaním oficiálneho softwaru alebo softwarových aktualizácií, ktoré neposkytuje Samsung, ale ktoré sú voľne dostupné na trhu, a 

(p) Problémy riešiteľné použitím štandardných postupov opravy spoločnosti Samsung (vzdialené alebo automaticky riadené, časti, ktoré môže inštalovať Spotrebiteľ), pokiaľ Spotrebiteľ odmietol také metódy použiť bez primeraného dôvodu.

V prípade služieb poskytovaných spoločnosťou Samsung v súvislosti s opravou poškodenia alebo chyby, ktoré boli spôsobené niektorým z vyššie uvedených dôvodov, môžu byť účtované náklady na prácu, dopravu alebo náhradné diely. Zároveň môže byť účtované preinštalovanie originálneho softwaru.

ÚDAJE/POLOŽKY SPOTREBITEĽA PONECHANÉ V PRODUKTE

Spoločnosť Samsung nepreberá žiadnu zodpovednosť za Spotrebiteľovu SIM kartu, pamäťovú kartu, CD, DVD alebo iné pamäťové médiá alebo majetok patriaci Spotrebiteľovi, ktorý nebol z produktu odstránený pred jeho odovzdaním na  reklamáciu.

Aby sa predišlo pochybnostiam, táto Záruka sa nevzťahuje na žiadny hardware alebo software tretích strán, ktorý môže byť predávaný alebo balený s produktom Samsung.

Spotrebiteľ zodpovedá za celkové zálohovanie a inú ochranu svojich údajov pred stratou, poškodením alebo zničením. Samsung nebude zodpovedať za stratu akýchkoľvek údajov, ak by bola spôsobená akokoľvek.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V maximálnom možnom rozsahu  povolenom platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi bude táto záruka jediným a výhradným prostriedkom Spotrebiteľa proti spoločnosti Samsung. Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za žiadnu následnú alebo nepriamu ujmu vzniknutú v súvislosti s produktom. Nič v tejto Záruke nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Samsung (pokiaľ existuje) voči Spotrebiteľovi za ublíženie na zdraví alebo  smrť, podvod, úmyselné konanie alebo hrubú  nedbanlivosť alebo akúkoľvek záležitosť, u ktorej by vylúčenie zodpovednosti spoločnosťou Samsung bolo podľa platných vnútroštátnych alebo európskych právnych predpisov nezákonné. Tam, kde je vylúčená alebo obmedzená zodpovednosť spoločnosti Samsung, vzťahuje sa toto vylúčenie alebo obmedzenie tiež na zamestnancov, personál, zástupcov a agentov spoločnosti Samsung. V maximálnom rozsahu povolenom platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nebude Samsung zodpovedať za žiadnu chybu plnenia spôsobenú tým, že plnenie povinností spoločnosťou Samsung alebo jej zástupcov, agentov, zamestnancov, alebo zmluvných partnerov podľa tejto Záruky bolo v omeškaní, bolo znemožnené alebo obmedzené v dôsledku akejkoľvek mimoriadnej nepredvídateľnej a neprekonateľnej prekážky vzniknutej na ich vôli. Zákonné práva spotrebiteľa podľa akéhokoľvek platného vnútroštátneho právneho predpisu vzťahujúceho sa ku kúpnej zmluve nie sú touto Zárukou dotknuté.

SPOLOČNÁ EURÓPSKA ZÁRUKA

Spotrebitelia môžu uplatniť nárok (reklamáciu) na záručný servis kdekoľvek na Územiach tak, že kontaktujú príslušný miestny tím služieb pre zákazníkov Samsung. Nároky na Záruku (napríklad záručná doba a poskytované služby) budú tie, ktoré sú platné pre Územie, kde bol záručný nárok vznesený.

VYLÚČENIE ZO SPOLOČNÉ EURÓPSKE ZÁRUKY

Spoločná európska záruka sa neuplatní na produkty:

i. ktoré boli zakúpené v krajine odlišnej od krajiny, v ktorej je spoločná európska záruka uplatňovaná; a zároveň

ii. ak sa v krajine, kde je záruka uplatňovaná, daný produkt v  dobe uplatnenia záruky nepredáva (napr. sa jedná o produkt, ktorý si Spotrebiteľ sám zadovážil v inej krajine, než v ktorej uplatňuje záruku).

Pokiaľ sa jedná o prípad vyššie uvedenej výnimky zo spoločnej európskej záruky, bude požiadavka Spotrebiteľa vyhodnotená ako štandardná objednávka servisných služieb, ktoré môžu byť spoplatnené. O možnom spoplatnení opravy bude Spotrebiteľ jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný autorizovaným servisným strediskom Samsung pri spracovaní jeho požiadavky, resp. po uskutočnení vstupnej prehliadky (analýzy) produktu autorizovaným servisným strediskom Samsung.

Po prijatí požiadavky Spotrebiteľa bude najprv zo strany autorizovaného servisného strediska Samsung overené, či je daný produkt opraviteľný alebo nie. O závere tohto overenia bude Spotrebiteľ jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný.

V prípade, že bude produkt vyhodnotený ako opraviteľný, bude Spotrebiteľ vopred informovaný o predpokladanej čiastke nákladov na opravu, ktorú bude povinný uhradiť. Spotrebiteľ bude taktiež informovaný o odhadovanej dobe opravy, pričom doba opravy môže byt v prípade vyššie uvedeného typu produktov dlhšia než zvyčajne.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že u niektorých produktov obsahujúcich veľké súčiastky (napr. TV panely, dvere chladničky atď.) alebo produktov obsahujúcich súčiastky, ktoré nie sú k dispozícii (napr. z dôvodu ukončenia výroby atď.) je oprava vopred vylúčená a tieto produkty sa považujú za neopraviteľné.

Produkt ďalej nie je opraviteľný najmä v prípadoch, pokiaľ existuje výrazný rozdiel v špecifikácii daného produktu, alebo pokiaľ existuje rozdiel v servisnom prostredí a ďalších technických parametroch (napr. šírka pásma, napätie atď.).

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE SAMSUNG

Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka

Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

LINKA ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY SAMSUNG

[0800 726 786 / 8:00 – 20:00 PO-SO, 8:00 -18:00 NE ]