Na čo sa záruka vzťahuje

Záručné Podmienky

MAJTE PROSÍM NA PAMÄTI, ŽE NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY SÚ ZMLUVNOU ZÁRUKOU A ZÁRUKA JE POSKYTOVANÁ NAD RÁMEC ZÁKONOM STANOVENÝCH PRÁV SPOTREBITEĽOV PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TOVARU V OBCHODE A OCHRANY SPOTREBITEĽA. TÁTO ZMLUVNÁ ZÁRUKA NIJAKO NEOBMEDZUJE PRÁVA SPOTREBITEĽA PLYNÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ZMLUVNÁ ZÁRUKA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:  

Zmluvná záruka Samsung

 

Základné informácie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú zakúpením výrobku Samsung ("Výrobok"). Naším cieľom je Vaša spokojnosť, a preto by sme Vás radi upozornili na niekteré dôležité skutočnosti:

Všetky Výrobky sú určené pre domáce použitie, ak nie je v návode na obsluhu, v popise prevádzky/používania Výrobku alebo v používateľskej príručke Výrobku uvedené inak.

 

Táto zmluvná záruka poskytovaná spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B („Samsung“) sa vzťahuje len na Výrobky zakúpené kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.4 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), tj. fyzickou osobou, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná („Spotrebiteľ“), u predávajúceho, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou predávajúcou Výrobok ako podnikateľ v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka.

Spoločnosť Samsung poskytuje zmluvnú záruku len v rozsahu podľa týchto záručných podmienok.

Podmienky a záručná doba zmluvnej záruky Samsung

 

Zmluvná záruka je spoločnosťou Samsung poskytovaná len na Výrobok, ktorý bol predaný Spotrebiteľovi na území Slovenskej republiky v dobe 6 mesiacov od jeho dodania predávajúcemu spoločnosťou Samsung. Spoločnosť Samsung poskytuje na Výrobky splňujúce uvedenú podmienku zmluvnej záruky výrobcu v dĺžke 24 mesiacov. Zákazník si môže overiť, či tu ním zakúpený Výrobok spĺňa podmienky zmluvnej záruky poskytovanej spoločnosťou Samsung na infolinke +420 800 726 786.

Na vybraté Výrobky spoločnosť Samsung poskytuje zmluvnú záruku so záručnou dobou predĺženou na celkovú dĺžku 36 mesiacov alebo dĺžku odlišnú; informácie o predĺžených zárukách a Výrobkoch, pre ktoré predĺžená záruka platí, nájdete tu: https://www.samsung.com/sk/support/warranty/.

Záručná doba nadobúda platnosť od dňa odovzdania Výrobku Spotrebiteľovi, prípadne od dátumu prvého uvedenia Výrobku do prevádzky, tj. v prípade mobilných telefónov a iných zariadení od dátumu prvého prihlásenia Výrobku do siete, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených okolností nastane skôr. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy je Spotrebiteľ po skončení opravy povinný Výrobok prevziať a/alebo Spotrebiteľ Výrobok prevzal, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Reklamácie Spotrebiteľa môže byť v rámci zmluvnej záruky poskytovanej spoločnosťou Samsung vybavené buď bezplatnou opravou Výrobku (vrátane výmeny jeho časti) alebo bezplatnou výmenou Výrobku ako celku (náklady na dopravu, odstránenie alebo inštaláciu Výrobku, môžu byť účtované osobitne a nie sú kryté touto zárukou), a to v primeranej lehote. Spôsob vybavenia reklamácie určí spoločnosť Samsung. Iné práva Spotrebiteľovi z tejto záruky neplynú.

Postup pre uplatnenie reklamácie


Reklamáciu podľa týchto záručných podmienok je možné uplatniť u predávajúceho, u ktorého bol Výrobok zakúpený, v Autorizovanom servise a/alebo priamo v spoločnosti Samsung.


Pre uplatnenie zmluvnej záruky poskytovanej spoločnosťou Samsung je nutné predložiť riadne vyplnený záručný list alebo doklad o zakúpení Výrobku (účtenku) s typovým označením Výrobku a dátumom o nákupe, prípadne ďalšie dokumenty, pokiaľ sú vyžadované predávajúcim Výrobku. V prípade, že Spotrebiteľ dodá predávajúcemu, Autorizovanému servisu alebo spoločnosti Samsung len kópiu (scan) dokladu o zakúpení Výrobku (účtenky), vyhradzuje si predávajúci, Autorizovaný servis alebo spoločnosť Samsung právo požadovať po Spotrebiteľovi dodanie originálu dokladu o zakúpení Výrobku (účtenky), a to obzvlášť v prípadoch, kedy vzniknú pochybnosti o pravosti dodaného neoriginálneho dokladu o zakúpení Výrobku (účtenky). Kópie záručných listov, kópia (scan) dokladov o zakúpení Výrobku(za predpokladu, že Spotrebiteľ na základe výzvy nedodá originál dokladu o zakúpení Výrobku), doklady nevyplnené, zmenené, dodatočne doplnené alebo poškodené, nebudú považované za doklady preukazujúce oprávnenosť nároku Spotrebiteľa na čerpanie práv zo zmluvnej záruky spoločnosti Samsung.

Predávajúci, Autorizovaný servis a/lebo spoločnosť Samsung, nie sú povinní prijať k spracovaniu reklamácie Výrobok, ktorý nepredá Spotrebiteľ so všetkými potrebnými súčasťami a príslušenstvom.


V prípade, že sa reklamácia týka výhradne príslušenstva Výrobku, vyhradzuje si predávajúci, Autorizovaný servis alebo spoločnosť Samsung v odôvodnených prípadoch pre účely vybavenia reklamácie požadovať tiež dodanie Výrobku, a to obzvlášť za účelom zistenia (otestovania) charakteru vytýkanej vady, resp. či vytýkaná vada príslušenstva Výrobku súvisí s Výrobkom. Pokiaľ Spotrebiteľ odmietne s príslušenstvom Výrobku Výrobok dodať, pričom predávajúci, Autorizovaný servis a/lebo spoločnosť Samsung vyhodnotí, že dodanie Výrobku je pre účely vybavenia reklamácie príslušenstvo Výrobku potrebné, nie sú predávajúci, Autorizovaný servis a/lebo spoločnosť Samsung povinní prijať k vybaveniu reklamácie príslušenstvo Výrobku.

Spotrebiteľovi, ktorý uplatní reklamáciu podľa tejto záruky, nevzniká nárok na vrátenie Výrobku, v prípade výmeny Výrobku za nový, a/alebo tých častí Výrobku, ktoré boli v rámci opravy vymenené. Všetky pôvodné diely Výrobku nahradené pri poskytovaní služieb podľa tejto záruky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Samsung a nové alebo náhradné diely sa stávajú vlastníctvom Spotrebiteľa. Spotrebiteľ túto skutočnosť berie na vedomie a súhlasí s ňou.

Po prijatí požiadavky Spotrebiteľa bude najskôr zo strany Autorizovaného servisu overené, či je daný Výrobok opraviteľný alebo nie. O závere tohto overenia bude Spotrebiteľ jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný.

 

V prípade, že bude Výrobok vyhodnotený ako opraviteľný, ale nutnú opravu nebude možné vykonať ako bezplatnú opravu v rámci tejto zmluvnej záruky, bude Spotrebiteľ dopredu informovaný o predpokladanej výške nákladov na opravu, ktoré bude povinný uhradiť. Zároveň bude Spotrebiteľ informovaný taktiež o odhadovanej dobe opravy.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v niektorých Výrobkoch obsahujúcich súčiastky, ktoré nie sú k dispozícii (napr. z dôvodu ukončenia výroby atď.), je oprava dopredu vylúčená a tieto Výrobky sa považujú za neopraviteľné.

 

Pokiaľ v konkrétnom prípade nie je oprava Výrobku možná, môže byť zo strany spoločnosti Samsung vystavený tzv. protokol o neopraviteľnosti Výrobku. Spotrebiteľ má následne možnosť obrátiť sa s týmto protokolom o neopraviteľnosti na predávajúceho v súvislosti so svojimi nárokami z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim. Vydanie tohto protokolu je u vybratých Výrobkov (obzvlášť u veľkých domácich spotrebičoch) podmienené tým, že Spotrebiteľ u Autorizovaného servisu odovzdá daný (reklamovaný) Výrobok vrátane celého príslušenstva za účelom jeho ekologickej likvidácie.

Touto zmluvnou zárukou nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe Výrobku viažu podľa zvláštnych právnych predpisov, prípadne ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi Spotrebiteľom a predávajúcim a/alebo inou treťou stranou.

Práva a povinnosti Spotrebiteľa

Pred prvým použitím Výrobku si starostlivo preštudujte návod na obsluhu a dôsledne sa ním riaďte.

Uvedenie Výrobku do prevádzky a jeho nastavenie nepatrí medzi povinnosti predávajúceho. Tieto činnosti nechajte vykonať autorizovanou sevisnou organizáciou Samsung („Autorizovaný servis“). Autorizované servisy sú uvedené na zozname vydanom spoločnosťou Samsung, ktorý je dostupný na adrese https://www.samsung.com/cz/support/service-center/, prípadne sa tieto informácie dozviete na zákazníckej linke Samsung alebo priamo u predávajúceho. Autorizované servisy sú taktiež subjekty určené k prijatiu Vami uplatnenej reklamácie.


Nevhodné skladovanie po dlhšiu dobu alebo pri nevhodných podmienkach môže spôsobiť zhoršenie technického stavu Výrobku. V tomto prípade je nutné nechať Výrobok pred uvedením do prevádzky prezrieť Autorizovaným servisom. Náklady prehliadky ani odstránenie vzniknutých vád nie je možné nárokovať v rámci záruky poskytovanej spoločnosťou Samsung.

Je zodpovednosťou Spotrebiteľa zabezpečiť, aby Výrobok mal nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru, pričom inštalácie aktualizácie sú Spotrebiteľovi automaticky ponúkané v rámci používateľského rozhrania Výrobku prostredníctvom systému automatických systémových aktualizácií, prípadne budú bezplatne ponúkané na internetových stránkach www.samsung.com.

Spotrebiteľ je povinný pred odovzdaním Výrobku k reklamácii, resp.posúdením Autorizovaným servisom, vybrať z Výrobku Kartu SIM, pamäťovú kartu, CD, DVD, alebo iné pamäťové médiá alebo majetok patriaci Spotrebiteľovi, ktorý nie je súčasťou alebo príslušenstvom Výrobku. Spotrebiteľ je povinný vykonať a nesie zodpovednosť za každé zálohovanie a inú ochranu svojich údajov a dát pred stratou, poškodením alebo zničením. Spoločnosť Samsung nebude zodpovedať za stratu akýchkoľvek údajov a dát, za predpokladu, že Spotrebiteľ riadne nesplnil svoje povinnosti podľa týchto podmienok. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za ujmu vzniknutú Spotrebiteľovi v súvislosti so Spotrebiteľovou Kartou SIM, pamäťovou kartou, CD, DVD, inými pamäťovými médiami alebo majetkom Spotrebiteľa, ktoré pre porušenie povinnosti Spotrebiteľa podľa týchto podmienok neboli z Výrobku vyňaté alebo inak odstránené pred odovzdaním Výrobku na reklamáciu.

 

Výnimky zo záruky

Spotrebiteľovi práva zo zmluvnej záruky poskytované spoločnosťou Samsung nenáleží a ním uplatnená reklamácia nebude uznaná, pokiaľ vada vznikla obzvlášť z niektorého z nižšie uvedených dôvodov alebo došlo k niektorému z nižšie uvedených prípadov:

a)      Výrobok bol užívaný, upravovaný, modifikovaný alebo inštalovaný iným spôsobom alebo v rozpore s návodom k obsluhe, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

b)      Došlo k zneužitiu alebo nesprávnemu používaniu Výrobku, mimo iné vrátane prípadov používania tohto Výrobku k iným ako bežným účelom v súlade s pokynmi spoločnosti Samsung pre používanie a údržbu.

c)      Výrobok bol poškodený Spotrebiteľom po jeho prevzatí alebo bol poškodený v dôsledku vonkajších udalostí (napr. poškodenie panelu s displejom pádom, resp. inou vonkajšou udalosťou).

d)      Ak došlo k opotrebeniu Výrobku alebo jeho častí v dôsledku bežného používania. Medzi typické opotrebovanie Výrobku zvyčajným používaním sa radí napr. vybitie batérie alebo zníženie jeho kapacity uplynutím obvyklej životnosti 6 mesíacov, opotrebovaniu zobrazovacích častí Výrobku, spotreba toneru, opotrebovanie filtra, opotrebovanie prívodných káblov a ďalšie.

e)      Výrobok bol poškodený znečistením snímačov a ich neodborným čistením.

f)       Výrobok bol poškodený pri neodbornom čistení alebo neodbornom vykonávaní pravidelnej údržby Výrobku.

g)      Výrobok bol poškodený pri používaní iného ako originálneho príslušenstva (spotrebného materiálu), ktoré nie je schválené spoločnosťou Samsung pre použitie s Výrobkom (zoznam schváleného príslušenstva Výrobku nájdete v manuáli k Výrobku).

h)      Výrobok bol poškodený používaním Výrobku v rámci podnikania, živnosti alebo profesie.

i)       Vada bola spôsobená neodbornou obsluhou, použitím alebo prevádzkou Výrobku.

j)       Vada spočíva v poškodení batérie spôsobenom nadmerným nabitím alebo použitím v rozpore s konkrétnymi pokynmi pre starostlivosť o Výrobok uvedenými v návode na použitie Výrobku.

k)      Vada spočíva v kozmetickom poškodení Výrobku, vrátane škrabancov a preliačin.

l)       Prípady, kedy bolo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) alebo produktové číslo zámerne upravené, vymazané, odstránené alebo učinené nečitateľným.

m)    Prípady, kedy bola porušená ktorákoľvek z pečatí na obale batérie Výrobku alebo článkoch alebo táto pečať vykazuje známky neoprávnenej manipulácie.

n)      Prípady, kedy k poškodeniu Výrobku došlo v dôsledku zmeny konfigurácie dodaného Výrobku (buď hardvéru, alebo softvéru), iba ak taká zmena bola spoločnosťou Samsung dopredu odsúhlasená.

o)      Prípady, kedy Spotrebiteľ odmietne spoločnosti Samsung poskytnúť príslušné heslo alebo bezpečnostné informácie týkajúce sa Výrobku, ktoré spoločnosť Samsung potrebuje k vykonaniu servisu.

p)      Prípady, kedy sú vady Výrobku riešiteľné použitím štandardných postupov opravy spoločnosti Samsung (vzdialené alebo automatické ovládanie Výrobku; inštalácie Výrobku alebo jeho častí, ktoré môže inštalovať Spotrebiteľ), pokiaľ Spotrebiteľ odmietol taký postup opravy bez primeraného dôvodu.

q)      Prípady, kedy v súvislosti s aktualizáciou softvéru Výrobku došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu funkčnosti softvéru tretích strán (aplikácií, programov, atď.).

r)       Záruka sa nevzťahuje na repasované Výrobky.

V rámci zmluvnej záruky poskytovanej spoločnosťou Samsung nie je taktiež možné vyriešiť reklamáciu Spotrebiteľa v prípade, pokiaľ to povaha vady Výrobku a dostupnosť nevyhnutného softvéru alebo náhradných dielov neumožňuje.

Nasledujúce položky (súčasť Výrobku) sú považované za spotrebné, tj. v rámci ich bežného používania Spotrebiteľom dochádza z povahy veci ku zníženiu ich výkonu. Vzhľadom k tomu, sa na nižšie uvedené položky (súčasť Výrobku) nevzťahuje zmluvná záruka poskytovaná spoločnosťou Samsung, prípadne sa na ne vzťahuje skrátená záručná doba:

Batéria: 6 mesiacov od začiatku vyššie opísanej záručnej doby
Batéria robotického vysavača: 6 mesiacov od začiatku vyššie opísanej záručnej doby
Vodný filter v chladničke: Záruka nie je poskytovaná
Vrecko vo vysavači: Záruka nie je poskytovaná
Filtre vo vysavači: Záruka nie je poskytovaná

 

 

Za rozpor so záručnými podmienkami spoločnosti Samsung, pre ktorý nemôže byť Vami uplatnený reklamačný nárok uznaný spoločnosťou Samsung, sa považuje taktiež nasledujúce:

1. Výrobok nebol predaný na základe kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú predávajúci - fyzická alebo právnická osoba predávajúca výrobok ako podnikateľ v zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka a Spotrebiteľ.

2. Zmeny a úpravy záručného listu alebo predajného dokladu (účtenky) vykonané neoprávnenou osobou, prípadne nevyplnenie alebo strata záručného listu alebo predajného dokladu (účtenky).

 

3. Výrobok bol poškodený ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodnej alebo verejnej telefónnej sieti alebo k poškodeniu došlo v dôsledku živelnej pohromy, zásahom neoprávnenej osoby (napr. neautorizovaným servisom), prípadne bol Výrobok mechanicky poškodený vinou a/alebo v dôsledku jednania Spotrebiteľa (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.) alebo tretej osoby. Záruka spoločnosti Samsung sa taktiež nevzťahuje na situácie straty Výrobku Spotrebiteľom alebo jeho odcudzenia treťou osobou.


4. Výrobok bol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému pólu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu cudzorodého telesa, prepätia v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod. alebo používaný v nepriaznivom prostredí (napr. prašnom, vlhkom, znečistenom, zadymenom či inak nevhodnom).

5. Na Výrobku boli vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie s cieľom zmeniť, rozšíriť alebo zúžiť funkciu či účelové zameranie Výrobku oproti zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol Výrobok navrhnutý, vyrobený a schválený.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady Výrobku vzniknuté vplyvom použitia pamäťových a iných médií, ktorých vlastnosti a štruktúra nezodpovedajú štandardom platným v Slovenskej republike.

7. Nevhodný výber Výrobku a skutočnosť, že Výrobok nevyhovuje požiadavkám Spotrebiteľa, nie je dôvodom k reklamácii a tieto aspekty nie sú kryté zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung. Rovnako tak nie sú kryté reklamácie vlastností Výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode ani inej obchodnej technickej dokumentácii, vrátane inzercie či záväzných technických noriem.

8. Vada Výrobku bola spôsobená informáciou, ktorá nebola poskytnutá spoločnosťou Samsung.

9. Pokiaľ môže byť problém s Výrobkom vyriešený nainštalovaním verejne dostupnej bezplatnej aktualizácie softvéru Samsung alebo softvérových aktualizácií, ktoré neposkytuje Samsung, ale ktoré sú voľne dostupné Spotrebiteľovi na trhu, spoločnosť Samsung nebude na taký problém prihliadať ako na vadu, na ktorú sa vzťahuje táto zmluvná záruka. 

Za zvyčajné používanie v súlade s účelovým vymedzením Výrobku sa považuje obzvlášť:

1. Používanie Výrobku s doporučeným, čistým a neopotrebovaným príslušenstvom, magnetickými, optickými alebo inými pamäťovými médiami, ktoré sú pravidelne vymieňané a odborne udržované.

 

2. Používanie Výrobku v súlade s návodom k obsluhe, právnymi predpismi, technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.


3. Používanie Výrobku spôsobom, zodpovedajúcim prevádzke Výrobku v domácnosti, tj. mechanickej súčasti Výrobku, ktoré sa pri používaní opotrebovávajú, sú v prevádzke do 1000 prevádzkových hodín za rok (napr. snímacie hlavy, páskové a CD mechaniky alebo ich súčasti a ďalšie) a zobrazovacie časti sú v prevádzke do 2500 prevádzkových hodín za rok (napr. obrazovky, signalizačné či kontrolné panely, žiarovky, displeje alebo ich súčasti, televízory, monitory, sound-bary a ďalšie).

 

  

Kontaktné údaje spoločnosti Samsung
 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.  
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4

 

Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka,

Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

 


Linka zákazníckej podpory Samsung

0800 726 786 

Po - So | 08:00 - 20:00
Ne | 08:00 - 18:00

PAMäTAJTE SI PROSÍM, ŽE NIŽŠIE UVEDENÉ PODMIENKY SÚ ZMLUVNOU ZÁRUKOU A ZÁRUKA JE POSKYTOVANÁ NAD RÁMEC ZÁKONOM STANOVENÝCH PRÁV SPOTREBITEĽOV PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY TÝKAJÚCICH SA PREDAJA TOVARU V OBCHODE A OCHRANY SPOTREBITEĽA. TÁTO ZMLUVNÁ ZÁRUKA NEOBMEDZUJE PRÁVA SPOTREBITEĽA PLYNÚCE ZO ZÁVäZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. ZMLUVNÁ ZÁRUKA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE NALEDUJÚCICH PODMIENOK:

Spoločná európska záruka Samsung 

Základné informácie o európskej záruke Samsung

Tento dokument obsahuje podmienky spoločnej európskej záruky Samsung poskytovanej koncovým zákazníkom, ktorí sú spotrebitelia („Spoločná záruka“). Spoločná záruka je poskytovaná spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom na adrese V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B („Samsung“).

 Koncovým zákazníkom - spotrebiteľom, sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.4 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), tj. každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti („Spotrebiteľ“). 

Spoločná záruka sa vzťahuje výhradne na nároky (reklamácia) vznesené voči spoločnosti Samsung zo strany Spotrebiteľov, ktorí si zakúpia/zakúpili v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku (spoločne „Územie“) dňa 2. 11. 2015 alebo neskôr výrobok uvádzaný na trh subjektom Samsung so sídlom na Území („Výrobok“). Spoločná záruka sa nevzťahuje na Výrobky, ktoré Spotrebiteť zakúpil na území Slovenskej republiky ani na Výrobky, ktoré Spotrebiteľ zakúpil od predávajúceho so sídlom na Území, pokiaľ bol Výrobok predávajúcim Spotrebiteľovi dodaný na území Slovenskej republiky (napr. zakúpenie Výrobku v zahraničnom internetovom obchode).

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto Spoločnej záruky a dokumentáciou v produktovej krabičke (tj. originálnom obale, v ktorom je Výrobok dodávaný Spotrebiteľovi) budú platiť podmienky obsiahnuté v produktovej krabičke.

 Táto Spoločná záruka platí pre Spotrebiteľa, ktorý nadobudol ako prvý vlastník vlastnícke právo k Výrobku. Spotrebitelia, ktorí majú Výrobok v prenájme alebo na leasing, musia kontaktovať prenajímateľa alebo leasingovú spoločnosť za účelom stanovenia použiteľnosti tejto Spoločnej záruky.

 

 

Záručná doba

Samsung poskytuje Spoločnú záruku len v tom rozsahu, že Výrobok nebude vykazovať vady materiálu a nebude starší viac ako 24 mesiacov od dátumu odovzdania, resp. prevzatia Výrobku Spotrebiteľovi/om, prípadne od dátumu prvého uvedenia Výrobku do prevádzky, tj. dátumu prihlásenia Výrobku do siete („Pôvodný dátum zakúpenia“). Akékoľvek nároky (reklamácia) podľa tejto Spoločnej záruky uplatnenej mimo tu uvedenú záručnú dobu nebudú uznané. Uplatnenie nároku (reklamácia) podľa tejto Spoločnej záruky nemá vplyv na zostávajúcu dobu trvania Spoločnej záruky, iba ak by platné vnútroštátne predpisy stanovili niečo iné.

Záruka len na časť Výrobku


Spoločnosť Samsung poskytuje nasledujúce predĺženie záručnej doby od Pôvodného dátumu zakúpenia na určité časti (nezahŕňajú náklady na prácu v súvislosti s inštaláciou týchto častí, ktoré môžu byť účtované v rozsahu povolenom vnútroštátnym právom a/lebo zmluvne zjednaným):

 

–             Keramická glazovaná dutina v mikrovlnných rúrach: 10 rokov

–             Invertorový motor v práčkach a sušičkách a v práčkach so sušičkou: 10 rokov ​

–             Digitálny invertorový motor robotických vysávačov: 10 rokov

–             Invertorový kompresor v chladničkách: 10 rokov

–             Kompresor v klimatizácii: 5 rokov

–             Kompresor v systémoch ekologického vykurovania: 5 rokov

 

Opotrebovanie Výrobku bežným používaním

Spoločná záruka sa nevzťahuje na vady Výrobku, ktoré sú dôsledkom opotrebovania Výrobku bežným používaním.

 

Nasledujúce položky (súčasti Výrobku) sú považované za spotrebné, tj. v rámci ich bežného používania Spotrebiteľom dochádza z povahy veci k zníženiu ich výkonu. Vzhľadom k tomu, sa na nižšie uvedené položky (súčasti Výrobku) nevzťahuje Spoločná záruka, prípadne sa na ne vzťahuje skrátená záručná doba:

Batéria: 6 mesiacov od Pôvodného dátumu zakúpenia
Batéria robotického vysávača: 6 mesiacov od Pôvodného dátumu zakúpenia
Vodný filter v chladničke: Záruka nie je poskytovaná
Vrecko vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná
Filtre vo vysávači: Záruka nie je poskytovaná

 

Aktualizácia softvéruNiektoré Výrobky vyžadujú čas od času aktualizáciu, aby pracovali optimálne spolu s ďalšími zariadeniami a sieťami. Je zodpovednosťou Spotrebiteľa zabezpečiť, aby Výrobok mal nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru, pričom inštalácie príslušnej aktualizácie sú Spotrebiteľovi automaticky ponúkané v rámci používateľského rozhrania Výrobku prostredníctvom systému automatických systémových aktualizácií, prípadne budú bezplatne ponúkané na internetových stránkach  

www.samsung.com.  Pokiaľ môže byť problém s Výrobkom vyriešený nainštalovaním verejne dostupnej bezplatnej aktualizácie softvéru Samsung alebo softvérových aktualizácií, ktoré neposkytuje Samsung, ale ktoré sú voľne dostupné Spotrebiteľovi na trhu, spoločnosť Samsung nebude takýto problém posudzovať ako vadu, na ktorú sa vzťahuje táto Spoločná záruka.

 

 

Povinnosti spoločnosti SamsungPokiaľ to povaha vady Výrobku a dostupnosť nevyhnutného softvéru alebo náhradných dielov umožňuje, tak spoločnosť Samsung za podmienok tejto Spoločnej záruky po dobu trvania záručnej doby podľa svojho uváženia opraví bezplatne vady Výrobku alebo Výrobok bezplatne vymení (s výnimkou nákladov na dopravu, odstránenia alebo inštalácie produktu, ktoré môžu byť účtované v rozsahu povolenom vnútroštátnym právom), a to v primeranej lehote. Na iný spôsob vybavenia reklamácie nemá Spotrebiteľ voči spoločnosti Samsung na základe tejto Spoločnej záruky nárok.

 

Náhradné diely alebo vymenené Výrobky Samsung budú poskytnuté v podobe nových Výrobkov, alebo repasovaných Výrobkov do podoby funkčného ekvivalentu nového Výrobku, iba ak by platné vnútroštátne predpisy stanovili niečo iné. Na opravenú alebo nahradenú položku sa bude vzťahovať záručná doba zodpovedajúca zbytku záručnej doby vzťahujúca sa na pôvodný Výrobok. Všetky pôvodné časti Výrobku nahradené pri poskytovaní služieb podľa tejto Spoločnej záruky sa stávajú vlastníctvom spoločnosti Samsung a nové alebo náhradné časti Výrobku sa stávajú vlastníctvom Spotrebiteľa.

 

 

Ako uplatniť nárok (reklamácia)

V prípade, že bude uplatnený nárok (reklamácia) podľa tejto Spoločnej záruky, Spotrebitelia by mali kontaktovať linku zákazníckej podpory spoločnosti Samsung a postupovať podľa pokynov alebo rád, ktoré im budú poskytnuté. Prípadne môže Spotrebiteľ uplatniť nárok z tejto Spoločnej záruky priamo v Autorizovanom servise a/alebo u autorizovaného predajcu Výrobkov.


Nároky (reklamácia) uplatnené podľa tejto Spoločnej záruky sú platné len po predložení záručného listu a/alebo dokladu o kúpe Výrobku pôvodným Spotrebiteľom (doklad), ktorý predstavuje pôvodná faktúra alebo príjmový doklad alebo akýkoľvek iný doklad o nákupe stanovený platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi s uvedením dátumu nákupu, názvu predajcu, názvu modelu a produktového čísla.

 

 

Uplatnenie reklamácieOpravy vykonané podľa tejto Spoločnej záruky musia byť vykonané Autorizovaným servisom. Autorizované servisy sú uvedené na zozname vydanom spoločnosťou Samsung, ktorý je dostupný na adrese https://www.samsung.com/cz/support/service-center/, prípadne sa tieto informácie dozviete na zákazníckej linke alebo priamo  u predajcu.

 

Po prijatí požiadavky Spotrebiteľa bude najskôr zo strany Autorizovaného servisu overené, či je daný Výrobok opraviteľný alebo nie. O závere tohto overenia bude Spotrebiteľ jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný.

 

Spotrebiteť je povinný pred odovzdaním Výrobku na reklamáciu, resp. posúdením Autorizovaným sevisom, vybrať z Výrobku Kartu SIM, pamäťovú kartu, CD, DVD alebo iné pamäťové médiá alebo majetok patriaci Spotrebiteľovi, ktorý nie je súčasťou alebo príslušenstvom Výrobku. Spotrebiteľ je povinný vykonať a nesie zodpovednosť za každé zálohovanie a inú ochranu svojich údajov a údajov pred stratou, poškodením alebo zničením. Spoločnosť Samsung nebude zodpovedať za stratu akýchkoľvek údajov a dát, za predpokladu, že Spotrebiteľ riadne nesplnil svoje povinnosti podľa týchto podmienok.

 

Pokiaľ je to možné, spoločnosť Samsung môže použiť metódu vzdialeného prístupu k diagnostike akéhokoľvek problému, pričom v tomto prípade bude Spotrebiteľ požiadaný o súhlas s tým, aby spoločnosť Samsung alebo jeho zástupca mohol použiť vzdialený prístup k Výrobku.

 
V prípade, že bude Výrobok vyhodnotený ako opraviteľný, avšak nebude možné vykonať nutnú opravu ako bezplatnú opravu v rámci tejto Spoločnej záruky, bude Spotrebiteľ dopredu informovaný o predpokladanej výške nákladov na opravu, ktoré bude povinný uhradiť. Zároveň bude Spotrebiteľ informovaný taktiež o odhadovanej dobe opravy.

 

Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri niektorých Výrobkoch obsahujúcich veľké súčiastky (napr. TV panely, dvere chladničky atď.), je oprava dopredu vylúčená a tieto Výrobky sa považujú za neopraviteľné.

 

Výrobok ďalej nie je opraviteľný obzvlášť v prípadoch, pokiaľ existuje výrazný rozdiel v špecifikácii daného Výrobku oproti miestu, kde je Spoločná záruka zo strany Spotrebiteľa uplatňovaná, alebo pokiaľ existuje rozdiel v servisnom prostredí a ďalších technických parametroch (napr. rozdielna šírka pásma, napätia atď.).

 

Modifikácia

Výrobok nie je považovaný za vadný či už materiálom, alebo vyhotovením z toho dôvodu, že vyžaduje modifikáciu, aby spĺňal platné vnútroštátne alebo miestne technické alebo bezpečnostné predpisy alebo vyhovoval platným nastaveniam siete v akejkoľvek inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol Výrobok pôvodne navrhnutý a vyrobený, tak ako je uvedené na Výrobku, originálnom balení alebo originálnom návode na použitie. Táto Spoločná záruka sa na takú modifikáciu nevzťahuje, ani za ňu nebude poskytnutá zo strany spoločnosti Samsung žiadna náhrada, a to ani za akúkoľvek ujmu, ktorá by v dôsledku tohto mohla vzniknúť.

 

Výnimky Spoločnej záruky

Spotrebiteľovi práva zo Spoločnej záruky poskytované spoločnosťou Samsung neprináležia a ním uplatnená reklamácia nebude uznaná, pokiaľ vada vznikla obzvlášť z niektorého z nižšie uvedených dôvodov alebo došlo k niektorému z nižšie uvedených prípadov:

 

a)      Výrobok bol používaný, upravovaný, modifikovaný alebo inštalovaný iným spôsobom alebo v rozpore s návodom na obsluhu, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.

b)      Došlo k zneužitiu alebo nesprávnemu používaniu Výrobku, mimo iného vrátane prípadov používania tohto Výrobku k iným ako bežným účelom v súlade s pokynmi spoločnosti Samsung pre používanie a údržbu.

c)      Výrobok bol poškodený po jeho prevzatí Spotrebiteľom alebo vonkajšou udalosťou (napr. poškodeniu panela s displejom pádom, resp. inou vonkajšou udalosťou).

d)      Ak došlo k opotrebovaniu Výrobku alebo jeho časti v dôsledku bežného používania. Medzi typické opotrebenie Výrobku zvyčajným používaním sa radí napr. vybitie batérie alebo zníženie jej kapacity uplynutím zvyčajnej životnosti 6 mesiacov, opotrebovaniu zobrazovacích častí Výrobku, spotreba toneru, opotrebovanie filtra, opotrebovanie prívodných káblov a ďalšie.

e)      Výrobok bol poškodený znečistením snímačov a ich neodborným čistením.

f)       Výrobok bol poškodený pri neodbornom čistení alebo neodbornom vykonávaní pravidelnej údržby Výrobku.

g)      Výrobok bol poškodený pri používaní iného ako originálneho príslušenstva (spotrebného materiálu), ktoré nie je schválené spoločnosťou Samsung pre použitie s Výrobkom (zoznam schváleného príslušenstva Výrobku nájdete v manuále k Výrobku).

h)      Výrobok bol poškodený používaním Výrobku v rámci podnikania, živnosti alebo profesie.

i)       Vada bola spôsobená neodbornou obsluhou, použitím alebo prevádzkou Výrobku.

j)       Vada spočíva v poškodení batérie spôsobenom nadmerným nabitím alebo použitím v rozpore s konkrétnymi pokynmi pre starostlivosť o Výrobok uvedenými v návode na použitie Výrobku.

k)      Vada spočíva v kozmetickom poškodení Výrobku, vrátane škrabancov a preliačin.

l)       Prípady, kedy bolo číslo modelu, sériové číslo (IMEI) alebo produktové číslo zámerne upravené, vymazané, odstránené alebo učinené nečitateľným.

m)    Prípady, kedy bola porušená ktorákoľvek z pečatí na obale batérie Výrobku alebo článkoch alebo táto pečať vykazuje známky neoprávnenej manipulácie.

n)      Prípady, kedy k poškodeniu Výrobku došlo v dôsledku zmeny konfigurácie dodaného Výrobku (buď hardvéru, alebo softvéru), iba ak by taká zmena bola spoločnosťou Samsung dopredu odsúhlasená.

o)      Prípady, kedy Spotrebiteľ odmietne spoločnosti Samsung poskytnúť príslušné heslo alebo bezpečnostné informácie týkajúce sa Výrobku, ktoré spoločnosť Samsung potrebuje k vykonaniu servisu.

p)      Prípady, kedy sú vady Výrobku riešiteľné použitím štandardných postupov opravy spoločnosti Samsung (vzdialené alebo automatické ovládanie Výrobku; inštalácia Výrobku alebo jeho častí, ktoré môže inštalovať Spotrebiteľ), pokiaľ Spotrebiteľ odmietol taký postup opravy bez primeraného dôvodu.

q)      Prípady, kedy v súvislosti s aktualizáciou softvéru Výrobku došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu funkčnosti softvéru tretích strán (aplikácií, programov, atď.).

r)       Záruka sa nevzťahuje na repasované Výrobky.

Táto Spoločná záruka sa ďalej nevzťahuje na:

 

-           náklady na dopravu, odstránenie alebo inštaláciu Výrobku;

-           na prípady, kedy v krajine, kde je Spoločná záruka uplatňovaná, sa daný Výrobok v dobe uplatnenia Spoločnej záruky nepredáva (napr. ak sa jedná o Výrobok, ktorý si Spotrebiteľ sám zariadil v inej krajine, ako pre ktoré platí Spoločná záruka, tj. mimo Územie);

-           na opravy vykonané mimo Autorizovaný servis sa nevzťahuje Spoločná záruka.

Pokiaľ sa jedná o prípady zhora uvedených výnimiek zo Spoločnej záruky, bude požiadavka Spotrebiteľa vyhodnotená ako štandardná objednávka servisných služieb, ktoré môžu byť spoplatnené. O možnom spoplatnení opravy bude Spotrebiteľ jasným a zrozumiteľným spôsobom informovaný Autorizovaným servisom pri spracovaní jeho požiadavky, resp. po vykonaní vstupnej prehliadky (analýzy) Výrobku Autorizovaným servisom.


V prípade služieb poskytovaných spoločnosťou Samsung v súvislosti s opravou poškodenia alebo vady, ktoré boli spôsobené niektorým z vyššie uvedených dôvodov, môžu byť účtované náklady na prácu, dopravu alebo náhradné diely. Zároveň môže byť účtované preinštalovanie originálneho softvéru.

 

Za rozpor s podmienkami Spoločnej záruky spoločnosti Samsung, pre ktorý nemôže byť Vami uplatnený reklamačný nárok uznaný spoločnosťou Samsung, sa považuje tiež nasledujúce:

1. Výrobok nebol predaný na základe kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnými stranami sú predávajúci – fyzická alebo právnická osoba predávajúca výrobok ako podnikateľ v zmysle § 52  Občianskeho zákonníka a Spotrebiteľ.

2. Zmeny a úpravy záručného listu alebo dokladu o zaplatení (účtenky) vystavené neoprávnenou osobou, prípadne nevyplnenie alebo strata záručného listu alebo dokladu o zaplatení (účtenky).

3. Výrobok bol poškodený ohňom, vodou, statickou elektrinou, prepätím v elektrorozvodnej alebo verejnej telefónnej sieti alebo k poškodeniu došlo v dôsledku živelnej pohromy, zásahom neoprávnenej osoby (napr. neautorizovaným servisom), prípadne bol Výrobok mechanicky poškodený vinou a/alebo v dôsledku jednania Spotrebiteľa (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.) alebo tretej osoby. Záruka spoločnosti Samsung sa taktiež nevzťahuje na situáciu straty Výrobku Spotrebiteľom alebo jeho odcudzením treťou osobou.


4. Výrobok bol vystavený nepriaznivým vonkajším vplyvom, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu cudzorodého telesa, prepätiu v sieti, kolísaniu siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstupoch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod. alebo používaniu v nepriaznivom prostredí (napr. prašnom, vlhkom, znečistenom, zadymenom či inak nevhodnom).

5. Na Výrobku boli vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácia s cieľom zmeniť, rozšíriť alebo zúžiť funkciu či účelové zameranie Výrobku oproti zakúpenému prevedeniu, napr. z dôvodu možnosti jeho prevádzky v inej krajine, ako pre ktorú bol Výrobok navrhnutý, vyrobený a schválený.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady Výrobku vzniknuté vplyvom použitia pamäťových a iných médií, ktorých vlastnosti a štruktúra nezodpovedá štandardom platným v Slovenskej republike.

7. Nevhodný výber Výrobku a skutočnosť, že Výrobok nevyhovuje Vašim požiadavkám, nie je dôvodom na reklamáciu a tieto aspekty nie sú kryté zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung. Rovnako ako nie sú kryté reklamácie vlastností Výrobku, ktoré nie sú uvedené v návode ani v inej obchodne technickej dokumentácii, vrátane inzercie či záväzných technických noriem.

8. Vada Výrobkov bola spôsobená informáciou, ktorá nebola poskytnutá spoločnosťou Samsung.

9. Pokiaľ môže byť problém s Výrobkom vyriešený nainštalovaním verejne dostupnou bezplatnou aktualizáciou softvéru Samsung alebo softvérových aktualizácií, ktoré neposkytuje Samsung, ale ktoré sú voľne dostupné Spotrebiteľovi na trhu, spoločnosť Samsung nebude na takýto problém pozerať ako na vadu, na ktorú sa vzťahuje táto Spoločná záruka.

 

Údaje/položky spotrebiteľa ponechané v produkteSpoločnosť Samsung nie je zodpovedná za ujmu vzniknutú Spotrebiteľovi v súvislosti so Spotrebiteľovou Kartou SIM, pamäťovou kartou, CD, DVD, inými pamäťovými médiami alebo majetkom Spotrebiteľa, ktoré pre porušenie povinností Spotrebiteľa podľa týchto podmienok neboli z Výrobku vyňaté, alebo inak odstránené pred odovzdaním Výrobku na reklamáciu.

Aby sa predišlo pochybnostiam, táto Spoločná záruka sa nevzťahuje na žiadny hardvér alebo softvér tretích strán, ktorý môže byť predávaný, balený alebo poskytovaný Spotrebiteľovi predávajúcim či inou treťou stranou spoločne s Výrobkom, tj. s produktom Samsung.
 

Uplatnenie záruky na Území mimo Slovenskú republiku  

Spotrebitelia môžu uplatniť nárok (reklamáciu) na záručný servis taktiež kdekoľvek na Území mimo Slovenskú republiku tak, že kontaktujú príslušnú linku zákazníckej podpory Samsung.

Podmienky záruky poskytované v danej krajine inou spoločnosťou zo skupiny Samsung (napríklad záručná doba a poskytované služby) sa uplatní v takom rozsahu, v akom sú platné v krajine, v ktorej bol nárok zo záruky Spotrebiteľom uplatnený (pričom tieto podmienky by mali byť všeobecne podobné vyššie uvedeným podmienkam Spoločnej záruky).

 

 

Kontaktné údaje spoločnosti Samsung v Českej republike:
 
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.  
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4

 

Kontaktné údaje spoločnosti Samsung v Slovenskej republike:

 

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka

Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

 


Linka zákazníckej podpory Samsung v Českej republike:

800 726 786 / 7:00‐21:00 PO‐NE

 

 

Linka zákazníckej podpory Samsung v Slovenskej republike:

0800 726 786 

Po - So | 08:00 - 20:00
Ne | 08:00 - 18:00