Etika

Etika

Čestná a 
transparentná
podniková kultúra

Čestná a transparentná
podniková kultúra

Do štruktúry našich každodenných činností začleňujeme bezúhonnosť,
aby sme tak mohli plniť našu spoločenskú úlohu a prebrali zodpovednosť
spôsobom, ktorý zodpovedá nášmu postaveniu špičkovej globálnej spoločnosti.

Do štruktúry našich každodenných činností začleňujeme bezúhonnosť, aby sme tak mohli plniť našu spoločenskú úlohu a prebrali zodpovednosť spôsobom, ktorý zodpovedá nášmu postaveniu špičkovej globálnej spoločnosti.

Keďže sa naše pôsobenie rozrastá po celom svete, vnímame a analyzujeme rozdiely v právnych predpisoch, nariadeniach a postupoch v daných krajinách a zároveň obchodujeme zákonným a etickým spôsobom. Tiež vyvíjame a zavádzame globálne zásady bezpečnosti osobných údajov, ktoré rešpektujú súkromie našich zákazníkov a zamestnancov a chránia ich osobné údaje. Naše úsilie systematicky spravovať dodržiavanie nariadení a etické riziká vychádza z globálneho kódexu obchodného správania spoločnosti Samsung, ktorý sa vzťahuje na všetkých našich zamestnancov a ich náplň práce a hodnotiaci úsudok. Náš tím pre dodržiavanie predpisov bol predtým pod právnym oddelením, no v súčasnosti je vedený priamo generálnym riaditeľom. Vedúci tímu pre dodržiavanie predpisov sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady na podporu dôležitých rozhodnutí, ktoré rada prijíma. V rámci každej obchodnej divízie zriaďujeme špecializované organizácie a zámorské regionálne kancelárie s cieľom spravovať problémy v oblasti dodržiavania predpisov, ktoré sa týkajú jednotlivých obchodov a regiónov.

Riadenie etického správania

Náš globálny kódex správania (ďalej len „obchodné zásady spoločnosti Samsung“) zverejňujeme našim dodávateľom, zákazníkom a iným externým zainteresovaným stranám, ako aj našim zamestnancom prostredníctvom našich webových stránok pre správu etiky a poskytujeme aj kanál na nahlásenie porušenia etických štandardov. Ďalej tam nájdete „Pokyny pre obchodné správanie zamestnancov“, ktoré slúžia ako etické štandardy pre našich zamestnancov, preložené a dostupné v celkovo 15 jazykoch (vrátane kórejčiny). Relevantné údaje sa distribuujú a zdieľajú medzi všetkými našimi zamestnancami na celom svete prostredníctvom kolektívnych, on-line a audio/vizuálnych školení minimálne raz ročne, ak nie viac. Našim dodávateľom poskytujeme aj samostatné „obchodné pokyny“ s cieľom zaviesť transparentné obchodné postupy.

Riadenie dodržiavania predpisov

Náš program dodržiavania predpisov si kladie za cieľ vytvoriť firemnú kultúru založenú na dodržiavaní predpisov s cieľom minimalizovať obchodné riziká, ktoré môžu nastať v dôsledku určovania cien alebo porušovania práv duševného vlastníctva a prevziať väčšiu zodpovednosť v oblasti ľudských práv, zdravia a bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Systém riadenia programu dodržiavania predpisov (Compliance Program Management System, CPMS), IT systém na riadenie rizík súvisiacich s dodržiavaním predpisov obsahuje naše zásady špecifické pre danú oblasť a údaje o regionálnom monitorovaní problémov. Naša služba asistenčného strediska je neustále k dispozícii a pomáha zamestnancom pri individuálnych požiadavkách adresovaných odborníkom, kedykoľvek majú otázky týkajúce sa práce alebo keď zistia, že naše pokyny nie sú dostatočné na určenie nezákonnosti. Náš systém oznamovania, ktorý bol vyvinutý v rámci CPMS pre našich zamestnancov je prevádzkovaný spôsobom, ktorý pevne zaručuje dôvernosť oznamovateľov.

Proces riadenia
dodržiavania
predpisov

  • Činnosť
    špecializovaných
    jednotiek

    Prevencia. Vytvorenie kancelárie na ochranu osobných údajov v rámci právnej kancelárie spoločnosti pod priamym vedením generálneho riaditeľa; vymenovanie právnikov zodpovedných za zásady ochrany osobných údajov v príslušných obchodných divíziách

  • Monitorovanie

    Ponuknutie pravidelného/náhodného monitorovania prostredníctvom špecializovaných jednotiek alebo personálu

Zásady ochrany osobných údajov

Oficiálne sme oznámili naše globálne štandardné zásady ochrany osobných údajov a vypracovali sme príslušné zásady, ktoré odrážajú regionálne špecifické regulačné podmienky a miestne charakteristiky. Výsledkom týchto snáh je, že naši zamestnanci majú k dispozícii „Globálnu príručku pre osobné údaje“ a „Riadiacu príručku pre outsourcing spracovania osobných údajov“, ktoré sa majú používať ako riadiace predpisy. Svoje postupy a systémy prevádzkujeme spôsobom, ktorý začleňuje príslušné zásady do nášho každodenného obchodného správania a naďalej vykonávame kontroly a ponúkame školenia pre celú spoločnosť.

 

Činnosť špecializovaných jednotiek

Vytvorenie Globálnej kancelárie na ochranu osobných údajov v rámci právnej kancelárie spoločnosti pod priamym vedením generálneho riaditeľa; vymenovanie právnikov zodpovedných za zásady ochrany osobných údajov v príslušných obchodných divíziách
Vymenovanie právnikov zodpovedných za zásady ochrany osobných údajov v príslušných obchodných divíziách
 

Posilnená kontrola prevádzkových/riadiacich
systémov zásad ochrany osobných údajov

Pravidelná kontrola a nevyhnutné vylepšovanie našich systémov a služieb používaných našimi zákazníkmi a zamestnancami pre ich manažérske, technické a fyzické ochranné systémy, ktoré riadia celý proces zhromažďovania, spracovania a likvidácie údajov
 

Školenie o zásadách osobných údajov

Poskytovanie školenia o zásadách ochrany osobných údajov online/offline, ktoré zohľadňuje pracovné charakteristiky špecifické pre dané oddelenie (plánovanie, výskum a vývoj, marketing atď.), ako aj základného školenia zameraného na všetkých zamestnancov
 

Prevádzka systému právnej ochrany osobných údajov (Privacy Legal Management System, PLMS)

Zavedenie povinnosti prijať preventívne opatrenia pomocou kontrolného zoznamu rizika ochrany osobných údajov vypracovaného na kontrolu rizík ochrany údajov v každej fáze produktov a služieb, od plánovania a vývoja až po prevádzku a ukončenie, pričom tento kontrolný zoznam preskúmajú špecializovaní právnici