Kestävä toimitusketju

Kestävä toimitusketju

Samsung varmistaa, että
materiaalit hankitaan
eettisesti ja vastuullisesti.

Samsung varmistaa, että materiaalit hankitaan eettisesti ja vastuullisesti.

Samsung tukee alihankkijoitaan vahvemman kilpailukyvyn kehittämisessä,
jotta voidaan luoda vankka yritysten ekosysteemi ja kestävä toimitusketju.

Samsung tukee alihankkijoitaan vahvemman kilpailukyvyn kehittämisessä, jotta voidaan luoda vankka yritysten ekosysteemi ja kestävä toimitusketju.

Lähikuva ihmisryhmän käsistä, joiden kämmenet on pinottu päällekkäin yhteistyöeleen osoitukseksi. Lähikuva ihmisryhmän käsistä, joiden kämmenet on pinottu päällekkäin yhteistyöeleen osoitukseksi.

Samsung pyrkii yhteistyössä ympäri maailmaa olevien alihankkijoidensa kanssa jatkuvasti kohti kestävää liiketoiminnan ekosysteemiä, joka pohjautuu oikeudenmukaisuuden, avoimuuden ja yhteisen menestyksen filosofialle.
Samsung antaa tukea alihankkijoilleen, jotta nämä toimisivat noudattaen maailmanlaajuisia lakeja ja standardeja sosiaalisten ja ympäristövastuiden täyttämiseksi. Samsungilla on myös käytössä riskienhallinnan järjestelmä
ihmisoikeusrikkomuksien sekä ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi kaivostoiminnassa korkeariskisillä alueilla.

Toimitusketjun hallinnan strategia

Talous

Samsung varmistaa kaikenkattavan kilpailuedun kustannuksissa, toimituksessa, laadussa, teknologiassa sekä henkilöstöhallinnossa, jotta synergia, nopeus ja hyötysuhde alihankkijoiden kanssa voidaan maksimoida, ja jotta voidaan luoda kestävän kasvun mahdollistava yritysten ekosysteemi.

Kuvake pylväsdiagrammista, jonka yläpuolella on talouskasvua kuvaava nuoli. Kuvake pylväsdiagrammista, jonka yläpuolella on talouskasvua kuvaava nuoli.

Yhteiskunta

Samsung pyytää, että kansainvälisiä standardeja ja säädöksiä noudatetaan ihmisoikeuksien varmistamisessa, työskentely-ympäristössä, eettisyydessä sekä ns. konfliktimineraaleihin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on luoda avoin ja läpinäkyvä johdon vastuullisuuden järjestelmä, jossa ovat osallisina kaikki toimitusketjuun kuuluvat sidosryhmät.

Kuvake maapallosta, joka kuvaa sosiaalista johtamista. Kuvake maapallosta, joka kuvaa sosiaalista johtamista.

Ympäristö

Samsung tekee töitä ainoastaan Eco-Partner-sertifioitujen alihankkijoiden kanssa. Tämän tarkoituksena on pystyä arvioimaan ja puuttumaan ympäristölle aiheutuvaan vaikutukseen, jota saattaa esiintyä alihankkijoiden rakenneosissa, raaka-aineissa sekä valmistusprosessissa.

Kuvake varressa olevasta pienestä lehdestä, joka kuvaa ympäristönhoitoa. Kuvake varressa olevasta pienestä lehdestä, joka kuvaa ympäristönhoitoa.
 • Alihankkijoiden
  toiminta

 • Yhteistyö
  kumppaneiden kanssa

 • Alihankkijoiden
  työympäristö

 • Konfliktialueiden mineraalien
  hallinta

Alihankkijoiden toiminta

Samsung Electronics pyrkii luomaan strategisia kumppanuussuhteita parasta tulosta luovien alihankkijoiden kanssa keskinäisen luottamuksen pohjalta. Tämän vuoksi Samsung käyttää oikeudenmukaista ja läpinäkyvää prosessia alihankkijoiden rekisteröinnin järjestelmän käytössä uusia alihankkijoita rekisteröitäessä. Samalla Samsung suorittaa vuosiarviointeja, jotta alihankkijoita voidaan auttaa vahvistamaan omaa kilpailuetuaan sekä minimoimaan asianomaisia riskejä. Kaikki yhtiöt, jotka haluavat ehdottaa omia erilaistettuja teknisiä valmiuksiaan ja jotka haluaisivat ryhtyä liiketoimintaan Samsungin kanssa, voivat jättää omat liiketoimintaehdotuksensa Samsungin alihankkijaportaaliin (www.secbuy.com) milloin tahansa. Samsungin kansainvälinen hankintakeskus (IPC) toimii hankintahubina, ja IPC:n avulla Samsung pystyy löytämään erinomaisia alihankkijoita strategisesti tärkeillä alueilla joka puolella maailmaa.

Työpukuihin pukeutuneet korealainen mies ja valkoinen mies seisovat ulkona ja kättelevät. Valkoisella miehellä on salkku toisessa kädessään. Työpukuihin pukeutuneet korealainen mies ja valkoinen mies seisovat ulkona ja kättelevät. Valkoisella miehellä on salkku toisessa kädessään.

Uusien alihankkijoiden rekisteröintiä koskevat vaatimukset

 • Ympäristö ja turvallisuus

  Alihankkijoita tulee pyytää täyttämään 22 artiklan sisältämät ehdot; ne kattavat työturvallisuutta, palontorjuntalaitteistoa, työterveyttä, vaarallisia aineita sekä ympäristönsuojelua koskevia seikkoja. Yhdeksän pakollista vaatimustenmukaisuuskohtaa: palontorjuntalaitteet, vaaralliset aineet ja jätteet, viemäri- ja jäteveden käsittely jne.

 • Työntekijöiden oikeudet

  Alihankkijoita tulee pyytää täyttämään 20 artiklan sisältämät ehdot, esimerkkeinä työnteon vapaaehtoisuus, työaikasäädösten noudattaminen sekä syrjinnän kieltäminen.
  Kolme pakollista vaatimustenmukaisuuskohtaa: lapsityön
  kieltäminen, vähimmäispalkan takaaminen sekä epäinhimillisen kohtelun kieltäminen.

 • Eco-Partner

  Tarkastusten suorittaminen tuotteiden ympäristökäytännölle, koulutukselle ja ohjaukselle sekä vaarallisten aineiden käytölle. Liiketoimintaa harjoitetaan ainoastaan Eco-Partner-sertifioitujen alihankkijoiden kanssa.

Alihankkijoiden vuosiarvioinnin prosessi ja kriteerit

 • 01

  Itsearviointia
  vuoden ympäri

  Alihankkijat suorittavat
  itsearviointia; pohjana
  käytetään
  arviointikohtia, jotka
  liittyvät kilpailukykyyn ja
  kestävään kehitykseen.

 • 02

  Itseparannus

  Alihankkijat selvittävät
  parannustarpeita
  itsenäisesti
  ja tekevät parannuksia.
  Samsung
  valvoo riskejä ja
  antaa palautetta.

 • 03

  Evaluierung

  Alihankkijoille ilmoitetaan
  heidän lopullisen arvioinnin
  lopputuloksesta kunkin
  vuoden päätteeksi.

 • 04

  Post-
  Management

  Alihankkijat kehittävät
  ja panevat täytäntöön
  parannussuunnitelmia ja Samsung
  avustaa heitä siinä.

Liiketoiminnan kilpailukykyisyyden arviointikohteet

 • Teknologia

  Teknologiapatenttien omistajuus ja investointi tutkimukseen ja tuotekehitykseen

 • Laatu

  Vikojen määrä ja laadunhallinnan järjestelmän
  sertifiointi

 • Vastaanottavaisuus

  Sitoutuminen Samsungin käytäntöihin sekä innovointitoimintaan

 • Toimitus

  Toimitus ja lähetys ajallaan

 • Kulut

  Liiketapahtumien arvon kasvun määrä sekä kustannusten kilpailukykyisyys

Kestävää kehitystä koskevat arviointikohteet

 • EHS

  Työpaikan turvallisuus
  ja kansainvälinen
  sertifiointi

 • Rahoitus

  Luottoluokitus ja
  velkasuhde

 • Lainsäädäntö
  (yhteiskunta)

  Ihmis- ja
  työntekijöiden oikeudet
  työpaikalla ja
  korruptiontorjunta

Kumppaneiden tukeminen, jotta he olisivat parhaimmillaan

Jotta Samsung olisi liiketoimintafilosofiansa ”Samsung Electronicsin kilpailuetu tulee alihankkijoiden kilpailuedusta” mittainen, yhtiö laajentaa kaikkien osapuolten voittoon tähtäävien yritysjohdon aloitteiden rajoja sisältämään sekä kotimaiset että ulkomaiset alihankkijat. Samsungilla on tarjolla laaja valikoima rahoitusta, koulutusta ja innovaatiota tukevia ohjelmia, joilla varmistetaan alihankkijoiden kilpailukykyisyys maailmanlaajuisesti.

 • KRW

  974

  miljardia

  Sijoittaminen kaikkien
  osapuolten voittoon
  tähtäävän yhteistyön
  rahastoon

  Rahoitus

  Luodaan kaupallisten pankkien kanssa rahastoja,
  joiden arvo on 1 triljoona Etelä-Korean wonia.

 • 16,756

  henkilöä

  Alihankkijakoulutukseen
  osallistujat

  Työntekijöiden valmiuksien kehittely

  Välitetään johtajuuden ja ammattitaidon maailmanlaajuisia ja muita kursseja
  käyttäen vain Samsungin
  alihankkijoille tarkoitettuja koulutusresursseja

 • 375

  yritystä

  Alihankkijat, jotka saavat
  älykkään tehtaan tukea

  Innovaatioaloitteet

  Samsung tukee kaikkialla maassa 1 000
  alihankkijaa sekä pk-yrityksiä,
  jotka eivät ole suorassa
  liikesuhteessa Samsungiin parantamalla heidän
  tuotantovalmiuksiaan

[Vuoden 2020 tärkeimpien kumppaniohjelmien tulokset]

*Samsung avustaa ensimmäisen ja toisen tason alihankkijoita valitusten teossa suoran puhelinlinjan (+82 80 200 3300), sähköpostin (ssvoc@samsung.com) ja verkossa alihankkijoiden portaalissa (www.secbuy.com) olevan väärinkäytösten paljastamisen järjestelmän kautta, sekä paikan päällä tapahtuvan alihankkijoiden konsultoinnin avulla sekä erilaisten vaihtotapaamisten kautta.

Alihankkijoiden käytännesäännöt ja ohjeet

Yhtiön omat alihankkijoita koskevat käytännesäännöt ovat linjassa RBA:n käytännesääntöjen kanssa, ja päivityksistä ilmoitetaan alihankkijoille. Yhtiö myös antaa oppaan, jonka avulla alihankkijat voivat noudattaa sääntöjä ja huolehtia vaatimustenmukaisuudesta käytännön toimissa.

 • Alihankkijoiden käytännesäännöt
  237 Kt
 • Alihankkijoiden käytännesäännöt ja ohjeet
  2,5 Mt

Turvallisen työpaikan varmistaminen kaikille

Samsung valvoo säännöllisesti kaikkien alihankkijoiden toimintaa RBA:n varmennusstandardien mukaisesti. Tällä pyritään huomaamaan ongelmakohtia ja tehdä tarvittavia parannuksia. Kannustamme ensisijaisia tavarantoimittajiamme luomaan turvallisen työpaikan, ja ensisijaisten tavarantoimittajien kautta tämä koskee myös toissijaisia tavarantoimittajia.

Itsearviointi

Kaikkien ensimmäisen tason alihankkijoiden vuosittainen itsearviointi 85:een RBA-ehtoon perustuvaa tarkistuslistaa käyttämällä

Paikan päällä tehtävät tarkastukset

Paikan päällä tehtävät tarkastukset korkeariskisille
alihankkijoille parannustoimenpiteiden selvittämiseksi.

Korkeariskiset alihankkijat: suuri vaikutus
liiketoiminnan määrän tai riippuvuussuhteen
perusteella; sijainti geopoliittisesti korkeariskisellä alueella;
heikko arvosana itsearvioinnissa tai
väitöksien kohteena.

Suorittajana itsenäinen erikoistunut
tarkastushenkilöstö RBA-sertifioidut
tarkastajien johtamana

Haastateltujen alihankkijoiden
työntekijöiden kokonaismäärän neliöjuuri

Kolmansien osapuolten tekemät tarkastukset

RBA-sertifioidut ulkopuoliset tarkastusfirmat
valitsevat alihankkijat satunnaisesti
ja suorittavat alustavan tarkastuksen
RBA-kriteerien pohjalta.

Vuodesta 2015 alkaen tarkempien
tarkastusten varmistamiseksi
ilmoitetaan vain kohteen valinta,
mutta tarkkaa aikataulua ei kerrota.

Suoritetaan heti toimenpiteitä,
joihin voidaan puuttua välittömästi.
Tulokset varmennetaan lopputarkastusten kautta.

Alihankkijamme

 • Alihankkijaluettelo
  219 Kt

Mineraalien vastuullinen hankinta

Samsung Electronics käyttää mineraalien hallinnan järjestelmää, joka perustuu konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien toimitusketjun vastuullisuutta koskeviin OECD:n due diligence -ohjeisiin. Yhtiö hallinnoi toimitusketjun sulattamoja käyttämällä yhteistyökumppaneita. Jaamme aktiivisesti luettelon sulattamoista useiden sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat myös asiakkaat. Lisäksi rohkaisemme tavarantoimittajia toimimaan yhteistyössä RMAP-protokollan (Responsible Minerals Assurance Process) mukaisesti sertifioitujen sulattamojen kanssa ja vaadimme toimitusketjuumme kuluvia sertifioimattomia sulattamoja hankkimaan RMAP-protokollan mukaisen sertifioinnin. Vastuullisesti hankittujen mineraalien raportti sisältää sulattamojen luettelon sekä muita tietoja. Siinä myös hahmotellaan Samsung Electronicsin pyrkimykset minimoida kaivostoiminnan kielteiset sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset; kyseinen toiminta on altis ihmisoikeusrikkomuksille sekä ympäristön tuhoamiselle.

Samsung Electronicsin mineraaleja koskeva, OECD:n due diligence -ohjeisiin pohjautuva due diligence -tarkastusprosessi

Lähikuva henkilön käsistä, jotka käyttävät paksutja hansikkaita ja jolla on pieni kasa väriltään harmaata mineraalia. Lähikuva henkilön käsistä, jotka käyttävät paksutja hansikkaita ja jolla on pieni kasa väriltään harmaata mineraalia.
 • Samsung Electronicsin raportti vastuullisesti hankituista mineraaleista
  1,2 Mt

Sulatto- ja jalostamoluettelo

(joulukuun 2020 loppuun asti)

Sertifointi
suoritettu
sertifiointi
kesken
yhteensä
tantaali
(Ta)
38 - 38
tina
(Sn)
53 - 53
volframi
(W)
42 - 42
kulta
(Au)
107 - 107
※ koboltti
(Co)
- - 27
 • Sulattamoluettelo
  356,2 Kt