Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα

Εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα

Προσπαθούμε
να τηρούμε τα
υψηλότερα πρότυπα

Προσπαθούμε να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα

Δύο γυναίκες και ένας άντρας κάθονται σε πολυθρόνες γύρω από ένα χαμηλό τραπέζι σε έναν φωτεινό χώρο γραφείου και χαμογελούν. Οι γυναίκες κάνουν χειραψία. Δύο γυναίκες και ένας άντρας κάθονται σε πολυθρόνες γύρω από ένα χαμηλό τραπέζι σε έναν φωτεινό χώρο γραφείου και χαμογελούν. Οι γυναίκες κάνουν χειραψία.

Σεβόμαστε την ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Διασφαλίζουμε την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους και τους αιτούντες και δεν ανεχόμαστε κανενός είδους διάκριση. Επίσης, σεβόμαστε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι όλων των εργαζομένων μας. Επιπλέον, προσπαθούμε σκληρά να εμφυσήσουμε και να ενσωματώσουμε τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις μας, με σκοπό την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας και των ανθρώπων στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Το πλαίσιό μας για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Υποστηρίζοντας σθεναρά τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP), καθιερώσαμε και ενσωματώσαμε το δικό μας πλαίσιο προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων για τον προσδιορισμό, την πρόληψη, τον περιορισμό και τον καταλογισμό τυχόν αρνητικού αντίκτυπου ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Επιδιώκουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι κύριοι προμηθευτές μας υιοθετούν και οι ίδιοι το ίδιο επίπεδο διαφύλαξης από κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις λειτουργίες τους. Επιπλέον, τους υποχρεώνουμε να ζητούν από τους δικούς τους προμηθευτές ή τους δευτερεύοντες προμηθευτές της Samsung να εφαρμόζουν πολιτικές εργασιακού περιβάλλοντος ίδιου επιπέδου.

Ένα διάγραμμα των έξι Δικαιωμάτων & Αρχών, που εμφανίζονται σε έναν δακτύλιο εξαγωνικών σχημάτων: Πολιτικές, Δέουσα επιμέλεια, Πρόσβαση σε επανορθωτικά μέτρα, Διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων, Προσέλκυση ενδιαφέροντος ενδιαφερομένων και Διακυβέρνηση. Ένα διάγραμμα των έξι Δικαιωμάτων & Αρχών, που εμφανίζονται σε έναν δακτύλιο εξαγωνικών σχημάτων: Πολιτικές, Δέουσα επιμέλεια, Πρόσβαση σε επανορθωτικά μέτρα, Διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων, Προσέλκυση ενδιαφέροντος ενδιαφερομένων και Διακυβέρνηση.

Διακυβέρνηση

Η Επιτροπή Παγκόσμιων Εργασιακών Ζητημάτων (Global Labor Issues, GLI) είναι αυτή που διαχειρίζεται τις επιπτώσεις και τους κινδύνους στα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Επιτροπή GLI, η οποία συνεδριάζει κάθε δύο εβδομάδες για να συζητήσει θέματα εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποτελείται από στελέχη και κανονικούς εργαζομένων έξι τμημάτων (Ομάδα Ανθρώπινων Πόρων, Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, Κέντρο Συνεργασίας με τους Εταίρους, Κέντρο Εταιρικής Βιωσιμότητας, Παγκόσμιο Κέντρο EHS, Ομάδα Σχέσεων Επενδυτών). Τυχόν σημαντικά θέματα παραπέμπονται στο Συμβούλιο Βιωσιμότητας, το οποίο αποτελείται από σημαντικά στελέχη και, στη συνέχεια, παραπέμπονται στα κορυφαία στελέχη διαχείρισης.

"Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Διακυβέρνησης Συμβούλιο Βιωσιμότητας Επιτροπή Παγκόσμιων Εργασιακών Ζητημάτων (Global Labor Issues, GLI)" "Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Διακυβέρνησης Συμβούλιο Βιωσιμότητας Επιτροπή Παγκόσμιων Εργασιακών Ζητημάτων (Global Labor Issues, GLI)"

Πολιτικές

Έχουμε καθιερώσει ένα ισχυρό σύνολο πολιτικών εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNGP), των οδηγιών για πολυεθνικές εταιρείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών (UNCRC) και της Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία. Τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας της Συμμαχίας Υπεύθυνων Επιχειρήσεων (RBA) και συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας και Οδηγίες

Όλοι μας οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον «Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας» και τις «Οδηγίες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς» που αποτελούν μέρος των προσπαθειών μας να είμαστε πιο υπεύθυνοι στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

 • Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας
  284 KB
 • Οδηγίες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
  110 KB

Πολιτικές εργασίας

Αναπτύσσουμε συνεχώς και εφαρμόζουμε ένα σύνολο πολιτικών με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

 • Πολιτική Απαγόρευσης Παιδικής Εργασίας
  379 KB
 • Πολιτική Διακινούμενων Εργαζομένων
  658 KB
 • Πολιτική Φοιτητών Εργαζομένων στην Κίνα
  185 KB
 • Οδηγίες για τη Μαθητεία στην Κίνα
  179 KB
 • Οδηγίες για την Πρόληψη της Παρενόχλησης
  168 KB

Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στον εκάστοτε χώρο εργασίας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ανθρώπινων δικαιωμάτων και την ενημέρωση για τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, όσο και με οργανώσεις που ειδικεύονται σε θέματα εκπαίδευσης εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις ικανότητές τους στη διαχείριση θεμάτων εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, προσφέροντας εκπαίδευση που έχει προσαρμοστεί για τον κάθε εργασιακό ρόλο. Αφού αναπτύξαμε εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις εργασιακές ευθύνες όλων των εργαζομένων μας σε συνεργασία με την BSR, κυκλοφορήσαμε το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα εκπαίδευσης εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων το 2020. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε προσαρμοσμένη εκπαίδευση για όλα τα συναφή θέματα.

Δέουσα επιμέλεια

Εφαρμόζουμε ένα σύστημα εξοπλισμένο τόσο με εσωτερικά όσο και με εξωτερικά πρωτόκολλα, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κινδύνων ανθρώπινων δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας μας και στην εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Ένας άνδρας που φορά ένα γιλέκο ασφαλείας σε νέον και μια γυναίκα επαγγελματικά ντυμένη στέκεται δίπλα σε ράφια σε μια μεγάλη αποθήκη και ανατρέχει σε μια λίστα σε ένα ντοσιέ. Ένας άνδρας που φορά ένα γιλέκο ασφαλείας σε νέον και μια γυναίκα επαγγελματικά ντυμένη στέκεται δίπλα σε ράφια σε μια μεγάλη αποθήκη και ανατρέχει σε μια λίστα σε ένα ντοσιέ.

Οι χώροι εργασίας μας

Αξιολογούμε το επίπεδο συμμόρφωσης με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρακολουθούμε τις δραστηριότητες βελτίωσης χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά πρωτόκολλα: Επί τόπου έλεγχος RBA, Εσωτερική αξιολόγηση κινδύνων Samsung Electronics, Αξιολόγηση αντίκτυπου στα ανθρώπινα δικαιώματα (Human Rights Impact Assessment, HRIA).

Κοντινό στα χέρια ενός ανθρώπου με γάντια που τοποθετεί Galaxy S21 smartphone σε μαύρα κουτιά συσκευασίας επάνω σε μια πράσινη επιφάνεια εργασίας. Κοντινό στα χέρια ενός ανθρώπου με γάντια που τοποθετεί Galaxy S21 smartphone σε μαύρα κουτιά συσκευασίας επάνω σε μια πράσινη επιφάνεια εργασίας.

Επί τόπου έλεγχος της Συμμαχίας Υπεύθυνων Επιχειρήσεων

Ως μέλη της Συμμαχίας Υπεύθυνων Επιχειρήσεων (RBA), εφαρμόζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας της RBA στη διαχείριση των χώρων εργασίας μας. Βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης RBA από τους χώρους εργασίας μας, επιλέγουμε κάθε χρόνο έξι ή επτά από αυτά και εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο επί τόπου ελέγχου RBA για να εντοπίσουμε τυχόν κινδύνους εργασιακού περιβάλλοντος σε αυτούς τους χώρους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι έλεγχοι διεξάγονται από ένα εγκεκριμένο από την RBA τρίτο μέρος, η οποία ελέγχει για θέματα εργασίας, υγείας και ασφάλειας, περιβάλλοντος, δεοντολογίας και συστημάτων διαχείρισης. Αν υπάρξει κάποιο εύρημα, οι χώροι εργασίας πρέπει να υποβάλουν και να υλοποιήσουν ένα διορθωτικό πλάνο ενεργειών.

Διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης κινδύνων Samsung Electronics

 • 01. Επιλογή στόχων αξιολόγησης

  Επιλογή έξι έως επτά χώρων εργασίας κάθε χρόνο, οι οποίοι πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητές τους και να κάνουν γενικές
  βελτιώσεις, βάσει
  των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του συστήματος παρακολούθησης.

  Το σύστημα παρακολούθησης
  χώρων εργασίας

  Υποστηρίζει την επιβολή προτύπων
  εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων
  και της διαχείρισης συμμόρφωσης,
  όπως, για παράδειγμα,
  ένα
  σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση
  του εργασιακού περιβάλλοντος,
  της κουλτούρας του χώρου εργασίας, των φορέων
  εκπροσώπησης και
  της διαχείρισης προμηθευτών, κ.λπ.

 • 02. Δημιουργία της ομάδας ελέγχου

  Οργάνωση ομάδας ειδικών που αποτελείται από εξειδικευμένους εργαζομένους,
  συμπεριλαμβανομένων πιστοποιημένων ελεγκτών RBA.

 • 03. Αυτοαξιολόγηση

  Αυτοαξιολόγηση στους χώρους εργασίας βάσει της λίστας ελέγχου επιθεώρησης

 • 04. Επί τόπου έλεγχος

  Διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου βάσει των Προτύπων Samsung Electronics

 • 05. Επακόλουθη διαχείριση

  Γίνεται κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης στη διοικητική ομάδα του εκάστοτε χώρου εργασίας

  Καθιέρωση μελλοντικών σχεδίων βελτίωσης και μέτρων πρόληψης επανεμφάνισης εντός μίας
  εβδομάδας από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης

  Εφαρμογή εργασιών βελτίωσης, μέσω της
  δημιουργίας μιας ομάδας
  εργασίας που αποτελείται από ειδικούς στους
  ανθρώπινους πόρους και την περιβαλλοντική ασφάλεια

  Παρακολούθηση της προόδου των εργασιών βελτίωσης σε μηνιαία βάση, μέσω του συστήματος παρακολούθησης χώρων εργασίας

Αξιολόγηση αντίκτυπου στα ανθρώπινα δικαιώματα (HRIA)

Διεξάγουμε αξιολογήσεις του αντίκτυπου στα ανθρώπινα δικαιώματα για να εντοπίσουμε πραγματικούς και πιθανούς κινδύνους και ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είτε εμείς έχουμε προκαλέσει, είτε σχετίζονται με εμάς ή στα οποία έχουμε συνεισφέρει. Η πρώτη μας αξιολόγηση αντίκτυπου στα ανθρώπινα δικαιώματα διεξήχθη στο Βιετνάμ το 2018. Τότε, για να διατηρήσουμε μια αμερόληπτη στάση στη διαδικασία, συνεργαστήκαμε με την BSR (Business for Social Responsibility), μια μη κυβερνητική οργάνωση που εξειδικεύεται στα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που εντοπίζονται στη δέουσα επιμέλεια λαμβάνοντας μέτρα επανόρθωσης, περιορισμού και πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ανάπτυξης και αναθεώρησης, παρέχοντας προγράμματα ενίσχυσης ικανοτήτων και βελτιώνοντας τις διαδικασίες εργασίας σε όλες μας τις λειτουργίες.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Ευθυγραμμίζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας για Προμηθευτές με τον Κώδικα Δεοντολογίας της RBA και θα μοιραζόμαστε τις ενημερώσεις με τους προμηθευτές μας. Τους παρέχουμε επίσης έναν οδηγό που τους βοηθά με τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και την εφαρμογή της διαχείρισης συμμόρφωσης στις λειτουργίες τους. Σύμφωνα με τα πρότυπα επαλήθευσης της RBA, παρακολουθούμε τακτικά όλους τους προμηθευτές μας ώστε να διασφαλίζουμε ότι αναγνωρίζουν τυχόν προβλήματα και κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις. Απαιτούμε επίσης από τους κύριους προμηθευτές μας να ενθαρρύνουν τους δικούς τους προμηθευτές ή τους δευτερεύοντες προμηθευτές της Samsung, να διασφαλίζουν την ύπαρξη ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Πρόσβαση σε επανορθωτικά μέτρα

Η διαδικασία επίλυσης καταγγελιών βασίζεται στα «Κριτήρια αποτελεσματικότητας των μη δικαστικών μηχανισμών προσφυγής» που ορίζονται στην 31η ρήτρα των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει μια επίσημη καταγγελία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζει διακρίσεις ή αντίποινα για την αναφορά της καταγγελίας. Επιδιώκουμε να διασφαλίζουμε ότι η διαδικασία είναι διαφανής και τα δικαιώματα αυτών που εμπλέκονται γίνονται σεβαστά σε όλα τα βήματα της διαδικασίας. Εγγυόμαστε επίσης την ανωνυμία οποιουδήποτε υποβάλει μια καταγγελία.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Κανάλια αναφοράς καταγγελιών

Διαθέτουμε διάφορα κανάλια αναφοράς καταγγελιών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε χώρου εργασίας και των τοπικών περιστάσεων.

01. Ηλεκτρονικά

Εταιρικό ενδοδίκτυο

02. Εκτός δικτύου

Κυτία προτάσεων τοποθετημένα σε περιοχές χωρίς παρακολούθηση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης

03. Γραμμή βοήθειας

Κλήση ή email

04. Επιτροπή

Συμβούλιο Εργασίας, Επιτροπή Εργαζομένων

05. Κινητό

Αίτηση στο εταιρικό ενδοδίκτυο

06. SNS

Εταιρικό κανάλι επικοινωνιών

※ Κανάλια για εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη : https://sec-audit.com | Λογαριασμός email: civilsociety@samsung.com

※ Κανάλια για εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη:
    https://sec-audit.com
    Λογαριασμός email: civilsociety@samsung.com

Διαδικασία επίλυσης καταγγελιών

 • 01

  Αναφορά
  καταγγελίας

  Ειδοποίηση
  λήψης
  εντός
  24 ωρών

  Οι εργαζόμενοι
  και τα
  εξωτερικά
  ενδιαφερόμενα
  μέρη αναφέρουν
  όλες τις καταγγελίες
  στην εταιρεία

  Γίνεται ανάθεση σε
  έναν διαχειριστή υπόθεσης

 • 02

  Επιβεβαίωση
  και εξέταση
  καταγγελιών

  Εντός 5 ημερών
  από τη λήψη

  Γίνεται επιβεβαίωση
  των λεπτομερειών
  και των δεδομένων
  της καταγγελίας για
  την
  οποία έγινε αναφορά

  Γίνεται ακρόαση του
  καταγγέλλοντα
  για τα
  επιθυμητά μέτρα

  Εξετάζονται επανορθωτικά
  μέτρα
  σύμφωνα με τις
  επιβεβαιωμένες
  λεπτομέρειες

 • 03

  Ειδοποίηση αποτελεσμάτων

  Εντός 7 ημερών από
  τη λήψη

  Παραδίδονται τα αποτελέσματα
  της εξέτασης και
  συλλέγεται
  ανατροφοδότηση από
  τον
  καταγγέλλοντα

 • 04

  Επίλυση
  καταγγελίας

  Διαφέρει ανά καταγγελία

  Η καταγγελία επιλύεται μέσω
  μέτρων όπως η εκπαίδευση,
  τα
  πειθαρχικά
  μέτρα κατά των κατηγορούμενων,
  παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες
  ή υποστήριξη και
  βελτιώνοντας τις υποδομές,
  τις σχετικές
  πολιτικές
  και τις
  διαδικασίες

※ Αν, λόγω εύλογων συνθηκών, κάθε βήμα δεν
εκτελεστεί στο δεδομένο χρονικό πλαίσιο,
ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί για τους
συγκεκριμένους λόγους

Διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων

Αναφέρουμε λεπτομερώς τους τρόπους με τους οποίους σεβόμαστε τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων στην Έκθεση για τη βιωσιμότητα μας, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο πρότυπο GRI.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία, υποβάλλουμε τις ετήσιες καταστάσεις μας στο Μητρώο περί Σύγχρονης Δουλείας.
Είμαστε μία από τις εταιρείες που έχουν επιλεχθεί από δύο από τις ομάδες κριτηρίων αναφοράς του κλάδου με την μεγαλύτερη επιρροή: το Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) και την Know the Chain (KTC). Ενώ η CHRB εστιάζει στη σύγκριση και την αξιολόγηση εταιρειών αναφορικά με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η KTC εξετάζει προσεκτικά για ζητήματα εξαναγκαστικής εργασίας.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Προσέλκυση ενδιαφέροντος ενδιαφερομένων

Συνεχίζουμε να αλληλεπιδρούμε με παγκόσμια ενδιαφερόμενα μέρη για να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο στην επιχείρησή μας, αλλά και στον κλάδο μας. Κατά την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, συνεργαζόμαστε με οργανισμούς ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται σε ανθρώπινα δικαιώματα και συμμετέχουν σε διάφορες πολυμερείς πρωτοβουλίες.

Από το 2018, διοργανώνουμε φόρουμ πολλών συμμετεχόντων στο Βιετνάμ κάθε χρόνο. Το 2020, διεξήγαμε το 3ο φόρουμ σε συνεργασία με το VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry [Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βιετνάμ]) και τη VGCL (Vietnam General Federation of Labor [Γενική Ομοσπονδία Εργασίας του Βιετνάμ]) και κάναμε μια συζήτηση με θέμα «Η διαχείριση και τα αντίμετρα της κρίσης Covid-19, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων και η τεχνολογική αλλαγή μετά την πανδημία της Covid-19». Το φόρουμ συγκέντρωσε πάνω από 200 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών και επισκεπτών από ΜΚΟ, τα ΜΜΕ και την επιστημονική κοινότητα.

Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), έχουμε διοργανώσει διάφορα εργαστήρια για τη σύγχρονη δουλειά και την δεοντολογική απασχόληση, στα οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι, προμηθευτές και επιχειρηματικοί εταίροι μας σε διάφορες τοποθεσίας στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Μαλαισία. Τα εργαστήρια λειτούργησαν σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να αυξήσουμε την ενημέρωση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών εργαζομένων και να μοιραστούμε τη σημασία της εξάλειψης της εξαναγκαστικής εργασίας.

Σε συνεργασία με τη Γερμανική Υπηρεσία Ανάπτυξης (GIZ) και εταίρους όπως η BMW Group και η BASF, κυκλοφορήσαμε το πιλοτικό έργο «Cobalt for Development (C4D)» σε ένα παραδοσιακό ορυχείο κοβαλτίου στη Δημοκρατία του Κονγκό. Ως μέρος αυτού του έργου, διεξάγουμε διάφορες δραστηριότητες για να συμβάλλουμε στην πραγματική εξέλιξη της τοπικής κοινότητας, παρέχοντας για παράδειγμα εκπαίδευση επαγγελματικής ασφάλειας στους εργάτες των τοπικών ορυχείων και χτίζοντας νέο δημοτικά και γυμνάσια για τα παιδιά της περιοχής.