[Windows 8] 如何連接藍芽裝置

最後更新日期 : 2020年11月24日

b 

 

新增一個藍芽裝置

1. 開啟您的藍芽裝置 (鍵盤, 滑鼠, 耳機, 或其他藍芽裝置...)
  

2. 參考您購買的藍芽裝置使用說明,請將裝置啟動為配對狀態
 

. 

 

3. 常用工具列 > 點選"設定"圖示 > 點選"變更電腦設定"
 

. 

 

4. 選擇"裝置"選單
 

5. 按下"新增一個藍芽裝置"
 

. 

 

6. 選擇您的藍芽裝置以連接
 

. 

 

7. 如果連接裝置提示要求輸入密碼,請依畫面輸入顯示的連接密碼
 

. 

 

移除已配對的藍芽裝置

 

1. 常用工具列 > 點選"設定"圖示 > 點選"變更電腦設定"
 

 

2. 選擇"裝置"選單
 

. 

 

3. 按下要移除藍芽裝置右上方的"-"號按鈕
 

. 

 

4. 按下"移除裝置"即完成
 

.

感謝您提供意見讓我們了解您的需要