Tvari tiekimo grandinė

Tvari tiekimo grandinė

Užtikriname, kad medžiagų
tiekimo grandinėje būtų
paisoma etikos ir prisiimama
atsakomybė

Užtikriname, kad medžiagų tiekimo grandinėje būtų paisoma etikos ir prisiimama atsakomybė

Parama ir bendradarbiavimu užtikriname, kad mūsų tiekėjai didintų
konkurencingumą ir kurtų sveiką įmonės ekosistemą ir tvarią tiekimo grandinę.

Parama ir bendradarbiavimu užtikriname, kad mūsų tiekėjai didintų konkurencingumą ir kurtų sveiką įmonės ekosistemą ir tvarią tiekimo grandinę.

Žmonių vienas ant kito sudėtų delnų vaizdas iš arti, leidžiantis suprasti apie bendradarbiavimą. Žmonių vienas ant kito sudėtų delnų vaizdas iš arti, leidžiantis suprasti apie bendradarbiavimą.

Bendradarbiaudami su savo tiekėjais visame pasaulyje, mes nuolat siekiame sukurti tvarią verslo ekosistemą, pagrįstą teisingumo, atvirumo ir gerovės filosofija.
Mes padedame tiekėjams veikti laikantis pasaulinių įstatymų ir standartų, kad galėtų vykdyti savo pareigas aplinkos apsaugos ir socialinėje srityse. Taip pat esame įdiegę rizikos valdymo sistemą.
Ji skirta kuo labiau sumažinti žmogaus teisių pažeidimus ir poveikį aplinkai kasybos sektoriuje, didelės rizikos vietovėse.

Tiekimo grandinės valdymo strategija

Ekonomika

Užsitikriname visapusį konkurencingumą kainų, tiekimo, kokybės, technologijų ir žmogiškųjų išteklių aspektais, kad maksimaliai padidintume savo bendradarbiavimo su tiekėjais sinergiją, spartą bei našumą ir sukurtume įmonės ekosistemą, sudarančią sąlygas tvariam augimui.

Juostinė diagrama su rodykle virš jos iliustruoja ekonomikos augimą. Juostinė diagrama su rodykle virš jos iliustruoja ekonomikos augimą.

Socialinė sritis

Reikalaujame, kad konfliktiniuose žmogaus teisių, valdymo, darbo aplinkos, etikos ir naudingųjų iškasenų regionuose būtų laikomasi tarptautinių standartų ir teisės aktų; taip siekiame sukurti atvirą ir skaidrią valdymo atskaitomybės sistemą, kuri įtraukia visus suinteresuotuosius tiekimo grandinės asmenis.

Žemės rutulio piktograma, iliustruojanti socialų valdymą. Žemės rutulio piktograma, iliustruojanti socialų valdymą.

Aplinkos apsauga

Bendradarbiaujame tik su „Eco Partner“ sertifikuotais tiekėjais, kad galėtume įvertinti ir valdyti poveikį aplinkai, kurį gali daryti jų komponentai, žaliavos ir gamybos procesai.

An icon of a small leaf on a stem to illustrate environmental management. An icon of a small leaf on a stem to illustrate environmental management.
 • Tiekėjų
  veikimas

 • Bendradarbiavimas
  su partneriais

 • Tiekėjų
  darbo aplinka

 • Naudingųjų iškasenų konfliktiniuose
  regionuose
  valdymas

Tiekėjų veikimas

Remdamasi abipusiu pasitikėjimu „Samsung Electronics“ siekia užmegzti ir sukurti strategines partnerystes su geriausiai dirbančiais tiekėjais. Todėl esame nustatę sąžiningą ir skaidrų naujų tiekėjų registracijos sistemos valdymo procesą ir tuo pačiu atliekame kasmetinius įvertinimus, kad padėtume savo tiekėjams tapti konkurencingesniems ir sumažinti atitinkamą riziką. Bet kuri įmonė, norinti naudoti jūsų diferencijuotas technologijas ir norinti vykdyti verslą su „Samsung“, bet kuriuo metu gali paskelbti naujus verslo pasiūlymus mūsų tiekėjų portale (www.secbuy.com). Mūsų Tarptautinis pirkimo centras (TPC) veikia kaip pirkimo procedūrų centras ir padeda mums nustatyti geriausius tiekėjus strategiškai svarbiuose regionuose visame pasaulyje.

Korėjietis ir baltas vyras, vilkintys verslo kostiumus, stovi lauke ir spaudžia vienas kitam rankas. Baltasis vyras kitoje rankoje laiko portfelį. Korėjietis ir baltas vyras, vilkintys verslo kostiumus, stovi lauke ir spaudžia vienas kitam rankas. Baltasis vyras kitoje rankoje laiko portfelį.

Reikalavimai naujų tiekėjų registracijai

 • Aplinkos apsauga ir saugumas

  Reikalaujame tiekėjų laikytis 22 straipsniuose nurodytų kriterijų, apimančių darbo saugą, priešgaisrinę įrangą, darbuotojų sveikatą, pavojingas medžiagas ir aplinkosaugos priemones. Devyni privalomi atitikties aspektai: priešgaisrinė įranga, pavojai ir atliekos, nuotekų bei kanalizacijos valymo įrenginiai ir kt.

 • Darbo teisės

  Reikalaujame tiekėjų įvykdyti 20 straipsniuose nustatytų kriterijų, įskaitant savanorišką darbą, darbo valandų nuostatų laikymąsi ir draudimą diskriminuoti.
  Trys privalomi atitikties punktai:
  vaikų darbo draudimas, minimalaus darbo užmokesčio garantija ir nehumaniško elgesio draudimas.

 • „Eco-Partner“

  Vykdyti gaminių poveikio aplinkai taisykles, atitinkamų mokymų ir pavojingų medžiagų naudojimo tvarkų peržiūras. Verslo santykius palaikyti tik su „Eco-Partner“ patvirtintais tiekėjais.

Metinis tiekėjų vertinimo procesas ir kriterijai

 • 01

  Visus metus vykdomas įsivertinimas

  Tiekėjai vykdo įsivertinimą Tiekėjai vykdo įsivertinimą toks vertinimas yra susijęs su verslo konkurencingumu ir tvarumu.

 • 02

  Savarankiškas tobulinimasis

  Tiekėjai patys nustato tobulintinas sritis ir įdiegia pakeitimus.
  „Samsung“ stebi rizikas ir teikia atsiliepimus

 • 03

  Įvertinimas

  Kiekvienų metų pabaigoje
  tiekėjams pranešami jų galutiniai įvertinimo rezultatai

 • 04

  Valdymas po įdiegimo

  Tiekėjai sudaro ir įgyvendina tobulinimo planus, o „Samsung“ suteikia pagalbą

Verslo konkurencingumo vertinimo elementai

 • Technologija

  Technologijos patentų
  ir investicijų į
  tyrimus nuosavybė

 • Kokybė

  Nepasisekimų rodikliai ir
  kokybės valdymo
  sistemos sertifikavimas

 • Gebėjimas reaguoti

  Dalyvavimas įgyvendinant
  inovacijų politiką ir
  susijusias veiklas

 • Pristatymas

  Pristatymas ir
  gabenimas laiku

 • Sąnaudos

  Padidinti sandorio
  vertę ir konkurencingumą
  sąnaudų
  atžvilgiu

Tvarumo vertinimo elementai

 • „EHS“ sistema

  Darbo vietos sauga ir
  tarptautinis
  sertifikavimas

 • Finansai

  Kreditingumo reitingo ir
  skolos santykis

 • Teisė (socialinė)

  Darbo ir žmogaus teisės darbo vietoje ir kova su korupcija

Padėti savo partneriams siekti geriausių rezultatų

Tam, kad veiktume pagal mūsų verslo principą, kuris sako, kad „Samsung Electronics“ konkurencingumą lemia mūsų tiekėjų konkurencingumas, mes dar labiau plečiame mūsų abipusiu naudingumu pagrįsto valdymo iniciatyvų ribas, kad įtrauktume vietinius ir užsienio tiekėjus. Mes organizuojame įvairias programas, prisidedančias prie finansavimo, švietimo ir pažangos – taip užtikriname savo tiekėjų konkurencingumą pasauliniu mastu.

 • KRW

  974

  mlrd.

  Investicijos į „Win-Win Cooperation Fund“

  Finansavimas

  Sukurti 1 trln. KRW vertės fondus su
  komerciniais bankais

 • 16,756

  asmenys

  Tiekėjų mokymų dalyviai

  Darbuotojų gebėjimų ugdymas

  Naudodami tik mūsų tiekėjų mokymo priemones rengiame
  vadovavimo, darbo
  kompetencijos, pasaulinius ir kitus kursus

 • 375

  kompanijos

  Tiekėjai, gavę „Smart Factory“ paramą

  Naujovių iniciatyvos

  Remiame 1 000 tiekėjų bei vidutinio
  dydžio įmonių,
  neturinčių verslo santykių su
  „Samsung“, visoje šalyje, ir didiname jų
  gamybos apimtis

[Mūsų pagrindinių abipusiškai naudingų programų rezultatai, 2020 m.]

*Padedame mūsų 1-ojo ir 2-ojo lygmens teikėjams pateikti skundus paskambinus mūsų tiesiogine telefono linija (+82-80-200-3300), el. paštu (ssvoc@samsung.com), per internetinę pranešimų apie pažeidimus teikimo sistemą Tiekėjų portale (www.secbuy.com), konsultuojantis su tiekėjais vietoje ir įvairių mainų susitikimų metu.

Tiekėjo elgesio kodeksas ir vadovas

Savo Tiekėjo elgesio kodeksą deriname su RBA kodeksu ir informuojame mūsų tiekėjus apie visus Kodekso pakeitimus. Mes taip pat padedame tiekėjams tinkamai laikytis Kodekso ir praktiškai įdiegti atitikties valdymo taisykles.

Visiems užtikrinti saugią darbo vietą

Vadovaudamiesi Atsakingo verslo aljanso reikalavimais ir norėdami įsitikinti, kad tiekėjai geba aptikti problemas ir imtis būtinų tobulinimo veiksmų, juos stebime. Mes raginame mūsų 1-ojo lygmens tiekėjus sukurti saugią darbo vietą, tačiau saugios darbo vietos užtikrinimo įsipareigojimą turi prisiimti ir 2-ojo lygmens tiekėjai.

Savęs įvertinimas

Kasmetinis visų 1-ojo lygmens tiekėjų įsivertinimas naudojant kontrolinių klausimų sąrašą, pagrįstą 85 RBA kriterijais.

Auditai įmonėse

Didelės rizikos tiekėjų auditas vietoje,
siekiant nustatyti tobulinimo užduotis.

Didelės rizikos tiekėjai: Didelis rizikos
lygis dėl verslo apimties ar priklausomybės,
veikimo geopolitiškai didelės rizikos regione,
nepatenkinamų įsivertinimo
rezultatų arba pateiktų kaltinimų

Atlieka nepriklausomi
specialūs audito darbuotojai
vadovaujami RBA sertifikuotų auditorių

Visų apklaustų tiekėjų
darbuotojų skaičiaus kvadratinė šaknis

Trečiųjų šalių auditas

RBA sertifikuotos trečiosios šalies audito
įmonės, remiantis RBA kriterijais,
atsitiktinai pasirenka tiekėjus ir
atlieka pirminius auditus

Siekdama atlikti tikslesnius auditus nuo
2015 m. praneša tik apie
pasirinktą audituojamą įmonę,
o konkretaus grafiko neskelbia

Imasi veiksmų nedelsiant vykdydama
užduotis, kurias galima spręsti iš karto.
Rezultatai tikrinami baigiamųjų auditų metu

Mūsų tiekėjai

Atsakinga naudingųjų iškasenų gavyba

„Samsung Electronics“ naudoja naudingųjų iškasenų valdymo sistemą, kuri remiasi EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis dėl atsakingo naudingųjų iškasenų konfliktiniuose ir didelės rizikos regionuose tiekimo grandinių bei stebi savo tiekimo grandinėje veikiančių lydyklų veiklą, pasitelkdama tiekėjus, su kuriais dirbame. Mes nuolat dalijamės lydyklų sąrašu su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant mūsų klientus. Be to, mes skatiname tiekėjus bendradarbiauti su RMAP („Responsible Minerals Assurance Process“) programos sertifikuotomis lydyklomis ir reikalaujame iš mūsų tiekimo grandinei priklausančių nesertifikuotų lydyklų gauti RMAP programos sertifikatus. Atsakingosios naudingųjų iškasenų gavybos įmonės ataskaitoje, įskaitant lydyklų sąrašą ir kitą informaciją, apibūdinamos „Samsung Electronics“ pastangos kuo labiau sumažinti neigiamą socialinį ir aplinkosauginį poveikį, kokį sukelia kasybos darbai, kuriems būdingi žmogaus teisių pažeidimai ir didelė aplinkai keliama žala.

„Samsung Electronics“ naudingųjų iškasenų išsamaus patikrinimo procesas grindžiamas EBPO išsamaus patikrinimo gairėmis

Artimas dėvinčio storas pirštines žmogaus rankų, laikančių nedidelę pilkų žaliavinių mineralų krūvelę, vaizdas. Artimas dėvinčio storas pirštines žmogaus rankų, laikančių nedidelę pilkų žaliavinių mineralų krūvelę, vaizdas.
 • „Samsung Electronics“ atsakingos naudingųjų iškasenų gavybos ataskaita

Smelter and refiner list

(As of the end of Dec., 2020)

Sertifikavimas
baigtas
Sertifikavimas
vyksta 
Iš viso
Tantalas
(Ta)
38 - 38
Alavas
(Sn)
53 - 53
Volframas
(W)
42 - 42
Auksas
(Au)
107 - 107
※ Kobaltas
(Co)
- - 27