Darba tiesības un cilvēktiesības

Darba tiesības un cilvēktiesības

Mēs tiecamies
evērot visaugstākos
standartus

Mēs tiecamies ievērot visaugstākos standartus

Mēs cienām visu cilvēku brīvību un pamattiesības, kas pienākas visiem cilvēkiem

Mēs nodrošinām vienlīdzīgas iespējas visiem mūsu darbiniekiem un pretendentiem, un mēs nepieļaujam nekāda veida diskrimināciju. Mēs arī cienām visu mūsu darbinieku tiesības brīvi veidot asociācijas. Turklāt mēs cenšamies iekļaut un integrēt cilvēktiesību ievērošanu savā uzņēmējdarbībā, lai aizsargātu un veicinātu mūsu darbinieku un cilvēku tiesības mūsu piegādes ķēdē.

Mūsu darbaspēka un cilvēktiesību sistēma

Stingri atbalstot ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus (UNGP), mēs izveidojām un ieviesām savu sistēmu cilvēktiesībām, lai identificētu, novērstu, mazinātu un ņemtu vērā jebkādu negatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām visā mūsu uzņēmējdarbībā.

Mēs arī cenšamies nodrošināt, ka mūsu pirmā līmeņa piegādātāji savā darbībā veic tādu pašu cilvēktiesību risku pārbaudi kā mēs. Turklāt mēs viņiem nosakām pienākumu, lai viņu piegādātāji vai Samsung apakšpiegādātāji piemērotu tāda paša līmeņa darba vides rīcībpolitikas kā mūsējās.

Sešu tiesību un principu shēma, kas attēlota sešstūrainu figūru aplī: politika, pienācīga rūpība, piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, caurskatāmība un ziņošana, ieinteresēto pušu iesaistīšanās un pārvaldība. Sešu tiesību un principu shēma, kas attēlota sešstūrainu figūru aplī: politika, pienācīga rūpība, piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, caurskatāmība un ziņošana, ieinteresēto pušu iesaistīšanās un pārvaldība.

Pārvaldība

Mūsu Globālā darbaspēka jautājumu (GLI) komiteja pārvalda ar darba un cilvēktiesībām saistītos riskus un ietekmi. GLI komitejā, kas pulcējas divreiz nedēļā, lai apspriestu darbaspēka un cilvēktiesību jautājumus, strādā vadītāji un darba līmeņa darbinieki no sešām funkcijām (Cilvēkresursu komanda, Juridiskais birojs, Partneru sadarbības centrs, Korporatīvās ilgtspējas centrs, Globālais EHS centrs, Investoru attiecību komanda). Visi svarīgie jautājumi tiek nodoti Ilgtspējas padomei, kas sastāv no galvenajiem vadītājiem, un pēc tam par tiem ziņo augstākajai vadībai.

Ilustratīvs struktūras attēls piramīdas formā. Direktoru padome, Pārvaldības komiteja, Ilgtspējas padome, Globālo darba jautājumu komiteja ir norādītas no augšas uz leju. Ilustratīvs struktūras attēls piramīdas formā. Direktoru padome, Pārvaldības komiteja, Ilgtspējas padome, Globālo darba jautājumu komiteja ir norādītas no augšas uz leju.

Politikas

Mēs esam izveidojuši stabilu darbaspēka un cilvēktiesību rīcībpolitiku kopumu, kas balstīts uz Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem (UNGP); Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem; ANO Konvenciju par bērnu tiesībām (UNCRC); Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarāciju par pamatprincipiem un tiesībām darbā. Mēs ievērojam Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses (RBA) Rīcības kodeksu un ievērojam to valstu likumus un noteikumus, kurās veicam uzņēmējdarbību.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Globālais rīcības kodekss un pamatnostādnes

Visiem darbiniekiem ir jāievēro „Globālais rīcības kodekss” un „Uzņēmējdarbības rīcības pamatnostādnes”, kas ir daļa no mūsu centieniem būt atbildīgākiem savā uzņēmējdarbībā.

Nodarbinātības rīcībpolitikas

Mēs izstrādājam un īstenojam rīcībpolitiku kopumu, kas paredzēts neaizsargāto grupu aizsardzībai.

Mēs esam nodrošinājuši saviem darbiniekiem apmācības programmas, kas pielāgotas katrai darba vietai, lai ievērotu mūsu cilvēktiesību rīcībpolitikas un palielinātu izpratni par cilvēktiesību ievērošanu. Sadarbībā ar ANO aģentūrām, kā arī organizācijām, kas specializējušās uzņēmējdarbībā un cilvēktiesību izglītībā, mēs cenšamies palielināt viņu spējas tikt galā ar darba un cilvēktiesību jautājumiem, piedāvājot apmācību, kas pielāgota darba funkcijām. Pēc apmācības materiālu izstrādes, kas pielāgoti visu darbinieku darba pienākumiem un sadarbībā ar BSR, 2020. gadā mēs uzsākām visaptverošu apmācības programmu darbaspēka un cilvēktiesību jomā. Mēs turpināsim nodrošināt pielāgotas apmācības visos aktuālajos tēmatos.

Padziļinātā izpēte

Mēs izmantojam sistēmu, kas ietver gan iekšējos, gan ārējos protokolus, lai identificētu un uzraudzītu cilvēktiesību riskus mūsu darba vietās un visā piegādes ķēdē.

Vīrietis neona krāsas drošības vestē un sieviete lietišķā kostīmā stāv pie plauktiem lielā pakošanas noliktavā un izskata sarakstu. Vīrietis neona krāsas drošības vestē un sieviete lietišķā kostīmā stāv pie plauktiem lielā pakošanas noliktavā un izskata sarakstu.

Our worksites

We evaluate the level of labor and human rights compliance and monitor activities for improvement using three different protocols; RBA on-site audit, Samsung Electronics Internal Risk Assessment, Human Rights Impact Assessment(HRIA).

Tuvplāns ar cimdos tērptām plaukstām, kas ievieto Galaxy S21 viedtālruņus melnās iepakojuma kastēs uz zaļas darba virsmas. Tuvplāns ar cimdos tērptām plaukstām, kas ievieto Galaxy S21 viedtālruņus melnās iepakojuma kastēs uz zaļas darba virsmas.

Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses revīzija objektā

Kā Atbildīgas uzņēmējdarbības alianses (RBA) dalībnieks mēs piemērojam RBA Rīcības kodeksu mūsu darba vietu pārvaldībā. Pamatojoties uz mūsu darba vietu RBA SAQ (pašnovērtējuma anketas) rezultātiem, mēs katru gadu izvēlamies sešus vai septiņus objektus un pielietojam RBA revīzijas objektā protokolu, lai identificētu darba vides riskus šajās darba vietās. Saskaņā ar protokolu RBA apstiprināta trešās personas auditoru uzņēmums veic darba, veselības un drošības, vides, ētikas un vadības sistēmu auditu. Ja tiek konstatēts kāds atklājums, darba vietām jāiesniedz un jāievieš korektīvo pasākumu plāns.

Samsung Electronics iekšējā riska novērtēšana

 • 01. Izvēlēties novērtēšanas mērķus

  Katru gadu izvēlēties sešas līdz septiņas darba vietas, kas nepieciešams,
  lai palielinātu iespējas un veiktu vispārīgus uzlabojumus, pamatojoties uz uzraudzības
  sistēmas novērtēšanas rezultātiem.

  Mūsu darba vietu uzraudzības sistēma

  Tā atbalsta darbaspēka un cilvēktiesību standartu ieviešanu un atbilstības
  pārvaldību kā uzraudzības sistēmu, lai novērtētu mūsu darba vidi, darba vietu kultūru,
  pārstāvības organizācijas un piegādātāju pārvaldību u. c.

 • 02. Revīzijas grupas izveidošana

  Organizēt ekspertu grupu, kurā ir kvalificēti darbinieki, tostarp sertificēti RBA revidenti.

 • 03. Pašnovērtējums

  Darba vietu pašnovērtējums, pamatojoties uz pārbaudes kontrolsarakstu

 • 04. Revīzija objektā

  Veikt revīziju objektā, pamatojoties uz Samsung Electronics standartiem

 • 05. Tālāka pārvaldība

  Kopīgot revīzijas rezultātus ar attiecīgās darba vietas vadības komandu

  Vienas nedēļas laikā pēc revīzijas pabeigšanas izstrādāt nākotnes uzlabošanas plānus un pasākumus, lai novērstu atkārtošanos

  Īstenot uzlabošanas uzdevumus, izveidojot darba grupu, kas sastāv no ekspertiem cilvēkresursu un vides drošības jomā

  Katru mēnesi uzraudzīt uzlabošanas uzdevumu izpildi, izmantojot darba vietas uzraudzības sistēmu

Ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējums (HRIA)

Mēs veicam ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu, lai identificētu faktiskos un iespējamos riskus un nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēktiesībām, ko mēs, iespējams, esam izraisījuši, ar ko esam saistīti vai ko esam veicinājuši. Mūsu pirmais ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējums 2018. gadā tika veikts Vjetnamā. Šajā laikā, lai saglabātu objektivitāti procesa laikā mēs sadarbojāmies ar bezpeļņas organizāciju BSR (Business for Social Responsibility), kas specializējas uzņēmējdarbības tiesībās un cilvēktiesībās.

Mēs cenšamies risināt problēmas, kas identificētas padziļinātajā izpētē, izmantojot esošos atveseļošanas, seku mazināšanas un novēršanas pasākumus, tostarp izstrādājot un pārskatot rīcībpolitikas, nodrošinot iespēju veidošanas programmas un uzlabojot darba procesus visā mūsu darbībā.

Piegādes ķēde

Mēs saskaņojam Piegādātāju rīcības kodeksu ar RBA Rīcības kodeksu un kopīgojam atjauninājumus ar saviem piegādātājiem. Mēs arī nodrošinām rokasgrāmatu, kas viņiem palīdzēs izpildīt Rīcības kodeksu un ieviest atbilstības pārvaldību savā darbībā. Saskaņā ar RBA apstiprināšanas standartiem mēs pastāvīgi uzraugām visus piegādātājus, lai atklātu problēmas un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Arī mūsu 1. līmeņa piegādātājiem ir jāmudina savus piegādātājus jeb Samsung apakšpiegādātājus nodrošināt drošu darba vidi.

Tuvplānā vīrietis, kurš valkā drošības ķiveri, aizsargbrilles un biezus cimdus. Viņš atrodas ārā un, pavērsies pret kameru, tur sejai priekšā nelielu metāla izejmateriālu gabalu. Tuvplānā vīrietis, kurš valkā drošības ķiveri, aizsargbrilles un biezus cimdus. Viņš atrodas ārā un, pavērsies pret kameru, tur sejai priekšā nelielu metāla izejmateriālu gabalu.

Piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem

Mūsu sūdzību risināšanas procedūra ir balstīta uz „Ārpustiesas sūdzību izskatīšanas mehānismu efektivitātes kritērijiem”, kas noteikti ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu 31. principā. Ikviens var iesniegt oficiālu sūdzību, un viņu nedrīkst diskriminēt vai piemērot atriebību par sūdzības iesniegšanu. Mēs cenšamies nodrošināt procedūras pārredzamību un iesaistīto personu tiesību ievērošanu visos procedūras posmos. Mēs arī garantējam anonimitāti ikvienam, kas iesniedz sūdzību.

Tuvplāns, kurā attēlotas cieši sakļautas 3–4 cilvēku rokas ar citu virs citas saliktām plaukstām gādīgas grupas žestā. Tuvplāns, kurā attēlotas cieši sakļautas 3–4 cilvēku rokas ar citu virs citas saliktām plaukstām gādīgas grupas žestā.

Sūdzību ziņošanas kanāli

Mēs izmantojam dažādus sūdzību kanālus, ņemot vērā darba vietas raksturojumu un vietējo situāciju.

01. Tiešsaistē

Uzņēmuma intranets

02. Bezsaistē

Ierosinājumu kastes, kas izvietotas zonās bez videonovērošanas

03. Uzticības dienests

Zvans vai e-pasta ziņojums

04. Komiteja

Darba padome, darbinieku komiteja

05. [mobilā ierīce]

Company intranet application

06. SNS

Uzņēmuma komunikācijas kanāls

※ Kanāli ārējiem interešu pārstāvjiem : https://sec-audit.com | e-pasts: civilsociety@samsung.com

※ Kanāli ārējiem interešu pārstāvjiem :
    https://sec-audit.com
    e-pasts: civilsociety@samsung.com

Sūdzību risināšanas procedūra

 • 01

  Sūdzības
  ziņojums

  Paziņojums par saņemšanu 24 stundu laikā

  Darbinieki un ārējās ieinteresētās puses ziņo par visām sūdzībām, kas saistītas ar uzņēmumu

  Ir iecelts lietas izskatīšanas vadītājs

 • 02

  Sūdzību
  apstiprināšana
  un pārskatīšana

  5 dienu laikā no saņemšanas

  Apstiprināt ziņotās sūdzības informāciju un faktus

  Uzklausīt sūdzības iesniedzēju par vēlamajiem pasākumiem

  Pārskatiet koriģējošos pasākumus saskaņā ar apstiprināto informāciju

 • 03

  Rezultātu
  paziņošana

  7 dienu laikā no saņemšanas

  Sniegt izskatīšanas rezultātus un apkopot atsauksmes no sūdzības iesniedzēja

 • 04

  Sūdzības
  atrisināšana

  Atšķiras atkarībā no gadījuma

  Sūdzība tiek atrisināta ar tādiem pasākumiem kā apmācība, disciplinārsods pret apsūdzēto, noderīgas informācijas vai atbalsta sniegšana un infrastruktūras, ar to saistīto rīcībpolitiku un procedūru uzlabošana

※ Ja kāds posms netiks izpildīts paredzētajā laikā
pamatota iemesla dēļ, sūdzības iesniedzējam tiks paziņots konkrēts iemesls

Pārskatāmība un ziņošana

Mēs detalizēti ziņojam par to, kā mēs ievērojam darba un cilvēktiesības visā mūsu uzņēmējdarbībā, mūsu Ilgtspējas ziņojumā, kas cita starpā balstīts uz GRI standartu.

Turklāt saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumu par mūsdienu verdzību mēs par saviem gada pārskatiem sniedzam ziņojumu Mūsdienu verdzības reģistram.
Mēs esam viens no uzņēmumiem, kurus izvēlējušies divi visietekmīgākie nozares līmeņsalīdzinājumi; korporatīvo cilvēktiesību līmeņsalīdzinājums (Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)) un Zini ķēdi (Know the Chain (KTC)) līmeņsalīdzinājums. Kamēr CHRB koncentrējas uz uzņēmumu salīdzināšanu un novērtēšanu attiecībā uz cilvēktiesībām un darba tiesībām, KTC rūpīgi izskata piespiedu darba jautājumus.

Skats no augšas uz klēpjdatoru, kafijas krūzi un iesietu Samsung Electronics paziņojuma par modernās verdzības aktu izdevumu uz galda. Skats no augšas uz klēpjdatoru, kafijas krūzi un iesietu Samsung Electronics paziņojuma par modernās verdzības aktu izdevumu uz galda.

Ieinteresēto pušu iesaistīšana

Mēs turpinām sadarboties ar globāliem interešu pārstāvjiem, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanas kultūru ne tikai mūsu uzņēmējdarbībā, bet arī mūsu nozarē. Izstrādājot rīcībpolitikas un apmācības programmas, mēs sadarbojamies ar organizācijām vai aģentūrām, kas specializējušās cilvēktiesību jomā, un piedalāmies dažādās daudzveidīgās iniciatīvās.

Kopš 2018. gada mēs katru gadu organizējam daudzpušu interešu pārstāvju forumus Vjetnamā. 2020. gadā mēs rīkojām 3. forumu sadarbībā ar VCCI (Vjetnamas Tirdzniecības un rūpniecības kameru) un VGCL (Vjetnamas Vispārējo darba federāciju), un mums bija diskusija par tēmu „Covid-19 krīzes pārvaldība un pretpasākumi, cilvēkresursu vadība un tehnoloģiju maiņa pēc Covid-19 pandēmijas”. Forumā piedalījās vairāk nekā 200 interešu pārstāvju, tostarp eksperti un viesi no NVO, saziņas līdzekļiem un akadēmiskajām aprindām.

Samsung Vjetnamas filiāles vadītāja fotogrāfija, kurš uzstājas Samsung dažādu ieinteresēto pušu 2020. gada forumā: "Krīzes pārvaldība sociāli atbildīgā veidā. Dalīšanās ar pieredzi Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā", kas notika Hanojā, Vjetnamā. Samsung Vjetnamas filiāles vadītāja fotogrāfija, kurš uzstājas Samsung dažādu ieinteresēto pušu 2020. gada forumā: "Krīzes pārvaldība sociāli atbildīgā veidā. Dalīšanās ar pieredzi Covid-19 pandēmijas pārvarēšanā", kas notika Hanojā, Vjetnamā.

Sadarbībā ar Starptautisko migrācijas organizāciju (IOM) mēs esam rīkojuši vairākus seminārus par mūsdienu verdzību un ētisku pieņemšanu darbā, kuros piedalījās mūsu darbinieki, piegādātāji un uzņēmējdarbības partneri darba vietās Ungārijā, Slovākijā un Malaizijā. Darba grupas sniedza lielisku iespēju paaugstināt zinātību par migrantu strādnieku cilvēktiesībām un dalītos ar to, cik svarīgi ir izskaust piespiedu darbu.

Sadarbojoties ar Vācijas attīstības aģentūru (GIZ) un tādiem partneriem kā BMW Group un BASF, mēs esam uzsākuši izmēģinājuma projektu „Kobalts attīstībai (C4D)” kobalta raktuvēs Kongo Demokrātiskajā Republikā. Projekta ietvaros mēs veicam dažādas aktivitātes, lai palīdzētu panākt reālu progresu vietējai sabiedrībai, piemēram, nodrošinot vietējiem kalnračiem apmācību darba drošības jomā un būvējot jaunas pamatskolas un vidusskolas vietējiem bērniem.