Работна сила и човекови права

Работна сила и човекови права

Се стремиме кон
одржување на
највисоките
стандарди

Се стремиме кон
одржување на
највисоките
стандарди

Ги почитуваме слободата и фундаменталните права што ги имаат сите луѓе

Обезбедуваме еднакви можности за сите наши вработени и апликанти и не толерираме дискриминација од каков било вид. Исто така, ја почитуваме слободата на здружување на сите наши вработени. Покрај тоа, настојуваме да ја вградиме и интегрираме почитта кон човековите права во нашиот бизнис за да ги заштитиме и промовираме човековите права на нашите вработени и луѓето во синџирот за набавка.

Нашата рамка за работната сила и човековите права

Во знак на поддршка на Водечките принципи на ОН за бизнисот и човековите права (UNGP), ја воспоставивме и вградивме нашата рамка за човековите права за идентификување, спречување, ублажување и забележување на секое негативно влијание врз човековите права во сите наши деловни активности.

Исто така, настојуваме да гарантираме дека нашите првостепени снабдувачи го вршат истото ниво на преглед на ризиците за човековите права во нивните операции како и ние. Покрај тоа, ги обврзуваме и тие да ги поттикнат нивните снабдувачи или потснабдувачи на Samsung да го применуваат истото ниво на нашите политики за работна средина.

Права и принципи Политики Длабинска анализа Пристап до правни лекови Транспарентност и известување Вклучување на чинителите Регулирање Права и принципи Политики Длабинска анализа Пристап до правни лекови Транспарентност и известување Вклучување на чинителите Регулирање

Регулирање

Нашиот Комитет за глобални прашања околу работната сила (GLI) управува со влијанието и ризиците врз работната сила и човековите права. Комитетот за глобални прашања околу работната сила, кој се состанува на секои две недели за да дискутира за работната сила и човековите права, се состои од извршни менаџери и вработени од шест функции (тимот за човечки ресурси, правен сектор, центар за соработка со партнерите, центар за корпоративна одржливост, глобален центар за животна средина, здравје и безбедност, тимот за односи со инвеститори). Сите важни прашања се праќаат до Советот за одржливост, кој се состои од клучни извршни менаџери, а потоа се известува највисокиот менаџмент.

Илустративна слика на рамката во пирамидална форма. Од врвот надолу се поставени Одбор на директори, Управен комитет, Совет за одржливост, Комитет за GLI (Глобални работни прашања). "Одбор на директори Комисија за раководење Совет за оддржливост Комитет за глобални прашања околу работната сила" Илустративна слика на рамката во пирамидална форма. Од врвот надолу се поставени Одбор на директори, Управен комитет, Совет за одржливост, Комитет за GLI (Глобални работни прашања). "Одбор на директори Комисија за раководење Совет за оддржливост Комитет за глобални прашања околу работната сила"

Политики

Воспоставивме робустен сет на политики за труд и човекови права засновани врз Универзалната декларација за човекови права, Водечките принципи на Обединетите нации за деловни активности и човекови права (УНГП); Насоки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) за мултинационални претпријатија; Конвенција на ООН за правата на детето (УНЦРЦ); Декларација на Меѓународната организација на трудот (МОТ) за основните принципи и права при работа. Ние се придржуваме до Кодексот на однесување на Одговорниот деловен сојуз (РБА) и се придржуваме до законите и прописите на земјите каде што го водиме нашиот бизнис.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Глобален кодекс на однесување и насоки

Сите вработени се обврзани да го почитуваат „Глобалниот кодекс на однесување“ и „Насоките за деловно однесување“ кои се дел од нашите напори да бидеме поодговорни во нашите деловни активности.

Политики за работна сила

Развиваме и спроведуваме комплет политики насочени кон заштита на загрозените групи.

Им обезбедуваме на нашите вработени програми за обука специјализирани за секоја работна локација, со цел да се придржуваме кон нашите политики за човекови права и да ја зголемиме свесноста за почитувањето на човековите права. Во соработка со агенциите на ОН, како и организациите специјализирани за деловно образование и образование за човекови права, настојуваме да ги зголемиме нивните способности во справувањето со работните и човековите права нудејќи обука која е приспособена за работните функции. По развивањето материјали за обука приспособени на работните одговорности на сите вработени во соработка со BSR, ја започнавме нашата сеопфатна програма за обука за работна сила и човекови права во 2020 година. Ќе продолжиме да вршиме специјализирана обука на сите релевантни теми.

Длабинска анализа

Раководиме систем кој е опремен и со внатрешни и со надворешни протоколи за да ги идентификуваме и следиме ризиците за човековите права на нашите работни локации и низ целиот синџир за набавка.

Маж којшто носи светлечки сигурносен елек и жена којашто носи деловна облека стојат покрај полици во големо складиште за пакување и гледаат во список на табла со исечоци. Маж којшто носи светлечки сигурносен елек и жена којашто носи деловна облека стојат покрај полици во големо складиште за пакување и гледаат во список на табла со исечоци.

Нашите работни локации

Го оценуваме нивото на придржување кон работните и човековите права и ги следиме активностите за подобрување користејќи три различни протоколи; ревизија на терен од RBA, внатрешна процена на ризикот на Samsung Electronics, процена на влијанието врз човековите права (HRIA).

Крупен кадар на раце со ракaвици на човек којшто става мобилни телефони Galaxy S21 во црни кутии за пакување на зелена работна површина. Крупен кадар на раце со ракaвици на човек којшто става мобилни телефони Galaxy S21 во црни кутии за пакување на зелена работна површина.

Ревизија на терен од Алијансата за одговорен бизнис

Како членка на Алијансата за одговорен бизнис (RBA), го применуваме Кодексот на однесување на RBA во нашето управување на работните локации. Врз основа на резултатите од прашалникот за самопроцена на RBA на нашите работни локации, секоја година избираме шест или седум од нив и го применуваме протоколот за ревизија на терен на RBA за да идентификуваме ризици во работната средина на тие работни локации. Според протоколот, ревизорска фирма од трета страна одобрена од RBA врши ревизии во смисла на работната сила, здравјето и безбедноста, животната средина, етиката и системите за управување. Доколку се идентификуваат некакви наоди, работните локации поднесуваат и спроведуваат корективен акциски план.

Процесот на внатрешна процена
на ризик на Samsung Electronics

 • 01. Избирање цели за процена

  - Избирање шест до седум работни локации секоја година кои треба да ги зголемат капацитетите и да извршат целосни подобрувања
  врз основа
  на резултатите од процената на системот за следење.

  Нашиот систем за
  следење на работните локации

  Го поддржува спроведувањето на
  стандардите за работна сила и
  човекови права и управување со
  усогласеноста, како систем
  за
  следење за процена на нашата работна средина, култура на
  работното место, репрезентативни тела и управување со снабдувачите итн.

 • 02. Формирање ревизорски тим

  Организирање експертска група која се состои од квалификувани вработени лица, вклучувајќи сертифицирани ревизори од RBA.

 • 03. Самопроцена

  Самопроцена на локациите заснована на листа за проверка при инспекција

 • 04. Ревизија на терен

  Спроведување ревизија на терен заснована на стандардите на Samsung Electronics

 • 05. Понатамошно управување

  Споделување на резултатите со менаџерскиот тим на соодветната работна локација

  Во рок од една недела од завршувањето на инспекцијата, воспоставување идни планови и мерки за подобрување
  за да се спречи повторната појава

  Спроведување задачи за подобрување
  со формирање група за специјални
  задачи која се состои од експерти за човечки ресурси и безбедност на животната средина

  Месечно следење на напредокот на задачите за подобрување преку систем за следење на работната локација

Процена на влијанието врз човековите права (HRIA)

Спроведуваме процена на влијанието врз човековите права за да ги идентификуваме фактичките и потенцијалните ризици и негативното влијание врз човековите права кои можеби сме ги предизвикале, со кои можеби сме поврзани или кон кои сме придонеле. Нашата прва процена на влијанието врз човековите права беше извршена во Виетнам во 2018 година. Во тоа време, за да одржиме објективна гледна точка во процесот, соработувавме со BSR (Бизнис за социјална одговорност), непрофитна организација специјализирана за деловни и човекови права.

Настојуваме да ги решиме прашањата идентификувани при длабинската анализа со мерки за ремедијација, ублажување и спречување на самото место, вклучувајќи развој и ревидирање на политиките, обезбедување програми за изградба на капацитетот и подобрување на работните процеси во сите наши операции.

Синџир за набавка

Го усогласуваме нашиот Кодекс на однесување за снабдувачите со Кодексот на однесување на RBA и ги споделуваме ажурирањата со нашите снабдувачи. Исто така, обезбедуваме насоки за да им помогнеме да се усогласат со Кодексот на однесување и спроведуваме управување со усогласеноста во нивното работење. Во согласност со стандардите за верификација на RBA, редовно ги следиме сите наши снабдувачи за да се осигураме дека тие ги идентификуваат прашањата и ги вршат потребните подобрувања. Исто така, нашите првостепени снабдувачи треба да ги поттикнуваат нивните снабдувачи, или потснабдувачи на Samsung, да обезбедуваат безбедна работна средина.

Пристап до правни лекови

Нашата постапка за разрешување поплаки се заснова на „Критериумите за ефективност на механизмите за вонсудски поплаки“ пропишани во 31-та клаузула на Водечките принципи на ОН за бизнис и човекови права. Секој може да поднесе формална поплака и не смее да биде дискриминиран или да се соочи со одмазда поради тоа. Настојуваме да гарантираме дека постапката е транспарентна и дека се почитуваат правата на инволвираните во сите чекори од постапката. Исто така, гарантираме анонимност за секој кој ќе поднесе поплака.

A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen. A close-up view of a man's hands typing on a laptop computer, with an illustrated image of a document with a checklist projected in front of the computer screen.

Канали за поднесување поплаки

Раководиме со различни канали за поднесување поплаки земајќи ги предвид карактеристиките на работната локација и локалните ситуации.

01. Онлајн

Интранетот на компанијата

02. Офлајн

Кутии за предлози ставени на места каде што нема CCTV

03. Дежурна линија

Повик или е-пошта

04. Комисија

Работен совет, комисија од вработени

05. Mobile

Интранет-апликација на компанијата

06. SNS

Комуникацискиот канал на компанијата

※ Канали за надворешни чинители : https://sec-audit.com | сметка за е-пошта: civilsociety@samsung.com

※ Канали за надворешни чинители :
    https://sec-audit.com
    сметка за е-пошта: civilsociety@samsung.com

Постапка за разрешување поплаки

 • 01

  Извештај за поплака

  Известување за
  прием
  во рок од 24
  часа

  Вработените и
  надворешните
  чинители ги
  пријавуваат
  сите поплаки
  поврзани со
  компанијата

  Се назначува менаџер
  за случајот

 • 02

  Потврдување и ревидирање на
  поплаката

  Во рок од 5 дена
  од приемот

  Потврдување на деталите
  и фактите
  на пријавената
  поплака

  Сослушување на
  подносителот
  за
  посакуваните мерки

  Разгледување на
  корективните
  мерки
  според потврдените
  детали

 • 03

  Известување за резултатите

  Во рок од 7 дена
  од приемот

  Доставување на резултатите
  од ревидирањето и
  собирање повратни
  информации од
  подносителот на поплаката

 • 04

  Разрешување на поплаката

  Се разликува во зависност од случајот

  Поплаката се разрешува
  преку мерки како
  што се
  обука,
  дисциплинска активност
  против обвинетиот,
  давање корисни
  информации
  или поддршка и
  подобрување на
  инфраструктурата,
  поврзаните
  политики и
  постапки

※ Доколку секој од овие чекори не е обработен до
временската рамка од разумни причини, подносителот
на поплаката ќе биде известен за конкретната причина

Транспарентност и известување

Детално известуваме за тоа како ги почитуваме работните и човековите права во сите наши деловни активности во нашиот Извештај за одржливоста заснован на стандардот GRI, меѓу другото.

Покрај тоа, според Законот за борба против модерното ропство на ОК, ги пријавуваме нашите годишни извештаи во Регистарот на модерно ропство.
Ние сме една од избраните компании според два највлијателни репери во индустријата; Реперот за корпоративни човекови права (CHRB) и Препознајте го синџирот (KTC). Додека Реперот за корпоративни човекови права се фокусира на споредување и проценување на компаниите во смисла на човековите и работните права, Препознајте ги синџирот директно ги разгледува прашањата за принудна работна сила.

Слика од птичја перспектива на лаптоп компјутер, шолја со кафе и отпечатен примерок во корици на Изјавата за законот за модерно ропство на Samsung Electronics што стои на биро. Слика од птичја перспектива на лаптоп компјутер, шолја со кафе и отпечатен примерок во корици на Изјавата за законот за модерно ропство на Samsung Electronics што стои на биро.

Вклучување на чинителите

Продолжуваме да ги вклучуваме глобалните чинители за да поттикнеме култура на почит за човековите права не само во нашиот бизнис туку и во нашата индустрија. При развивањето политики и програми за обука, соработуваме со организации или агенции кои се специјализирани за човекови права и учествуваме во различни мултилатерални иницијативи.

Од 2018 година, домаќини сме на форуми со повеќе чинители во Виетнам секоја година. Во 2020 година, го одржавме 3-от форум во соработка со VCCI (Трговска и индустриска комора на Виетнам) и VGCL (Генералната федерација за работна сила на Виетнам) и одржавме дискусија на тема „Управување со кризата од Covid-19 и контрамерки, управување со човечки ресурси и технолошки промени по пандемијата со Covid-19“. На форумот присуствуваа над 200 чинители, вклучувајќи експерти и гости од невладини организации, медиуми и академски личности.

Фотографија на претседателот на Samsung Виетнам кој говори на Форумот на повеќе чинители на Samsung во 2020 година: „Управување со криза на социјално одговорен начин: споделување на искуството во справувањето со пандемијата со Covid-19“ во Ханој, Виетнам. Фотографија на претседателот на Samsung Виетнам кој говори на Форумот на повеќе чинители на Samsung во 2020 година: „Управување со криза на социјално одговорен начин: споделување на искуството во справувањето со пандемијата со Covid-19“ во Ханој, Виетнам.

Во соработка со Меѓународната организација за миграција (IOM), одржавме неколку работилници за модерното ропство и етичкото вработување, на кои учествуваа нашите вработени, снабдувачи и деловни партнери на работните локации во Унгарија, Словачка и Малезија. Работилниците претставуваа одлична можност да се подигне свеста за заштита на човековите права на работниците-мигранти и да се сподели значењето на искоренувањето на принудната работа.

Во соработка со Германската агенција за развој (GIZ) и партнери како што се BMW Group и BASF, го започнавме пилот-проектот „Кобалт за развој (C4D)“ во еден мал рудник за кобалт во Демократска Република Конго. Како дел од проектот, извршуваме разни активности за да доведеме реален напредок во локалната заедница, како што се обука за безбедност на работното место за локалните рудари и изградба на нови основни и средни училишта за локалните деца.