Prawa pracy i prawa człowieka

Prawa pracy i prawa człowieka

Dokładamy wszelkich
starań na rzecz
najwyższych
standardów

Dokładamy wszelkich
starań na rzecz
najwyższych
standardów

Dwie kobiety i mężczyzna siedzą na krzesłach wokół niskiego stolika w jasnym pomieszczeniu biurowym i uśmiechają się. Kobiety witają się uściskiem dłoni. Dwie kobiety i mężczyzna siedzą na krzesłach wokół niskiego stolika w jasnym pomieszczeniu biurowym i uśmiechają się. Kobiety witają się uściskiem dłoni.

Szanujemy wolność i podstawowe prawa, do których wszyscy ludzie są uprawnieni

Zapewniamy równe szanse wszystkim naszym pracownikom i kandydatom i nie tolerujemy żadnego rodzaju dyskryminacji. Szanujemy również wolność zrzeszania się wszystkich naszych pracowników. Ponadto, staramy się wcielać i integrować kwestię poszanowania praw człowieka w naszej działalności, aby chronić i promować prawa naszych pracowników i osób z naszego łańcucha dostaw.

Nasze ramy dla praw pracowniczych i praw człowieka

Będąc orędownikiem Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP), ustanowiliśmy i wdrożyliśmy nasze własne ramy w zakresie praw człowieka w celu identyfikacji, zapobiegania, łagodzenia i uwzględniania negatywnego wpływu naszej działalności na prawa człowieka.

Dokładamy też wszelkich starań, aby nasi dostawcy pierwszego poziomu podejmowali taki sam poziom kontroli ryzyka związanego z prawami człowieka, jak my w ramach swojej działalności. Ponadto, zobowiązujemy ich do tego, aby ich dostawcy lub poddostawcy firmy Samsung stosowali te same zasady dotyczące środowiska pracy, jakie obowiązują u nas.

Schemat sześciu praw i zasad przedstawionych w okręgu sześciokątnych kształtów: polityki, due diligence, dostęp do środków zaradczych, transparentność i raportowanie, zaangażowanie interesariuszy oraz zarządzanie. Schemat sześciu praw i zasad przedstawionych w okręgu sześciokątnych kształtów: polityki, due diligence, dostęp do środków zaradczych, transparentność i raportowanie, zaangażowanie interesariuszy oraz zarządzanie.

Zarządzanie

Nasz Globalny komitet ds. kwestii pracowniczych (GLI) zarządza wpływem i zagrożeniami dla pracy i praw człowieka. Komitet GLI, który zbiera się co dwa tygodnie, aby omawiać kwestie związane z prawami pracowniczymi i prawami człowieka, składa się z członków kadry kierowniczej i pracowników szczebla roboczego z sześciu działów (zasoby ludzkie, dział prawny, Centrum współpracy z partnerami, Centrum zrównoważonego rozwoju korporacyjnego, Globalne centrum BHP, dział ds. relacji inwestorskich). Wszelkie ważne sprawy są przekazywane do Rady ds. zrównoważonego rozwoju, która składa się z kluczowych członków kadry kierowniczej, a następnie są zgłaszane kierownictwu najwyższego szczebla.

Obraz schematu w kształcie piramidy. Od góry do dołu: Zarząd, Komitet zarządzający, Rada ds. zrównoważonego rozwoju, Komitet GLI (ds. globalnych kwestii pracowniczych). Obraz schematu w kształcie piramidy. Od góry do dołu: Zarząd, Komitet zarządzający, Rada ds. zrównoważonego rozwoju, Komitet GLI (ds. globalnych kwestii pracowniczych).

Polityki

Opracowaliśmy kompleksowy zestaw polityk dotyczących pracy i praw człowieka w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (UNGP), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Konwencję Praw Dziecka ONZ (UNCRC) oraz Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącą podstawowych zasad i praw pracowniczych. Przestrzegamy Kodeksu postępowania organizacji Responsible Business Alliance (RBA) i przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność.

Zbliżenie dłoni mężczyzny piszącego na laptopie; przed ekranem komputera wyświetlany jest ilustrowany obraz dokumentu z listą kontrolną. Zbliżenie dłoni mężczyzny piszącego na laptopie; przed ekranem komputera wyświetlany jest ilustrowany obraz dokumentu z listą kontrolną.

Globalny kodeks postępowania i wytyczne

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegania „Globalnego kodeksu postępowania” oraz „Wytycznych dotyczących zasad biznesowych”, które są jednymi z naszych wysiłków na rzecz bardziej odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Polityka zatrudnienia

Opracowujemy i wdrażamy zestaw polityk poświęconych ochronie grup narażonych na zagrożenia.

 • Polityka zakazu pracy dzieci
  379 KB
 • Polityka dotycząca pracowników migrujących
  658 KB
 • Polityka dotycząca pracy uczniów w Chinach
  185 KB
 • Wytyczne dotyczące praktyk zawodowych w Indiach
  179 KB
 • Wytyczne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
  168 KB

Z myślą o przestrzeganiu naszej polityki praw człowieka i zwiększaniu świadomości w zakresie poszanowania praw człowieka, zapewniamy naszym pracownikom programy szkoleniowe dostosowane do lokalnych potrzeb. We współpracy z agencjami ONZ, a także organizacjami specjalizującymi się w edukacji dotyczącej działalności biznesowej i praw człowieka, chcemy zwiększyć ich kompetencje w zakresie tematyki związanej z prawem pracy i prawami człowieka poprzez oferowanie szkoleń dostosowanych do pełnionych funkcji. Po opracowaniu we współpracy z BSR materiałów szkoleniowych dostosowanych do zakresu obowiązków wszystkich pracowników, w 2020 roku uruchomiliśmy nasz kompleksowy program szkoleń z zakresu prawa pracy i praw człowieka. Będziemy nadal organizować specjalistyczne szkolenia dotyczące wszelkich istotnych tematów.

Należyta staranność

Aby rozpoznawać i monitorować zagrożenia dla praw człowieka w naszych zakładach pracy i w całym łańcuchu dostaw, stosujemy system wyposażony zarówno w wewnętrzne, jak i zewnętrzne protokoły.

Mężczyzna w neonowej kamizelce ochronnej i kobieta w ubraniu biznesowym stoją przy regałach w dużym magazynie opakowań i patrzą na listę na tablicy. Mężczyzna w neonowej kamizelce ochronnej i kobieta w ubraniu biznesowym stoją przy regałach w dużym magazynie opakowań i patrzą na listę na tablicy.

Nasze zakłady pracy

Oceniamy poziom zgodności z przepisami prawa pracy i prawami człowieka oraz monitorujemy działania w celu ich poprawy, korzystając z trzech różnych protokołów: lokalnego audytu przeprowadzanego przez RBA, wewnętrznej oceny ryzyka Samsung Electronics oraz oceny wpływu na prawa człowieka (HRIA).

Zbliżenie dłoni w rękawiczkach, która wkłada smartfony Galaxy S21 do czarnych pudełek na zielonym blacie roboczym. Zbliżenie dłoni w rękawiczkach, która wkłada smartfony Galaxy S21 do czarnych pudełek na zielonym blacie roboczym.

Lokalny audyt przeprowadzany przez organizację Responsible Business Alliance

Jesteśmy członkiem organizacji Responsible Business Alliance (RBA), w związku z czym stosujemy Kodeks postępowania RBA w zarządzaniu naszymi zakładami pracy. W oparciu o wyniki ankiety RBA SAQ (kwestionariusz samooceny) przeprowadzonej w naszych zakładach, co roku wybieramy sześć lub siedem z nich i wdrażamy procedurę lokalnego audytu RBA w celu zidentyfikowania zagrożeń dla środowiska pracy w tych jednostkach. Zgodnie z protokołem, niezależna firma audytorska zatwierdzona przez RBA przeprowadza kontrole w zakresie pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska, etyki i systemów zarządzania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, poszczególne zakłady są zobowiązane do przedstawienia i wdrożenia planu działań naprawczych.

Proces wewnętrznej oceny ryzyka w Samsung Electronics

 • 01. Wybór celów oceny

  Co roku wybieramy sześć do siedmiu zakładów pracy, które muszą zwiększyć swoje możliwości i wprowadzić ogólne usprawnienia w oparciu o wyniki oceny systemu monitorowania.

  Nasz system monitorowania zakładów pracy

  System monitorowania służy do oceny między innymi naszego środowiska pracy, kultury miejsca pracy, organów przedstawicielskich oraz zarządzania dostawcami i wspiera egzekwowanie standardów pracy, praw człowieka oraz zarządzanie zgodnością z przepisami.

 • 02. Powołanie zespołu audytowego

  Wybieramy grupę ekspertów składającą się z wykwalifikowanych pracowników, w tym certyfikowanych audytorów RBA.

 • 03. Samoocena

  Samoocena zakładów pracy na podstawie listy kontrolnej

 • 04. Lokalny audyt

  Przeprowadzenie audytu na miejscu w oparciu o standardy Samsung Electronics

 • 05. Spotkanie z kierownictwem

  Przekazanie wyników kontroli zespołowi kierowniczemu danego zakładu pracy

  Ustalenie przyszłych planów poprawy i środków zapobiegających ponownemu wystąpieniu problemu w ciągu tygodnia od
  zakończenia kontroli

  Wdrożenie zadań naprawczych
  poprzez utworzenie grupy zadaniowej składającej
  się ze specjalistów z działu kadr i bezpieczeństwa środowiskowego

  Comiesięczne monitorowanie postępów w realizacji zadań naprawczych za pomocą systemu monitorowania zakładu pracy"

Ocena wpływu na prawa człowieka (HRIA)

W celu zidentyfikowania rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń oraz negatywnego oddziaływania naszej działalności na prawa człowieka przeprowadzamy oceny tego zjawiska. Nasza pierwsza ocena wpływu na prawa człowieka została zrealizowana w Wietnamie w 2018 roku. Aby zachować obiektywność oceny, podjęliśmy współpracę z organizacją non-profit specjalizującą się w relacjach biznesu i praw człowieka o nazwie Business for Social Responsibility (BSR).

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązywać problemy zidentyfikowane podczas analiz due diligence, stosując środki zaradcze, łagodzące i zapobiegawcze, w tym opracowując i aktualizując polityki, udostępniając programy budowania potencjału i usprawniając procesy robocze w naszych działaniach operacyjnych.

Łańcuch dostaw

Postanowienia i aktualizacje naszego Kodeksu postępowania dostawców są dostosowywane do Kodeksu postępowania RBA. Naszym dostawcom udostępniamy też wytyczne, które mają pomóc im w przestrzeganiu Kodeksu postępowania i wdrażaniu zarządzania zgodnością w ich działalności. Zgodnie z obowiązującymi w RBA standardami weryfikacji, regularnie monitorujemy wszystkich naszych dostawców, aby upewnić się, że potrafią oni zidentyfikować problemy i wprowadzić niezbędne udoskonalenia. Nasi dostawcy pierwszego poziomu są również zobowiązani do zachęcania swoich dostawców lub poddostawców firmy Samsung do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Zbliżenie mężczyzny w kasku ochronnym, okularach ochronnych i grubych rękawicach. Mężczyzna stoi na zewnątrz i pokazuje w kierunku aparatu mały kawałek surowca materiałowego. Zbliżenie mężczyzny w kasku ochronnym, okularach ochronnych i grubych rękawicach. Mężczyzna stoi na zewnątrz i pokazuje w kierunku aparatu mały kawałek surowca materiałowego.

Dostęp do środków zaradczych

Nasza procedura rozpatrywania skarg opiera się na „Kryteriach skuteczności pozasądowych mechanizmów rozpatrywania skarg” określonych w 31. punkcie Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Każdy może złożyć oficjalną skargę i nie może być dyskryminowany ani narażony na represje z tego powodu. Dokładamy wszelkich starań, aby procedura była przejrzysta, a prawa osób zainteresowanych były respektowane na wszystkich etapach postępowania. Gwarantujemy również anonimowość każdej osobie, która składa skargę.

Zbliżenie dłoni grupy 3-4 osób ułożonych jedna na drugiej w serdecznym geście. Zbliżenie dłoni grupy 3-4 osób ułożonych jedna na drugiej w serdecznym geście.

Kanały zgłaszania skarg i zażaleń

W zależności od specyfiki miejsca pracy i sytuacji lokalnej, oferujemy różne kanały rozpatrywania skarg.

01. Online

Firmowy intranet

02. Offline

Skrzynki na sugestie umieszczone w miejscach bez kamer monitoringu

03. Infolinia

Telefoniczna lub e-mailowa

04. Komitet

Rada zakładowa, Komitet pracowniczy

5. Urządzenia mobilne

Firmowa aplikacja intranetowa

06. SNS

Kanał komunikacyjny firmy

※ Kanały dla interesariuszy zewnętrznych : https://sec-audit.com | Adres e-mail: civilsociety@samsung.com

※ Kanały dla interesariuszy zewnętrznych :
    https://sec-audit.com
    Adres e-mail: civilsociety@samsung.com

Procedura rozpatrywania skarg i zażaleń

 • 01

  Zgłoszenie
  skargi

  Powiadomienie o otrzymaniu zgłoszenia
  w ciągu 24 godzin

  Pracownicy i interesariusze zewnętrzni zgłaszają wszystkie skargi związane z firmą

  Wyznaczenie koordynatora sprawy

 • 02

  Potwierdzenie
  i rozpatrzenie
  skargi

  W ciągu 5 dni od otrzymania skargi

  Potwierdzenie szczegółów i faktów dotyczących zgłoszonej skargi

  Wysłuchanie osoby składającej skargę i jej propozycji oczekiwanych działań

  Weryfikacja środków zaradczych zgodnie z potwierdzonymi szczegółami

 • 03

  Powiadomienie o
  wyniku rozpatrzenia
  skargi

  W ciągu 7 dni od otrzymania skargi

  Przekazanie wyników analizy skargi i zebranie informacji zwrotnej od osoby składającej skargę

 • 04

  Rozstrzygnięcie
  skargi

  Różni się w zależności od sprawy

  Skargę rozwiązuje się za pomocą takich środków, jak szkolenia, działania dyscyplinarne wobec winowajcy, przekazanie przydatnych informacji lub wsparcia oraz poprawa infrastruktury, powiązanych polityk i procedur

※ Jeśli któryś z etapów nie zostanie zrealizowany w wyznaczonym czasie z uzasadnionej przyczyny, osoba składająca skargę zostanie powiadomiona o konkretnych powodach takiej sytuacji"

Przejrzystość i raportowanie

O tym, w jaki sposób przestrzegamy praw pracowniczych i praw człowieka w naszej działalności biznesowej, szczegółowo informujemy między innymi w naszym Raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju, którego forma opiera się między innymi na standardzie GRI.

Ponadto, zgodnie z brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act), składamy coroczne oświadczenia do rejestru Modern Slavery Registry.
Jesteśmy jedną z firm wybranych przez dwa najbardziej wpływowe benchmarki branżowe: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) i Know the Chain (KTC). CHRB skupia się na porównywaniu i ocenie firm pod względem przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych, natomiast KTC przygląda się bliżej kwestii pracy przymusowej.

Widok z lotu ptaka przedstawiający laptop, filiżankę kawy oraz wydrukowaną i oprawioną kopię oświadczenia Samsung Electronics dotyczącego walki ze współczesnym niewolnictwem, które leżą na biurku. Widok z lotu ptaka przedstawiający laptop, filiżankę kawy oraz wydrukowaną i oprawioną kopię oświadczenia Samsung Electronics dotyczącego walki ze współczesnym niewolnictwem, które leżą na biurku.

Zaangażowanie interesariuszy

Nieustannie angażujemy się we współpracę z globalnymi partnerami w celu promowania kultury poszanowania praw człowieka nie tylko w naszej firmie, ale również w naszej branży. Opracowując politykę i programy szkoleniowe, współpracujemy z organizacjami i agencjami specjalizującymi się w prawach człowieka oraz uczestniczymy w różnych wielostronnych inicjatywach.

Od 2018 roku co roku organizujemy fora z udziałem wielu podmiotów w Wietnamie. W 2020 roku zorganizowaliśmy 3. forum we współpracy z VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) i VGCL (Vietnam General Federation of Labor) i przeprowadziliśmy dyskusję pod hasłem „Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic” (Zarządzanie kryzysem i zapobieganie Covid-19, zarządzanie kadrami i zmiany technologiczne po pandemii Covid-19). W forum wzięło udział ponad 200 partnerów, w tym eksperci i goście z organizacji pozarządowych, mediów i środowisk akademickich.

Zdjęcie prezesa Samsung Vietnam przemawiającego na forum Samsung 2020: „Zarządzanie kryzysem w sposób odpowiedzialny społecznie: Dzielenie się doświadczeniami w walce z pandemią Covid-19” w Hanoi w Wietnamie. Zdjęcie prezesa Samsung Vietnam przemawiającego na forum Samsung 2020: „Zarządzanie kryzysem w sposób odpowiedzialny społecznie: Dzielenie się doświadczeniami w walce z pandemią Covid-19” w Hanoi w Wietnamie.

We współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), zorganizowaliśmy kilka warsztatów na temat współczesnego niewolnictwa i etycznej rekrutacji, w których uczestniczyli nasi pracownicy, dostawcy i partnerzy biznesowi z zakładów na Węgrzech, Słowacji i w Malezji. Warsztaty te były doskonałą okazją do podniesienia świadomości na temat ochrony praw człowieka pracowników migrujących oraz podkreślenia wagi eliminacji pracy przymusowej.

We współpracy z niemiecką agencją rozwoju (GIZ) i takimi partnerami jak BMW Group i BASF uruchomiliśmy pilotażowy projekt „Cobalt for Development (C4D)” (Kobalt dla rozwoju) w rzemieślniczej kopalni kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. W ramach tego projektu, prowadzimy różne działania, których celem jest realny postęp w rozwoju społeczności lokalnej poprzez takie działania jak zapewnienie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy dla lokalnych górników i budowę nowych szkół podstawowych i średnich dla miejscowych dzieci.