Zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw

Dbamy o to, aby wykorzystywane
przez nas materiały były pozyskiwane
w sposób etyczny i odpowiedzialny

Dbamy o to, aby wykorzystywane
przez nas materiały były pozyskiwane
w sposób etyczny i odpowiedzialny

Wspieramy naszych dostawców w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w celu
stworzenia solidnego ekosystemu korporacyjnego i zrównoważonego łańcucha
dostaw.Wspieramy naszych dostawców w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w celu
stworzenia solidnego ekosystemu korporacyjnego i zrównoważonego łańcucha
dostaw.

Zbliżenie dłoni grupy ludzi ułożonych jedna na drugiej w geście współpracy. Zbliżenie dłoni grupy ludzi ułożonych jedna na drugiej w geście współpracy.

We współpracy z dostawcami na całym świecie nieustannie podejmujemy działania zmierzające do stworzenia zrównoważonego ekosystemu biznesowego, opartego na filozofii sprawiedliwości, otwartości i współdobrobytu.
Wspieramy naszych dostawców w prowadzeniu działalności zgodnie z globalnymi przepisami i standardami, aby mogli wypełniać swoje obowiązki środowiskowe i społeczne. Stosujemy również system zarządzania ryzykiem
w celu ograniczenia naruszeń praw człowieka i wpływu na środowisko w procesie wydobywania minerałów w obszarach wysokiego ryzyka.

Strategia zarządzania łańcuchem dostaw

Kwestie ekonomiczne

Utrzymujemy wszechstronną przewagę konkurencyjną w zakresie kosztów, dostaw, jakości, technologii i kadr, aby zmaksymalizować synergię, szybkość i efektywność współpracy z naszymi dostawcami oraz tworzyć ekosystem korporacyjny, który umożliwia zrównoważony wzrost.

Ikona wykresu słupkowego ze strzałką nad nim symbolizującą wzrost gospodarczy. Ikona wykresu słupkowego ze strzałką nad nim symbolizującą wzrost gospodarczy.

Kwestie społeczne

Domagamy się przestrzegania międzynarodowych standardów i przepisów w zakresie praw człowieka, środowiska pracy, etyki i kwestii związanych z minerałami ze stref konfliktów w celu stworzenia otwartego i przejrzystego systemu odpowiedzialności za zarządzanie, który angażuje wszystkich partnerów w całym łańcuchu dostaw.

Ikona kuli ziemskiej symbolizująca zarządzanie społeczne. Ikona kuli ziemskiej symbolizująca zarządzanie społeczne.

Kwestie środowiskowe

Współpracujemy wyłącznie z dostawcami posiadającymi certyfikat Eco Partner, co umożliwia nam ocenę i zarządzanie wpływem na środowisko, jaki mogą wywierać ich komponenty, surowce i proces produkcyjny.

Ikona łodygi z małym liściem symbolizująca zarządzanie środowiskiem. Ikona łodygi z małym liściem symbolizująca zarządzanie środowiskiem.
 • Działalność
  dostawców

 • Współpracai
  z partneram

 • Środowisko pracy
  dostawców

 • Zarządzanie minerałami z
  obszarów objętych konfliktami

Działalność dostawców

Samsung Electronics dokłada wszelkich starań, aby budować strategiczne partnerstwa z najlepszymi dostawcami w oparciu o wzajemne zaufanie. W związku z tym stosujemy uczciwy i przejrzysty proces zarządzania systemem rejestracji nowych dostawców, a także przeprowadzamy coroczne oceny, aby pomóc naszym dostawcom zwiększyć ich przewagę konkurencyjną i zminimalizować potencjalne zagrożenia. Każda firma, która chce podjąć współpracę z Samsung i zaoferować jej swoje zróżnicowane możliwości technologiczne, może zamieścić swoją propozycję na naszym Portalu Dostawców (www.secbuy.com). Nasze Międzynarodowe Centrum Zakupów (IPC) pełni funkcję centrum zakupów, jednocześnie umożliwiając nam identyfikację wyróżniających się dostawców w strategicznie ważnych regionach na całym świecie.

Koreańczyk i biały mężczyzna ubrani w garnitury biznesowe stoją na zewnątrz i witają się gestem uścisku dłoni. Biały mężczyzna trzyma w drugiej ręce aktówkę. Koreańczyk i biały mężczyzna ubrani w garnitury biznesowe stoją na zewnątrz i witają się gestem uścisku dłoni. Biały mężczyzna trzyma w drugiej ręce aktówkę.

Wymagania dotyczące rejestracji nowych dostawców

 • Środowisko i bezpieczeństwo

  Wymagamy spełnienia przez dostawców kryteriów określonych w 22 artykułach, obejmujących bezpieczeństwo pracy, sprzęt przeciwpożarowy, higienę pracy, substancje niebezpieczne i ochronę środowiska. Dziewięć obowiązkowych obszarów zgodności: sprzęt przeciwpożarowy, zagrożenia i odpady, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków itp.

 • Prawa pracy

  Wymagamy spełnienia przez dostawców kryteriów określonych w 20 artykułach, w tym dotyczących dobrowolności pracy, zgodności z przepisami dotyczącymi czasu pracy oraz zakazu dyskryminacji.
  Trzy obowiązkowe obszary zgodności: zakaz pracy dzieci, gwarancja płacy minimalnej i zakaz nieludzkiego traktowania.

 • Eco-Partner

  Przeprowadzamy analizy polityki wpływu produktów na środowisko, edukacji i szkoleń oraz stosowania substancji niebezpiecznych. Prowadzimy współpracę wyłącznie z dostawcami z certyfikatem Eco-Partner.

Proces i kryteria rocznej oceny dostawcy

 • 01

  Całoroczna
  samoocena

  Dostawcy dokonują samooceny w oparciu o określone pozycje oceny, które dotyczą konkurencyjności biznesowej i zrównoważonego rozwoju

 • 02

  Samodoskonalenie

  Dostawcy samodzielnie identyfikują niezbędne udoskonalenia their own i wprowadzają je. Samsung monitoruje zagrożenia i oferuje informacje zwrotne

 • 03

  Ocena

  Dostawcy są informowani o wynikach oceny końcowej na koniec każdego roku.

 • 04

  Dalsze
  działania

  Dostawcy opracowują i wdrażają plany udoskonaleń, a Samsung zapewnia im odpowiednie wsparciet

Pozycje oceny konkurencyjności biznesowej

 • Technologia

  Posiadanie patentów technologicznych i inwestycje w badania i rozwój

 • Jakość

  Wskaźnik nieprawidłowości i certyfikacja systemu zarządzania jakością

 • Zaangażowanie

  Przestrzeganie naszych polityk i zaangażowanie w działania na rzecz innowacji

 • Dostawa

  Terminowość dostaw i wysyłki

 • Koszty

  Wzrost wartości
  transakcji i
  konkurencyjności
  kosztów

Pozycje oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju

 • EHS

  Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  i międzynarodowe
  certyfikaty

 • Finanse

  Rating kredytowy i
  wskaźnik zadłużenia

 • Prawo (społeczne)

  Prawa pracownicze i prawa człowieka w miejscu pracy oraz
  przeciwdziałanie korupcji

Wspieranie partnerów na rzecz wykorzystywania ich pełnego potencjału

Zgodnie z naszą filozofią biznesową, która mówi, że „przewaga konkurencyjna Samsung Electronics wynika z przewagi konkurencyjnej naszych dostawców”, rozszerzamy zakres naszych inicjatyw przynoszących obopólne korzyści, aby objąć nimi zarówno dostawców krajowych, jak i zagranicznych. Zapewniamy szeroki wachlarz programów wspierających finansowanie, edukację i innowacje, aby nasi dostawcy zyskiwali konkurencyjność w skali globalnej.

 • KRW

  974

  mld

  Inwestycja w Fundusz
  Współpracy
  Win-Win

  Fundusze

  Utworzenie funduszy o wartości 1 mld KRW we
  współpracy z bankami komercyjnymi

 • 16 756

  osób

  Uczestnicy szkoleń
  dla dostawców

  Budowanie potencjału pracowników

  Zapewnienie kursów z zakresu przywództwa, umiejętności,
  globalnych i innych za pośrednictwem
  naszego systemu szkoleniowego dla dostawców

 • 375

  firm

  Dostawcy, którzy otrzymali
  wsparcie Smart Factory

  Inicjatywy w zakresie innowacyjności

  Wsparcie 1000 dostawców
  i MŚP bez relacji
  biznesowych z firmą Samsung
  w całym kraju w zakresie poprawy ich zdolności
  produkcyjnych

[Wyniki naszych najważniejszych programów obopólnych korzyści, zrealizowanych w 2020 r.]

*Wspieramy naszych dostawców 1. i 2. poziomu w zgłaszaniu skarg i zażaleń za pośrednictwem naszej bezpośredniej
linii telefonicznej (+82-80-200-3300), poczty elektronicznej (ssvoc@samsung.com),
systemu zgłaszania nieprawidłowości na Portalu Dostawców (www.secbuy.com), lokalnych konsultacji z dostawcami oraz różnych spotkań.

Kodeks postępowania i wytyczne dla dostawców

Nasz Kodeks postępowania dostawców dostosowujemy do Kodeksu RBA i informujemy naszych dostawców o jego aktualizacjach. Udostępniamy również wytyczne, które mają pomóc im w przestrzeganiu Kodeksu oraz w zarządzaniu zgodnością w praktyce.

 • Kodeks postępowania dostawców
  237 KB
 • Kodeks postępowania i wytyczne dla dostawców
  2.5 MB

Zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich osób

Regularnie monitorujemy wszystkich naszych dostawców zgodnie ze standardami weryfikacji RBA (Responsible Business Alliance) w celu zidentyfikowania problemów i wprowadzenia niezbędnych udoskonaleń. Zachęcamy naszych dostawców pierwszego poziomu do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy, ale zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy obejmuje również naszych dostawców drugiego poziomu w związku z relacją z naszymi dostawcami pierwszego poziomu.

Samoocena

Coroczna samoocena wszystkich dostawców pierwszego poziomu przy użyciu listy kontrolnej opartej na 85 kryteriach RBA

Lokalne audyty

Lokalne audyty u dostawców wysokiego
ryzyka w celu zidentyfikowania zadań naprawczych.

Dostawcy wysokiego ryzyka: duży wpływ
w oparciu o wielkość współpracy lub zależność, lokalizacja w
obszarze wysokiego ryzyka geopolitycznego, niska ocena w samoocenie lub zamieszanie w zarzuty

Prowadzone przez niezależny, wyspecjalizowany
personel audytowy, kierowane przez kontrolerów posiadających
certyfikat RBA

Pierwiastek kwadratowy z całkowitej liczby
pracowników dostawców, z którymi przeprowadzono rozmowy

Audyty niezależnych stron

Certyfikowane przez RBA zewnętrzne firmy
audytorskie losowo wybierają dostawców i przeprowadzają wstępne
kontrole w oparciu o kryteria RBA

Należy ogłaszać wyłącznie miejsca
wybrane do kontroli, ale nie udostępniać konkretnego harmonogramu,
aby zapewnić dokładniejsze audyty od 2015 r.

Należy podejmować natychmiastowe działania
w odniesieniu do zadań, którymi można się zająć od ręki. Wyniki są weryfikowane
poprzez audyty końcowe

Nasi dostawcy

Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów

Samsung Electronics stosuje system zarządzania minerałami oparty na „Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami oraz obszarów wysokiego ryzyka” i zarządza hutami w łańcuchu dostaw za pośrednictwem dostawców, z którymi współpracujemy. Wykaz zakładów hutniczych jest udostępniany różnym partnerom, w tym naszym klientom. Ponadto, zachęcamy dostawców do współpracy z hutami posiadającymi certyfikat RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) i wymagamy, aby niecertyfikowane huty w naszym łańcuchu dostaw uzyskały certyfikat RMAP. Raport „Odpowiedzialne minerały”, zawierający listę hut i inne informacje, przedstawia wysiłki Samsung Electronics mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego operacji wydobywczych, w których może dochodzić do łamania praw człowieka i niszczenia środowiska.

Proces należytej staranności Samsung Electronics w zakresie minerałów w oparciu o wytyczne OECD

Zbliżenie na ręce w grubych rękawicach, trzymających kilka szarych i surowych materiałów. Zbliżenie na ręce w grubych rękawicach, trzymających kilka szarych i surowych materiałów.
 • Raport firmy Samsung Electronics dotyczący inicjatywy ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami
  1.2 MB

Lista hut i rafinerii

(stan na koniec grudnia 2020 r.)

Certyfikacja
zakończona
Certyfikacja
w toku
Ogółem
Tantal
(Ta)
38 - 38
Cyna
(Sn)
53 - 53
Wolfram
(W)
42 - 42
Złoto
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27