Rad i ljudska prava

Rad i ljudska prava

Nastojimo da
podržimo
najviše standarde

Nastojimo da podržimo najviše standarde

Dve žene i jedan muškarac sede na stolicama za odmor oko niskog stola u jarko osvetljenoj kancelariji i osmehuju se. Žene se rukuju. Dve žene i jedan muškarac sede na stolicama za odmor oko niskog stola u jarko osvetljenoj kancelariji i osmehuju se. Žene se rukuju.

Poštujemo slobodu i osnovna prava koja su garantovana svim ljudima

Obezbeđujemo jednake mogućnosti za sve zaposlene i kandidate i ne tolerišemo nijedan oblik diskriminacije. Takođe poštujemo slobodu udruživanja svih naših zaposlenih. Osim toga, želimo da ugradimo i integrišemo poštovanje ljudskih prava u naše poslovanje da bismo zaštitili i unapredili prava naših zaposlenih i ljudi u našem lancu nabavke.

Naš okvir rada i ljudskih prava

Kako bismo što više podržali Vodeće principe UN o poslovanju i ljudskim pravima, ustanovili smo sopstveni okvir ljudskih prava kako bismo prepoznali, sprečili, olakšali i preuzeli odgovornost za bilo kakve negativne uticaje po pitanju ljudskih prava u svim našim poslovnim aktivnostima. Takođe ohrabrujemo naše prvostepene dobavljače da preduzmu slične korake i obezbede poštovanje ljudskih prava na istom nivou u svom poslovanju. Osim toga, njihova je obaveza da od sopstvenih dobavljača ili dobavljača koje oni angažuju za pružanje usluga kompaniji Samsung zahtevaju primenu istih načela zaštite životne sredine.

Dijagram šest prava i principa prikazan u prstenu sačinjenom od šestouglova: Politike, Analiza poslovanja, Pristup rešenjima, Transparentnost i izveštavanje, Angažovanje zainteresovanih strana i Upravljanje. Dijagram šest prava i principa prikazan u prstenu sačinjenom od šestouglova: Politike, Analiza poslovanja, Pristup rešenjima, Transparentnost i izveštavanje, Angažovanje zainteresovanih strana i Upravljanje.

Upravljanje

Naš Savet za globalna pitanja rada i radnih odnosa vodi računa o uticajima i rizicima u pogledu rada, radnih odnosa i ljudskih prava. Ovaj savet se sastaje svake dve nedelje kako bi razgovarali o problemima na radu, radnim odnosima i ljudskim pravima. Članovi Saveta su rukovodioci i zaposleni iz šest sektora (Tim iz Odeljenja za ljudske resurse, Pravno odeljenje, Centar za partnersku saradnju, Centar za korporativnu održivost, Globalni centar za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost, Tim za odnose sa investitorima). Ukoliko postoje ozbiljniji problemi, oni se prenose Savetu za pitanja održivosti koji čine direktori ključnih sektora, a zatim se izveštaj šalje najvišem rukovodstvu kompanije.

Slika koja prikazuje strukturu u vidu piramide. Izvršni odbor, Komisija za upravljanje, Savet za održivi razvoj i Komisija za globalna pitanja rada (GLI, Global Labor Issues) poređani su od vrha do dna. Slika koja prikazuje strukturu u vidu piramide. Izvršni odbor, Komisija za upravljanje, Savet za održivi razvoj i Komisija za globalna pitanja rada (GLI, Global Labor Issues) poređani su od vrha do dna.

Poslovne politike

Imamo niz jakih poslovnih politika koje regulišu rad i ljudska prava i zasnovane su na Univerzalnoj dekleraciji o ljudskim pravima, Vodećim principima Ujedinjenih Nacija o poslovanju i ljudskim pravima, kao i na Smernicama OECD (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) za multinacionalna preduzeća, Konvenciji UN o pravima deteta (UNCRC) i Deklaraciji Međunarodne organizacije rada (MOR) o osnovnim principima i pravima na radu. Pridržavamo se Kodeksa ponašanja Odgovornog poslovnog saveza (RBA) i poštujemo zakone i propise zemalja u kojima poslujemo.

Krupan kadar ruku čoveka koji kuca na laptopu, sa slikom dokumenta sa kontrolnom listom koja je prikazana pred ekranom računara. Krupan kadar ruku čoveka koji kuca na laptopu, sa slikom dokumenta sa kontrolnom listom koja je prikazana pred ekranom računara.

Globalni kodeks ponašanja i Smernice

Svi zaposleni se moraju pridržavati Globalnog kodeksa ponašanja i Smernica poslovnog ponašanja koji su sastavni deo naših napora da budemo odgovorniji u svim našim poslovnim aktivnostima.

Zakon o radu

Razvijamo i implementiramo niz poslovnih politika da bismo zaštitili osetljive društvene grupe.

Organizujemo obuku za zaposlene prilagođenu uslovima i potrebama na radnim lokacijama kako bismo poslovali u skladu sa našim poslovnim politikama o zaštiti ljudskih prava i kako bismo razvili svest o značaju poštovanja ljudskih prava. U saradnji sa agencijama UN, kao i sa specijalizovanim organizacijama koje se bave edukacijom iz oblasti poslovanja i ljudskih prava, trudimo se da povećamo njihove sposobnosti u vezi sa radnim i ljudskim pravima i nudimo im razne obuke prilagođene poslovima koje obavljaju i pozicijama na kojima se nalaze. U 2020. godini predstavili smo naš sveobuhvatni program zaštite radnih i ljudskih prava nakon što smo, u saradnji sa organizacijom Posao za društvenu odgovornost (Business for Social Responsibility, BSR), za sve zaposlene razvili obuku prilagođenu konkretnim odgovornostima na radnom mestu. Nastavićemo da organizujemo obuke u vezi sa svim relevantnim problemima i temama.

Odgovorna provera poslovanja

Rukovodimo sistemom koji ima i interne i eksterne protokole za identifikovanje i praćenje rizika u sferi zaštite ljudskih prava na našim radnim lokacijama i u čitavom lancu nabavke.

Muškarac sa neonskim sigurnosnim prslukom i žena u poslovnoj garderobi stoje pored polica u velikom magacinu i pregledaju spisak na podmetaču za papir. Muškarac sa neonskim sigurnosnim prslukom i žena u poslovnoj garderobi stoje pored polica u velikom magacinu i pregledaju spisak na podmetaču za papir.

Naše radne lokacije

Procenjujemo nivo usklađenosti radnih i ljudskih prava i pratimo aktivnosti koje sprovodimo radi poboljšanja uz pomoć tri protokola: RBA revizija na licu mesta, Interna procena rizika kompanije Samsung Electronics i Procena uticaja poslovnih aktivnosti na ljudska prava (HRIA).

Krupan kadar ruku u rukavicama osobe koja stavlja mobilne telefone Galaxy S21 u crne kutije na zelenoj radnoj površini. Krupan kadar ruku u rukavicama osobe koja stavlja mobilne telefone Galaxy S21 u crne kutije na zelenoj radnoj površini.

Revizija na licu mesta Odgovornog poslovnog saveza

Kao članovi Odgovornog poslovnog saveza (Responsible Business Alliance, RBA), mi poštujemo Kodeks ponašanja organizacije RBA i primenjujemo ga na našim radnim lokacijama. Na osnovu rezultata upitnika o samostalnoj proceni (SAQ) organizacije RBA na našim radnim lokacijama, mi biramo šest ili sedam lokacija svake godine i vršimo RBA reviziju na licu mesta kako bismo identifikovali rizike po radno okruženje na tim radnim lokacijama. Prema ovom protokolu, nezavisna revizorska firma koju odobri RBA sprovodi reviziju i proverava uslove rada, zdravlje i bezbednost, okruženje, etiku i sisteme upravljanja. Ukoliko se ispostavi da je neka od navedenih stavki nezadovoljavajuća, primenjuje se korektivni plan.

Proces interne procene rizika kompanije
Samsung Electronics

 • 01. Biranje ciljeva procene

  Biramo šest do sedam radnih lokacija svake godine od kojih se traži da povećaju sposobnosti i ostvare sveukupna
  poboljšanja na osnovu
  zabeleženih rezultata procene.

  Sistem nadzora na našim
  radnim lokacijama

  Podržava primenu standarda zaštite
  radnih i ljudskih prava i usklađenost
  poslovanja, kao sistem nadzora koji
  procenjuje naše radno okruženje,
  kulturu
  na radnom mestu, predstavnička tela, upravljanje dobavljačima itd.

 • 02. Određivanje revizorskog tima

  Organizujemo grupu eksperata koju čine kvalifikovani zaposleni i revizori sa RBA sertifikatom.

 • 03. Samostalna procena

  Samostalna procena lokacija na osnovu stavki predviđenih za inspekciju

 • 04. Revizija na lokaciji

  Sprovođenje revizije na lokaciji na osnovu standarda kompanije Samsung Electronics

 • 05. Upravljanje kroz praćenje

  Delimo rezultate inspekcija sa timom rukovodilaca na lokacijama

  Pravimo planove i određujemo mere koje treba uvesti u cilju poboljšanja kako bismo sprečili ponavljanje istih grešaka
  u okviru jedne nedelje od dana završetka inspekcije

  Implementiramo zadatke za poboljšanje
  tako što organizujemo radne timove eksperata
  iz oblasti ljudskih resursa i bezbednosti na radu

  Pratimo napredak na mesečnom nivou preko sistema nadzora na radnim lokacijama

Procena uticaja poslovnih aktivnosti na ljudska prava (HRIA)

Sprovodimo procenu uticaja poslovnih aktivnosti na ljudska prava kako bismo identifikovali stvarne i potencijalne rizike i negativne uticaje na ljudska prava koje smo mi možda prouzrokovali ili su povezani sa nama ili smo im na neki način doprineli. Prvu procenu uticaja na ljudska prava smo sproveli u Vijetnamu 2018. Tada smo, da bismo zadržali objektivnost tokom samog procesa, sarađivali sa neprofitnom organizacijom koja se bavi poslovanjem i ljudskim pravima, Posao za društvenu odgovornost (Business for Social Responsibility, BSR). Trudimo se da rešimo probleme koje identifikujemo tokom odgovorne provere poslovanja tako što popravljamo stvari, olakšavamo situacije ili primenjujemo preventivne mere na licu mesta uključujući revidiranje poslovnih politika, obezbeđivanje programa za osposobljavanje i unapređivanje radnih procesa u svim našim poslovnim aktivnostima.

Lanac nabavke

Naš Kodeks ponašanja dobavljača je usaglašen sa Kodeksom ponašanja organizacije RBA i sa našim dobavljačima delimo sve nove informacije. Takođe obezbeđujemo vodič da bismo im olakšali usaglašenost sa Kodeksom ponašanja i primenu praksi rukovođenja u svim poslovnim aktivnostima. Redovno pratimo sve naše dobavljače u skladu sa standardima verifikacije organizacije RBA radi identifikovanja problema i pravljenja neophodnih poboljšanja. Osim što podstičemo naše prvostepene dobavljače da stvaraju bezbedna radna mesta, ta posvećenost bezbednosti radnog mesta prenosi se preko prvostepenih dobavljača i na drugostepene dobavljače kompanije Samsung.

Krupan kadar muškarca koji nosi sigurnosnu kacigu, sigurnosne naočare i debele rukavice. On je napolju i pred licem drži mali komad sirovog metala okrenut ka kameri. Krupan kadar muškarca koji nosi sigurnosnu kacigu, sigurnosne naočare i debele rukavice. On je napolju i pred licem drži mali komad sirovog metala okrenut ka kameri.

Pristup pravnim lekovima

Naša procedura rešavanja žalbi zasniva se na 31. tački o „Kriterijumima efektivnosti vansudskog mehanizma žalbenog postupka” Vodećih principa UN o poslovanju i ljudskim pravima. Svako ima pravo da podnese formalnu žalbu i ne sme biti diskriminisan niti žrtva odmazde zbog podnošenja žalbe. Trudimo se da obezbedimo proceduru koja je transparentna i u kojoj se poštuju prava uključenih strana tokom celog postupka sprovođenja procedure. Takođe garantujemo anonimnost svakoj osobi koja podnese žalbu.

Krupan kadar ruku 3 ili 4 osobe, jedne na drugoj i sa dlanovima okrenutim nadole, kao simbol jedinstva. Krupan kadar ruku 3 ili 4 osobe, jedne na drugoj i sa dlanovima okrenutim nadole, kao simbol jedinstva.

Kanali za prijavljivanje žalbi

Otvorili smo različite kanale za prijavljivanje žalbi uzimajući u obzir specifičnosti radnih lokacija i konkretne lokalne situacije.

1. Na internetu

Interna mreža kompanije

2. Van interneta

Kutije za predloge
postavljene gde nema
nadzornih kamera

3. SOS linija

Pozivanje ili slanje
e-poruke

4. Savet

Radnički savet,
Savet zaposlenih

5. Mobilni uređaji

Aplikacija kompanije koja se koristi preko intraneta

06. SNS

Komunikacioni kanal
kompanije

※ Kanali za zainteresovane strane koje nisu zaposlene u kompaniji : https://sec-audit.com | e-pošta: civilsociety@samsung.com

※ Kanali za zainteresovane strane koje nisu zaposlene
    u kompaniji : https://sec-audit.com
    e-pošta: civilsociety@samsung.com

Procedura rešavanja žalbi

 • 01

  Prijavljivanje žalbe

  Obaveštenje o
  prijemu u
  roku od 24
  sata

  Zaposleni i
  zainteresovane
  strane van
  kompanije
  prijavljuju sve
  žalbe u vezi sa kompanijom

  Određivanje menadžera koji će voditi slučaj

 • 02

  Potvrda i
  provera žalbe

  U roku od 5 dana od
  dana prijema

  Potvrđivanje detalja i
  činjenica
  o prijavljenoj
  žalbi

  Čuti koje mere
  očekuje
  podnosilac
  žalbe

  Proveriti pravne
  mere u
  odnosu na
  potvrđene
  detalje

 • 03

  Obaveštenje o rezultatima

  U roku od 7 dana od
  dana prijema

  Pružanje rezultata
  provere
  i prikupljanje
  povratnih informacija od podnosioca žalbe

 • 04

  Rešenje žalbe

  Zavisi od slučaja

  Žalbe se rešavaju kroz
  mere kao što su
  obuka,
  disciplinske mere
  koje se pokreću protiv
  optužene osobe, pružanje
  korisnih
  informacija
  ili podrške, kao
  i kroz
  unapređenje infrastrukture,
  povezanih politika i procedura

※ U slučaju nemogućnosti obrade žalbe u datom vremenskom
roku iz opravdanih razloga, podnosilac žalbe će
biti obavešten o razlogu kašnjenja

Transparentnost i izveštavanje

Podnosimo detaljne izveštaje o poštovanju radnih i ljudskih prava u svim našim poslovnim aktivnostima u okviru Izveštaja o održivosti uzimajući u obzir brojne standarde, uključujući i smernice Globalne inicijative za izveštavanje (Global Reporting Initiative, GRI). Pored toga, u skladu sa britanskim Zakonom o modernom ropstvu, podnosimo izveštaje na godišnjem nivou Centralnom registru za pitanja modernog ropstva. Mi smo jedna od kompanija koje su izdvojene za primer od strane dve najuticajnije kompanije koje se bave standardima u ovoj branši: Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) i Know the Chain (KTC). Kompanija CHRB se prvenstveno bavi upoređivanjem i procenjivanjem kompanija u pogledu ljudskih i radnih prava, dok KTC pomno razmatra probleme prisilnog rada.

Pogled iz ptičje perspektive na laptop, šolju kafe i odštampan i uvezan primerak „Izjave kompanije Samsung Electronics o Zakonu o savremenom ropstvu” koji se nalaze na stolu. Pogled iz ptičje perspektive na laptop, šolju kafe i odštampan i uvezan primerak „Izjave kompanije Samsung Electronics o Zakonu o savremenom ropstvu” koji se nalaze na stolu.

Angažovanje različitih zainteresovanih strana

Nastavljamo sa angažovanjem različitih zainteresovanih strana kako bismo negovali kulturu poštovanja ljudskih prava ne samo u našoj kompaniji već u ovoj industriji. Prilikom razvijanja poslovnih politika i programa za obuku, sarađujemo sa specijalizovanim organizacijama ili agencijama koje se bave pitanjima ljudskih prava i učestvujemo u različitim multilateralnim inicijativama. Od 2018. svake godine organizujemo multilateralne forume sa zainteresovanim stranama u Vijetnamu. U 2020. godini smo održali 3. forum u saradnji sa Privrednom komorom i sektorom industrije Vijetnama (Vietnam Chamber of Commerce and Industry, VCCI) i Generalnom federacijom rada Vijetnama (Vietnam General Federation of Labor, VGCL) i diskutovali na temu „Upravljanje krizom u doba pandemije izazvane virusom Covid-19 i kontramere, upravljanje ljudskim resursima i promene u tehnologiji nakon završetka pandemije”. Forumu je prisustvovalo više od 200 zainteresovanih strana, uključujući eksperte i goste iz nevladinih organizacija, medija i akademija.

Fotografija predsednika ogranka Samsung Vijetnam koji govori na skupu Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum pod nazivom: „Društveno odgovorno upravljanje krizom: razmena iskustava o suočavanju sa pandemijom Covid-19” u Hanoju u Vijetnamu. Fotografija predsednika ogranka Samsung Vijetnam koji govori na skupu Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum pod nazivom: „Društveno odgovorno upravljanje krizom: razmena iskustava o suočavanju sa pandemijom Covid-19” u Hanoju u Vijetnamu.

U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (International Organization of Migration, IOM) organizovali smo nekoliko radionica na teme modernog ropstva i etičke regrutacije i selekcije kandidata u kojima su učestvovali naši zaposleni, dobavljači i poslovni partneri sa lokacija u Mađarskoj, Slovačkoj i Maleziji. Radionice su bile sjajna mogućnost za razvijanje svesti o zaštiti ljudskih prava migranata radnika, kao i za isticanje značaja iskorenjivanja prisilnog rada. U saradnji sa nemačkom agencijom za razvoj (GIZ) i partnerima poput BMW Group i BASF, pokrenuli smo „Kobalt za razvoj (C4D)”, pilot projekat u rudniku kobalta u Demokratskoj Republici Kongo u kome se proizvodnja odvijala na relativno primitivnom nivou. U okviru ovog projekta sprovodimo različite aktivnosti kako bismo doprineli realnom napretku lokalne zajednice, kao što su pružanje obuke iz oblasti zaštite na radu za lokalne rudare i izgradnja novih osnovnih i srednjih škola za decu iz ove zajednice.