Održiv lanac nabavke

Održiv lanac nabavke

Obezbeđujemo odgovornu
nabavku materijala uz
poštovanje etičkih principa

Obezbeđujemo odgovornu nabavku materijala uz poštovanje etičkih principa

Pružamo podršku našim dobavljačima kako bi postali
što konkurentniji i uspostavili zdrav korporativni
ekosistem i održiv lanac nabavke

Pružamo podršku našim dobavljačima kako bi postali što konkurentniji i spostavili zdrav korporativni ekosistem i održiv lanac nabavke

Krupan kadar ruku grupe ljudi, jedne na drugoj i sa dlanovima okrenutim nadole, kao simbol jedinstva. Krupan kadar ruku grupe ljudi, jedne na drugoj i sa dlanovima okrenutim nadole, kao simbol jedinstva.

Zajedno sa dobavljačima širom sveta neprestano radimo na izgradnji održivog poslovnog ekosistema zasnovanog na principima poštenja, otvorenosti i zajedničkog prosperiteta. Pružamo pomoć dobavljačima kako bi poslovali u skladu sa globalnim zakonima i standardima i ispunili svoje društvene odgovornosti, kao i zahteve u pogledu zaštite životne sredine. Takođe imamo sistem upravljanja rizicima da bismo maksimalno smanjili kršenje ljudskih prava i negativne uticaje na životnu sredinu tokom iskopavanja ruda u područjima visokog rizika.

Strategija upravljanja lancem nabavke

Ekonomska

Obezbeđujemo sveobuhvatnu konkurentsku prednost u cenama, isporuci, kvalitetu, tehnologiji i ljudskim resursima u cilju maksimalnog povećanja sinergije, brzine i efikasnosti svojih dobavljača i kreiranja korporativnog ekosistema koji omogućava održivi rast.

Sličica trakastog grafikona sa strelicom iznad koja pokazuje ekonomski rast. Sličica trakastog grafikona sa strelicom iznad koja pokazuje ekonomski rast.

Socijalna

Zahtevamo da se poštuju međunarodni standardi i propisi u domenu upravljanja ljudskim pravima, radnog okruženja, etike i pitanja konfliktnih minerala u cilju izgradnje otvorenog i transparentnog sistema odgovornosti za upravljanje koji uključuje sve interesne grupe u lancu nabavke.

Sličica globusa koja pokazuje društveno angažovanje. Sličica globusa koja pokazuje društveno angažovanje.

Ekološka

Sarađujemo isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri tako da možemo da obavljamo procenu i upravljanje uticajem na životnu sredinu koji mogu proizvesti njihove komponente, sirovine i proces proizvodnje.

Sličica listića na stabljici koja pokazuje ekološko upravljanje. Sličica listića na stabljici koja pokazuje ekološko upravljanje.
 • Rad dobavljača

 • Saradnja sa
  partnerima

 • Radno okruženje
  dobavljača

 • Upravljanje mineralima
  iz zona sukoba

Rad dobavljača

U kompaniji Samsung Electronics težimo da izgradimo strateška partnerstva sa dobavljačima koji obezbeđuju maksimalan učinak na osnovu uzajamnog poverenja. To je razlog zašto primenjujemo pravičan i transparentan proces u upravljanju sistemom dobavljača za registrovanje novih dobavljača, dok obavljamo procene na godišnjem nivou kako bismo pružili pomoć svojim dobavljačima u osnaživanju konkurentske prednosti i svođenju povezanih rizika na minimum. Svaka kompanija koja je voljna da doprinese svojom profilisanom tehnološkom sposobnošću i želi da posluje sa kompanijom Samsung može da objavi svoje nove poslovne predloge na našem portalu za nabavku (www.secbuy.com) u svakom trenutku. Naš International Procurement Center (IPC) služi kao čvorište nabavke, a IPC nam omogućava i da identifikujemo izvanredne dobavljače u strateški značajnim regionima širom planete.

Jedan Korejac i jedan belac u poslovnim odelima stoje napolju i rukuju se. Belac drugom rukom drži akten-tašnu. Jedan Korejac i jedan belac u poslovnim odelima stoje napolju i rukuju se. Belac drugom rukom drži akten-tašnu.

Ključne stavke procene našeg novog programa za registrovanje dobavljača

 • Životna sredina i bezbednost

  Od dobavljača se zahteva da zadovolje kriterijume koji su izloženi u 22 odredbe, a odnose se na bezbednost na radu, opremu za sprečavanje požara, zdravlje na radu, opasne supstance i ekološke objekte. Devet obaveznih stavki usklađenosti: Oprema za sprečavanje požara, opasnosti i otpadne materije, kanalizacija i otpadne vode itd.

 • Radna prava

  Obavljanje obaveznih revizija na lokaciji u skladu sa 20 odredbi, uključujući volonterski rad, usklađenost sa propisima o radnom vremenu i zabranu diskriminacije.
  Tri obavezne stavke usklađenosti: Zabrana rada dece,
  zagarantovana minimalna plata i zabrana nehumanog ophođenja.

 • Eco-Partner

  Obavljanje revizija ekološke politike proizvoda, edukacije i obuke i upotrebe opasnih supstanci. Poslovanje isključivo sa dobavljačima koji su sertifikovani kao eko-partneri.

Sveobuhvatni proces procene

 • 01

  Samoprocena tokom
  čitave godine

  Dobavljači obavljaju
  samostalnu procenu na
  osnovu stavki o proceni
  koje su povezane sa poslovnom
  konkurentnošću i održivošću.

 • 02

  Samostalni
  napredak

  Dobavljači samostalno
  identifikuju neophodna poboljšanja
  i ostvaruju ih.
  Kompanija Samsung
  nadgleda rizike i
  nudi povratne informacije

 • 03

  Procena

  Dobavljači se obaveštavaju
  o svojim konačnim rezultatima procene na
  kraju svake godine

 • 04

  Upravljanje
  praćenjem

  Dobavljači razvijaju i
  primenjuju planove za
  poboljšanja, a kompanija
  Samsung pruža pomoć

Stavke za procenu poslovne konkurentnosti

 • Tehnologija

  Posedovanje tehnoloških
  patenata i investiranje
  u istraživanje i razvoj

 • Kvalitet

  Stopa neuspeha i
  sertifikacija za sistem
  upravljanja kvalitetom

 • Reaktivnost

  Angažovanost u
  poslovnim politikama
  i aktivnostima
  inoviranja

 • Isporuka

  Blagovremena i tačna
  isporuka i slanje

 • Troškovi

  Povećana stopa
  vrednosti transakcija
  i troškovna
  konkurentnost

Procena stavki održivosti

 • Ekološki sistem
  grejanja (EHS)

  Bezbednost na radnom
  mestu i međunarodna
  sertifikacija

 • Finansije

  Kreditni rejting
  i zaduženost

 • Pravo (socijalno)

  Rad i ljudska prava
  na radnom mestu i borba protiv
  korupcije

Programi za saradnju sa partnerima

Da bismo se pridržavali svoje poslovne filozofije koja glasi da „naša konkurentska prednost u kompaniji Samsung Electronics potiče od konkurentske prednosti naših dobavljača”, mi još više pomeramo granice svoje inicijative za upravljanje u kom svaka strana dobija u cilju uključivanja kako domaćih tako i prekomorskih dobavljača. Pružamo širok spektar programa za podršku finansiranja, edukacije i inovacije kako bismo obezbedili da naši dobavljači postanu konkurentni na globalnom nivou.

 • KRW

  974

  milijarde

  Investiranje u fond
  za zajednički
  razvoj

  Finansiranje

  Kreiranje fondova u vrednosti od 1 trilion KRW uz pomoć
  komercijalnih banki

 • 16,756

  osoba

  Polaznici obuke
  za dobavljače

  Izgradnja kapaciteta zaposlenih

  Pružanje vođstva, profesionalne stručnosti, globalnih i drugih kurseva korišćenjem našeg objekta namenjenog isključivo za obuku dobavljača

 • 375

  kompanija

  Dobavljači koji su dobili
  podršku Smart Factory

  Inicijative za inovacije

  Podržali smo 1.000 dobavljača i malih i
  srednjih preduzeća koja nemaju
  poslovne odnose sa Samsung kompanijom
  širom zemlje u poboljšanju njihovih proizvodnih kapaciteta

[Ishodi naših obostrano korisnih ključnih programa za 2020. godinu]

Pomažemo svojim dobavljačima 1. i 2. reda u izražavanju žalbi putem naše direktne telefonske linije (+82-80-200-3300), putem e-pošte (ssvoc@samsung.com), putem onlajn sistema za upozoravanje na nepravilnosti na našem portalu za saradnju s partnerima (www.secbuy.com), uz konsultaciju s dobavljačima na lokaciji, kao i putem raznih sastanaka za razmenu.

Kodeks ponašanja dobavljača i Vodič

Naš Kodeks ponašanja dobavljača je usaglašen sa principima RBA i sa našim dobavljačima delimo sve nove informacije. Takođe imamo vodič koji im pomaže da se pridržavaju Kodeksa i da u praksi primenjuju načine upravljanja koji su usaglašeni sa poslovanjem.

Bezbedna radna mesta za sve

Redovno pratimo sve naše dobavljače u skladu sa standardima verifikacije Odgovornog poslovnog saveza (RBA) radi identifikovanja problema i pravljenja neophodnih poboljšanja. Osim što podstičemo naše prvostepene dobavljače da stvaraju bezbedna radna mesta, ta posvećenost bezbednosti radnog mesta prenosi se preko prvostepenih dobavljača i na naše drugostepene dobavljače.

Samostalna procena

Svi prvostepeni dobavljači obavljaju samostalnu procenu na osnovu 85 kriterijuma RBA

Revizije na lokaciji

Revizije na lokaciji predviđene za visokorizične dobavljače
kako bi se videlo gde ima mesta za poboljšanja.

Visokorizični dobavljači: Veliki uticaj se
procenjuje na osnovu obima posla
i zavisnosti. Locirani u geopolitičkim područjima
visokog rizika, niska ocena u samostalnoj proceni
ili postojanje optužbi

Reviziju sprovodi posvećeno nezavisno
osoblje, pod vođstvom revizora sa
RBA sertifikatom

Kvadratni koren ukupnog broja
intervjuisanih zaposlenih ili dobavljača

Revizije od strane trećih lica

Revizor sa RBA sertifikatom verifikuje
slučajno izabrane dobavljače i
sprovodi internu reviziju na osnovu
RBA kriterijuma

Od 2015. se objavljuju samo izabrana
lica i ne dele se informacije o
konkretnom rasporedu  kako bi se
obezbedile tačnije revizije

Preduzimanje mera u vezi sa zadacima koji
se mogu odmah rešavati. Rezultati se
verifikuju kroz praćenje nalaza revizije

Naši dobavljači

Odgovorna nabavka minerala

Kompanija Samsung Electronics ima sistem upravljanja mineralima koji se zasniva na „Smernicama OECD-a za utvrđivanje dužnosti za odgovornu proveru minerala u lancu nabavke iz zona sukoba i visokorizičnih oblasti” i upravlja topionicama u lancu nabavke uz pomoć dobavljača sa kojima sarađujemo. Uvid u listu topionica imaju sve zainteresovane strane, uključujući i naše kupce. Sem toga, podstičemo dobavljače da stupe u partnerski odnos sa topionicama sa certifikatom RMAP (Responsible Minerals Assurance Process, Proces odgovorne nabavke minerala) i zahtevamo od topionica bez certifikata u našem lancu nabavke da pribave certifikat RMAP. Izveštaj o odgovornoj nabavci minerala, uključujući i listu topionica i ostale informacije, pokazuje ozbiljne napore kompanije Samsung Electronics da maksimalno smanji negativne društvene i ekološke uticaje tokom procesa vađenja ruda u kojima postoji mogućnost kršenja ljudskih prava i uništenja životne sredine.

Smernice OECD-a za utvrđivanje dužnosti za odgovornu proveru minerala koje sledi kompanija Samsung Electronics

Krupan kadar ruku osobe koja nosi zaštitne rukavice i drži mali grumen sirovine sive boje. Krupan kadar ruku osobe koja nosi zaštitne rukavice i drži mali grumen sirovine sive boje.
 • Izveštaj kompanije Samsung Electronics o odgovornoj nabavci minerala
  1.2 MB

Lista topionica i rafinerija

(Krajem decembra 2020)

Sertifikacije
završene
Sertifikacije
u toku
Ukupno
Tantal
(Ta)
38 - 38
Kalaj
(Sn)
53 - 53
Volfram
(W)
42 - 42
Zlato
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27