Ansvarsfull leveranskedja

Ansvarsfull leveranskedja

Vi ser till att vårt
material anskaffas
på ett etiskt och
ansvarsfullt sätt

Vi ser till att vårt
material anskaffas
på ett etiskt och
ansvarsfullt sätt

Två kvinnor och en man sitter på fåtöljer runt ett lågt bord i ett ljust kontorsutrymme och ler. Kvinnorna skakar hand. Två kvinnor och en man sitter på fåtöljer runt ett lågt bord i ett ljust kontorsutrymme och ler. Kvinnorna skakar hand.

Vi respekterar den frihet och de grundläggande rättigheter som alla människor har rätt till

Vi säkerställer lika möjligheter för alla våra medarbetare och sökande, och vi tolererar inte någon form av diskriminering. Vi respekterar även alla våra anställdas föreningsfrihet. Dessutom strävar vi efter att integrera respekten för mänskliga rättigheter i vår verksamhet för att skydda och främja våra anställdas och medarbetares rättigheter i vår leveranskedja.

Vårt ramverk för arbetsrätt och mänskliga rättigheter

Som ett stöd för FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP:er) etablerade och integrerade vi vårt eget ramverk för mänskliga rättigheter för att identifiera, förhindra, mildra och redogöra för eventuella negativa effekter på mänskliga rättigheter i vår affärsverksamhet.

Vi strävar även efter att säkerställa att våra förstaledsleverantörer genomför samma nivå av granskning av risker för de mänskliga rättigheterna som våra i deras verksamhet. Vi förpliktar dem dessutom att låta sina leverantörer, eller underleverantörer till Samsung, tillämpa samma nivå av vår arbetsmiljöpolicy.

Ett diagram över de sex rättigheterna och principerna, som visas i en ring av sexhörningar: policyer, företagsbesiktning, tillgång till rättsmedel, transparens och rapportering, intressenters engagemang och styrning. Ett diagram över de sex rättigheterna och principerna, som visas i en ring av sexhörningar: policyer, företagsbesiktning, tillgång till rättsmedel, transparens och rapportering, intressenters engagemang och styrning.

Styrning

Vår Global Labor Issues (GLI)-kommitté hanterar påverkan och risker för arbetare och mänskliga rättigheter. GLI-kommittén, som sammankallas varannan vecka för att diskutera frågor som rör arbetsrätt och mänskliga rättigheter, består av chefer och medarbetare på arbetsnivå från sex olika avdelningar (Human Resources Team, Legal Office, Partner Collaboration Center, Corporate Sustainability Center, Global EHS Center, Investor Relations Team). Alla viktiga frågor eskaleras till vårt Sustainability Council (hållbarhetsråd) som består av viktiga chefer, och rapporteras sedan till högsta ledningen.

En illustrerande bild av ramverket i pyramidform. Styrelsen, styrkommittén, Sustainability Council (Hållbarhetsrådet), GLI-kommittén (Global Labor Issues) är placerade uppifrån och ned. En illustrerande bild av ramverket i pyramidform. Styrelsen, styrkommittén, Sustainability Council (Hållbarhetsrådet), GLI-kommittén (Global Labor Issues) är placerade uppifrån och ned.

Policyer

Vi har skapat en robust uppsättning av policyer för arbetsrätt och mänskliga rättigheter som bygger på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD:s) riktlinjer för multinationella företag, FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Vi följer uppförandekoden för Responsible Business Alliance (RBA) och följer lagar och förordningar i de länder där vi bedriver vår verksamhet.

En närbild av en mans händer som skriver på en bärbar dator, med en illustrerad bild av ett dokument med en checklista som projiceras framför datorskärmen. En närbild av en mans händer som skriver på en bärbar dator, med en illustrerad bild av ett dokument med en checklista som projiceras framför datorskärmen.

Global uppförandekod och riktlinjer

Alla medarbetare är skyldiga att följa den ”globala uppförandekoden” och ”riktlinjer för affärsuppförande”, som är en del av våra ansträngningar att ta större ansvar i vår affärsverksamhet.

Arbetspolicyer

Vi utvecklar och implementerar en uppsättning policyer för att skydda utsatta grupper.

 • Förbudspolicy mot barnarbete
  379 KB
 • Policy för migrantarbetare
  658 KB
 • Policy för studentarbetare i Kina
  185 KB
 • Riktlinjer för lärlingsutbildning i Indien
  179 KB
 • Riktlinjer för förebyggande av trakasserier
  168 KB

Vi har försett våra medarbetare med utbildningsprogram som är skräddarsydda för varje arbetsplats, med målet att efterleva våra policyer för mänskliga rättigheter och öka medvetenheten om att respektera mänskliga rättigheter. I samarbete med FN-organ, samt organisationer som är specialiserade på utbildning i företag och mänskliga rättigheter, strävar vi efter att öka deras förmåga att hantera arbetsrelaterade och mänskliga rättigheter genom att erbjuda utbildning anpassad till arbetsfunktioner. Efter att ha tagit fram utbildningsmaterial som är skräddarsytt för alla medarbetares arbetsuppgifter i samarbete med BSR, lanserade vi vårt omfattande utbildningsprogram för arbetare och mänskliga rättigheter under 2020. Vi kommer att fortsätta att leverera anpassad utbildning till alla relevanta ämnen.

Due Dilligence (Företagsbesiktning)

Vi driver ett system utrustat med både interna och externa protokoll för att identifiera och övervaka risker för mänskliga rättigheter på våra arbetsplatser och i hela vår leveranskedja.

En man som bär en neonskyddsväst och en kvinna som bär arbetskläder står bredvid hyllor i ett stort packlager och hänvisar till en lista på ett skrivblock. En man som bär en neonskyddsväst och en kvinna som bär arbetskläder står bredvid hyllor i ett stort packlager och hänvisar till en lista på ett skrivblock.

Våra arbetsplatser

Vi utvärderar nivån av efterlevnad av arbetsrätt och mänskliga rättigheter och övervakar aktiviteter för förbättring med hjälp av tre olika protokoll; RBA-granskning på plats, Samsung Electronics Internal Risk Assessment, Human Rights Impact Assessment (HRIA).

En närbild av en persons händer med handskar som placerar Galaxy S21-smartphones i svarta förpackningslådor på en grön arbetsyta. En närbild av en persons händer med handskar som placerar Galaxy S21-smartphones i svarta förpackningslådor på en grön arbetsyta.

Revision på plats av Responsible Business Alliance

Som medlem av Responsible Business Alliance (RBA) tillämpar vi RBA:s uppförandekod på vår arbetsplatsledning. Baserat på resultaten av RBA SAQ (Self-Assessment Questionnaire) på våra arbetsplatser väljer vi sex eller sju av dem varje år och tillämpar RBA-revisionsprotokollet för att identifiera arbetsmiljörisker på dessa arbetsplatser. Enligt protokollet utför en tredjepartsrevisionsfirma som godkänts av RBA revisioner med avseende på arbetskraft, hälsa och säkerhet, miljö, etik och ledningssystem. Om någon brist identifieras ska arbetsplatsen skicka in och implementera en plan för korrigerande åtgärder.

Process för Samsung Electronics
interna riskbedömning

 • 01. Välj utvärderingsmål

  Välj sex till sju arbetsplatser varje år som krävs för att öka kapaciteten och göra övergripande
  förbättringar baserat på
  övervakningssystemets utvärderingsresultat.

  Vårt övervakningssystem
  för arbetsplatsen

  Den stödjer upprätthållandet av
  standarder för arbetsrätt och mänskliga
  rättigheter och efterlevnadshantering,
  som ett övervakningssystem för att
  utvärdera
  vår arbetsmiljö, arbetsplatskultur, representativa organ och hantering av leverantörer osv.

 • 02. Revisionsgrupp inrättas

  Organisera en expertgrupp som består av medarbetare som är kvalificerade, inklusive certifierade RBA-revisorer.

 • 03. Självutvärdering

  Självutvärdering av anläggningar baserat på inspektionschecklistan

 • 04. Granskning på plats

  Genomför en granskning på plats baserad på Samsung Electronics Standards

 • 05. Uppföljningshantering

  Dela inspektionsresultat med ledningsgruppen på respektive arbetsplats

  Upprätta framtida förbättringsplaner och åtgärder för att förhindra upprepning inom en vecka från
  inspektionens slutförande

  Implementera förbättringsuppgifter
  genom att bilda en arbetsgrupp bestående
  av experter inom mänskliga resurser och miljösäkerhet

  Övervaka förbättringsuppgifters framsteg varje månad via ett övervakningssystem för arbetsplatsen

Konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter (HRIA)

Vi genomför konsekvensbedömningar av mänskliga rättigheter för att identifiera faktiska och potentiella risker för och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som vi kan ha orsakat, är kopplade till eller har bidragit till. Vår första konsekvensbedömning avseende mänskliga rättigheter genomfördes i Vietnam 2018. För att upprätthålla en objektiv ståndpunkt i processen samarbetade vi då med BSR (Business for Social Responsibility), en ideell organisation som är specialiserad på affärsrätt och mänskliga rättigheter.

Vi strävar efter att ta itu med de problem som identifierats i företagsbesiktningen med befintliga åtgärder för avhjälpande, begränsning och förebyggande åtgärder, inklusive att utveckla och revidera policyer, tillhandahålla kapacitetsuppbyggande program och förbättra arbetsprocesser i hela vår verksamhet.

Leveranskedja

Vi anpassar vår uppförandekod för leverantörer till RBA:s uppförandekod och delar uppdateringarna med våra leverantörer. Vi tillhandahåller även en guide för att hjälpa dem att följa uppförandekoden och implementera efterlevnadshantering i sin verksamhet. I enlighet med RBA:s verifieringsstandarder övervakar vi regelbundet alla våra leverantörer för att säkerställa att de identifierar problem och gör nödvändiga förbättringar. Våraleverantörer i första led måste även uppmuntra sina leverantörer, eller underleverantörer till Samsung, för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

Närbild av en man som bär skyddshjälm, skyddsglasögon och tjocka handskar. Han är utomhus och håller en liten bit råmetallmaterial framför sitt ansikte mot kameran. Närbild av en man som bär skyddshjälm, skyddsglasögon och tjocka handskar. Han är utomhus och håller en liten bit råmetallmaterial framför sitt ansikte mot kameran.

Tillgång till rättsmedel

Vårt förfarande för att lösa klagomål baseras på ”Effektivitetskriterier för icke-rättsliga klagomålsmekanismer” som anges i klausulen nr 31 i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vem som helst kan ta upp ett formellt klagomål och får inte diskrimineras eller utsättas för vedergällning för att ha tagit upp klagomålet. Vi strävar efter att se till att förfarandet är öppet och att de berörda parternas rättigheter respekteras i alla skeden av förfarandet. Vi garanterar även anonymitet för alla som lämnar in ett klagomål.

En närbild av tre till fyra personers händer ihopklämda och med handflator staplade ovanpå varandra i en solidarisk gruppgest. En närbild av tre till fyra personers händer ihopklämda och med handflator staplade ovanpå varandra i en solidarisk gruppgest.

Klagomålsrapporteringskanaler

Vi driver olika klagomålskanaler med hänsyn till arbetsplatsens egenskaper och lokala situationer.

01. Online

Företagets intranät

02. Offline

Förslagslådor placerade i området utan CCTV

03. Jourlinje

Ring eller e-posta

04. Kommitté

Arbetsrådet, medarbetarkommittén

05. Mobil

Företagets intranätapplikation

06. SNS

Företagets kommunikationskanal

※ Kanaler för externa intressenter : https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com

※ Kanaler för externa intressenter :
    https://sec-audit.com
    civilsociety@samsung.com

Klagomålsrapporteringskanaler

 • 01

  Klagomålsrapport

  Meddelande om
  mottagande
  inom 24
  timmar

  Medarbetare och
  externa
  intressenter
  rapporterar alla klagomål
  relaterade till företaget

  En handläggare utses

 • 02

  Bekräftelse
  och granskning
  av klagomål

  Inom fem dagar efter
  mottagandet

  Bekräfta detaljer och
  fakta
  om rapporterat
  klagomål

  Lyssna på personen
  som framför klagomålet
  om önskade
  åtgärder

  Granska avhjälpande

  åtgärder enligt
  bekräftade
  uppgifter

 • 03

  Meddelande
  om resultat

  Inom sju dagar efter
  mottagandet

  Leverera resultat av
  granskningen och samla
  in feedback från
  personen som framför klagomålet

 • 04

  Klagomålslösning

  Varierar beroende på fall

  Klagomålet löses genom
  åtgärder såsom utbildning,
  disciplinära
  åtgärder
  mot den anklagade,
  tillhandahållande av
  användbar information

  eller stöd och
  förbättring
  av
  infrastruktur,
  relaterade policyer
  och procedurer

※ Om varje steg inte behandlas inom tidsramen på
grund av rimliga skäl kommer personen som framför
klagomålet att meddelas om en specifik orsak

Transparens och rapportering

Vi rapporterar i detalj om hur vi respekterar arbetsrätt och mänskliga rättigheter i vår verksamhet i vår hållbarhetsrapport, som bland annat baseras på GRI-standarden.

Dessutom rapporterar vi, enligt den brittiska lagen Modern Slavery Act, våra årliga uttalanden till registret Modern Slavery Registry.
Vi är ett av de utvalda företagen av två av branschens mest inflytelserika riktmärken; Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) och Know the Chain (KTC). Medan CHRB fokuserar på att jämföra och bedöma företag när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsrätt tittar KTC noga på tvångsarbetsfrågor.

En bild i fågelperspektiv av en bärbar dator, en kopp kaffe och en bunden och tryckt kopia av Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement som ligger på ett skrivbord. En bild i fågelperspektiv av en bärbar dator, en kopp kaffe och en bunden och tryckt kopia av Samsung Electronics Modern Slavery Act Statement som ligger på ett skrivbord.

Intressenternas engagemang

Vi fortsätter att samarbeta med globala intressenter för att främja en företagskultur av respekt för mänskliga rättigheter, inte bara i vår verksamhet utan även i vår bransch. När vi utvecklar policyer och utbildningsprogram samarbetar vi med organisationer eller organ som är specialiserade på mänskliga rättigheter och deltar i olika multilaterala initiativ.

Sedan 2018 har vi varit värd för forum för flera intressenter i Vietnam varje år. År 2020 höll vi det tredje forumet i samarbete med VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) och VGCL (Vietnam General Federation of Labor) och hade en diskussion under temat ”Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic”. Forumet välkomnade mer än 200 intressenter, inklusive experter och gäster från icke-statliga organisationer, medier och den akademiska världen.

Ett foto av ordföranden för Samsung Vietnam som talar på Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: ”Managing Crisis in a Socially Responsible Manner: Experience Sharing from Coping with Covid-19 Pandemic” i Hanoi, Vietnam. Ett foto av ordföranden för Samsung Vietnam som talar på Samsung 2020 Multi-Stakeholder Forum: ”Managing Crisis in a Socially Responsible Manner: Experience Sharing from Coping with Covid-19 Pandemic” i Hanoi, Vietnam.

I samarbete med International Organization of Migration (IOM) har vi hållit flera workshops om modernt slaveri och etiskt rekrytering, som våra medarbetare, leverantörer och affärspartners deltar i på arbetsplatser i Ungern, Slovakien och Malaysia. Seminarierna har varit ett utmärkt tillfälle att öka medvetenheten om skyddet av migrantarbetares mänskliga rättigheter och att dela vikten av att få bukt med tvångsarbete.

I samarbete med den tyska utvecklingsmyndigheten (GIZ) och partner som BMW Group och BASF har vi lanserat ”Cobalt for Development(C4D)”, ett pilotprojekt vid en hantverksmässig koboltgruva i Demokratiska republiken Kongo. Som en del av projektet genomför vi olika aktiviteter för att bidra till verkliga framsteg för lokalsamhället, såsom att tillhandahålla utbildning i arbetarskydd för lokala gruvarbetare och bygga nya grundskolor och gymnasier för lokala barn.