Pravice delavcev in človekove pravice

Pravice delavcev in človekove pravice

Prizadevamo si za
najvišje standarde

Prizadevamo si za
najvišje standarde

Nasmejani ženski in moški, ki v svetli pisarni sedijo na naslanjačih okoli nizke mize. Ženski se rokujeta. Nasmejani ženski in moški, ki v svetli pisarni sedijo na naslanjačih okoli nizke mize. Ženski se rokujeta.

Spoštujemo svobodo in temeljne pravice, do katerih smo upravičeni vsi ljudje.

Vsem zaposlenim in prosilcem zagotavljamo enake možnosti, pri čemer ne dopuščamo nobene oblike diskriminacije. Prav tako spoštujemo svobodo združevanja vseh naših zaposlenih. V svoje poslovanje si prizadevamo vključiti spoštovanje človekovih pravic, s katerimi ščitimo in spodbujamo pravice naših zaposlenih in ljudi v naši dobavni verigi.

Naš okvir za pravice delavcev in človekove pravice

Ker močno podpiramo vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smo vzpostavili in uvedli lastni okvir za človekove pravice, s katerim prepoznavamo, preprečujemo, rešujemo in beležimo morebitne negativne vplive na človekove pravice pri našem poslovanju.

Prav tako si prizadevamo, da naši dobavitelji prve stopnje pri svojem poslovanju izvajajo enako raven nadzora človekovih pravic kot mi sami. Poleg tega morajo zagotoviti, da tudi njihovi dobavitelji ali poddobavitelji za družbo Samsung upoštevajo naše pravilnike o delovnem okolju.

Diagram šestih pravic in načel, prikazanih v obroču šestkotnih oblik: pravilniki, dolžna skrbnost, dostop do pravnega sredstva, preglednost in poročanje, angažiranje deležnikov in upravljanje. Diagram šestih pravic in načel, prikazanih v obroču šestkotnih oblik: pravilniki, dolžna skrbnost, dostop do pravnega sredstva, preglednost in poročanje, angažiranje deležnikov in upravljanje.

Upravljanje

Naš globalni odbor za vprašanja s področja dela upravlja vplive in tveganja za pravice delavcev in človekove pravice. Odbor, ki se na razpravah o vprašanjih glede pravic delavcev in človekovih pravic sestaja dvakrat na teden, sestavljajo vodstveni delavci in zaposleni s šestih funkcij (ekipa iz kadrovskega oddelka, pravni oddelek, središče za sodelovanje s partnerji, središče za korporativno trajnostnost, globalni center EHS, ekipa za odnose z vlagatelji). Odbor vse pomembne zadeve posreduje Svetu za trajnostnost, ki ga sestavljajo ključni vodstveni delavci, ki poročajo najvišjemu vodstvu.

Prikazna slika okvirja v obliki piramide. Od vrha proti dnu si sledijo svet direktorjev, upravni odbor, svet za trajnostnost in odbor za vprašanja s področja dela. Prikazna slika okvirja v obliki piramide. Od vrha proti dnu si sledijo svet direktorjev, upravni odbor, svet za trajnostnost in odbor za vprašanja s področja dela.

Pravilniki

Na področju pravic delavcev in človekovih pravic smo vzpostavili robusten sklop pravilnikov, ki temeljijo na Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, vodilnih načelih ZN o podjetništvu in človekovih pravicah (UNGP), smernicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalna podjetja, Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, Deklaraciji Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu. V družbi Samsung upoštevamo kodeks ravnanja Zveze odgovornih podjetij (RBA) ter zakone in predpise držav, v katerih poslujemo.

Bližnji posnetek moških rok med tipkanjem na prenosnem računalniku, pred njegovim zaslonom pa je ilustracija dokumenta s kontrolnim seznamom. Bližnji posnetek moških rok med tipkanjem na prenosnem računalniku, pred njegovim zaslonom pa je ilustracija dokumenta s kontrolnim seznamom.

Globalni kodeks ravnanja in smernice

Vsi zaposleni so dolžni upoštevati „Globalni kodeks ravnanja“ in „Smernice poslovnega ravnanja“, ki sta del naših prizadevanj za odgovornejše poslovanje.

 • Globalni kodeks ravnanja
  284 KB
 • Smernice poslovnega ravnanja
  110 KB

Pravilniki o delu

V družbi razvijamo in uvajamo sklop pravilnikov, zasnovanih za zaščito ranljivih skupin.

 • Pravilnik o prepovedi dela otrok
  379 KB
 • Pravilnik o delavcih migrantih
  658 KB
 • Pravilnik o študentskem delu na Kitajskem
  185 KB
 • Smernice za vajeniško usposabljanje v Indiji
  179 KB
 • Smernice za preprečevanje nadlegovanja
  168 KB

Zaposlenim zagotavljamo programe usposabljanja, prilagojene vsakemu delovišču, ki so namenjeni skladnosti z našimi pravilniki o človekovih pravicah in ozaveščanju o spoštovanju človekovih pravic. V sodelovanju z agencijami OZN in organizacijami, specializiranimi na področju poslovanja in izobraževanja o človekovih pravicah, si prizadevamo povečati njihove zmožnosti obravnavanja vprašanj na področju pravic delavcev in človekovih pravic, kar dosegamo z zagotavljanjem usposabljanja, prilagojenega delovnim nalogam. Ko smo v sodelovanju z BSR ustvarili gradiva za usposabljanje, prilagojena delovnim nalogam vseh zaposlenih, smo leta 2020 začeli izvajati celovit program usposabljanja na področju pravic delavcev in človekovih pravic. Za vse relevantne teme bomo še naprej izvajali prilagojena usposabljanja.

Skrbni pregledi

V družbi vodimo sistem z notranjimi in zunanjimi protokoli, s katerimi na naših deloviščih in v naši dobavni verigi prepoznavamo in spremljamo tveganja na področju človekovih pravic.

Moški v neonskem varnostnem jopiču in ženska v poslovni opravi stojita ob policah v velikem skladišču pakirnice ter si ogledujeta seznam na podložni mapi. Moški v neonskem varnostnem jopiču in ženska v poslovni opravi stojita ob policah v velikem skladišču pakirnice ter si ogledujeta seznam na podložni mapi.

Naša delovišča

V družbi ocenjujemo raven spoštovanja pravic delavcev in človekovih pravic ter dejavnosti izboljševanja spremljamo s pomočjo treh različnih protokolov: protokola RBA za revizije na kraju samem, notranje ocene tveganj družbe Samsung Electronics in ocene učinka na človekove pravice (HRIA).

Bližnji posnetek rok v rokavicah, ki Galaxy S21 mobilne telefone polagajo v črne škatle na zeleni delovni površini. Bližnji posnetek rok v rokavicah, ki Galaxy S21 mobilne telefone polagajo v črne škatle na zeleni delovni površini.

Revizija Zveze odgovornih podjetij na kraju samem

Kot član Zveze odgovornih podjetij (RBA) pri upravljanju svojih delovišč sledimo kodeksu ravnanja RBA. Na podlagi rezultatov vprašalnika za samoocenjevanje RBA za naša delovišča vsako leto izberemo šest ali sedem delovišč, na katerih s protokolom revizije RBA na kraju samem opredelimo tveganja v delovnem okolju. Neodvisna revizijska družba, ki jo odobri RBA, v skladu s protokolom izvede revizije na področju dela, zdravja in varnosti, okolja, etike in sistemov upravljanja. Če revizija pokaže kakršno koli ugotovitev, morajo delovišča predložiti in izvesti načrt korektivnih ukrepov.

Postopek notranje ocene tveganja
družbe Samsung Electronics

 • 01. Izbira ciljev ocenjevanja

  Vsako leto izberite šest do sedem delovišč, na katerih morajo delavci povečati zmogljivosti in jih splošno izboljšati
  na podlagi rezultatov ocene,
  določene s sistemom spremljanja.

  Naš sistem za
  spremljanje delovišč

  Sistem podpira uveljavljanje delovnih
  standardov in standardov človekovih pravic ter upravljanje skladnosti in
  predstavlja nadzorni sistem za
  ocenjevanje našega delovnega okolja,
  kulture na delovnem mestu,
  predstavniških organov, upravljanja
  dobaviteljev itd.

 • 02. Ustanovitev revizijske skupine

  Organizirajte strokovno skupino, ki jo sestavljajo usposobljeni zaposleni, vključno s pooblaščenimi revizorji RBA.

 • 03. Samoocenjevanje

  Samoocenjevanje delovišč na podlagi kontrolnega seznama za inšpekcije

 • 04. Revizija na kraju samem

  Izvedute revizijo na kraju samem na osnovi standardov družbe Samsung Electronics

 • 05. Spremljevalno upravljanje

  Rezultate inšpekcijskih pregledov delite z vodstveno skupino zadevnega delovišča

  V roku enega tedna po zaključku inšpekcijskega pregleda pripravite načrte za izboljšanje in ukrepe za preprečevanje
  ponovitve težav

  Uvedite naloge za izboljšanje s pomočjo
  delovne skupine, ki naj jo
  sestavljajo strokovnjaki za kadre in okoljsko varnost

  Mesečno spremljajte napredek pri izboljšavah prek sistema za spremljanje delovišč

Ocena učinka na človekove pravice

Ocene učinka na človekove pravice izvajamo za ugotavljanje dejanskih in potencialnih tveganj ter negativnih vplivov na človekove pravice, ki smo jih morebiti povzročili, s katerimi smo lahko povezani ali h katerim smo lahko prispevali. Prvo oceno učinka na človekove pravice smo izvedli v Vietnamu leta 2018. Tedaj smo za ohranitev objektivnega stališča v postopku sodelovali z Zvezo odgovornih podjetij (BSR), neprofitno organizacijo, specializirano na področju poslovanja in človekovih pravic.

Vprašanja, opredeljena v skrbnem pregledu, si prizadevamo obravnavati z obstoječimi ukrepi za sanacijo, ublažitev in preprečevanje, vključno z razvijanjem in revidiranjem pravilnikov, zagotavljanjem programov za krepitev zmogljivosti in izboljševanjem delovnih postopkov pri vseh naših operacijah.

Dobavna veriga

Naš Kodeks ravnanja za dobavitelje je skladen s kodeksom RBA, pri čemer naše dobavitelje redno obveščamo o njegovih podosobitvah. Obenem zagotavljamo tudi vodnik, ki jim pomaga pri spoštovanju Kodeksa ravnanja in uvajanju upravljanja skladnosti pri delu. Naše dobavitelje redno preverjamo v skladu s standardi preverjanja RBA, ki nam omogočajo odkrivanje pomanjkljivosti in sprejemanje ustreznih ukrepov za potrebne izboljšave. Naši dobavitelji prve stopnje morajo k zagotavljanju varnega delovnega okolja spudbuditi tudi svoje dobavitelje ali poddobavitelje za družbo Samsung.

Bližnji posnetek moškega z varnostno čelado, zaščitnimi očali in debelimi rokavicami. Moški stoji na prostem in pred obrazom drži kos surovine, ki ga usmerja proti kameri. Bližnji posnetek moškega z varnostno čelado, zaščitnimi očali in debelimi rokavicami. Moški stoji na prostem in pred obrazom drži kos surovine, ki ga usmerja proti kameri.

Dostop do pravnih sredstev

Naš postopek reševanja pritožb temelji na „merilih učinkovitosti nesodnih mehanizmov za pritožbe“, določenih v 31. klavzuli vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah. Vsakdo lahko vloži uradno pritožbo, pri čemer zaradi tega ne sme biti deležen diskriminacije ali groženj. Prizadevamo si zagotoviti preglednost postopka in spoštovanje pravic oseb, vpletenih v vseh korakih postopka. Obenem zagotavljamo anonimnost vsakogar, ki vloži pritožbo.

Bližnji posnetek 3–4 oseb s sklenjenimi rokami in dlanmi, ki počivajo ena na drugi, ter s tem ustvarjajo simbol skupine, katere člani skrbijo drug za drugega. Bližnji posnetek 3–4 oseb s sklenjenimi rokami in dlanmi, ki počivajo ena na drugi, ter s tem ustvarjajo simbol skupine, katere člani skrbijo drug za drugega.

Kanali za poročanje o pritožbah

V družbi upravljamo različne pritožbene kanale, pri čemer upoštevamo značilnosti delovišča in lokalne razmere.

01. Na spletu

Intranet družbe

02. Nespletno

Škatle za predloge, postavljene na mesta brez nadzornih kamer

03. Dežurna telefonska številka

Klic ali e-pošta

04. Odbor

Svet delavcev, odbor zaposlenih

05. Mobilne naprave

Aplikacija za intranet družbe

06. SNS

Komunikacijski kanal družbe

※ Kanali za zunanje deležnike: https://sec-audit.com ALI e-poštni račun: civilsociety@samsung.com

※ Kanali za zunanje deležnike : https://sec-audit.com
    e-poštni račun: civilsociety@samsung.com

Postopek reševanja pritožb

 • 01

  Poročilo o pritožbi

  Obvestilo o
  prejemu
  v 24
  urah

  Zaposleni in
  zunanji
  deležniki
  poročajo o
  vseh pritožbah,
  povezanih z družbo.

  Imenovanje vodjeprimera.

 • 02

  Potrditev in pregled pritožbe

  V roku 5 dni od
  prejema

  Potrdite podrobnosti
  in
  dejstva o prijavljeni
  pritožbi.

  Prisluhnite predlogom
  vložnika pritožbe
  glede želenih
  ukrepov.

  Preglejte
  popravljalne
  ukrepe v skladu
  s potrjenimi
  podrobnostmi.

 • 03

  Obvestilo o rezultatih

  V roku 7 dni
  od prejema

  Posredujte rezultate
  pregleda
  in pridobite povratne
  informacije od vložnika pritožbe.

 • 04

  Razrešitev pritožbe

  Odvisno od primera

  Pritožba se razreši z ukrepi, kot so
  usposabljanje,
  disciplinski
  ukrepi proti obdolžencu, zagotavljanje koristnih informacij
  ali
  podpore ter
  izboljšanje
  infrastrukture,
  povezanih pravilnikov in postopkov.

※ Če vsak korak iz razumnega razloga ni obdelan v
časovnem okviru, bo vložnik pritožbe
o določenem razlogu obveščen.

Preglednost in poročanje

O spoštovanju pravic delavcev in človekovih pravic pri naših poslovnih dejavnostih podrobno poročamo v našem Poročilu o trajnostnem razvoju, ki med drugim temelji na standardu vprašanj s področja dela.

Poleg tega v skladu z britanskim zakonom o sodobnem suženjstvu letne izkaze posredujemo v register sodobnega suženjstva.
Smo med izbranimi družbami po dveh najvplivnejših industrijskih merilih: referenčnega merila glede človekovih pravic za gospodarske družbe (CHRB) in merila Know the Chain (KTC). Medtem ko se CHRB osredotoča na primerjavo in ocenjevanje podjetij na področju človekovih pravic in pravic delavcev, KTC natančno preučuje vprašanja prisilnega dela.

Pogled od zgoraj na mizo, na kateri so prenosni računalnik, skodelica kave ter natisnjen in vezan izvod Izjave družbe Samsung Electronics o sodobnem suženjstvu. Pogled od zgoraj na mizo, na kateri so prenosni računalnik, skodelica kave ter natisnjen in vezan izvod Izjave družbe Samsung Electronics o sodobnem suženjstvu.

Angažiranje deležnikov

Še naprej sodelujemo z globalnimi deležniki, pri čemer kulture spoštovanja človekovih pravic ne spodbujamo le pri svojem poslovanju, temveč tudi v celotni panogi. Pri razvoju pravilnikov in programov usposabljanja sodelujemo z organizacijami ali agencijami, specializiranimi na področju človekovih pravic, hkrati pa sodelujemo tudi v različnih večstranskih pobudah.

Od leta 2018 v Vietnamu vsako leto organiziramo forume deležnikov. Leta 2020 smo v sodelovanju z Vietnamsko trgovinsko in industrijsko zbornico (VCCI) in Generalno federacijo delavcev Vietnama (VGCL) izvedli tretji forum z razpravo na temo „Krizno upravljanje in protiukrepi med pandemijo COVID-19 ter upravljanje s človeškimi viri in tehnologija po njej“. Foruma se je udeležilo več kot 200 deležnikov, vključno s strokovnjaki in gosti iz nevladnih organizacij, medijev in akademskega sveta.

Fotografija predsednika podružnice Samsung Vietnam med nagovorom na forumu za deležnike družbe Samsung leta 2020: „Upravljanje krize na družbeno odgovoren način: Predstavitev izkušnje spopadanja s pandemijo COVID-19“ v vietnamskem mestu Hanoj. Fotografija predsednika podružnice Samsung Vietnam med nagovorom na forumu za deležnike družbe Samsung leta 2020: „Upravljanje krize na družbeno odgovoren način: Predstavitev izkušnje spopadanja s pandemijo COVID-19“ v vietnamskem mestu Hanoj.

V sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije smo organizirali več delavnic o sodobnem suženjstvu in etičnem zaposlovanju, ki so se jih udeležili naši zaposleni, dobavitelji in poslovni partnerji na deloviščih na Madžarskem, Slovaškem in v Maleziji. Delavnice so bile odlična priložnost za ozaveščanje o zaščiti človekovih pravic delavcev migrantov in za predstavitev pomembnosti izkoreninjenja prisilnega dela.

V sodelovanju z Nemško razvojno agencijo (GIZ) in partnerji, kot sta BMW Group in BASF, smo v obrtnem rudniku kobalta v Demokratični republiki Kongo lansirali pilotni projekt „Cobalt for Development (C4D)“. V okviru projekta izvajamo različne dejavnosti, ki lokalnim skupnostim omogočajo napredek, na primer zagotavljanje usposabljanja za varnost pri delu za lokalne rudarje in gradnjo novih osnovnih in srednjih šol za lokalne otroke.