Trajnostna dobavna veriga

Trajnostna dobavna veriga

Zagotavljamo etično in odgovorno pridobivanje materialov

Zagotavljamo etično in odgovorno pridobivanje materialov

Naše dobavitelje podpiramo pri ustvarjanju močnejše
konkurenčne prednosti za vzpostavitev trdnega korporativnega
ekosistema in trajnostne dobavne verige

Naše dobavitelje podpiramo pri ustvarjanju močnejše
konkurenčne prednosti za vzpostavitev trdnega korporativnega
ekosistema in trajnostne dobavne verige

Bližnji posnetek rok, ki počivajo druga na drugi in ustvarjajo podobo sodelovanja. Bližnji posnetek rok, ki počivajo druga na drugi in ustvarjajo podobo sodelovanja.

V sodelovanju z našimi dobavitelji po vsem svetu si stalno prizadevamo za trajnostni poslovni ekosistem, ki temelji na filozofiji pravičnosti, odprtosti in skupne blaginje.
Dobaviteljem nudimo podporo pri poslovanju v skladu s svetovnimi zakoni in standardi za izpolnjevanje okoljskih in družbenih odgovornosti. Obenem upravljamo tudi sistem za obvladovanje tveganj,
s katerim kar se da omejujemo kršenje človekovih pravic in vplivov na okolje pri rudarjenju na območjih z visokim tveganjem.

Strategija upravljanja dobavne verige

Gospodarska

Pri stroških, dobavi, kakovosti, tehnologiji in človeških virih zagotavljamo vseobsegajočo konkurenčno prednost, s katero v sodelovanju z dobavitelji povečujemo sinergijo, hitrost in učinkovitost ter ustvarjamo korporativni ekosistem, ki omogoča trajnostno rast.

Ikona stolpčnega grafikona s puščico, ki predstavlja gospodarsko rast. Ikona stolpčnega grafikona s puščico, ki predstavlja gospodarsko rast.

Družbena

Pri delu zahtevamo spoštovanje mednarodnih standardov in predpisov na področju upravljanja človekovih pravic, delovnega okolja, etike in konfliktnih mineralov, s čimer želimo ustvariti odprt in pregleden sistem vodstvene odgovornosti, ki vključuje vse deležnike v dobavni verigi.

Ikona globusa, ki predstavlja družbeno upravljanje. Ikona globusa, ki predstavlja družbeno upravljanje.

Okoljska

V družbi sodelujemo izključno z dobavitelji s certifikatom Eco Partner, kar nam omogoča ocenjevanje in obvladovanje vpliva na okolje, ki ga imajo lahko njihove komponente, surovine in proizvodni postopek.

Ikona stebla z listkom, ki predstavlja okoljsko upravljanje. Ikona stebla z listkom, ki predstavlja okoljsko upravljanje.
 • Delovanje
  dobaviteljev

 • Sodelovanje s
  partnerji

 • Delovno okolje
  dobaviteljev

 • Upravljanje
  s konfliktnimi
  minerali

Delovanje dobaviteljev

Družba Samsung Electronics si prizadeva sklepati strateška partnerstva z najuspešnejšimi dobavitelji na podlagi medsebojnega zaupanja. Zato pri novih dobaviteljih uporabljamo pošten in pregleden postopek upravljanja sistema za registracijo dobaviteljev, obenem pa za pomoč dobaviteljem pri krepitvi konkurenčne prednosti in zmanjševanju relevantnih tveganj izvajamo letne ocene. Družbe, ki so pripravljene prispevati edinstvene tehnološke zmogljivosti in ki želijo poslovati z družbo Samsung, lahko svoje nove poslovne predloge kadar koli objavijo na našem portalu za dobavitelje (www.secbuy.com). Naše mednarodno središče za nabavo (IPC) nam omogoča prepoznavanje izjemnih dobaviteljev v strateško pomembnih regijah po vsem svetu.

Korejec in belec v poslovnih oblekah, ki se rokujeta na prostem. Belec v drugi roki drži aktovko. Korejec in belec v poslovnih oblekah, ki se rokujeta na prostem. Belec v drugi roki drži aktovko.

Zahteve za registracijo novega dobavitelja

 • Okolje in varnost

  Od dobaviteljev zahtevajte izpolnjevanje meril, določenih v 22 členih, ki se nanašajo na varnost pri delu, opremo za preprečevanje požarov, zdravje pri delu, nevarne snovi in ​​okolje. Devet obveznih elementov o skladnosti: Oprema za preprečevanje požarov, nevarnosti in odpadki, naprave za obdelavo odplak in odpadne vode itd.

 • Pravice delavcev

  Od dobaviteljev zahtevajte izpolnjevanje meril iz 20 členov, vključno s prostovoljnim delom, skladnostjo s predpisi o delovnih urah in prepovedjo diskriminacije.
  Trije obvezni elementi o skladnosti: prepoved dela otrok,
  zagotovitev minimalne plače in prepoved nehumanega ravnanja.

 • Eco-Partner

  Izvedite preglede okoljske politike izdelkov, izobraževanja in usposabljanja ter uporabe nevarnih snovi. Poslujte izključno z dobavitelji s certifikatom Eco-Partner.

Letni postopek in merila za ocenjevanje dobaviteljev

 • 01

  Celoletno
  self-samoocenjevanje

  Dobavitelji izvajajo samoocenjevanje
  na podlagi ocenjenih
  elementov, ki so
  povezani s poslovno
  konkurenčnostjo in
  trajnostjo.

 • 02

  Izboljšanje svojega
  položaja

  Dobavitelji sami prepoznajo
  potrebne izboljšave
  in jih uvedejo.
  Družba Samsung spremlja tveganja
  in zagotovi
  povratne
  informacije

 • 03

  Vrednotenje

  Dobavitelji so o
  svojih končnih ocenah
  obveščeni ob koncu
  vsakega leta.

 • 04

  Upravljanje po
  oceni

  Dobavitelji razvijejo in
  uvedejo načrte
  za izboljšave, družba
  Samsung zagotovi pomoč.

Ocenjeni elementi na področju poslovne konkurenčnosti

 • Tehnologija

  Lastništvo tehnoloških
  patentov in naložbe
  v raziskave in razvoj

 • Kakovost

  Stopnje napak in
  certificiranost sistema
  vodenja kakovosti

 • Odzivnost

  Vključenost v
  naše pravilnike in
  dejavnosti ustvarjanja inovacij

 • Dostava

  Pravočasna dostava
  in pošiljanje

 • Stroški

  Povečanje
  vrednosti transakcije
  in konkurenčnost
  stroškov

Ocenjeni elementi na področju trajnostnosti

 • EHS

  Varnost na delovnem
  mestu in mednarodna
  certificiranost

 • Finance

  Bonitetna ocena in
  razmerje dolga

 • Pravo (socialno)

  Pravice delavcev in
  človekove pravice na
  delovnem mestu
  ter preprečevanje
  korupcije

Podpora partnerjem, da lahko optimalno opravljajo svoje delo

Ker želimo delovati skladu s svojo poslovno filozofijo, po kateri „konkurenčna prednost družbe Samsung Electronics izhaja iz konkurenčne prednosti naših dobaviteljev“,
še naprej premikamo meje naših pobud za upravljanje, ki so koristne za vse in vključujejo tako domače kot tuje dobavitelje. V družbi ponujamo široko paleto programov za
podporo financiranja, izobraževanja in inovacij, s katerimi zagotavljamo globalno konkurenčnost naših dobaviteljev.

 • KRW

  974

  milijard

  Naložba v sklad
  za sodelovanje, ki koristi
  vsem.

  Financiranje

  S komercialnimi bankami ustvarite sredstva v vrednosti
  enega bilijona KRW.

 • 16.756

  oseb

  Udeleženci izobraževanja
  za dobavitelje

  Krepitev zmogljivosti zaposlenih

  S pomočjo našega izobraževalnega središča, ki je namenjeno
  samo dobaviteljem, zagotovite vodenje,
  strokovno znanje za delo ter globalne in druge tečaje

 • 375

  družb

  Dobavitelji, ki so prejeli
  podporo Smart Factory.

  Podpiranje inovacij

  Podpora 1000 dobaviteljem ter malim in
  srednje velikim podjetjem brez
  poslovnih odnosov z družbo Samsung
  po vsej državi, s katero lahko izboljšajo svoje proizvodne
  zmogljivosti

[Rezultati programa za sodelovanje s ključnimi partnerji v letu 2020]

Našim dobaviteljem 1. in 2. stopnje pomagamo pri posredovanju pritožb prek naše neposredne telefonske linije (+ 82-80-200-3300), po elektronski pošti (ssvoc@samsung.com), prek spletnega sistema za prijavljanje nepravilnosti na portalu za dobavitelje (www.secbuy.com), na posvetovanjih z dobaviteljih na kraju samem ter med različnimi izmenjavami informacij.

Kodeks ravnanja za dobavitelje in navodila

Naš Kodeks ravnanja za dobavitelje je skladen s kodeksom RBA, pri čemer naše dobavitelje redno obveščamo o njegovih podosobitvah. Obenem jim zagotavljamo tudi navodila, s pomočjo katerih lahko delujejo skladno s Kodeksom ter praktično izvajajo upravljanje skladnosti.

 • Kodeks ravnanja za dobavitelje
  237 KB
 • Kodeks ravnanja za dobavitelje in navodila
  2.5 MB

Zagotavljanje varnega delovnega okolja za vse

Naše dobavitelje redno preverjamo v skladu s standardi preverjanja Zveze odgovornih podjetij (RBA), ki nam omogočajo odkrivanje pomanjkljivosti in sprejemanje ustreznih ukrepov za potrebne izboljšave. Medtem ko spodbujamo dobavitelje 1. stopnje, da zagotavljajo varno delovno okolje, se naša zavezanost varnosti na delovnem mestu v odnosu do dobaviteljev 1. stopnje prenaša tudi na dobavitelje 2. stopnje.

Samoocenjevanje

Letno samoocenjevanje vseh dobaviteljev 1. stopnje s pomočjo kontrolnega seznama na podlagi 85 meril RBAa

On-site audits

Revizije dobaviteljev z visokim tveganjem na kraju
samem za določitev nalog za izboljšanje.

Dobavitelji z visokim tveganjem: Imajo velik vpliv na podlagi
obsega poslovanja ali odvisnosti,
nahajajo se na območju visokega geopolitičnega
tveganja, imajo nizko samooceno
ali so vpleteni v obtožbe

Izvaja jih neodvisno
revizijsko osebje, ki ga vodijo
revizorji s certifikatom RBA

Kvadratni koren skupnega števila
izprašanih zaposlenih pri dobaviteljih

Revizije tretjih strank

Neodvisna revizijska podjetja s certifikatom RBA
naključno izberejo dobavitelje in izvedejo
začetne revizije na
podlagi meril RBA

Objavite le izbrani cilj, ne
pa tudi natančnega razporeda,
da zagotovite natančnejše
revizije od leta 2015

Pri nalogah, ki jih je mogoče takoj obravnavati,
ukrepajte nemudoma. Rezultati,
potrjenimi z zaključnimi revizijami

Naši dobavitelji

 • Seznam dobaviteljev
  219 KB

Odgovorno pridobivanje mineralov

Sistem za upravljanje mineralov družbe Samsung Electronics temelji na smernicah OECD o potrebni skrbnosti za odgovorne verige oskrbovanja z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, talilce v naši oskrbovalni verigi pa upravljamo preko ponudnikov storitev, s katerimi sodelujemo. Seznam talilcev aktivno delimo s številnimi deležniki, vključno z našimi strankami. Obenem dobavitelje spodbujamo k sodelovanju s talilnicami, ki jih certificira RMAP (postopek zagotavljanja odgovornega pridobivanja mineralov), in zahtevamo, da necertificirane talilnice v naši oskrbovalni verigi pridobijo potrdilo RMAP. Poročilo o odgovorni uporabi mineralov vključuje seznam talilnic in druge informacije ter opisuje prizadevanja družbe Samsung Electronics za zmanjšanje negativnega družbenega in okoljskega vpliva rudarjenja, pri katerem lahko prihaja do kršitev človekovih pravic in uničevanja okolja.

Postopek skrbnega pregleda mineralov družbe Samsung Electronics, ki temelji na smernicah OECD za skrbnost

Bližnji posnetek rok v debelih rokavicah, ki držijo kupček sive surovine. Bližnji posnetek rok v debelih rokavicah, ki držijo kupček sive surovine.
 • Poročilo družbe Samsung Electronics o odgovorni uporabi mineralov
  1.2 MB

Seznam talilcev in rafinerjev

(Kot velja od konca dec. 2020)

Certificiranje
zaključeno
Certificiranje
v teku
Skupaj
Tantal
(Ta)
38 - 38
Kositer
(Sn)
53 - 53
Wolfram
(W)
42 - 42
Zlato
(Au)
107 - 107
※ Kobalt
(Co)
- - 27