สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

เราพยายามจะรักษามาตรฐานขั้นสูงสุด

เราพยายามจะรักษามาตรฐานขั้นสูงสุด

เราเคารพในเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนตามที่พวกเขามีสิทธิ

เราดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการมอบโอกาสที่เท่าเทียมแก่พนักงานและผู้สมัครงานทุกคนของเรา และเราไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใด นอกจากนี้ เรายังเคารพเสรีภาพในการสมาคมของพนักงานทุกคนของเรา นอกจากนี้ เราพยายามจะปลูกฝังและผนวกรวมเรื่องความเคารพในสิทธิมนุษยชนเข้าไว้ในธุรกิจของเราเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิของพนักงานของเราและผู้คนในห่วงโซ่อุปทานของเรา

กรอบงานของเราในด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

เพื่อสนับสนุนหลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) เราจึงได้กำหนดและปลูกฝังกรอบงานของเราในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อบ่งชี้ ป้องกัน ลด และรับผิดชอบต่อผลกระทบแง่ลบที่มีต่อสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจของเราทั้งหมด

นอกจากนี้ เรายังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ระดับที่หนึ่งของเรา ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ของพวกเขาโดยมีความเข้มงวดในระดับเดียวกันกับเราอยู่เสมอ นอกจากนี้ พวกเขายังมีข้อผูกพันต่อเราที่จะต้องดูแลจัดการให้ซัพพลายเออร์หรือซัพพลายเออร์ย่อยของพวกเขาที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่ Samsung มีนโยบายว่าด้วยบรรยากาศการทำงานในระดับเดียวกันกับของเรา

แผนภูมิสิทธิและหลักการ 6 ข้อแสดงในรูปแบบวงแหวนหกเหลี่ยม: นโยบาย การสอนทานกิจการ การเข้าถึงวิธีแก้ไขเยียวยา ความโปร่งใสและการรายงาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนภูมิสิทธิและหลักการ 6 ข้อแสดงในรูปแบบวงแหวนหกเหลี่ยม: นโยบาย การสอนทานกิจการ การเข้าถึงวิธีแก้ไขเยียวยา ความโปร่งใสและการรายงาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการที่ดูแลจัดการปัญหาแรงงานในทั่วโลก (Global Labor Issues - GLI) ของเราจะทำหน้าที่บริหารจัดการผลกระทบและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ GLI ซึ่งจัดประชุมสองสัปดาห์ครั้งเพื่อพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนนี้ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการจาก 6 แผนกด้วยกันคือ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ศูนย์ความร่วมมือของพันธมิตร (Partner Collaboration Center), ศูนย์ความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Center), ศูนย์ EHS ทั่วโลก, ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) ประเด็นต่างๆ ที่สำคัญจะได้รับการรายงานต่อไปยังคณะกรรมการด้านความยั่งยืน (Sustainability Council) ซึ่งประกอบด้วยบรรดาผู้บริหารที่สำคัญ และมีการรายงานต่อไปยังฝ่ายบริหารระดับสูง

ภาพบรรยายกรอบการทำงานในรูปทรงพีระมิด คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการ GLI (ปัญหาแรงงานระหว่างประเทศ) โดยเรียงลำดับจากบนลงล่าง ภาพบรรยายกรอบการทำงานในรูปทรงพีระมิด คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแล คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการ GLI (ปัญหาแรงงานระหว่างประเทศ) โดยเรียงลำดับจากบนลงล่าง

นโยบาย

เราได้กำหนดชุดนโยบายด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ โดยอิงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights), หลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP), แนวทางสำหรับวิสาหกิจข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC), แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานสากล (ILO) เรายึดมั่นในหลักจรรยาบรรณขององค์กรพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (RBA) และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ

ภาพโคลสอัพมือที่กำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โดยมีภาพเอกสารที่มีรายการเช็คลิสต์ปรากฎขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ภาพโคลสอัพมือที่กำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โดยมีภาพเอกสารที่มีรายการเช็คลิสต์ปรากฎขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

หลักจรรยาบรรณสากลและแนวทาง

พนักงานทุกคนมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม “หลักจรรยาบรรณสากล” และ “แนวทางการดำเนินธุรกิจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราในการมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้มากขึ้น

นโยบายแรงงาน

เราพัฒนาชุดนโยบายที่มุ่งมั่นในการปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบาง และเราดำเนินการตามนโยบายเหล่านั้น

เราได้จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมแก่พนักงานซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสถานประกอบการแต่ละแห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน เราพยายามจะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการดำเนินการในเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนโดยการจัดฝึกอบรมที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับหน้าที่งาน โดยเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์กรที่เชี่ยวชาญในการให้ความรู้ทางธุรกิจและความรู้ด้านสิทธิมนุษชน ทั้งนี้ หลังจากที่เราได้พัฒนาเอกสารประกอบการอบรมที่ปรับให้เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความร่วมมือกับ BSR เราก็ได้เปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมขึ้นในปี 2020 และเราจะยังคงจัดการฝึกอบรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานธุรกิจ

เราใช้ระบบที่มีระเบียบวิธี (protocols) ทั้งภายในและภายนอกเพื่อระบุและติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่สถานประกอบการของเราและทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ชายใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย และผู้หญิงสวมชุดทำงานกำลังยืนอยู่ข้างชั้นวางของในคลังสินค้าที่มีกล่องขนาดใหญ่และพูดคุยเกี่ยวกับรายการบนคลิปบอร์ด ผู้ชายใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย และผู้หญิงสวมชุดทำงานกำลังยืนอยู่ข้างชั้นวางของในคลังสินค้าที่มีกล่องขนาดใหญ่และพูดคุยเกี่ยวกับรายการบนคลิปบอร์ด

สถานประกอบการของเรา

เราประเมินระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน และติดตามกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการใช้ระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน 3 อย่างคือ การตรวจประเมินในสถานที่จริงของ RBA, การประเมินความเสี่ยงภายในของ Samsung Electronics และการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA)

ภาพโคลสอัพมือที่ใส่ถุงมือกำลังวางสมาร์ทโฟน Galaxy S21 ลงในกล่องบรรจุสีดำบนโต๊ะสีเขียว ภาพโคลสอัพมือที่ใส่ถุงมือกำลังวางสมาร์ทโฟน Galaxy S21 ลงในกล่องบรรจุสีดำบนโต๊ะสีเขียว

การตรวจประเมินในสถานที่จริงขององค์กรพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

ในฐานะสมาชิกองค์กรพันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance - RBA) เรานำหลักจรรยาบรรณของ RBA มาปรับใช้ในการบริหารสถานประกอบการของเรา และเราใช้แบบสอบถามที่เป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire - SAQ) ของ RBA เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการ 6 หรือ 7 แห่งในแต่ละปีที่จะเข้ารับการตรวจประเมินในสถานที่จริงตามระเบียบวิธีของ RBA เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการดังกล่าว ทั้งนี้ตามระเบียบวิธี บริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินซึ่งเป็นองค์กรภายนอกที่ได้รับอนุมัติจาก RBA จะทำการตรวจประเมินในแง่แรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ระบบจริยธรรมและการบริหารจัดการ หากพบความคลาดเคลื่อนใดๆ สถานประกอบการจะส่งและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไข

กระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในของ Samsung Electronics

 • 1. เลือกเป้าหมายของการประเมิน

  - เลือกสถานประกอบการ 6 ถึง 7 แห่งทุกปีที่ต้องมีการเพิ่มความสามารถและทำการปรับปรุงโดยรวม โดยดูจากผลการตรวจติดตามการประเมินระบบ

  ระบบตรวจสอบติดตามสถานประกอบการของเรา

  ระบบนี้สนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเป็นระบบตรวจสอบติดตามที่ดำเนินการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัฒนธรรมในที่ทำงาน องค์กรที่เป็นตัวแทน และการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ของเรา ฯลฯ

 • 2. การตั้งฝ่ายตรวจประเมิน (Audit team)

  - จัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงผู้ตรวจประเมิน RBA ที่ได้รับการรับรอง

 • 3. การประเมินตนเอง

  - การประเมินด้วยตนเองในสถานประกอบการต่างๆ โดยคำนึงถึงรายการตรวจสอบ (Inspection Checklist)

 • 4. การตรวจประเมินในสถานที่จริง

  - ทำการตรวจประเมินในสถานที่จริงโดยคำนึงถึงมาตรฐานของ Samsung Electronics

 • 5. การบริหารจัดการการติดตามผล

  - แบ่งปันผลการตรวจสอบกับฝ่ายบริหารของสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

  - จัดทำแผนการปรับปรุงในอนาคตและวัดผลเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น

  - ดำเนินการปรับปรุงโดยจัดตั้งทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม

  - ติดตามความคืบหน้าของงานปรับปรุงเป็นประจำทุกเดือนผ่านระบบตรวจสอบติดตามสถานประกอบการ

การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (HRIA)

เราดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น และผลกระทบเชิงลบในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เราอาจก่อให้เกิดขึ้น, มีความเชื่อมโยง หรือมีส่วนร่วม การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของเราได้ดำเนินการครั้งแรกในปี 2018 ที่ประเทศเวียดนาม ในครั้งนั้น ทั้งนี้ เพื่อรักษามุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับกระบวนการนี้ เราจึงได้ร่วมมือกับ BSR (Business for Social Responsibility) องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

เราพยายามจะแก้ไขปัญหาที่ได้รับการบ่งชี้จากการสอบทานธุรกิจโดยการวางมาตรการแก้ไขเยียวยา การลดและการป้องกันปัญหา รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย จัดให้มีโปรแกรมการสร้างสมรรถนะ และการปรับปรุงกระบวนการทำงานของส่วนปฏิบัติงานต่างๆ ของเราทั้งหมด

ห่วงโซ่อุปทาน

เราปรับเปลี่ยนหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรณของ RBA และแจ้งถึงการอัปเดตให้ซัพพลายเออร์ของเราทราบ นอกจากนี้ เรายังจัดหาคู่มือเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนำแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาปรับใช้ในส่วนปฏิบัติงานของตน เรามีการตรวจสอบติดตามซัพพลายเออร์ทุกรายของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาได้ระบุถึงปัญหาและทำการปรับปรุงแก้ไขที่จำเป็น โดยเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้องของ RBA ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 ของเรายังได้รับการกำหนดว่าต้องส่งเสริมซัพพลายเออร์หรือซัพพลายเออร์ย่อยของพวกเขาให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Samsung เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

ภาพโคลสอัพผู้ชายใส่หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และถุงมือหนา เขาอยู่ด้านนอกและถือโลหะชิ้นเล็กๆ ไว้ตรงหน้าและหันมาทางกล้อง ภาพโคลสอัพผู้ชายใส่หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และถุงมือหนา เขาอยู่ด้านนอกและถือโลหะชิ้นเล็กๆ ไว้ตรงหน้าและหันมาทางกล้อง

การเข้าถึงวิธีแก้ไขเยียวยา

กระบวนการพิจารณาและดำเนินการกับข้อร้องเรียนของเราอิงตาม “หลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของกลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมของรัฐ” ซึ่งระบุในข้อที่ 31 ของหลักการที่เป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) บุคคลใดก็ตามที่ยื่นข้อร้องเรียนที่เป็นทางการจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตอบโต้เนื่องจากการแจ้งข้อร้องเรียนนั้น เราพยายามดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการนี้โปร่งใสและมีการเคารพสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ นอกจากนี้ เรายังรับประกันว่าจะไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดก็ตามที่ยื่นข้อร้องเรียน

ภาพโคลสอัพมือคน 3 ถึง 4 คนที่เรียงซ้อนกันในลักษณะเป็นการแสดงความห่วงใยในกลุ่ม ภาพโคลสอัพมือคน 3 ถึง 4 คนที่เรียงซ้อนกันในลักษณะเป็นการแสดงความห่วงใยในกลุ่ม

ช่องทางการรายงานข้อร้องเรียน

เราดำเนินการช่องทางต่างๆ เพื่อเปิดรับการรายงานข้อร้องเรียนโดยคำนึงถึงลักษณะของสถานประกอบการและสถานการณ์ในประเทศ

01. ออนไลน์

อินทราเน็ตของบริษัท

02. ออฟไลน์

กล่องรับข้อเสนอแนะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด CCTV

03. บริการสายด่วน

ทางโทรศัพท์หรืออีเมล

04. คณะกรรมการ

คณะกรรมการการทำงาน คณะกรรมการที่เป็นพนักงาน

05. อุปกรณ์เคลื่อนที่

แอปพลิเคชันบนอินทราเน็ตของบริษัท

06. SNS

ช่องทางการสื่อสารของบริษัท

※ ช่องทางต่างๆ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : https://sec-audit.com | civilsociety@samsung.com

※ ช่องทางต่างๆ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก :
    https://sec-audit.com
    civilsociety@samsung.com

กระบวนการพิจารณาและดำเนินการกับข้อร้องเรียน

 • 01

  รายงานข้อร้องเรียน

  การแจ้งว่าได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง

  พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่รายงานข้อร้องเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

  มอบหมายผู้จัดการกรณีดังกล่าว

 • 02

  การยืนยันและการทบทวนข้อร้องเรียน

  ภายใน 5 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน

  ยืนยันรายละเอียดและข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนที่รายงานเข้ามา

  รับฟังเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการที่ต้องการ

  ทบทวนมาตรการแก้ไขตามรายละเอียดที่ได้รับการยืนยัน

 • 03

  การแจ้งผล

  ภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียน

  ส่งมอบผลการตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นจากข้อร้องเรียน

 • 04

  การดำเนินการกับข้อร้องเรียน

  แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี

  บริษัทจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ถูกร้องเรียน การให้ข้อมูลหรือการสนับสนุนที่มีประโยชน์ และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

※ หากแต่ละขั้นตอนไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาเนื่องจากมีเหตุผลบางประการ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเหตุผลเฉพาะนั้น

ความโปร่งใสและการรายงาน

ในรายงานความยั่งยืน เราจะรายงานโดยละเอียดถึงวิธีที่เราเคารพสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่างของเรา โดยรายงานนี้อิงตามมาตรฐาน GRI และอื่นๆ

นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายต่อต้านการใช้ทาสยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร (UK Modern Slavery Act) เราจะรายงานแถลงการณ์ของเราเป็นประจำทุกปีต่อหน่วยงาน Modern Slavery Registry
เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับเลือกโดยเกณฑ์เปรียบเทียบของอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลสูงสุด 2 หลักเกณฑ์ นั่นคือ Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) และ Know the Chain (KTC) ทั้งนี้ CHRB จะเน้นที่การเปรียบเทียบและประเมินบริษัทต่างๆ ในแง่ของสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ขณะที่ KTC จะพิจารณาปัญหาแรงงานที่ถูกบังคับอย่างใกล้ชิด

ภาพมุมสูงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ถ้วยกาแฟ และเอกสารคำแถลงของ Samsung Electronics เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการใช้ทาสยุคใหม่ที่ห่อปกและวางอยู่บนโต๊ะ ภาพมุมสูงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ถ้วยกาแฟ และเอกสารคำแถลงของ Samsung Electronics เกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการใช้ทาสยุคใหม่ที่ห่อปกและวางอยู่บนโต๊ะ

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรายังคงกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เพียงแต่เฉพาะในธุรกิจของเรา แต่รวมถึงอุตสาหกรรมของเราด้วย โดยเราได้ดำเนินการร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานตัวแทนต่างๆ ที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและเข้าร่วมในแผนริเริ่มแบบทวิภาคีต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนานโยบายและโปรแกรมการฝึกอบรม

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา เราได้จัดเวทีเสวนาซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศเวียดนาม ในปี 2020 เราได้จัดเวทีเสวนาครั้งที่ 3 โดยร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และสหพันธ์แรงงานทั่วไปของเวียดนาม (VGCL) และได้พูดคุยหารือในหัวข้อ "Covid-19 Crisis Management and Countermeasures, Human Resources Management and Technology Change after Covid-19 Pandemic" (การจัดการวิกฤติโรคระบาดใหญ่โควิด-19 และมาตรการรับมือ การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีภายหลังสถานการณ์โควิด-19) เวทีเสวนานี้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเข้าร่วมมากกว่า 200 ราย รวมถึงแขกผู้สนใจที่มาจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) สื่อมวลชน และสถาบันวิชาการต่างๆ

ภาพประธาน Samsung Vietnam กำลังบรรยายอยู่ในเวทีเสวนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Samsung ประจำปี 2020 ในหัวข้อ “การบริหารสถานการณ์วิกฤติอย่างรับผิดชอบต่อสังคม: แบ่งปันประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19" ที่จัดขึ้นในฮานอย ประเทศเวียดนาม ภาพประธาน Samsung Vietnam กำลังบรรยายอยู่ในเวทีเสวนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ Samsung ประจำปี 2020 ในหัวข้อ “การบริหารสถานการณ์วิกฤติอย่างรับผิดชอบต่อสังคม: แบ่งปันประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19" ที่จัดขึ้นในฮานอย ประเทศเวียดนาม

เราได้จัดเวิร์กช็อปต่างๆ ในหัวข้อทาสยุคใหม่และการสรรหาบุคลากรอย่างมีจริยธรรม โดยร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคือพนักงาน ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ของเราจากสถานประกอบการในฮังการี สโลวาเกีย และมาเลเซีย เวิร์กช็อปเหล่านี้นับเป็นโอกาสที่สำคัญในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานผู้อพยพและกล่าวถึงความสำคัญของการขจัดการใช้แรงงานที่ถูกบังคับ

โดยการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาของเยอรมัน (GIZ) และพันธมิตรของเรา เช่น BMW Group และ BASF เราได้เปิดตัวโครงการนำร่อง “โคบอลต์เพื่อการพัฒนา (Cobalt for Development - C4D)” ขึ้นที่เหมืองแร่โคบอลต์ท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เรายังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าอย่างแท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ อาทิ การจัดฝึกอบรมเรื่องอาชีวอนามัยสำหรับคนงานเหมืองในท้องถิ่น และการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งใหม่สำหรับเด็กๆ ในท้องถิ่น