ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เราดำเนินการให้แน่ใจว่าวัสดุของเราได้รับการจัดหาจากแหล่งที่มาที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

เราดำเนินการให้แน่ใจว่าวัสดุของเราได้รับการจัดหาจากแหล่งที่มาที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศขององค์กรที่แข็งแกร่งและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างระบบนิเวศขององค์กรที่แข็งแกร่งและห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

เรากำลังดำเนินการเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ยั่งยืนโดยร่วมมือกับบรรดาซัพพลายเออร์ของเราในทั่วโลก โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการในเรื่องความยุติธรรม การเปิดกว้าง และการบรรลุความสำเร็จร่วมกัน
เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของเราดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานระดับโลกเพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังใช้ระบบการจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำเหมืองในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ทางเศรษฐกิจ

เรารักษาข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งในแง่ต้นทุน การจัดส่ง คุณภาพ เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มการประสานพลังกัน ความเร็ว และประสิทธิภาพให้สูงที่สุดในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา และเราสร้างระบบนิเวศขององค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

ไอคอนรูปกราฟแท่งโดยมีลูกศรอยู่ด้านบนเพื่ออธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไอคอนรูปกราฟแท่งโดยมีลูกศรอยู่ด้านบนเพื่ออธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โซเชียล

เราขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับสากลในเรื่องต่างๆ เช่น การบริหารสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมในการทำงาน จริยธรรม และปัญหาแร่ธาตุที่มีความขัดแย้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการอย่างเปิดกว้างและโปร่งใส ซึ่งกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานได้เข้ามามีส่วนร่วม

ไอคอนรูปลูกโลกที่เป็นสัญลักษณ์การบริหารจัดการทางสังคม ไอคอนรูปลูกโลกที่เป็นสัญลักษณ์การบริหารจัดการทางสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เราดำเนินการร่วมกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Eco Partner เพื่อให้เราสามารถประเมินและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในส่วนประกอบ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต

ไอคอนรูปใบไม้เล็กๆ ที่งอกออกมาจากลำต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ไอคอนรูปใบไม้เล็กๆ ที่งอกออกมาจากลำต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การดำเนินงานของ
  ซัพพลายเออร์

 • การทำงานร่วมกับพันธมิตร

 • สภาพแวดล้อมในการ
  ทำงานของซัพพลายเออร์

 • การบริหารจัดการแร่ธ
  าตุที่มีความขัดแย้ง

การดำเนินงานของซัพพลายเออร์

Samsung Electronics มุ่งมั่นที่จะสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับซัพพลายเออร์ที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม โดยร่วมมือกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำกระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใสมาใช้ในขั้นตอนใหม่ในการลงทะเบียนของซัพพลายเออร์ ขณะเดียวกันก็ทำการประเมินประจำปีเพื่อช่วยให้ซัพพลายเออร์ของเราสามารถส่งเสริมข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของตนและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด บริษัทใดก็ตามที่เต็มใจจะนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่แตกต่างมาใช้และต้องการจะทำธุรกิจกับ Samsung สามารถโพสต์ข้อเสนอใหม่ทางธุรกิจไว้บนพอร์ทัลซัพพลายเออร์ของเรา (www.secbuy.com) ได้ทุกเมื่อ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างสากล (International Procurement Center - IPC) ของเราเปิดให้บริการในฐานะศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง และ IPC ยังช่วยให้เราสามารถค้นหาซัพพลายเออร์ที่โดดเด่นในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ในทั่วโลก

ผู้ชายเกาหลีและผู้ชายผิวขาวที่สวมชุดสูททำงานนั่งอยู่ด้านนอกและจับมือทักทายกัน ผู้ชายผิวขาวถือกระเป๋าเอกสารไว้อีกมือหนึ่ง ผู้ชายเกาหลีและผู้ชายผิวขาวที่สวมชุดสูททำงานนั่งอยู่ด้านนอกและจับมือทักทายกัน ผู้ชายผิวขาวถือกระเป๋าเอกสารไว้อีกมือหนึ่ง

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนซัพพลายเออร์รายใหม่

 • สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 22 ข้อ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ความปลอดภัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อาชีวอนามัย สารเคมีอันตราย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 9 ข้อคือ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อันตรายและขยะ ระบบบำบัดของเสียและน้ำเสีย ฯลฯ

 • สิทธิแรงงาน

  ขอให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 20 ข้อ ซึ่งรวมถึงการทำงานโดยสมัครใจ การปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องชั่วโมงทำงาน และการห้ามเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3 ข้อคือ การห้ามใช้แรงงานเด็ก การรับประกันค่าจ้างขั้นต่ำ และการห้ามปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เคารพความเป็นมนุษย์

 • Eco-Partner

  ทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้และการฝึกอบรม และการใช้สารเคมีอันตราย ทำธุรกิจกับซัพพลายเออร์ที่ได้รับการรับรองจาก Eco-Partner เท่านั้น

กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปีสำหรับซัพพลายเออร์

 • 01

  การประเมินด้วยตนเองในรอบปี

  ซัพพลายเออร์ทำการประเมินด้วยตนเองโดยอิงตามหัวข้อการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและความยั่งยืน

 • 02

  การปรับปรุงตนเอง

  ซัพพลายเออร์ชี้ถึงการปรับปรุงที่จำเป็นด้วยตนเองและทำการปรับปรุงแก้ไข Samsung จะคอยติดตามความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะ

 • 03

  การประเมิน

  ซัพพลายเออร์จะได้รับแจ้งถึงผลการประเมินขั้นสุดท้ายของตน ณ สิ้นปี

 • 04

  การบริหารจัดการภายหลังการประเมิน

  ซัพพลายเออร์จะพัฒนาแผนการปรับปรุงและนำแผนนั้นมาปรับใช้ โดย Samsung จะคอยให้ความช่วยเหลือ

หัวข้อการประเมินเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

 • เทคโนโลยี

  การเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทาง
  เทคโนโลยีและการลงทุน
  ด้านการวิจัยและพัฒนา
  (R&D)

 • คุณภาพ

  อัตราความล้มเหลวและการ
  รับรองการจัดการด้าน
  คุณภาพ

 • การตอบสนอง

  การมีส่วนร่วมในนโยบายและ
  กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
  ของเรา

 • การจัดส่ง

  จัดส่งตรงเวลาและขนส่งตรง
  เวลา

 • ต้นทุน

  อัตราที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า
  ธุรกรรมและความสามารถใน
  การแข่งขันด้านต้นทุน

หัวข้อการประเมินด้านความยั่งยืน

 • EHS

  ความปลอดภัยในที่ทำงานแ
  ละการรับรองมาตรฐานสากล

 • การเงิน

  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  (Credit Rating) และอัตราส่วนหนี้สิน

 • กฎหมาย (ทางสังคม)

  สิทธิแรงงานและสิท
  ธิมนุษยชนในที่ทำงานและการ
  ต่อต้านการทุจริต

การสนับสนุนพันธมิตรของเราให้บรรลุศักยภาพ

เพื่อปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจของเราที่ว่า “ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ Samsung Electronics นั้นมาจากข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของซัพพลายเออร์ของเรา” เราจึงต้องผลักดันขอบเขตของแผนริเริ่มด้านการบริหารจัดการแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายของเรา ให้ครอบคลุมถึงซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการให้เงินทุน การให้ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ของเราจะมีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันในทั่วโลก

 • KRW

  974

  billion

  การลงทุนในกองทุนความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย (Win-Win Cooperation Fund)

  การให้เงินทุน

  จัดตั้งกองทุนมูลค่า 1 ล้านล้านวอนร่วมกับธนาคารพาณิชย์

 • 16,756

  คน

  จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมซัพพลายเออร์

  การสร้างสมรรถนะของพนักงาน

  จัดหลักสูตรฝึกอบรมความเป็นผู้นำ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน และหลักสูตรระดับโลกอื่นๆ
  ขึ้นในสถานที่จัดฝึกอบรมสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

 • 375

  บริษัท

  ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

  แผนริเริ่มด้านนวัตกรรม

  สนับสนุนซัพพลายเออร์และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ทั่วประเทศ 1,000 แห่งให้สามารถพัฒนาความสามารถในการผลิต โดยปราศจากเงื่อนไขทางธุรกิจกับ Samsung

[ผลลัพธ์ในปี 2020 ของโครงการสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายของเรา]

* เราช่วยให้ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์สายตรงของเรา (+82-80-200-3300), ทางอีเมล (ssvoc@samsung.com) โดยผ่านระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทางออนไลน์บนพอร์ทัลซัพพลายเออร์ (www.secbuy.com) พร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาแก่ซัพพลายเออร์ในสถานที่ปฏิบัติงาน และผ่านการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จัดขึ้นบ่อยๆ

หลักจรรยาบรรณและคู่มือสำหรับซัพพลายเออร์

เราปรับเปลี่ยนหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณของพันธมิตรธุรกิจที่รับผิดชอบ (RBA) และแจ้งการอัปเดตข้อมูลให้บรรดาซัพพลายเออร์ของเราทราบ นอกจากนี้ เรายังจัดหาคู่มือเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และดำเนินการบริหารงานโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบ

 • หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์
 • หลักจรรยาบรรณและคู่มือสำหรับซัพพลายเออร์

การทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยสำหรับทุกคน

เราติดตามซัพพลายเออร์ทุกรายของเราอย่างสม่ำเสมอโดยเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบความถูกต้องของ RBA (พันธมิตรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ) เพื่อระบุปัญหาและทำการปรับปรุงแก้ไขที่จำเป็น ในขณะที่เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ระดับที่ 1 ของเราต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย แต่ความมุ่งมั่นดังกล่าวก็จะขยายไปถึงซัพพลายเออร์ระดับที่ 2 ด้วยโดยผ่านทางซัพพลายเออร์ระดับที่ 1

การประเมินตนเอง

การประเมินตนเองประจำปีของซัพพลายเออร์ระดับที่หนึ่งทั้งหมดโดยใช้รายการตรวจสอบที่อิงตามหลักเกณฑ์ 85 RBA

การตรวจประเมินในสถานที่จริง

การตรวจประเมินในสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อระบุถึงการดำเนินการปรับปรุง

ซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง มีผลกระทบสูงเมื่อพิจารณาจากมูลค่าธุรกิจหรือการพึ่งพา, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในแง่ภูมิรัฐศาสตร์, อยู่ในเกรดต่ำจากผลการประเมินตนเองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อกล่าวหา

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินอิสระ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองจาก RBA

รากที่สองของจำนวนพนักงานของซัพพลายเออร์ทั้งหมดที่ถูกสัมภาษณ์

การตรวจประเมินโดยองค์กรภายนอก

บริษัทตรวจสอบที่เป็นองค์กรภายนอกซึ่งได้รับการรับรองจาก RBA จะสุ่มเลือกซัพพลายเออร์ขึ้นมาและทำการตรวจประเมินขั้นต้นโดยอิงตามมารตรฐาน RBA

ประกาศชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น แต่ไม่เปิดเผยวันและเวลาที่จะเข้าไปตรวจประเมิน เพื่อให้ได้ผลการตรวจประเมินที่ถูกต้องมากขึ้นตั้งแต่ปี 2015

ดำเนินการแก้ไขทันทีสำหรับสิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ผลลัพธ์ที่ได้มีการตรวจสอบยืนยันผ่านการตรวจประเมินแบบปิด (Closure Audits)

ซัพพลายเออร์ของเรา

การจัดหาแร่ธาตุอย่างมีความรับผิดชอบ

Samsung Electronics ดำเนินการระบบการจัดการแร่ธาตุโดยอิงตาม “แนวทางการสอบทานกิจการของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานด้านแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง” และบริหารจัดการโรงหลอมในห่วงโซ่อุปทานผ่านทางซัพพลายเออร์ที่เราทำงานด้วย เราแบ่งปันรายชื่อโรงหลอมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงลูกค้า นอกจากนี้ เราส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์ร่วมมือกับโรงหลอมที่ได้รับการรับรองโดยกระบวนการรับรองแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Minerals Assurance Process - RMAP) และกำหนดให้โรงหลอมที่ไม่ได้รับการรับรองในห่วงโซ่อุปทานของเราต้องเข้ารับการตรวจสอบรับรองโดย RMAP รายงานการสรรหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงรายชื่อโรงหลอมและหน่วยงานอื่น จะระบุความพยายามของ Samsung Electronics ในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมของการทำเหมือง ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำลายสิ่งแวดล้อม

กระบวนการสอบทานกิจการด้านเหมืองแร่ของ Samsung Electronics ที่อิงตามแนวทางการสอบทานกิจการของ OECD

ภาพมุมมองระยะใกล้ของมือคนที่สวมถุงมือหนา และถือวัตถุดิบสีเทากองเล็กๆ เอาไว้ในมือ ภาพมุมมองระยะใกล้ของมือคนที่สวมถุงมือหนา และถือวัตถุดิบสีเทากองเล็กๆ เอาไว้ในมือ
 • รายงานการสรรหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบของ Samsung Electronics

รายชื่อโรงหลอมและโรงกลั่น

(ข้อมูล ณ ปลายเดือนธันวาคม 2020)

การรับรองที่ดำเนินการลุล่วง การรับรองที่กำลังดำเนินการ รวมทั้งสิ้น
แทนทาลัม
(Ta)
38 - 38
Tin
ดีบุก
53 - 53
ทังสเตน
(W)
42 - 42
ทองคำ
(Au)
107 - 107
※ โคบอลต์
(Co)
- - 27