Vos résultats (59)

Type

 • RSA1UHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RS7578THCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7567THCBC/EF|RS7528THCSP/EF|RS61781GDSR/EF|RS61681GDSR/EF|RS54HDRPBSR/EF|RH57H90707F/EG|RF56J9041SR/EG|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RS7778FHCSR/EF
 • RB31FERNCSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RL56GWGSW1/XEF|RL56GEGSW1/XEF|RL4363FBASL/EF|RL4352LBASP/EF|RL34LCSW1/EUR|RL34LCMG1/XEG|RB41J7059SR/EF|RB41J7035SR/EF|RB37J5029SS/EF|RB37J5015SS/EF|RB37J5005WW/EF|RB36J8797S4/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF
 • RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000SA/EG|RR82FHMG1/XEF|RR35H6005WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RR35H6000SA/EG|RZ28H6005WW/EG|RZ28H60057F/EG
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF

Hauteur

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL34LCSW1/EUR|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG

Largueur (cm)

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF

Profondeur (cm)

 • RL34LCSW1/EUR|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RF24FSEDBSR/EF

Classe énergétique

 • RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF
 • RB29FERNCWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RH57H90707F/EG|RL4363FBASL/EF|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RL34LCSW1/EUR|RL4352LBASP/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RS7567THCBC/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG

Consommation énergétique (kWh/an)

 • RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RL4363FBASL/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF

Capacité totale (net)

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF

Capacité de réfrigération(net)

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF
 • RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF

Capacité de congélation (net)

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG

Couleur

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31HSR2DSA/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H60057F/EG|RR82FHMG1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H60057F/EG
 • RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000WW/EG|RR35H6005WW/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H6005WW/EG

Niveau sonnore

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG

Caractéristiques de réfrigération

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL34LCSW1/EUR|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL34LCSW1/EUR|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG

Type de réfrigération

 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RB31HSR2DWW/EF|RH57H90707F/EG|RL34LCSW1/EUR|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7528THCSP/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF

Caractéristiques

 • RS61781GDSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB29HSR2DWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31HSR2DSA/EF|RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RL56GWGSW1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RF24FSEDBSR/EF|RFG23UERS1/XEF|RH57H90707F/EG|RL4363FBASL/EF|RL56GWGSW1/XEF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RS7568BHCSP/EF|RS7568BHCSR/EF|RS7578THCSL/EF|RS7578THCSR/EF|RS7778FHCSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RB29FERNCSA/EF|RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB31FERNBSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RB31FERNCSA/EF|RB31FERNCWW/EF|RB31FERNDSA/EF|RB31FERNDWW/EF|RH57H90707F/EG|RL4352LBASP/EF|RL4363FBASL/EF|RS61681GDSR/EF|RS61781GDSR/EF|RSA1UHMG1/XEF|RSA1UTMG1/XEF|RSA1ZHMG1/XEF|RSA1ZTMG1/XEF
 • RB29FERNCWW/EF|RB29FERNDSA/EF|RB29FERNDWW/EF|RB29FSJNDSA/EF|RB29FSJNDWW/EF|RB29FSRNDSA/EF|RB29FSRNDWW/EF|RB29HSR2DSA/EF|RB31FERNBWW/EF|RL34LCSW1/EUR|RR35H6000SA/EG|RR35H6000SS/EG|RR35H6000WW/EG|RR35H60057F/EG|RR35H6005WW/EG|RR82FHMG1/XEF|RZ28H6000SA/EG|RZ28H6000SS/EG|RZ28H6000WW/EG|RZ28H60057F/EG|RZ28H6005WW/EG

Offre

Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles de changer sans notification préalable.