Eetika

Eetika

Õiglane ja läbipaistev
ettevõttekultuur

Õiglane ja läbipaistev
ettevõttekultuur

Lähtume oma igapäevategevuses alati aususe printsiibist, et
täita oma sotsiaalset rolli ja kohustusi viisil, mis sobib meie
kui tipptasemel üleilmse ettevõtte staatusega.

Lähtume oma igapäevategevuses alati aususe printsiibist, et
täita oma sotsiaalset rolli ja kohustusi viisil, mis sobib meie
kui tipptasemel üleilmse ettevõtte staatusega.

Kuna meie äritegevus ulatub paljudesse riikidesse üle kogu maailma, puutume kokku ja analüüsime nende riikide seaduste, regulatsioonide ja tavade erinevusi, korraldades oma tegevust seaduskuulekalt ja eetiliselt. Samuti töötame välja ja rakendame üleilmseid isikuandmete kaitse poliitikaid, mis austavad meie klientide ja töötajate privaatsust ja kaitsevad nende isikuandmeid. Meie püüdlusi hallata süstemaatiliselt nii õiguskuulekus- kui eetilisi riske juhivad Samsungi ülemaailmne käitumisjuhend ja ärisuhtluse juhised, mis aitavad kõiki meie töötajaid tegudes ja väärtushinnangutes selgusele jõudmises. Meie õiguskuulekuse rühm, mis varem kuulus juriidilise osakonna alla, allub nüüd otse juhatajale ning õiguskuulekuse rühma juht osaleb kõigil juhatuse koosolekutel, toetades juhatuse tähtsaid otsuseid. Kõigis meie äriüksustes ja välismaistes piirkondlikes esindustes on spetsiaalsed struktuuriüksused, mis tegelevad selle äri või piirkonna õiguskuulekusküsimustega.

Eetika hhaldamine

Avaldame oma eetikahalduse veebisaidi kaudu oma tarnijatele, klientidele ja teistele välistele sidusrühmadele ning oma töötajatele oma ülemaailmse käitumiskoodeksi („Samsungi äritegevuse põhimõtted“) ning pakume kanalit eetikanormide rikkumisest teatamiseks. Lisaks tõlgitakse meie töötajatele eetilise standardina töötajate äritegevuse suunised, mis on saadaval kokku 15 keeles (sh korea keeles) ning laaditakse üles meie sisevõrku. Asjakohast teavet levitatakse ja jagatakse kõigi meie töötajate vahel kogu maailmas kollektiivsete, veebipõhiste ning audiovisuaalsete koolituste kaudu, mida pakutakse vähemalt kord aastas või sagedamini. Läbipaistvate äritavade kehtestamiseks antakse meie tarnijatele ka eraldi ärisuunised.

Nõuetelevastavuse haldamine

Meie vastavusprogrammi eesmärk on juurutada vastavusnõuete täitmisel põhinev ettevõttekultuur, et minimeerida äririske, mis võivad tekkida hinnakokkulepete või intellektuaalomandi õiguste rikkumise tõttu, ning võtta suurem vastutus inimõiguste, tervise, ohutuse ja keskkonna valdkonnas. Vastavusnõuete riskide juhtimiseks välja töötatud IT-süsteem Compliance Programme Management System (CPMS) pakub meie valdkonnapõhiseid poliitikaid ja piirkondlike probleemide jälgimise andmeid. Meie kasutajatugi aitab töötajaid otse ekspertidelt nõu küsimisel, kui neil tekib tööga seotud küsimusi või kui meie suunised pole nende arvates ebaseadusliku tegevuse määratlemiseks piisavalt täpsed. CPMS-is on meie töötajate jaoks loodud ka rikkumistest teatamise süsteem, milles on rangelt tagatud rikkumisest teataja konfidentsiaalsus.

Nõuetelevastavuse
haldamise
protsess

  • Ennetus

    Pakkuge töötajatele koolitusvõimalusi, valdkonnapõhiseid juhendeid, tehke süsteemseid eneseanalüüse, kasutage kasutajatuge, jälgige ja hallake uusi või muudetud regulatsioone.

  • Jälgimine

    Vastavad üksused või töötajad teevad
    regulaarselt/vajadusel seiret

Privaatsuspõhimõtted

Avaldasime ametlikult oma ülemaailmsed standardsed privaatsuspõhimõtted ja töötasime välja asjakohased eeskirjad, mis kajastavad piirkondlikke regulatiivseid tingimusi ja kohalikku eripära. Selle tulemusel on meie töötajatel nüüd halduseeskirjadena kasutusel isikuandmete töötlemise ülemaailmne juhend ja haldusjuhend isikuandmete töötlemise sisseostmiseks. Me töötame oma protsesside ja süsteemidega viisil, mis hõlmab asjakohaseid põhimõtteid meie igapäevases äritegevuses, jätkame seiret ja pakume kogu ettevõttes koolitusi.

 

Spetsiaalsete üksuste töö

Ettevõtte juriidilises büroos luuakse ülemaailmne privaatsusbüroo, mis allub otse tegevjuhile. Määratakse juristid, kes vastutavad vastavates äriüksustes privaatsuspõhimõtete eest Vastavate äriüksuste privaatsuspõhimõtete eest vastutavate juristide määramine
 

Privaatsuspõhimõtete kasutamise / haldussüsteemide tugevam järelevalve

Korraldame regulaarset järelevalvet ning teeme vajalikke täiustusi oma süsteemides ja teenustes, mida meie kliendid ja töötajad kasutavad oma haldus-, tehnilise ja füüsilise kaitse süsteemi jaoks, mis hõlmab kogu andmete kogumise, töötlemise ja kõrvaldamise protsessi
 

Privaatsuspõhimõtete koolitus

Pakume privaatsuspõhimõtete tava- ja veebikoolitust, mis võtab arvesse osakonna spetsiifilisi vajadusi (plaanimine, teadus- ja arendustegevus, turundus jne), samuti kõigile töötajatele suunatud üldkoolitust
 

Privaatsuse juriidilise haldamise süsteemi (PLMS) kasutamine

Teeme kohustuslikuks ennetavad meetmed, kasutades andmekaitseriskide kontrollnimekirja, mis on välja töötatud andmekaitseriskide järelevalveks toodete ja teenuste igas etapis, alates plaanimisest ja arendustööst kuni kasutamise ja lõpetamiseni, jälgides seda kontrollnimekirja spetsiaalsete juristide abiga