Juriidiline

Samsung Electronics Baltics, SIA – Kodulehe sisu kasutamine

 

Meil on hea meel, et külastasite meie kodulehte ja tutvusite sellel oleva infoga. Me lubame seda infot isiklikuks kasutamiseks välja trükkida ja säilitada seda Teie personaalarvutis. Tahame Teid aga teavitada mõnedest kõigile Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing)’i põhi- ja lisakodulehtede külastajatele kehtestatud õigusliku loomuga piirangutest ja palume kõigist alltoodud reeglitest kinni pidada.

Koduleht sisaldab infot, mis on Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing)’i omand. Kõnealune omand sisaldab (kuid ei piirdu selle loeteluga) autoriõigusi, kaubamärke ja infot tehnoloogiate kohta. Kõik siin nimetatu on esitatud teksti, graafika, audio-, video- ja allalaaditava info, viidete või allikate koodide kujul. Korporatsioon Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) jätab endale kõik õigused sellele eranditult Samsungi korporatsiooni tarbijatele ette nähtud ja siin Teie mugavuse huvides esitatud materjalile. Korporatsioon ei väljasta litsentse ega anna omandiõigust ükskõik millisele ülalnimetatud materjalile.

Korporatsioon Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) ei saa garanteerida põhi- ja lisakodulehtedel avaldatud info täpsust, täielikkust ja paikapidavust. Järelikult ei saa ka Teie usaldada neil kodulehtedel avaldatud teavet täiel määral enne, kui saate meilt vastava kirjaliku teate.

Ärge usaldage kodulehel avaldatavat infot sajaprotsendiliselt ega kasutage seda väärtpaberite ostuks, müügiks või ükskõik millisteks muudeks nendega tehtavateks tehinguteks. Pidage meeles, et siin avaldatava teabe puhul ei järgita sugugi mitte alati teiste riikide võimuorganite kehtestatud teabe mitteavaldamise nõudeid, kaasa arvatud USA väärtpaberituru föderaalkomisjoni nõudmisi (loetelu ei ole sellega piiratud).

Korporatsioon Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) esitab infot „sellisena nagu see on“ (ilma mingi toe ja garantiita). Korporatsioon ei anna kellelegi mitte mingeid kindlaid või eeldatavaid garantiisid, kaasa arvatud eranditult kõik garantiid, mis on seotud ükskõik milliste siin toodud teenuste või materjalide ostu, müügi või kindlal eesmärgil kasutamisega.

Korporatsioon Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) ei kanna ka mitte mingitel asjaoludel vastutust ei otsese, kaudse, juhusliku, trahvidest tingitud ega ükskõik millise muu kahju eest, mis kellelgi seoses siin esitatud teenuste ja materjalide kasutamisega võib tekkida.

Aktsiate kohta käiv info või ükskõik millise kodulehel esitatava info puhul ei peeta silmas mitte mingit Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing)i poolseid väärtpaberitega seotud pakkumist ega anta mingeid soovitusi neid soetada.

Kuigi Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) annab Teile loa laadida alla igasugust meie põhi- ja lisakodulehtedel olevat teavet, säilitab korporatsioon oma autoriõiguse ja kaubamärgid kogu esitatud tekstile ja graafilisele materjalile. Korporatsioon ei anna õigust paljundada ükskõik millist neist materjalidest ükskõik millisel kujul mitte mingil muul kui ainult isiklikul otstarbel.

Internetis salastatuse tagamise poliitika

 

Korporatsioon Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) rakendab kõiki võimalikke jõupingutusi, et tagada Teie isikuandmete ja muu isikliku teabe salastatus Internetis. Me püüame kindlustada Teie kohta Internetist suvalisele ja mis tahes asjaoludel saadavale infole maksimaalse turbe. Korporatsioon Samsung kasutab infot (kui te meile seda annate) eranditult üksnes meie kodulehe kasutamise võimaluste määramiseks, selle sisu arendamiseks ja täiustamiseks. Meile jagatud isiklikku laadi teavet tohib kasutada vaid Teie järelepärimisele vastamiseks, tellimuse töötlemiseks või Teile eriinfole juurdepääsu võimaldamiseks. Mõnedel juhtudel lubame me juurdepääsu elektronposti aadressidele korporatsiooni Samsung allüksustele, kelle käsutuses on veelgi täiuslikum info salastatuse tagamise mehhanism.

Teie varustamiseks mingi teatud infoga võidakse kasutada „küpsiseid“. Need kujutavad endast väikest infolõiku, mida koduleht võib saata Teie brauserile ja mida edaspidi säilitatakse Teie arvuti kõvakettal, et me saaksime Teid kodulehe järgmiste külastuste ajal kergesti ära tunda. Te võite häälestada oma brauseri nii, et see teavitaks Teid „küpsise“ saamisest.

Pöörake tähelepanu asjaolule, et korporatsiooni Samsung Electronics Baltics, SIA (Osaühing) koduleht sisaldab viiteid ja linke teistele kodulehtedele. Me püüame juhtida Teid vaid sellistele kodulehtedele, mis nii nagu meiegi oma on tuntud info kõrge kvaliteedi ja lugupidamisega poolest teabe privaatsuse suhtes. Siiski ei saa me võtta endale vastutust ei teiste kodulehtede sisu ega nende infoturbepoliitika eest.