Galaxy S6 Edge+: 如何搜尋手機內的文件?

最後更新日期 : 2020年11月24日

1. 選取應用程式

2. 選取工具

1  2 

 

3. 在工具檔內,選取我的檔案

4. 選搜尋

3  4             

 

5. 可輸入文件包含的文字

6                 

 

 

 

螢幕截圖僅供參考。

1

感謝您提供意見讓我們了解您的需要