J5 如何開關相機快速啟動功能

最後更新日期 : 2018年4月21日

b 

 

1: 選相機                                 

1 

 

2: 選齒輪                     

2 

 

3: 可選擇開啟或關閉快速啟動功能

3 

感謝您提供意見讓我們了解您的需要