กิจกรรมเพื่อสังคม

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

การเติบโตที่ยั่งยืน

 • - เพิ่มการลงทุนโดยรวมในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
 • - ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นและ NGO
 • - มุ่งเน้นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สำคัญๆ ทั่วโลก
 • นำเสนอโอกาสการเรียนรู้แบบใหม่
  เพื่อการศึกษาที่ดีกว่า

  โรงเรียนอัจฉริยะ

  เป้าหมายปี 2013~2017

  โรงเรียน

  2000

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ
  72
  บุคลากร
  212000 +
  โรงเรียน
  383
  ใคร

  6-16 ปี, ด้อยโอกาส

  อะไร

  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยี

  ที่ไหน

  ดำเนินการในชุมชนแออัดในเมืองหรือพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาดิจิตอล

  • - นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโรงเรียน เนื้อหา หรือโซลูชั่นโรงเรียนอัจฉริยะ
  • - สร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนให้กลายเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ
  • - โรงเรียนสอนการเขียนโค้ดหรือ Silver IT School สำหรับประเทศที่มีรายได้สูง

  โครงการ Solve for Tomorrow

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ

  6
  สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย ยูเครน ไต้หวัน

  บุคลากร

  29000 +
  ใคร

  นักเรียนและอาจารย์ในระดับชั้นมัธยมถึงอุดมศึกษาในชุมชนท้องถิ่น

  อะไร

  การประกวดแนวคิดที่เปิดกว้าง (เรียงความและวิดีโอ) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมด้วย STEM

  ที่ไหน

  การประกวดระดับประเทศและระดับโลก

  • - กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
  • - เลือกหัวข้อตามความจำเป็นของประเทศนั้นๆ
 • สร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยการฝึกอาชีพและ
  โครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร

  Tech Institute

  เป้าหมายปี 2013~2017

  สถาบัน

  100

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ
  26
  บุคลากร
  7400 +
  สถาบัน
  32
  ใคร

  16-25 ปี, ยังไม่ได้ทำงาน

  อะไร

  สอนทักษะ ICT เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำ

  ที่ไหน

  ศูนย์ข้อมูลคนว่างงาน, มหาวิทยาลัยเทคนิค

  • - จัดฝึกอบรมด้าน IT และ SW สำหรับประเทศที่มีรายได้สูง
  • - เพิ่มโอกาสการจ้างงาน ด้วยการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี
  • - จัดการฝึกอบรมด้านวิชาชีพอย่างเต็มรูปแบบและมีคุณภาพ
  • - พัฒนาหลักสูตรร่วมกับรัฐบาลหรือ NGO

  Nanum Village

  เป้าหมายปี 2013~2017

  สถาบัน

  100

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ
  3
  บุคลากร
  5500 +
  ใคร

  ชุมชนด้อยพัฒนา

  อะไร

  ตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้วยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน

  ที่ไหน

  ภูมิภาคด้อยพัฒนาที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ไร้คุณภาพ

  • - เลือกหมู่บ้านข้างเคียงที่อยู่ใกล้กับบริษัทสาขาของเรา
  • - ช่วยต่อสู้กับความยากจนและฟื้นฟูตนเอง
  • - เชื่อมโยงกับโครงการอาสาสมัครของพนักงาน
 • ปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วยโซลูชั่นใหม่ทางด้านสุขภาพ

  Sono School

  เป้าหมายปี 2013~2017

  สถาบัน

  100

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ
  4
  บุคลากร
  1900 +
  ใคร

  แพทย์ในพื้นที่ด้อยโอกาส

  อะไร

  จัดหาเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านอัลตร้าซาวด์

  ที่ไหน

  พื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ด้อยคุณภาพ

  • - จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอัลตร้าซาวด์แก่บุคลากรทางการแพทย์
  • - จำกัดบทบาทของเราไว้ที่การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และขอความช่วยเหลือจากคู่ค้าในท้องถิ่นในส่วนของการดำเนินการและให้ความรู้

  ศูนย์สุขภาพเคลื่อนที่

  เป้าหมายปี 2013~2017

  สถาบัน

  100

  ความสำเร็จในปี 2013

  ประเทศ
  1
  บุคลากร
  11000 +
  ใคร

  ชุมชนด้อยพัฒนา

  อะไร

  จัดหาบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และทารกในครรภ์

  ที่ไหน

  พื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ที่ด้อยคุณภาพ

  • - จัดหาบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับพื้นที่ทุรกันดาร
  • - ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลและโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
  • - แผงโซลาร์ที่จำเป็นต้องใช้ในบางพื้นที่ เช่น แอฟริกา