Privacy

Image

Onze belofte

Voor Samsung Electronics is de bescherming van jouw gegevens een absolute prioriteit.

Wij doen ons best om de informatie die je met ons deelt veilig op te slaan en zorgvuldig te verwerken, want je persoonlijke gegevens zijn alleen van jou.

Het vertrouwen van onze klanten is voor ons van het allergrootste belang. Daarom verzamelen we slechts een minimum aan informatie en dat alleen met jouw toestemming en gebruiken we de gegevens voor niets anders dan het beoogde doel. We delen nooit gegevens met derden zonder toestemming.

Samsung Electronics doet er alles aan om de databescherming  te garanderen, onder andere door technische databeveiliging en interne managementprocedures maar ook door fysieke maatregelen voor gegevensbescherming. Daartoe maken we gebruik van een goede encryptietechnologie gebaseerd op Samsung Knox. Het Samsung Knox-systeem wordt gebruikt in meerdere systemen en producten, waardoor we onszelf onderscheiden van anderen.

We streven ernaar het leven van onze klanten te verbeteren door hen inspirerende en fascinerende ervaringen te bieden. Daarom is het vertrouwen van onze klanten van essentieel belang en doen we er alles aan om ieders persoonlijke gegevens te beschermen

Bedankt voor de interesse en ondersteuning van onze diensten.

Samsung Electronics Benelux B.V. – Privacybeleid

Het Samsung Privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op online en mobiele websites, interactieve applicaties, diensten en producten (afzonderlijk een “Dienst” en tezamen “Diensten”) die verwijzen naar dit Privacybeleid en die binnen Nederland, België of Luxemburg worden aangeboden door of voor Samsung Electronics Co. Ltd., met zetel te 129 Samsung-Ro, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742 Korea, of haar dochterondernemingen in de Benelux, Samsung Electronics Benelux B.V., een bedrijf geregistreerd in Nederland. Het ondernemingsnummer van dit bedrijf is 0472450079. De maatschappelijke zetel van dit bedrijf is gelegen te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland en hun respectievelijke dochterondernemingen (samen “Samsung”, “wij” of “ons”). Dit Privacybeleid is van toepassing, tenzij een ander beleid is voorzien bij een bepaalde Dienst, website of applicatie, in welk geval een dergelijk afwijkend beleid bepalend is.

Het Privacybeleid geeft aan hoe we de informatie gebruiken die u ons verstrekt of die we anderszins verzamelen via uw gebruik van de Services. Lees het Privacybeleid goed door. Door gebruik van één van de Diensten geeft u aan dat het Privacybeleid van Samsung heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het Privacybeleid en eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden.

Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het bijwerken van deze pagina. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalig, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Het Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2017

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  In het algemeen kan u deze website gebruiken zonder ons gegevens te verstrekken. Op bepaalde pagina’s verzoeken wij u echter om persoonsgegevens mee te delen. De gegevens die wij verzamelen zijn vermeld op de betreffende pagina’s van deze website en kunnen het volgende omvatten:

  • uw naam en contactgegevens, met inbegrip van uw post- en e-mailadres, uw functie (in het geval u deze website gebruikt namens uw werkgever), uw fax- en telefoonnummer(s);
  • uw leeftijd en geslacht, uw persoonlijke of professionele interesses, uw demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en/of diensten.

  Sommige gegevens die wij verzamelen worden beschouwd als persoonsgegevens, zijnde gegevens die op u betrekking hebben en op basis waarvan u identificeerbaar bent of geïdentificeerd kan worden. Wij verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele geaardheid of gedrag, of genetische gegevens.

  Voor bepaalde applicaties verzamelen wij mogelijks wel gezondheidsgegevens of biometrische gegevens; de verwerking ervan wordt nader geregeld in de specifieke privacyverklaring die erop van toepassing is.

  Onze website maakt wel gebruik van cookies. De voorwaarden tot gebruik van cookies vindt u hier.

 • Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren, met inbegrip van:

  • Wanneer u ons deze gegevens verstrekt via deze website; en
  • Wanneer u ons belt of met ons contact neemt via een andere weg dan deze website.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens die wij via deze website verzamelen, combineren met informatie die u ons op een andere wijze verstrekt of die derden ons verstrekken. In dat geval zullen wij naast de informatie in dit Privacy beleid, uiterlijk binnen de maand na verkrijging van de gegevens, tevens informatie verstrekken over de herkomst van uw persoonsgegevens en de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens. Wij kunnen die informatie bewaren in een gecombineerde gegevensbank of in verschillende afzonderlijke gegevensbanken.

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor het beoogde doel noodzakelijk is of voor de periode die bij een eventuele overeenkomst of bij wet is voorzien.

  Wij verzamelen geen bovenmatige hoeveelheid persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken voor één van de volgende doeleinden:

  • U registreren op onze website en het beheren van onze websitediensten (met inbegrip van de verwerking van zoekopdrachten of van verzoeken om inlichtingen met betrekking tot onze vennootschap, onze producten of onze diensten), om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren;

  • Onze markt, klanten, producten en diensten beoordelen en analyseren (met inbegrip van het naar uw mening vragen over onze producten en diensten en het verrichten van klantenonderzoek), op basis van gerechtvaardigde belangen;

  • Ons in staat stellen onze producten en onze diensten te evalueren, te herzien en te verbeteren, op basis van gerechtvaardigde belangen;

  • Interne archivering, op basis van gerechtvaardigde belangen;

  • Marketingdoeleinden (onderhavig aan onderstaande afdeling met betrekking tot direct marketing), op basis van uw toestemming;

  • Bepaalde van uw persoonsgegevens kunnen we combineren met andere gegevens in het kader van profilering om u gericht boodschappen en aanbiedingen te kunnen sturen zodat deze beter overeenkomen met uw voorkeuren, zulks op basis van uw toestemming;

  • Het organiseren van lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties, om de overeenkomst die u met ons gesloten heeft, te kunnen uitvoeren en om u de gevraagde diensten te kunnen leveren;

  • Ons toelaten u desgevallend in dienst te nemen als u informatie heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie voor een betrekking in ons bedrijf of in een Onderneming van de Samsung Groep, teneinde bepaalde maatregelen te kunnen nemen in de aanloop naar de sluiting van een overeenkomst met u.

  Alle bovenstaande overwegingen zijn op dezelfde manier van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door een Onderneming van de Samsung Groep voor dezelfde doeleinden.1

 • Hoe verzamelen wij anonieme gegevens?

  Wanneer u deze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische informatie (op basis waarvan u niet kan worden geïdentificeerd) verzamelen. Een voorbeeld is de domeinnaam van een andere website die u heeft gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Wij verzamelen dergelijke gegevens om een beeld te krijgen van de navigatievoorkeuren die de gebruiker van deze website heeft. Deze gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt zodat wij onderzoek kunnen doen naar uw eigenschappen, gedrag en interesses. Anonieme of generieke gegevens op basis waarvan u niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd, worden niet beschouwd als persoonsgegevens en vallen daarom buiten het toepassingsgebied van dit beleid.

 • Wat met gegevens met betrekking tot minderjarigen?

  Wij moedigen alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden als ze deze website bezoeken. Wij verzamelen niet intentioneel (via onze website of anderszins) informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige, behalve als wij daarvoor de toestemming hebben gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige. Als ons ter kennis wordt gebracht dat een bezoeker van onze website een minderjarige is, die deze website gebruikt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd, zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen en om u te garanderen dat deze gegevens niet aan derden worden meegedeeld of door ons worden gebruikt (voor direct marketingdoeleinden of anderszins).

  Het is belangrijk dat u ons onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via onze website persoonsgegevens heeft verstrekt (zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd). U kunt met ons contact nemen door gebruik te maken van één van de kanalen zoals vermeld bij het begin van dit beleidsdocument.

 • Aan wie delen wij uw persoonsgegevens mee?

  Wij zullen persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve:

  • aan andere Ondernemingen van de Samsung Groep, hetzij binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, hetzij aan ons moederbedrijf Samsung Electronics Co. Ltd. gevestigd in Zuid-Korea, hetgeen gedekt wordt door de adequaatheidsbeslissing Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1010 van de Commissie van 21 juni 2016; alsook onze Binding corporate rules.

  • wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn om onze werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten ons een dienst te verstrekken of namens ons een taak te verrichten (met inbegrip van het verstrekken van marketingondersteuning, het verrichten van marktonderzoek of het verstrekken van klantendiensten, of het organiseren van eventuele lotingen zonder aankoopverplichting, wedstrijden waarmee prijzen kunnen gewonnen worden of promotionele acties);

  • wanneer wij van mening zijn dat de mededeling van persoonsgegevens aan andere vennootschappen, financiële instellingen of instellingen ter handhaving van de wet noodzakelijk of wenselijk is in het kader van fraudepreventie of opsporing ervan;

  • aan onze professionele adviseurs;

  • aan de koper of potentiële koper van onze vennootschap;

  • indien het noodzakelijk is om onze legitieme belangen na te streven;

  • of indien het bij wet is vereist of toegestaan.

  Elke verspreiding door ons van uw persoonsgegevens aan een zorgvuldig geselecteerde derde of aan één van de derden vermeld in bovenstaande lijst, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Wij verzekeren er ons immers van dat er contractuele bepalingen zijn voorzien die er voor zorgen dat derden:

  uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij hebben vastgelegd en overeenkomstig de doeleinden beschreven in dit beleidsdocument, en de beveiligingsvoorzieningen hebben getroffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen een niet toegelaten verwerking ervan en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens.

  Indien wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep of aan derden met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.

  Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ons te verzekeren dat onze werknemers en medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens een gepaste vorming volgen zodat zij deze gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit beleid en met onze verplichtingen onder de Belgische privacywet. In het geval deze wet niet wordt nageleefd en indien wij dat gepast achten, kunnen wij disciplinaire maatregelen treffen tegen onze werknemers en medewerkers.

 • Direct marketing en uw voorkeuren

  1. Direct marketing

  Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u informatie mee te delen over onze producten, promotionele acties, speciale aanbiedingen en andere inlichtingen over onze producten of diensten die u volgens ons kunnen interesseren. Wij kunnen u dergelijke informatie meedelen per:

  • E-mail
  • Telefoon (met inbegrip van automatische oproepen, dat betekent oproepen met een vooraf opgenomen marketingboodschap)
  • SMS en/of een andere vorm van elektronische berichten (bijvoorbeeld, MMS, beeldberichten, videoberichten, instant berichten en berichten van een volgende generatie)
  • Post
  • Fax
  • Smartphone toepassingen; sociale netwerksites
  • Web 2.0 of enige andere mobiele telefoondrager die niet elders in deze lijst is vermeld
  • Enige andere methode die relevant wordt in de toekomst

  2. Uw voorkeuren op het gebied van direct marketing

  Als u ons persoonsgegevens verstrekt, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten of u al dan niet wenst dat deze gegevens voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt, hetzij door ons, hetzij door derden (met inbegrip van onze commerciële partners). Wij zullen deze gegevens slechts voor direct marketing gebruiken mits uw expliciete toestemming door het desbetreffende vakje « Opt-in » (voorafgaande toestemming) aan te vinken op de pagina’s van deze website waar wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit « Opt-in » vakje kan gesplitst worden tussen verschillende categorieën van gegevens of verschillende marketingmethodes. Indien u van ons geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kunt u dit steeds aangeven door een eenvoudige “Opt-out”.

  We zorgen er ook steeds voor dat elke marketingboodschap die wij u sturen een eenvoudige manier biedt om verdere marketingboodschappen te weigeren. In SMS-berichten kunnen wij u bijvoorbeeld melden dat u de vermelding STOP naar een telefoonnummer kan sturen, of in e-mailberichten kunnen wij een e-mailadres vermelden waarnaar u een weigeringsverzoek kan richten.

  Met “voorkeuren” bedoelen wij of u al dan niet direct marketing wenst te ontvangen en of wij u al dan niet direct marketingberichten kunnen sturen. U kan uw voorkeuren met betrekking tot direct marketing veranderen door te allen tijde contact op te nemen met ons per brief naar Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium. Bovendien, als u van ons direct marketing ontvangt per e-mail, wordt u in de e-mail herinnerd dat het mogelijk is een wijziging van uw voorkeuren te vragen. Als u met betrekking tot uw voorkeuren van mening verandert, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze gegevensbank(en) verwijderen voor zover iedere verdere verwerking ervan overbodig zou zijn geworden. Indien de verwerking van uw gegevens toch nog nodig zou zijn voor één of andere beoogde doelstelling, zullen wij uw gewijzigde voorkeuren alleszins zo snel als redelijkerwijs mogelijk is registreren.

 • Wat zijn uw rechten?

  Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

  • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht om kopij van uw persoonsgegevens op te vragen als om de overdracht van uw gegevens te vragen aan een derde;
  • het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
  • het recht om bezwaar te maken tegen profilering.

  Volgens het huidige Belgische recht brengen wij u voornamelijk op de hoogte van de volgende rechten:

  • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en onze verwerking ervan;
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, welke in geval van direct marketing kosteloos en zonder opgave van motivering kan gebeuren.

  Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op, per brief naar Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium.

  Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Wij mogen deze termijn verlengen met twee bijkomende maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval wij een billijke vergoeding mogen vragen.

  Om uw persoonsgegevens af te schermen van onbevoegden, vragen wij u om een kopij van uw identiteitskaart bij uw aanvraag toe te voegen, zodat wij deze kunnen controleren.

  U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit zal in de meeste gevallen de Belgische Privacycommissie zijn:

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 commission@privacycommission.be
  www.privacycommission.be

 • Hoe garanderen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

  Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Om niet toegelaten toegang, aanwending, wijziging, vernietiging of verspreiding te voorkomen, hebben wij redelijke fysieke, elektronische en administratieve procedures vastgelegd om de gegevens die wij via deze website verzamelen te beschermen en te beveiligen. Op deze manier willen wij elke niet toegelaten of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan uw persoonsgegevens voorkomen. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij niet garanderen dat uw gegevens helemaal veilig zijn.

  Wij optimaliseren de beveiliging van uw informatie door:

  • encryptie te gebruiken, waar dat gepast is;
  • paswoordbescherming te gebruiken;
  • toegang tot uw persoonsgegevens te beperken en afdoende contractuele bepalingen tot vertrouwelijkheid jegens werknemers en medewerkers (bijvoorbeeld, enkel onze werknemers en medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden zullen toelating krijgen tot toegang van deze gegevens).

  Wij nodigen u uit om ons te helpen met de beveiliging van uw gegevens door te vermijden voor de hand liggende gebruikersnamen of wachtwoorden te gebruiken, door uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en door ervoor te zorgen uw wachtwoord nooit met anderen te delen.

  Van zodra wij op de hoogte zijn van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens zullen hiervan onverwijld melding doen bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokkene. Wij zullen daarbij melding doen van de aard, de omvang en de omstandigheden van de inbreuk, de verwachte gevolgen, de voorgestelde maatregelen en de contactgegevens voor verdere opvolging.

 • Links

  Deze website kan links bevatten naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Ofschoon wij ons uiterste best doen om erop toe te zien dat de links op onze website uitsluitend leiden naar websites die onze beveiligings- en vertrouwelijkheidsnormen delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens die u via andere websites heeft verstrekt nadat u deze website heeft verlaten. Wees heel voorzichtig en raadpleeg de privacyverklaring die op de betreffende website van toepassing is.

 • Aanvulling voor Smart TV

  WERELDWIJD PRIVACYBELEID VAN SAMSUNG – AANVULLING VOOR SMART TV

  De Smart TV-service van Samsung biedt diverse voorzieningen voor verrijkte video-inhoud, persoonlijke tv-ervaringen, films, verbindingen met sociale netwerkdiensten en de mogelijkheid om met uw Smart TV te communiceren en deze te bedienen met gesproken opdrachten. Wij verzamelen, gebruiken, delen en bewaren informatie via uw Smart TV op de manieren die worden beschreven in het privacybeleid van Samsung. In deze aanvulling vindt u extra informatie over de privacypraktijken van bepaalde Smart TV-services. Interactieve en aangepaste inhoud De Smart TV is ontworpen om u de mogelijkheid te bieden videoprogramma's en andere inhoud makkelijk te vinden en gebruiken. Zo kunt u via doorzoekbare gidsen die worden weergegeven op uw Smart TV bijvoorbeeld informatie raadplegen over liveprogramma's die door uw kabel- of satellietbedrijf worden gedistribueerd en video-inhoud op aanbod die door externe aanbieders wordt aangeboden. In het geval van liveprogramma's bepalen wij deels op basis van uw postcode welke inhoud er voor u beschikbaar is. Verder helpt de Smart TV u andere Smart TV-inhoud te vinden en ervaren die relevant voor u is door programma's en inhoud te markeren die u waarschijnlijk interessant vindt of door extra services aan te bieden waarmee uw kijkervaring nog verder wordt verbeterd. Wij baseren deze aanbevelingen en extra services op:

  • Informatie over inhoud die u hebt bekeken, gekocht, gedownload of gestreamd via Samsung-toepassingen op uw Smart TV of andere apparaten;
  • Informatie over toepassingen die u hebt gebruikt via de Smart TV;
  • Informatie over klikken op 'Leuk', 'Niet leuk', 'Nu kijken' en andere knoppen op uw Smart TV;
  • De zoektermen die u invoert in de zoekfuncties van de Smart TV, ook wanneer u zoekt naar specifieke video-inhoud;
  • Ander gebruik van de Smart TV en apparaatinformatie, inclusief maar niet beperkt tot: het IP-adres, informatie die is opgeslagen in cookies en vergelijkbare technologieën, informatie waarmee uw hardware- of softwareconfiguratie wordt geïdentificeerd, browserinformatie en de pagina('s) die u opvraagt.

  Ga naar het menu Instellingen van uw Smart TV voor de beschikbare keuzemogelijkheden als u geen persoonlijke aanbevelingen of bepaalde uitgebreide functies meer wilt ontvangen op uw Smart TV. Als u dergelijke persoonlijke aanbevelingen of extra functies uitschakelt, zijn de informatie en inhoud die op uw Smart TV worden weergegeven, mogelijk niet meer zo relevant voor u. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid van Samsung worden beschreven, kan Samsung nog steeds informatie verzamelen over uw gebruik van de Smart TV."

  Door de functie 'Op interesse gebaseerde reclame' in te schakelen op uw Smart TV kunt u ervoor kiezen de inhoud en advertenties die u via uw Smart TV of op verschillende platforms of apparaten van Samsung en externe partijen aangeboden krijgt, relevanter voor u te maken. Dit geldt ook voor lineaire reclames, op het web, mobiele apparaten en tablets.

  Om de functie 'Op interesse gebaseerde reclame' te kunnen aanbieden, verzamelen wij videofragmenten van het programma dat u kijkt. Deze informatie gebruiken we om inhoud of advertenties terug te sturen die relevant zijn voor uw smaak, op basis van de 'kijkgeschiedenis' van uw tv.

  De 'kijkgeschiedenis' van uw tv omvat informatie over de netwerken, kanalen, bezochte websites en programma's die u op uw Smart TV hebt bekeken en de hoeveelheid tijd die u hebt besteed aan het bekijken hiervan.

  We kunnen gebruikmaken van automatische herkenning van inhoud (ACR) en andere technologieën om deze tv-kijkgeschiedenis te registreren.

  De 'kijkgeschiedenis' van uw Smart TV kan worden aangevuld met andere soorten informatie, zoals beschreven in de hoofdtekst van dit privacybeleid. Dergelijke informatie omvat gegevens over het gebruik van uw Smart TV en technische informatie over uw apparaten, zoals de modelspecificaties en het IP-adres. Wanneer u een advertentie aangeboden krijgt, kunnen wij ook het feit registreren dat uw apparaat deze advertentie heeft ontvangen, evenals de webpagina of andere plaats waar u de advertentie hebt bekeken.

  Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen met behulp van cookies, beacons en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg het privacybeleid van Samsung voor meer informatie over de werking hiervan en de manier waarop u dit gebruik kunt beheersen.

  U kunt de functie 'Op interesse gebaseerde reclame' op elk gewenst moment uitschakelen door naar het menu Instellingen op uw Smart TV te gaan. Als u de functie 'Op interesse gebaseerde reclame' uitschakelt, is dit echter niet van invloed op het ontvangen van andere soorten reclame en marketing die niet specifiek is gebaseerd op uw tv-kijkgeschiedenis of de gebruiksinformatie van uw Smart TV, bijvoorbeeld reclames op basis van algemene regionale of statistische gegevens. Het enige verschil is dat dergelijke advertenties niet worden gebaseerd op de 'kijkgeschiedenis' van uw Smart TV.

  PSID

  De kijkgeschiedenis en gebruiksinformatie van uw Smart TV die zijn verzameld om op interesse gebaseerde reclame aan te bieden, worden gekoppeld aan een gerandomiseerde, niet-permanente en opnieuw instelbare apparaat-id, de zogenaamde 'Personalised Service ID' of 'PSID'. U kunt de PSID op elk gewenst moment resetten in het menu Instellingen op uw Smart TV. Als u dit doet, worden uw Smart TV-kijkgeschiedenis en -gebruiksinformatie met betrekking tot op interesse gebaseerde reclame, losgekoppeld van de vorige PSID. Als u uw PSID reset, is de kwaliteit van aangepaste en op interesse gebaseerde reclame mogelijk niet meer zo nauwkeurig.

  Spraakherkenning

  U kunt uw Smart TV en veel van de bijbehorende functies bedienen met spraakopdrachten. Als u Spraakherkenning inschakelt, kunt u de Smart TV opdrachten geven met uw stem. Voor het gebruik van Spraakherkenning worden uw spraakopdrachten (plus informatie over uw apparaat, inclusief de apparaat-id) naar ons verzonden. Wij converteren uw spraakopdrachten vervolgens naar tekst om de spraakherkenningsfuncties te kunnen aanbieden. Verder verzamelt Samsung mogelijk spraakopdrachten en hieraan gerelateerde teksten, zodat wij de functies kunnen evalueren en verbeteren. Samsung verzamelt uw spraakopdrachten alleen wanneer u een specifieke zoekopdracht voor de Smart TV opgeeft door op de activeringsknop op de afstandsbediening of op het scherm te klikken en in de microfoon op de afstandsbediening te spreken. Als u Spraakherkenning niet inschakelt, kunt u de spraakherkenningsfuncties ook niet gebruiken. U kunt het verzamelen van gegevens voor Spraakherkenning altijd uitschakelen via het menu Instellingen. Als u dit doet, kunt u de spraakherkenningsfuncties echter niet gebruiken.

  Externe partijen

  Wanneer u een video bekijkt of toepassingen of inhoud gebruikt die door een externe partij worden aangeboden, kan die aanbieder informatie verzamelen of ontvangen over uw Smart TV (zoals het IP-adres en de apparaat-id), de gevraagde transactie (zoals uw verzoek om de video te kopen of huren) en uw gebruik van de toepassing of service. Samsung is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van deze aanbieders. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaringen die van toepassing zijn op de externe websites en services die u gebruikt.

  Landspecifieke functies

  Houd er rekening mee dat een of meer van de beschreven functies in deze Smart TV-aanvulling mogelijk niet beschikbaar zijn, afhankelijk van waar u woont."

 • Aanvulling voor mobiele apparaten

  ALGEMEEN PRIVACYBELEID VAN SAMSUNG – AANVULLING VOOR MOBIELE APPARATEN

  De mobiele apparaten, wearables en andere gerelateerde technologieën van Samsung (gezamenlijk onze 'mobiele apparaten' genoemd) bevatten allerlei uiteenlopende functies, waaronder functies die gebruikers de mogelijkheid bieden hun conditie en welzijn te controleren en verbeteren, hun gebruikservaring te verbeteren, mobiele betalingen te verrichten en hun mobiele apparaten te bedienen met spraakopdrachten. Wanneer u onze mobiele apparaten gebruikt, verzamelen, gebruiken, delen en bewaren wij uw informatie op de manieren die worden beschreven in het privacybeleid van Samsung. In deze aanvulling vindt u extra informatie over de manier waarop wij die informatie gebruiken om de functies van onze mobiele apparaten te kunnen aanbieden.

  Standaardinformatie over uw mobiele apparaat

  Wanneer u uw mobiele apparaat activeert of functies erop gebruikt waarvoor een internetverbinding vereist is, wordt er informatie verzameld. Dit is onder andere informatie over uw mobiele apparaat, zoals het IP-adres, de versie van het besturingssysteem, land- en taalinstellingen, en IMEI's en andere unieke apparaat-id's. Verder omvat dit informatie over hoe, wanneer en hoe lang u uw mobiele apparaat gebruikt.

  Zoals beschreven in het privacybeleid, gebruiken wij standaardinformatie over uw mobiele apparaat voor bedienings-, onderhouds- en verbeteringsdoeleinden. Ook kunnen wij standaardinformatie over uw mobiele apparaat delen met zakenpartners zoals de aanbieder van uw draadloze netwerk of met serviceproviders die namens ons services leveren.

  Externe partijen

  Wanneer u een functie gebruikt die door een externe partij wordt aangeboden, inclusief de aanbieder van uw draadloze netwerk, kan die aanbieder informatie verzamelen of ontvangen over uw mobiele apparaat (zoals het IP-adres en de apparaat-id), de gevraagde transactie (zoals uw verzoek om inhoud te kopen of huren) en uw gebruik van de toepassing of service. Samsung is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van deze aanbieders. Wees voorzichtig en lees de privacyverklaringen die van toepassing zijn op de externe websites en services die u gebruikt.

  Specifieke functies

  Houd er rekening mee dat een of meer van de beschreven functies in deze aanvulling mogelijk niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw modelversie, uw serviceprovider of waar u woont.

  Samsung Health

  De Samsung Health-toepassing, hiermee verbonden toepassingen en accessoires (gezamenlijk 'Samsung Health' genoemd), is een alles-in-een methode om een gezonde levensstijl te stimuleren. Met Samsung Health kunt u uw dagelijkse activiteiten bijhouden, begeleiding krijgen om uw dagelijkse fitnessdoelen en -mijlpalen te bereiken, en factoren zoals uw hartslag, SpO-gehalte en stressniveau beheren.

  Het doel van de gegevensverwerking voor Samsung Health is dat wij u de service of functie kunnen bieden waar u om vraagt, inclusief het maken van back-ups en het synchroniseren van services voor gebruikers met een Samsung-account, het aanbieden van analyses en statistieken om uw welzijn te bevorderen, en het verbeteren van Samsung Health zelf en het bijbehorende aanbod. Gegevens kunnen worden verzameld via sensoren in uw mobiele apparaat of wanneer u daadwerkelijk zelf gegevens invoert op het toepasselijke mobiele apparaat of gerelateerde toepassingen of accessoires.

  Verdere informatie over de manier waarop wij uw informatie verwerken, is te lezen in de privacykennisgeving voor Samsung Health, die te vinden is in het instellingenmenu van de Samsung Health-toepassing."

  "Verbeterde voorzieningen"

  'Verbeterde voorzieningen' is een set met gebundelde services die het mogelijk maken om makkelijker en beter zaken te delen en in contact te komen met uw vrienden. Onder de huidige 'Verbeterde voorzieningen' kunt u bijvoorbeeld uw profiel delen en afbeeldingen van uw vrienden bekijken via 'Profiel delen'; en met behulp van 'Eenvoudig delen' kunt u makkelijk bestanden delen met uw vrienden. Om 'Verbeterde voorzieningen' te kunnen aanbieden, hebben wij uw telefoonnummer, informatie uit uw lijst met contactpersonen en toegang tot berichten nodig.

  U kunt ervoor kiezen 'Verbeterde voorzieningen' helemaal uit te schakelen of alleen bepaalde services te gebruiken. Dit doet u door op uw mobiele apparaat naar uw profiel te gaan onder Contactpersonen. Verder kunt u, afhankelijk van uw gekozen gebruik van 'Verbeterde voorzieningen', ook bepalen welke gegevenscategorieën u wilt delen en met welke vrienden u ze wilt delen.

  Interactieve en aangepaste services

  Mobiele apparaten van Samsung zijn zodanig ontworpen dat ze veelzijdig en makkelijk zijn, en uw behoeften en voorkeuren op slimme wijze kunnen voorspellen. Het is eigenlijk net zo als met vriendschappen: hoe meer u weet over de interesses, gewoonten en voorkeuren van een vriend, hoe beter u kunt inspelen op de persoonlijkheid van die vriend. Stel bijvoorbeeld dat u weet dat uw vriend niet van chocolade houdt, maar dat u toch een chocoladetaart maakt als hij komt eten: dat getuigt niet van een goede vriendschap. Dat geldt ook voor ons en wat wij weten over de behoeften en voorkeuren van onze individuele gebruikers. Zo kunnen wij betere en waarschijnlijk meer persoonlijke, interessante en nuttige services en voorzieningen aanbieden. Als u op onze mobiele apparaten interactieve en aangepaste services inschakelt, is een eenvoudig voordeel hiervan dat u niet telkens opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te voeren. In plaats daarvan kunnen wij beter gebruikmaken van eerdere situaties en anticiperen wat u wilt invoeren, zonder dat we het elke keer aan u hoeven te vragen. Een complexer voordeel is de mogelijkheid om aanbevelingen, services of inhoud aan te bieden op basis van uw eerdere gebruiksinformatie. Als wij bijvoorbeeld uit uw gebruiksinformatie voor toepassingen opmaken dat u erg geïnteresseerd bent in sport, is de kans groot dat informatie, aanbiedingen of tips op het gebied van sport relevant voor u zijn en uw ervaring met onze mobiele apparaten nog beter zullen maken. Wij baseren deze 'interactieve en aangepaste services' op:

  • Informatie over websites of zoekopdrachten in uw browser-apps;
  • Informatie over toepassingen die u hebt gebruikt via uw mobiele apparaat;
  • Ander gebruik van mobiele apparaten en apparaatinformatie, inclusief maar niet beperkt tot: informatie waarmee uw hardware- of softwareconfiguratie wordt geïdentificeerd, browserinformatie en de pagina('s) die u opvraagt;
  • Informatie over locaties en nuttige plaatsen;
  • Lijsten met contactpersonen; en
  • Spraakopdrachten en gebruiksinformatie met betrekking tot spraakherkenningsfuncties;

  Raadpleeg de privacymenu's van uw Samsung-accountprofiel of -toepassing voor de beschikbare keuzemogelijkheden als u geen interactieve en aangepaste services wilt ontvangen op uw mobiele apparaat, of als u de persoonlijke instellingen voor een bepaalde service of voorziening wilt wijzigen. Als u interactieve en aangepaste services volledig uitschakelt, zijn de informatie en inhoud die u aangeboden krijgt op uw mobiele apparaat, mogelijk niet heel relevant voor u. Voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, kan Samsung nog steeds informatie verzamelen over uw gebruik van mobiele apparaten.

  Samsung Pay

  Samsung Pay is een makkelijke en veilige manier om met een betaalpas of creditcard aankopen te doen op een compatibel mobiel apparaat. Als u Samsung Pay wilt gebruiken en het registratieproces voor een pas wilt starten, worden er vanaf uw mobiele apparaat identificatie- en verificatiegegevens verzonden naar uw bank. Hierbij gaat het onder andere om informatie over uw Samsung-profiel en gebruiksgegevens van Samsung Pay, apparaatinformatie, locatie-informatie (d.w.z. waar u zich bevindt wanneer u de pas registreert) als de locatie-instellingen zijn ingeschakeld, pasgegevens en een factuuradres. Al deze informatie wordt via onze servers verzonden naar de uitgever van uw pas. Deze informatie wordt door uw mobiele apparaat versleuteld en via Samsung-servers verzonden naar uw bank. Wij zullen de gegevens over uw pas of bank nooit raadplegen.

  Zodra u uw mobiele apparaat hebt geregistreerd, worden alle transactiegegevens veilig verzonden tussen uw mobiele apparaat en uw uitgever en bank. De recente transactiegeschiedenis is beschikbaar op uw mobiele apparaat. Deze geschiedenis is alleen bekend bij u, uw bank en de uitgever van uw pas. Wij verzamelen geen informatie over de transacties die u verricht of het apparaat dat u hiervoor gebruikt. We kunnen echter wel verzamelde informatie over uw pogingen om aankopen te doen met Samsung Pay samenvoegen en analyseren om zodoende inzicht te krijgen in de manier waarop mensen Samsung Pay gebruiken. Zo kunnen we de service verder verbeteren en nog gebruiksvriendelijker en nuttiger maken voor onze klanten.

  Verdere informatie over de manier waarop wij uw informatie verwerken, is te lezen in de privacykennisgeving voor Samsung Pay, die te vinden is in het menu Instellingen van de Samsung Pay-toepassing.

  Spraakservices

  U kunt uw mobiele apparaat en veel van de bijbehorende functies bedienen met spraakopdrachten.

  Afhankelijk van uw model en regio kunt u uw mobiele apparaat opdracht geven om bepaalde functies te activeren, zoals het afspelen van muziek in afpeellijsten of het uitvoeren van zoekopdrachten op internet met S Voice. Verder kunt u Bixby gebruiken om alles wat u eerder deed met uw aanraakinterface, nu te doen met spraakopdrachten. Ook kunt u ondersteuning voor vertalingen krijgen met S Translator, memo's dicteren met Spraakmemo of functies activeren terwijl u aan het rijden bent door tegen uw mobiele apparaat te praten nadat u de Automodus hebt ingeschakeld.

  Voor de spraakservices worden mogelijk bepaalde spraakopdrachten (plus informatie over uw apparaat en het gebruik ervan, inclusief apparaat-id's) verzonden naar een externe serviceprovider die uw spraakopdrachten converteert naar tekst. Verder kan Samsung spraakopdrachten en bijbehorende teksten verzamelen en kan uw apparaat deze opslaan om u de spraakservices te kunnen bieden en de functies ervan te evalueren en verbeteren.

  Samsung-reclame-id

  Om de inhoud en advertenties op uw mobiele apparaat relevant voor u te kunnen maken, verzamelen wij informatie over uw gebruik van uw mobiele apparaat en mobiele services. Informatie over uw gebruik van uw mobiele apparaat die wordt verzameld om marketing op maat te kunnen leveren, wordt gekoppeld aan een gerandomiseerde, niet-permanente en opnieuw instelbare apparaat-id, de zogenaamde Samsung-reclame-id. U kunt uw Samsung-reclame-id op elk moment opnieuw instellen via het menu Instellingen op uw mobiele apparaat. Uw vorige gebruiksinformatie met betrekking tot marketing op maat wordt dan losgekoppeld en gescheiden van datgene dat is verzameld onder de nieuwe Samsung-reclame-id. Als u echter uw Samsung-reclame-id opnieuw instelt, sluit de marketing op maat mogelijk minder goed aan op uw persoonlijke interesses. U kunt er ook op elk moment voor kiezen om geen aangepaste marketing te ontvangen via het menu Instellingen in de toepasselijke Samsung-servicetoepassing op uw mobiele apparaat.

  Als u ervoor kiest om geen aangepaste marketing te ontvangen, heeft dit echter geen invloed op het al dan niet ontvangen van andere soorten advertenties en marketing op uw mobiele apparaten. Het enige verschil is dat die advertenties niet zijn gebaseerd op de gebruiksinformatie van uw mobiele apparaat.

  Wees u er ook van bewust dat Samsung nog steeds informatie over uw gebruik van uw mobiele apparaat kan verzamelen voor andere doeleinden zoals beschreven in de hoofdtekst van dit privacybeleid.

Contact Gegevens

 

Post adres: Samsung Electronics Belgium, Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19E, 1831 Diegem, Belgium

Neem contact op

1Als wij uw persoonsgegevens meedelen aan een Onderneming van de Samsung Groep met maatschappelijke zetel buiten de Europese Economische Ruimte, dan delen wij deze persoonsgegevens niet mee vooraleer we maatregelen genomen hebben om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als van ons wordt vereist ingevolge de Belgische privacywet.


De print- en kopieerproducten van Samsung zijn nu ondergebracht in de productenfamilie van HP. Raadpleeg de privacyverklaring via de volgende link: www.hp.com/go/privacy.