Samsung is verheugd dat u deze website bezoekt en geeft u graag de informatie betreffende deze server. We raden u aan een kopie af te drukken van de informatie voor persoonlijk gebruik, de bestanden op te slaan op uw computer en een link te maken naar deze server vanuit uw eigen documenten. Er zijn echter enkele wettelijke beperkingen en restricties die wij aan alle bezoekers van deze en andere verwante websites opleggen. Wij vragen u de hieronder omschreven regels na te leven. Deze website bevat informatie die eigendom is van Samsung. Samsung heeft geld, tijd en inspanningen geïnvesteerd om deze informatie te ontwikkelen. Dit eigendom omvat, maar niet beperkend, copyrights, handelsmerken en informatie over technologie. Deze informatie wordt gegeven onder de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video, downloads, links of broncodes ('Diensten en Materialen'). Samsung behoudt alle rechten op dergelijke Diensten en Materialen. Diensten en Materialen zijn enkel bestemd voor Samsung klanten en worden enkel gegeven voor uw comfort. Samsung verleent u geen licentie of eigendomsrechten op dergelijke Diensten en Materialen, ...Samsung staat niet in voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid van de Diensten en Materialen of van andere items op deze of om het even welke andere server. U mag zich dus niet baseren op de Diensten en Materialen van deze website, tenzij wij u schriftelijk en uitdrukkelijk adviseren dit wel te doen. Gelieve u niet te baseren op of gebruik te maken van de Diensten en Materialen om aan te kopen, te verkopen, te verhandelen of transacties te doen in om het even welke fondsen. De informatie die hier wordt gegeven is niet in overeenstemming met de vereisten betreffende de openbaarmaking of met regelgevende instanties zoals vereist in andere landen, met inbegrip van, maar niet beperkend, de U.S. Securities Exchange Commission. Gelieve geen investeringsbeslissingen te neme op basis van de Diensten en Materialen die hier worden gegeven.

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Actievoorwaarden gelden de volgende definities:

"Actie" promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden.
"Actiegebied" het territorium binnen de Benelux waarbinnen de Actie plaatsvindt. De Actie heeft uitsluitend betrekking op Actiemodellen aangekocht binnen het Actiegebied.
"Actieperiode" de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.
"Actievoorwaarden" deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Samsung bekend heeft gemaakt of in de loop van de actie bekendmaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een verschil tussen beide voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor promotionele acties georganiseerd door Samsung.
"Bijzondere Actievoorwaarden" de Bijzondere Actievoorwaarden welke één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden en tezamen met de Actie door Samsung worden gepubliceerd voor een specifieke Actie.
"Deelnamemateriaal" bijdragen van alle aard (waaronder: afbeeldingen, video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen, interviews, portretten, social media-berichten, etc.) van Deelnemers in het kader van een Actie. Hieronder worden ook begrepen eventuele bijdragen en opnames die worden gemaakt in verband met de Actie.
"Deelnemer" de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd.
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland, met een bijkantoor in Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19 te België, met ondernemingsnummer 0472.450.079.
"Voordeel" elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een cashback of een product, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 – Deelname

1. Deelname aan de Actie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Op verzoek van Samsung zal Deelnemer zich rechtsgeldig identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats en leeftijd overleggen.

2. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden.

3. Deelname aan bepaalde Acties is alleen mogelijk bij aankoop van een bepaald actieproduct, zoals aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Deelname aan die Acties staat alleen open voor degene die het actieproduct bij een aan de actie deelnemende winkel heeft gekocht. Wanneer het product bij een andere winkel of particulier is gekocht, kan niet aan de Actie worden deelgenomen. Opvolgende eigenaars van het product komen evenmin voor deelname aan de Actie in aanmerking en hebben geen recht op het Voordeel. Het recht op het Voordeel komt bovendien te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koop. De deelname aan de Actie of het recht op het Voordeel zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dergelijke acties gelden zolang de voorraad strekt en Samsung is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of voorraad van de actieproducten bij de deelnemende winkels.

4. Voor deelname aan bepaalde Acties is registratie via een website vereist. De registratie is kosteloos. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres in het Actiegebied. Nadere voorwaarden voor de registratie zijn te raadplegen via deze website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres. Indien deze bevestiging niet wordt ontvangen, dient de Deelnemer binnen twee weken na registratie contact op te nemen met Samsung (zie artikel 8-1).

Artikel 3 – Uitsluitingen

1. Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectieve medewerkers, zijn uitgesloten van deelname.

2. De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Actievoorwaarden beschreven wijze. Behalve wanneer anders is aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden, kan deelname aan verschillende acties niet gecombineerd worden. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, onvoldoende gefrankeerd, incompleet, of anderszins onvolledig zijn inzending inlevert, wordt hij zonder nader bericht uitgesloten van deelname. De Deelnemer zal een kopie of afschrift bewaren van zijn registratie en inzendingen (waaronder het Deelnamemateriaal). Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen.

3. Deelname is niet toegestaan, en Samsung is gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie en eventuele volgende acties, waarbij het recht op het Voordeel komt te vervallen, wanneer: 

        a. een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie;

        b. een Deelnemer meerdere, onvolledige of valse (e-mail) adressen, namen en / of andere (persoons) gegevens verstrekt;

        c. gebruik wordt gemaakt van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten.

        d. sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden 

Samsung is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren.

Artikel 4 – Het Voordeel

1. Het eventuele recht op ontvangst van het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en / of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung.

2. Samsung is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn.

3. Indien een Deelnemer zich niet binnen de in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde termijn, of binnen een maand wanneer deze termijn ontbreekt, bij Samsung heeft gemeld en het Voordeel heeft aanvaard, heeft Samsung het recht de aanspraak van die Deelnemer op het Voordeel te laten vervallen. Samsung kan het betreffende Voordeel eventueel aan een andere Deelnemer toekennen. Samsung is niet verplicht te melden dat het Voordeel is komen te vervallen.

4. Samsung streeft ernaar het Voordeel binnen de 16 weken na het indienen van een geldige registratie, respectievelijk het vaststellen van de winnaars in het geval van een wedstrijd, over te maken, af te leveren of persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen. Wanneer het Voordeel een geldbedrag (cashback) is, kan dit alleen worden overgemaakt naar een rekeningnummer binnen de Europese Unie. Wanneer het Voordeel een cadeau (product) is, kan dit alleen worden verzonden naar postadressen binnen de Benelux.

5. Indien voor een Actie in Nederland over het Voordeel Nederlandse kansspelbelasting is verschuldigd, zal deze worden voldaan door Samsung en niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele andere verschuldigde belastingen en heffingen.

Artikel 5 – Deelnamemateriaal

1. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan Samsung ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. De Deelnemer zal Samsung vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van het door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal. Samsung kan, indien zij naar haar vrije oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder overleg met of goedkeuring van de Deelnemer.

2. De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige rechten op het Deelnamemateriaal (waaronder intellectuele eigendoms- en persoonlijkheidsrechten) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan Samsung. Voor zover deze overdracht niet toegestaan is door de wet, doet de Deelnemer afstand van deze rechten. Samsung mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium tijdens en na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met (de overdracht van) het Deelnamemateriaal. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die dergelijke rechten kunnen doen gelden op het Deelnamemateriaal, deze rechten op overeenkomstige wijze zullen overgedragen aan Samsung, respectievelijk afstand zullen doen van deze rechten.

3. De Deelnemer machtigt Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep zijn naam, voornaam, woonplaats en eventuele van of door hem gemaakte afbeeldingen, geluidsopnames, interviews, video’s, etc. en het Deelnamemateriaal te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) op om het even welke manier of drager (drukwerk, publicaties, film, digitaal, etc.) voor promotionele en andere doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep, zonder recht op enige compensatie of vergoeding. Deelnemer machtigt Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep ook foto’s van hem te nemen, video-opnames van hem te maken en interviews met hem af te nemen en deze voor onbepaalde duur te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde persoonsgegevens van de betreffende personen, op om het even welke manier of drager (drukwerk, publicaties, film digitaal, etc.) voor promotionele doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep, zonder recht op enige compensatie of vergoeding, anders dan het Voordeel waarop hij eventueel recht heeft. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan Samsung zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

1. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor: (i) kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel; (ii) schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie; (iii) schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung is ontvangen; (iv) fraude door Deelnemer(s); en (v) de inhoud van het Deelnamemateriaal.

2. Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. Samsung is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) indien het Voordeel door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan, of (vv) indien het (vervangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel.

3. In het geval dat voor een Actie gebruik wordt gemaakt van een social media-platform als Facebook of Twitter, is het platform op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Actie. De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met het platform.

Artikel 7 – Privacy

1. De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan Samsung worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Samsung zal deze gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor het goede verloop van de Actie, eigen marktonderzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe Samsung behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

2. In bepaalde gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens ook verstrekken met behulp van zijn account op een sociaal media-platform, zoals Facebook of Twitter.

3. Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Samsung, per gewone post naar Samsung Electronics Benelux B.V., Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland, Nederland (voor Nederland) of Samsung Electronics Belgium, Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, België (voor België en Luxemburg). Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige Samsung privacy-beleid nalezen op http://www.samsung.com/be/info/privacy.html (NL) of http://www.samsung.com/be_fr/info/privacy.html (FR) voor wat België betreft of www.samsung.com/nl/info/privacy.html voor wat Nederland betreft. Indien een Deelnemer een verzoek indient tot verwijdering van zijn persoonsgegevens, komt zijn deelname aan de Actie en te vervallen en komt de betreffende Deelnemer niet meer in aanmerking voor het Voordeel.

Artikel 8 – Klachten

1. Met vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kan een ieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via het adres en telefoonnummer zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. De klantenservice is ook bereikbaar via telefoonnummer 088-9090100 (lokaal tarief) voor Nederland of 02 201 2418 voor België.

2. Samsung is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen van deelname, verwijdering van Deelnamemateriaal of de uitslag van een Wedstrijd, als bedoeld in de Actievoorwaarden.

3. Het uitblijven van reactie vanwege Samsung op een bericht, mail of schrijven van de Deelnemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die mail of dat schrijven.

Artikel 9 – Slotbepalingen

1. Voor Acties in Nederland die een kanselement bevatten, geldt dat de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen op deze Actievoorwaarden en op de Actie van toepassing is en dat Samsung handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

2. Samsung behoudt zich het recht voor om de Actie, de Actievoorwaarden en / of het Voordeel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

3. De inhoud van de Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van Samsung kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Op deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing, indien het Actiegebied meerdere landen behelst geldt de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer, zijnde: België, Nederland of Groothertogdom Luxemburg.

5. Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank van Den Haag bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd. Voor Deelnemers uit België is de rechtbank van Brussel bevoegd, en voor deelnemers uit het Groothertogdom Luxemburg, is de rechtbank van Luxemburg (Stad), kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer. De Deelnemer en Samsung verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen.