JURIDISCH

De Samsung website 

Samsung is verheugd dat u deze website bezoekt en geeft u graag de informatie betreffende deze server. We raden u aan een kopie af te drukken van de informatie voor persoonlijk gebruik, de bestanden op te slaan op uw computer en een link te maken naar deze server vanuit uw eigen documenten. Er zijn echter enkele wettelijke beperkingen en restricties die wij aan alle bezoekers van deze en andere verwante websites opleggen. Wij vragen u de hieronder omschreven regels na te leven. Deze website bevat informatie die eigendom is van Samsung. Samsung heeft geld, tijd en inspanningen geïnvesteerd om deze informatie te ontwikkelen. Dit eigendom omvat, maar is niet beperkt tot, copyrights, handelsmerken en informatie over technologie. Deze informatie wordt gegeven onder de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video, downloads, links of broncodes ('Diensten en Materialen'). Samsung behoudt alle rechten op dergelijke Diensten en Materialen. Diensten en Materialen zijn enkel bestemd voor Samsung klanten en worden enkel gegeven voor uw comfort.

Samsung verleent u geen licentie of eigendomsrechten op dergelijke Diensten en Materialen. Samsung staat niet in voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de betrouwbaarheid van de Diensten en Materialen of van andere items op deze of om het even welke andere server. U mag zich dus niet baseren op de Diensten en Materialen van deze website, tenzij wij u schriftelijk en uitdrukkelijk adviseren dit wel te doen. Gelieve u niet te baseren op of gebruik te maken van de Diensten en Materialen om aan te kopen, te verkopen, te verhandelen of transacties te doen in om het even welke fondsen. De informatie die hier wordt gegeven is niet in overeenstemming met de vereisten betreffende de openbaarmaking of met regelgevende instanties zoals vereist in andere landen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de U.S. Securities Exchange Commission. Gelieve geen investeringsbeslissingen te nemen op basis van de Diensten en Materialen die hier worden gegeven.

Verder is het verboden om zonder toestemming van Samsung, enige informatie of data van onze websites of systemen te verzamelen of gebruiken, met inbegrip van - maar zonder hiertoe beperkt te zijn – crawling, scraping, mining of andere gelijkaardige extractie of geautomatiseerde methodes, of om enige transmissies van of naar servers relevant voor onze websites pogen te ontcijferen.  

De Samsung algemene voorwaarden

Het kan zijn dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard op enige rechtsbetrekking die u met Samsung heeft. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Algemene Actievoorwaarden Samsung Electronics
Klik hier voor PDF

Algemene Inkoopvoorwaarden Samsung Electronics
Klik hier voor PDF

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Samsung Electronics
Klik hier voor PDF

Exclusief voor producten die gekocht zijn via de eigen Samsung Online Shop, gelden de volgende algemene verkoopvoorwaarden.

Algemene Verkoopvoorwaarden Online Shop Samsung Electronics
Klik hier voor PDF

Algemene Voorwaarden Samsung Dienst
Klik hier voor PDF

Bijzondere Actievoorwaarden Samsung Review
Klik hier voor PDF

Bijzondere Actievoorwaarden Samsung Game Off
Klik hier voor PDF

Bijzondere Actievoorwaarden Red Devils Face Swap winactie
Klik hier voor PDF

Voorwaarden over Advertenties op uw Samsung smart TV
Klik hier voor de PDF

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

(versie: November 2021)

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende bijzondere actievoorwaarden en/of de extra voorwaarden zoals te vinden op de Samsung Promotiepagina (de “Bijzondere Actievoorwaarden”) zorgvuldig door. Deze Algemene Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Actie verklaart u zich akkoord met de Actievoorwaarden. 

Artikel 1 - Definities

 

In deze Algemene Actievoorwaarden gelden de volgende definities:

"Actie"

promotionele wedstrijd of promotionele actie zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden, georganiseerd door Samsung. 

"Actiegebied"

het territorium binnen de Benelux waarbinnen de Actie plaatsvindt, zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. De Actie heeft uitsluitend betrekking op Actieproducten aangekocht binnen het Actiegebied. 

"Actieperiode"

de periode waarin de Actie loopt, zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden. 

"Actieproducten"

de actiemodellen zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. 

"Actievoorwaarden"

deze Algemene Actievoorwaarden, de Bijzondere Actievoorwaarden en eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen die Samsung bekend heeft gemaakt of in de loop van de Actie bekendmaakt op haar website of in het winkelpunt. Hierbij wordt verduidelijkt dat de Bijzondere Actievoorwaarden in geval van een verschil tussen beide voorgaan op de Algemene Actievoorwaarden. De Actievoorwaarden zijn geldig voor promotionele acties georganiseerd door Samsung. 

"Bijzondere Actievoorwaarden"

de bijhorende bijzondere actievoorwaarden en/of de extra voorwaarden zoals omschreven op de Promotiepagina welke één geheel vormen met deze Algemene Actievoorwaarden en tezamen met de Actie door Samsung worden gepubliceerd voor een specifieke Actie. 

"Deelnamemateriaal"

bijdragen van alle aard (waaronder: afbeeldingen, video’s, teksten, foto’s, audio, tekeningen, schilderijen, interviews, portretten, social media-berichten, etc.) van Deelnemers in het kader van een Actie. Hieronder worden ook begrepen eventuele bijdragen en opnames die worden gemaakt in verband met de Actie. 

"Deelnemer"

de persoon die deelneemt aan de Actie en daar op grond van artikel 2 van deze Algemene Actievoorwaarden ook toe is gerechtigd. 

"Registratieperiode"

de periode waarbinnen inschrijvingen voor deelname aan de Actie ingediend kunnen worden, zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden.

‘’Promotiepagina”

de pagina op Samsung.com voor de geldende promoties, te vinden op www.samsung.com/nl/promo/www.samsung.com/be/promo of www.samsung.com/be_fr/promo.

"Samsung"

Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland, met een bijkantoor in Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19 te België, met ondernemingsnummer 0472.450.079.

"Voordeel"

elk voordeel dat verkregen wordt bij een Actie, waaronder: een prijs, een cashback of een product, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Indien het een wedstrijd betreft, dan is de winnaar die Deelnemer die op de in de Bijzondere Actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

 

Artikel 2 – Deelname

 


1. Deelname aan de Actie staat alleen open voor natuurlijke personen die een vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied hebben en ouder dan 18 jaar zijn op het moment van deelname. Op verzoek van Samsung zal Deelnemer zich rechtsgeldig identificeren en bewijs van zijn woon- of verblijfplaats en leeftijd overleggen. 

2. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, behoudens indien anders bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden. 

3. Deelname aan bepaalde Acties is alleen mogelijk bij aankoop van een bepaald Actieproduct, zoals aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden. Deelname aan die Acties staat alleen open voor degene die het Actieproduct bij een aan de actie deelnemende winkel, als genoemd op deze website, heeft gekocht binnen de Actieperiode. Wanneer het product bij een niet aan de actie deelnemende winkel of bij een particulier is gekocht, kan niet aan de Actie worden deelgenomen. Opvolgende eigenaars van het product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweedekans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen evenmin voor deelname aan de Actie in aanmerking en hebben geen recht op het Voordeel. Het recht op het Voordeel komt bovendien te vervallen na ontbinding van de oorspronkelijke koop en de Deelnemer dient in dat geval een reeds ontvangen Voordeel uit eigen initiatief en op eigen kosten te retourneren aan Samsung, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen nadat het recht op deelname is komen te vervallen. De deelname aan de Actie of het recht op het Voordeel zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Dergelijke Acties gelden zolang de voorraad strekt en Samsung is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of voorraad van de Actieproducten bij de deelnemende winkels. 

4. Voor deelname aan bepaalde Acties is registratie via een website vereist, binnen de Registratieperiode. De registratie is kosteloos. De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats in het Actiegebied. Nadere voorwaarden voor de registratie zijn te raadplegen via deze website. De bevestiging van de registratie zal worden bezorgd op het opgegeven (e-mail) adres. Indien deze bevestiging niet wordt ontvangen, dient de Deelnemer binnen twee weken na registratie contact op te nemen met Samsung (zie artikel 8-1). Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de registrant tot veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit Samsung in de gelegenheid worden gesteld deze aanvullende informatie en/of documentatie te verstrekken. Indien Samsung deze aanvullende informatie en/of documentatie niet heeft ontvangen uiterlijk binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen na het ontvangen van het verzoek tot correctie vanuit Samsung, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Actie.

5.  Deelname aan de Actie staat alleen open voor consumenten. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

Artikel 3 – Uitsluitingen1. Medewerkers van Samsung, van aan Samsung gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Actie of het Voordeel of de (indirecte) aanbieder van het Voordeel betrokken zijn en hun respectieve medewerkers, zijn uitgesloten van deelname. 

2. De Deelnemer kan enkel gedurende de Registratieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de in de Actievoorwaarden beschreven wijze. Behalve wanneer anders is aangegeven in de Bijzondere Actievoorwaarden, kan deelname aan verschillende acties niet gecombineerd worden. Indien de inzending van de Deelnemer niet tijdig, te vroeg, niet op de voorgeschreven wijze, onvoldoende gefrankeerd, incompleet, of anderszins onvolledig door Samsung is ontvangen, wordt de inzending niet geaccepteerd en wordt met die inzending niet deelgenomen aan de Actie. Samsung aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren Inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken. De Deelnemer zal een kopie of afschrift bewaren van zijn registratie en inzendingen (waaronder het Deelnamemateriaal). Samsung is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. 

3. Deelname is niet toegestaan, en Samsung is gerechtigd Deelnemers of groepen van Deelnemers zonder nader bericht uit te sluiten van deelname aan de Actie en eventuele volgende acties, waarbij het recht op het Voordeel komt te vervallen, wanneer: 

a. een Deelnemer in strijd met de Actievoorwaarden heeft deelgenomen aan de Actie; 
b. een Deelnemer meerdere, onvolledige of valse (e-mail) adressen, namen en/of andere (persoons)gegevens verstrekt;  
c. gebruik wordt gemaakt van bepaalde scripts, systemen, geautomatiseerde functies, of allerhande technieken die de winstkansen vergroten; 
d.  sprake is van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de Actievoorwaarden; of
e. een Deelnemer niet voor persoonlijk gebruik deelneemt aan de actie, maar handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Samsung is gerechtigd hiertoe over te gaan op basis van een vermoeden – zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende Deelnemer -  en is niet gehouden de Deelnemer hiervan te informeren of tot bewijs dienaangaande te leveren. 

 

Artikel 4 – Het Voordeel1. Het eventuele recht op ontvangst van het Voordeel is strikt persoonlijk, niet-inwisselbaar voor goederen en/of diensten en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Samsung. 

2. Samsung is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving een gelijkwaardig alternatief voor het Voordeel aan te bieden, dit zonder op enige wijze tot compensatie gehouden te zijn. 

3. Indien een Deelnemer zich niet binnen de in de Bijzondere Actievoorwaarden vermelde termijn, of binnen een maand wanneer deze termijn ontbreekt, bij Samsung heeft gemeld en het Voordeel heeft aanvaard, heeft Samsung het recht de aanspraak van die Deelnemer op het Voordeel te laten vervallen. Samsung kan het betreffende Voordeel eventueel aan een andere Deelnemer toekennen. Samsung is niet verplicht te melden dat het Voordeel is komen te vervallen. 

4. Samsung streeft ernaar het Voordeel binnen de 16 weken na het indienen van een geldige registratie, respectievelijk het vaststellen van de winnaars in het geval van een wedstrijd, over te maken, af te leveren of persoonlijk aan de Deelnemer te overhandigen. Wanneer het Voordeel een geldbedrag (cashback) is, kan dit alleen worden overgemaakt naar een rekeningnummer binnen de Europese Unie. Wanneer het Voordeel een cadeau (product) is, kan dit alleen worden verzonden naar postadressen binnen de Benelux. In geval het Voordeel wordt verzonden naar een postadres binnen de Benelux, wordt de Deelnemer geacht het Voordeel te hebben ontvangen op het moment van aflevering van het Voordeel op het aangegeven postadres. 

5. Indien voor een Actie in Nederland over het Voordeel Nederlandse kansspelbelasting is verschuldigd, zal deze worden voldaan door Samsung en niet in rekening worden gebracht bij de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele andere verschuldigde belastingen en heffingen.

Artikel 5 – Deelnamemateriaal1. De Deelnemer verklaart en garandeert dat het Deelnamemateriaal dat hij / zij aan Samsung ter beschikking stelt in het kader van een Actie niet onrechtmatig is en niet in strijd is met de wet. In het bijzonder verklaart en garandeert de Deelnemer uitdrukkelijk dat het Deelnamemateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en niet kwetsend, beledigend, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen is of kan zijn en evenmin misleidend of op enigerlei wijze onrechtmatig is of kan zijn. De Deelnemer zal Samsung vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van het door de Deelnemer ingediende Deelnamemateriaal. Samsung kan, indien zij naar haar vrije oordeel meent dat dit gepast of nodig is om één van voornoemde redenen of elke andere geldige reden, het Deelnamemateriaal weigeren of verwijderen, zonder overleg met of goedkeuring van de Deelnemer. 

2.  De Deelnemer draagt alle huidige en toekomstige rechten op het Deelnamemateriaal (waaronder intellectuele eigendoms- en persoonlijkheidsrechten) uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk over aan Samsung. Voor zover deze overdracht niet toegestaan is door de wet, doet de Deelnemer afstand van deze rechten. Samsung mag het Deelnamemateriaal wereldwijd en onbeperkt exploiteren en in licentie geven via ieder denkbaar medium tijdens en na afloop van de Actieperiode. Daarnaast doet de Deelnemer afstand van enig recht op vergoeding in verband met (de overdracht van) het Deelnamemateriaal. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die dergelijke rechten kunnen doen gelden op het Deelnamemateriaal, deze rechten op overeenkomstige wijze zullen overgedragen aan Samsung, respectievelijk afstand zullen doen van deze rechten. 

3. De Deelnemer machtigt Samsung en / of de andere vennootschappen van de Samsung-groep het Deelnamemateriaal te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) op om het even welke manier of drager (drukwerk, publicaties, film, digitaal, etc.) voor promotionele en andere doeleinden van Samsung en / of een andere vennootschap van de Samsung-groep, zonder recht op enige compensatie of vergoeding, anders dan het Voordeel waarop hij eventueel recht heeft.. De Deelnemer zal ervoor zorgdragen dat ook derden die in verband met de deelname van de Deelnemer bij de Actie betrokken raken, een vergelijkbare machtiging aan Samsung zullen verstrekken, zonder recht op enige compensatie of vergoeding.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid1. Samsung, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor: (i) kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moet maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) het Voordeel; (ii) schade veroorzaakt door (het uitkeren van of het gebruik van) het Voordeel of door deelname van de Deelnemer aan de Actie; (iii) schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor deelname van de Deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Samsung is ontvangen; (iv) fraude door Deelnemer(s); en (v) de inhoud van het Deelnamemateriaal. 

2. Samsung geeft geen enkele garantie met betrekking tot het uitgekeerde Voordeel en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) in dat verband uit. Samsung is niet aansprakelijk voor (i) eventuele gebreken van het Voordeel, (ii) indien het Voordeel later dan aangekondigd wordt ontvangen, (iii) indien het Voordeel door de verkeerde persoon in ontvangst wordt genomen of verloren of beschadigd is tijdens het versturen ervan, of (iv) indien het (ontvangen) Voordeel op ondergeschikte punten afwijkt van het aangeboden Voordeel. 

3 .In het geval dat voor een Actie gebruik wordt gemaakt van een social media-platform als Instagram, Facebook of Twitter, is het platform op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Actie. De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met het platform. 

Artikel 7 – Privacy1. De persoonsgegevens die door de Deelnemer in het kader van deze Actie aan Samsung worden meegedeeld, zijn onderworpen aan toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy. Samsung zal deze gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor het goede verloop van de Actie, eigen marktonderzoek en direct marketing, en voor doeleinden vermeld in deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe Samsung behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht. 

2. In bepaalde gevallen kan de gebruiker deze persoonsgegevens ook verstrekken met behulp van zijn account op een sociaal media-platform, zoals Facebook of Twitter. 

3. Elke Deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan Samsung, per gewone post naar Samsung Electronics Benelux B.V., Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nederland (voor Nederland) of Samsung Electronics Belgium, Diegem (1831) Airport Plaza, Geneva Building, Leonardo Da Vincilaan 19, België (voor België en Luxemburg). Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist. De Deelnemer kan het volledige Samsung privacy-beleid nalezen op http://www.samsung.com/be/info/privacy.html (NL) of http://www.samsung.com/be_fr/info/privacy.html (FR) voor wat België betreft of www.samsung.com/nl/info/privacy.html voor wat Nederland betreft. Indien een Deelnemer een verzoek indient tot verwijdering van zijn persoonsgegevens, komt zijn deelname aan de Actie en te vervallen en komt de betreffende Deelnemer niet meer in aanmerking voor het Voordeel. 

Artikel 8 – Klachten1..Met vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kan eenieder zich wenden tot de klantenservice van Samsung via het adres en telefoonnummer zoals vermeld in de Bijzondere Actievoorwaarden. De klantenservice is ook bereikbaar via telefoonnummer 088-9090100 (Nederland), 02 201 2418 (België) of 26 10 37 10 (Luxemburg).

2. Samsung is niet gehouden tot enige correspondentie in verband met uitsluitingen van deelname, verwijdering van Deelnamemateriaal of de uitslag van een Actie, als bedoeld in de Actievoorwaarden. 

3. Het uitblijven van reactie vanwege Samsung op een bericht, mail of schrijven van de Deelnemer, kan in geen geval beschouwd worden als instemming met de inhoud van dat bericht, die mail of dat schrijven. 

Artikel 9 – Slotbepalingen1. Voor Acties in Nederland die een kanselement bevatten, geldt dat de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen op deze Actievoorwaarden en op de Actie van toepassing is en dat Samsung handelt in overeenstemming met deze Gedragscode. 

2. Samsung behoudt zich het recht voor om de Actie, de Actievoorwaarden en/of het Voordeel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers. 

3. De inhoud van de Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan schrijffouten en vergissingen van Samsung kunnen geen rechten worden ontleend. 

4. Op deze Actievoorwaarden en de Bijzondere Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden van toepassing, indien het Actiegebied meerdere landen behelst geldt de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer, zijnde: België, Nederland of Groothertogdom Luxemburg. 

5. Voor Deelnemers uit Nederland is de rechtbank van Amsterdam bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd. Voor Deelnemers uit België is de rechtbank van Antwerpen bevoegd, en voor deelnemers uit het Groothertogdom Luxemburg, is de rechtbank van Luxemburg (Stad), kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Samsung en de Deelnemer. De Deelnemer en Samsung verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen. 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SAMSUNG
SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: "Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., gevestigd te Leonardo Da Vincilaan 19E, 1831 Diegem met ondernemingsnummer 0472.450.079 en/of verwante ondernemingen;
"Klant" iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij aan wie Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd;
"Overeenkomst" iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Klant in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door de Klant van Samsung, alsmede alle overige door de Klant aan Samsung verstrekte opdrachten;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Samsung, op de Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Klant.
2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.
5. Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

Artikel 3 – Aanbod; Sluiten van de Overeenkomst

1. Offertes en prijsvoorstellen zijn te allen tijde vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden.
2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een formele schriftelijke aanvaarding door Samsung van een bestelling of opdracht van de Klant, of doordat Samsung aanvangt met de uitvoering van deze bestelling of opdracht.

Artikel 4 – Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen exclusief BTW en overige overheidsheffingen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen aan de Klant gefactureerd volgens de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst meest recente prijsaanbieding.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen gebaseerd op levering af magazijn in de zin van de Incoterms 2010.
4. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kan Samsung de prijzen van nog niet gefactureerde zaken en/of diensten aanpassen om veranderingen te verwerken van prijsbepalende factoren zoals grondstofprijzen, loonkosten, sociale lasten, belastingen waaronder BTW en andere overheidsheffingen, in- en uitvoerheffingen, en wisselkoersen. Indien de Klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, kan hij per aangetekend schrijven een einde stellen aan de Overeenkomst binnen een termijn van zeven (7) dagen na de kennisgeving van de prijswijziging.

 

Artikel 5 – Betaling

1. Alle facturen van Samsung dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn – en bij gebreke daarvan binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum – te worden voldaan door middel van overmaking op een door Samsung aangewezen bankrekening. Als betaaldag geldt de op de bankafschriften aangegeven valutadag.
2. In geval van te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is de Klant vanaf de factuurdatum bijzondere wettelijke intrest verschuldigd in de zin van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand in
handelstransacties.
3. De Klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die Samsung maakt als gevolg van het feit dat de Klant
nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst volledig en/of tijdig na te komen.
4. Betalingen door de Klant, hoe ook omschreven, strekken eerst tot betaling van eventueel verschuldigde gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, vervolgens tot betaling van eventueel verschuldigde wettelijke handelsrente, en vervolgens tot
betaling van de oudste onbetaalde factuur.
5. De Klant kan enige schuld jegens Samsung niet verrekenen met enige vordering van de Klant op Samsung.
6. Het bepaalde in artikel 5 laat onverlet de bevoegdheid van Samsung om in het geval van een tekortkoming door de Klant in de
nakoming van de Overeenkomst volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Levering; Risico-overdracht

1. De Klant heeft een afnameplicht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de leveringsplaats het laatst bekende adres van de Klant (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)).
2. Samsung kan deelleveringen doen en deze afzonderlijk factureren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven en overeengekomen levertermijnen en –tijden niet fataal. Het enkel overschrijden van de overeengekomen levertermijn door Samsung leidt niet tot verzuim of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden.
4. Het risico van de gekochte zaken gaat over op de Klant op het moment van levering.
5. Levering vindt plaats op het moment waarop de gekochte zaken op de leveringsplaats aankomen, ook indien de Klant de levering niet aanvaardt. Het lossen is voor rekening en risico van Samsung, tenzij de Klant het lossen op zich neemt. .
6. Wanneer levering af magazijn is overeengekomen, vindt de levering plaats op het moment waarop Samsung de Klant ervan op de hoogte heeft gesteld dat de gekochte zaken gereed staan in het magazijn van Samsung. Het laden is voor rekening en risico van de Klant. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient de Klant de zaken af te halen binnen zeven dagen na levering af magazijn. Indien de Klant deze termijn overschrijdt, kan Samsung de zaken voor rekening van de Klant elders opslaan. Indien de Klant, na sommatie van Samsung, nalaat de zaken binnen drie maanden na levering af te halen, kan Samsung de Overeenkomst ontbinden. In dat geval kan Samsung de restitutie van de koopprijs (indien betaald) verrekenen met gemaakte opslagkosten en sinds de levering geleden waardeverlies van de zaken.
7. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de levering van de gekochte zaken te aanvaarden, dan komen alle door Samsung tevergeefs gemaakte kosten in verband met de levering alsmede de bijkomende kosten van transport, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant.
8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, komen montage- en installatiewerkzaamheden voor rekening van de
Klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door Samsung aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Samsung totdat de Klant alle op grond van de Overeenkomst en/of uit anderen hoofde aan Samsung verschuldigde bedragen inclusief rente en kosten heeft voldaan.
2. De Klant dient de door Samsung geleverde zaken, zo lang deze zaken eigendom zijn van Samsung, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan en te verzekeren tegen schade en diefstal.
3. De Klant kan binnen het kader van de normale bedrijfsvoering over de door Samsung geleverde zaken beschikken en deze vervreemden (maar niet bezwaren), mits de Klant de verkrijger op de hoogte stelt van het eigendomsvoorbehoud.
4. Samsung kan de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening en met volledige medewerking van de Klant terugnemen en opslaan indien (de redelijke verwachting bestaat dat):
a) de Klant tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit anderen hoofde, bijvoorbeeld in
het geval van het overschrijden van de betalingstermijn;
b) ten laste van de Klant beslag wordt gelegd;
c) de Klant een gerechtelijk reorganisatie aanvraagt;
d) het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of uitgesproken; of
e) de Klant een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft.

Artikel 8 – Klachten

1. De Klant is verplicht om bij levering te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt.
2. Klachten van de Klant dienen schriftelijk bij Samsung ingediend te worden binnen de volgende termijnen:
a) klachten over de onjuiste of onvolledige uitvoering van een bestelling: binnen tien kalenderdagen na de levering;
b) klachten over een uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: per ommegaande na de levering met
gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's;
c) klachten over een niet-uiterlijk waarneembaar gebrek in geleverde zaken: binnen zeven kalenderdagen na de levering met gebruikmaking van het "proof of delivery"-formulier met aangehechte foto's.
3. Bij niet inachtneming van de klachttermijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de levering en vervalt elke aanspraak van de Klant op Samsung ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken, behoudens het bepaalde in artikel 9 over garanties.
4. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien de klacht volgens Samsung gegrond is, is Samsung slechts gehouden om het ontbrekende te leveren of de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.
6. De Klant kan gebrekkige zaken alleen retourneren indien Samsung daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien de gebrekkige zaken zich nog in de geleverde verpakking en staat bevinden. De Klant is gehouden om de instructies van Samsung betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen producten op te volgen.
7. De Klant kan na tekening voor ontvangst van geleverde zaken niet klagen over het aantal geleverde zaken.

Artikel 9 – Garantie

1. Onverminderd het gestelde in artikel 8 en overige tussen Samsung en de Klant overeengekomen garantiebepalingen, garandeert Samsung gedurende een in de Overeenkomst bepaalde tijd van maximaal 24 maanden na levering dat de door Samsung geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Gebreken die tijdens de levering uiterlijk waarneembaar zijn vallen niet onder deze garantie.
2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a) het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
b) misbruik van de zaak of gebruik van de zaak anders dan het voorziene normale gebruik;
c) normale slijtage;
d) montage, aanpassing, installatie en/of reparatie van de zaak door de Klant en/of derden;
e) elektrische schade door verkeerd gebruik van de zaak;
f) toepassing door Samsung van enig overheidsvoorschrift terzake de aard en kwaliteit van toegepaste materialen; of
g) op verzoek van de Klant toegepaste of ter bewerking verstrekte zaken, materialen en/of werkwijzen.
3. Samsung zal de gebrekkige zaken die onder de garantie vallen herstellen of vervangen tegen retournering van de betreffende zaken voor rekening van Samsung, alles ter vrije keuze van Samsung.
4. Samsung verkrijgt de eigendom van vervangen zaken en onderdelen.
5. De garantie vervalt indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Een beroep op de garantie ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor schade

1. Samsung is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door Samsung van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (inclusief de garantieverplichting), of van enig ander handelen en/of nalaten door Samsung zelf en/of door anderen handelend in opdracht van Samsung, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uitsluitend het leidinggevende personeel van Samsung.
2. De Klant zal Samsung vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Samsung aan de Klant geleverde zaken of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de vordering uitsluitend binnen de risicosfeer van Samsung valt.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zaken en diensten berusten bij Samsung en haar moedermaatschappij. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Klant niet toegestaan de zaken geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
2. De Klant mag zaken en diensten afkomstig van Samsung uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de zaken aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van Samsung gekochte zaken en diensten niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies.
3. De Overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van zaken of diensten aan de Klant.
4. De Klant staat er tegenover Samsung te allen tijde voor in en vrijwaart Samsung terzake dat het gebruik door Samsung van de door de Klant verstrekte gegevens of anderszins, niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift of inbreuk maakt op rechten van derden.
5. De merken, type- en identificatienummers en -tekens op de geleverde zaken en mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd. De garantiebepaling van artikel 9 is niet van toepassing op zaken waarvan de identificatienummers ontbreken of onleesbaar zijn.

Artikel 12 – Geheimhouding

Elke partij is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de andere partij waarvan de vertrouwelijkheid hem door de andere partij is kenbaar gemaakt, of waarvan hij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat deze vertrouwelijk is.
a) omstandigheden in verband met personen en/of materialen die gewoonlijk gebruikt worden voor de uitvoering van de Overeenkomst of die van dien aard zijn dat deze de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of deze dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar maken dat de (onmiddellijke) uitvoering van de Overeenkomst niet langer
verlangd kan worden;
b) ziekte onder het personeel, productieonderbrekingen of het stilliggen van de productie;
c) stakingen;
d) export- en/of importbeperkingen, overheidsmaatregelen;
e) tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door derden waardoor nakoming van de eigen contractuele prestaties onmogelijk wordt;
f) brand, overstroming, waterschade;
g) oorlogen, opstanden en soortgelijke.

Artikel 13 - Overmacht

In geval van overmacht van de zijde van een der partijen zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort voor zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren, of al meer dan een maand duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst en vergoeding ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke al dan niet voorzienbare van de wil van een der partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan:
a) omstandigheden in verband met personen en/of materialen die gewoonlijk gebruikt worden voor de uitvoering van de
Overeenkomst of die van dien aard zijn dat deze de uitvoering van de Overeenkomst belemmeren of deze dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar maken dat de (onmiddellijke) uitvoering van de Overeenkomst niet langer verlangd kan worden;

Artikel 14 – Overdracht

De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet overdragen aan derden.

Artikel 15 – Opschorting; ontbinding

1. Onverminderd het beschrevene in artikelen 4 lid 5, 5 lid 6, 6 lid 3 en 7, en 13, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat):
a) de wederpartij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst, zoals de verplichting van de Klant om tijdig en volledig te betalen;
b) beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
c) de wederpartij een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, op voorwaarde dat de wederpartij, ten gevolge van een verzoek van de andere partij, binnen een termijn van 30 dagen na het verzoek, heeft bevestigd dat hij de Overeenkomst niet wenst verder te zetten;
d) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
e) de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft;
f) de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst; of
g) de onderneming van de wederpartij wordt verkocht of opgeheven.
2. Indien een geval zoals omschreven in het voorgaande lid onder b tot en met g zich bij een der partijen voordoet, zijn alle vorderingen van de wederpartij jegens die partij onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar.

Artikel 16 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverlet laten.
2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, zullen Samsung en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onaanvaardbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en jurisdictie

1. De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. De bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Brussel is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Klant.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

Artikel 1 – Definities

1. In deze algemene inkoopvoorwaarden gelden de volgende definities: 
"Samsung" Samsung Electronics Benelux B.V., statutair gevestigd te Delft;
"Leverancier" Iedere partij die met Samsung een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, alsmede iedere partij die aan Samsung zaken en/of diensten levert of heeft geleverd; 
"Overeenkomst" Iedere overeenkomst en/of (rechts)handeling tussen Samsung en de Leverancier in verband met de inkoop van zaken en/of diensten door Samsung van de Leverancier, alsmede alle overige door Samsung aan de Leverancier verstrekte opdrachten;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, bestellingen en opdrachten van Samsung, op elke Overeenkomst en op alle (rechts)handelingen tussen Samsung en de Leverancier.

2. Afwijkingen van of toevoegingen aan deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Leverancier, hoe dan ook omschreven, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, dan heeft de inhoud van de Overeenkomst voorrang.

5. Wanneer de inhoud van deze Nederlandstalige versie van de algemene inkoopvoorwaarden afwijkt van een versie in een andere taal, dan heeft de inhoud van de Nederlandstalige versie voorrang.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn onherroepelijk, tenzij daaruit ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.

2. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door een aanvaarding door Samsung van een offerte of aanbieding van de Leverancier door middel van een schriftelijke inkooporder.

3. Mondelinge bestellingen en opdrachten binden Samsung niet, tenzij Samsung deze schriftelijk bevestigt.

4. Een afwijking van de orderbevestiging ten opzichte van de inkooporder bindt Samsung niet, tenzij Samsung de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Een aanvaarding van of betaling voor door de Leverancier geleverde zaken of diensten geldt niet als aanvaarding van de afwijking.

5. Samsung behoudt zich het recht voor om de inkooporder te wijzigen, waaronder de aantallen, eigenschappen, eisen en specificaties van de ingekochte zaken en diensten. Bij de inkoop van zaken kan de Leverancier een redelijke prijsverhoging toepassen als een dergelijke wijziging van de inkooporder extra kosten voor de Leverancier meebrengt. Daarnaast kan de Leverancier van zaken een redelijke termijnverlenging toepassen als de levering door een dergelijke wijziging rederlijkerwijs niet meer mogelijk is binnen de overeengekomen termijn. Bij de inkoop van diensten zal de Leverancier die meent dat een dergelijke wijziging van de inkooporder meerwerk meebrengt, handelen in overeenstemming met artikel 6.5.

6. Samsung behoudt zich het recht voor om haar inkooporder te herroepen wanneer de Leverancier deze niet binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging.

7. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of aanbieding zijn voor rekening van de Leverancier. De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters worden niet door Samsung geretourneerd.

Artikel 4 – Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen inclusief alle kosten en exclusief alle belastingen.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen gebaseerd op 'Delivery Duty Paid’ (DDP) in de zin van de Incoterms 2010.

3. Prijzen en tarieven kunnen niet zonder schriftelijke toestemming van Samsung worden verhoogd, behoudens het bepaalde in artikel 3.5.4. Indien de Leverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is Samsung bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 5 – Facturering en Betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt facturering maandelijks plaats. De factureren dienen te voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen. Samsung heeft het recht om facturen die niet voldoen aan de Samsung facturatierichtlijnen onbetaald te laten. Facturen dienen te worden verzonden aan e-portal@samsung.com, met vermelding van het bestelnummer en gespecificeerd per positie onder weergave van positienummers.

2. Samsung zal betalen binnen 30 dagen na acceptatie van de levering van de ingekochte en correct gefactureerde zaken en/of diensten, inclusief alle bijbehorende documentatie.

3. Samsung is bevoegd haar opeisbare vorderingen jegens de Leverancier te verrekenen met haar opeisbare schulden aan de Leverancier.

4. Samsung kan voor rekening van de Leverancier een waarborgsom of bankgarantie verlangen, alvorens zij goederen ter beschikking stelt of een vooruitbetaling doet.

Artikel 6 – Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering "franco inclusief rechten" (Incoterms 2010 Delivered Duty Paid (DDP)). Zaken gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung voor ontvangst van de zaken heeft getekend. Diensten gelden als geleverd wanneer een daartoe bevoegde persoon namens Samsung de uitgevoerde diensten schriftelijk heeft goedgekeurd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Leverancier niet bevoegd om deelleveringen te doen.

3. De overeengekomen levertermijnen en –tijden zijn fataal. Als de Leverancier de overeengekomen levertermijn overschrijdt, is de Leverancier in verzuim en verbeurt de Leverancier een direct opeisbare boete van één procent (1%) van de waarde van de Overeenkomst per (deel van een) kalenderweek dat de overschrijding voortduurt, met een minimum van € 1.000 en een maximum van tien procent (10%) van de waarde van de Overeenkomst. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat Samsungs recht op nakoming, schadevergoeding en ontbinding onverlet.

4. De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier een overschrijding van de overeengekomen levertermijn verwacht.

5. De Leverancier zal Samsung direct waarschuwen indien de Leverancier meerwerk verwacht en een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de prijs en de levertermijn van dit meerwerk. De Leverancier zal geen meerwerk verrichten zonder schriftelijke opdracht van Samsung. Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden, die de Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of moeten voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een tekortkoming van de Leverancier.

Artikel 7 – Verpakking en verzending

1. De Leverancier zal ingekochte zaken voor zijn rekening verpakken en verzenden conform toepasselijke regelgeving. De Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste verpakking.

2. Verpakkingen dienen geschikt te zijn voor hergebruik of recycling, en zo min mogelijk opdruk te bevatten. Voor palletzendingen worden uitsluitend pallets van euroformaat (europallets) gebruikt. Speciale verpakkingen die retour moeten naar de Leverancier dienen als zodanig gemerkt te zijn.

3. De Leverancier dient het verpakkingsmateriaal op het eerste verzoek van Samsung terug te nemen.

4. Samsung is bevoegd een levering van zaken te weigeren wanneer de verzending niet is voorzien van het bestelnummer en een paklijst.

Artikel 8 – Keuringen

1. Samsung is bevoegd om ingekochte zaken zowel vóór als bij de levering te laten keuren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. De Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te verlenen. De Leverancier kan aan de resultaten van een keuring geen rechten ontlenen. Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de Leverancier, behalve de kosten van de door Samsung aangewezen keuringsfunctionarissen.

Artikel 9 – Eigendom en risico

1. De eigendom en het risico van de ingekochte zaken gaat over op Samsung op het moment van levering.

2. Zaken die Samsung ten behoeve van de Overeenkomst aan de Leverancier ter beschikking stelt en zaken die de Leverancier ten behoeve van de Overeenkomst vormt, zijn de eigendom van Samsung en worden door de Leverancier duidelijk als zodanig gekenmerkt voor Samsung gehouden.

Artikel 10 – Garantie

1. De Leverancier garandeert dat de te leveren zaken en diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat:
a) de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de zaken of diensten geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van Samsung;
b) de zaken nieuw en van goede kwaliteit zijn en vrij van gebreken en rechten van derden;
c) de zaken of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor deze blijkens de Overeenkomst zijn bestemd;
d) de diensten op vakbekwame wijze, door vakkundig personeel en met gebruik van nieuwe materialen ononderbroken worden uitgevoerd;
e) de zaken of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen en de gebruikelijke normen en standaarden;
f) de zaken zijn voorzien van de aanduiding van de producent of van degene die de zaken in de handel brengt, en
g) de zaken dan wel de diensten zijn voorzien van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik en onderhoud.

2. Indien het geleverde - ongeacht de resultaten van voorafgaande keuringen - niet blijkt te voldoen aan de Overeenkomst, zal Leverancier de zaken en/of diensten voor zijn rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van Samsung binnen een dan te bepalen redelijke termijn demonteren en terugnemen, vervangen, aanvullen, herstellen, en/ of heruitvoeren, tenzij Samsung de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van deze algemene inkoopvoorwaarden, onverminderd de overige rechten van Samsung uit hoofde van een tekortkoming (waaronder het recht op schadevergoeding).

3. Blijft de Leverancier in gebreke om aan zijn garantieverplichtingen te voldoen, of kan dit redelijkerwijs niet worden afgewacht, dan heeft Samsung het recht om, voor rekening van de Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van derden. Samsung zal de Leverancier zoveel mogelijk vooraf in kennis stellen van gebruikmaking van dit recht.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de garantieperiode 24 maanden vanaf het moment van levering. De garantieperiode wordt verlengd met de periode waarin de zaken of diensten niet hebben voldaan aan de Overeenkomst. Bij vervanging, herstel of heruitvoering van zaken of diensten begint een nieuwe garantieperiode te lopen. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Samsung lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier en/of als gevolg van het handelen of nalaten van de Leverancier dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.

2. De Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.

3. De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel 11 en overigens tegen alle op normale voorwaarden verzekerbare risico's van zijn bedrijfsvoering voldoende verzekeren en verzekerd houden. De Leverancier zal op verzoek van Samsung onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en bewijzen van premiebetaling overleggen.

4. Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van de Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van Samsung.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten; licenties

1. Alle intellectuele, industriële en soortgelijke rechten ("intellectuele eigendomsrechten") met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door Samsung ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van Samsung vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de Overeenkomst, berusten bij Samsung vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt de Leverancier hierbij alle eigendomsrechten zoals bedoeld in dit artikel 12.1 onherroepelijk en kosteloos over aan Samsung, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal de Leverancier zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Samsung en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door Samsung nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Samsung.

2. Samsung behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. De Leverancier verleent daaraan volledige medewerking.

3. De Leverancier zal Samsung direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van Samsungs intellectuele eigendomsrechten.

4. Indien op de ingekochte zaken en/of diensten of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten van een ander rusten, verkrijgt Samsung daarvan kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie die Samsung aan derden kan overdragen, onverminderd artikel 12.1. De Leverancier garandeert dat (het gebruik inclusief doorverkoop van) de ingekochte zaken en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Samsung voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal Samsung alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden.

Artikel 13 - Geheimhouding en informatieplicht

1. De Leverancier zal Samsung alle informatie verstrekken betreffende de ingekochte zaken en/of diensten die voor Samsung van belang kan zijn.

2. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, know-how en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van een partij, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de inhoud van de Overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit de ontvangende partij te verwijten is.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung is het de Leverancier niet toegestaan de naam Samsung in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

4. In het geval de Leverancier de geheimhoudingsverplichting van artikel 13.2 schendt, verbeurt hij aan Samsung per direct een opeisbare boete van € 50.000,- en dit onverminderd het recht van Samsung om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de Leverancier te verhalen.

Artikel 14 - Overmacht

1. Indien één van de partijen gedurende een periode van 30 dagen ten gevolge van overmacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kan nakomen of zodra redelijkerwijs vast is komen te staan dat de overmacht periode minimaal 30 dagen zal aanhouden, heeft de andere partij het recht om door middel van een aangetekend schrijven de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat daartoe enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen; Uitbesteding

1. Partijen zullen de uitvoering van de Overeenkomst of delen daarvan niet aan derden uitbesteden en hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 16 - Opschorting; Ontbinding; Beëindiging

1. Onverminderd het beschrevene in artikel 4.4, en onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, kan elke partij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk opschorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met een schriftelijke mededeling buiten rechte ontbinden in geval dat (de redelijke verwachting bestaat dat):

 

a) de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst;
b) beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd;
c) de wederpartij surseance van betaling wordt verleend;
d) het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of uitgesproken;
e) de wederpartij een betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft;
f) de wederpartij onder curatele of beheer wordt geplaatst;
g) de onderneming van de wederpartij wordt stilgelegd, verkocht of opgeheven; of
h) de wederpartij de reputatie van de andere partij negatief beïnvloedt.

2. In geval van ontbinding verschuift het risico van reeds geleverde zaken naar de Leverancier. De zaken staan dan ter beschikking van de Leverancier en dienen door hem te worden afgehaald. De Leverancier zal hetgeen reeds door Samsung is betaald ter zake van de ontbonden Overeenkomst onmiddellijk restitueren.

3. Samsung kan de Overeenkomst te allen tijde zonder redelijke grond en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn per aangetekende brief beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 17 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

1. De ongeldigheid van een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze inkoopvoorwaarden onverlet laten.

2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 18 – Overige bepalingen

1. Leverancier zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet uitsluitend wet- en regelgeving met betrekking tot privacy (waaronder nadrukkelijk begrepen gegevensbescherming), mededinging, exportcontrole en anti-corruptie. In verband met voorgaande verplichting van Leverancier heeft Samsung te allen tijde het recht om audits bij Leverancier uit te (doen) voeren.

2. Tenzij anders overeengekomen is de Leverancier volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Op verzoek van Samsung zal de Leverancier een productie- of uitvoeringsplanning toesturen en rapporteren over de voortgang. De Leverancier zal nadere aanwijzingen van Samsung over de uitvoering van de Overeenkomst terstond opvolgen.

3. De Leverancier zal zich er actief voor inspannen dat zijn producten, verpakkingen, grond- en hulpstoffen het milieu zo min mogelijk belasten. De Leverancier dient voor eigen rekening zorg te dragen voor tijdige verkrijging van de toestemmingen, vergunningen of licenties die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn en voor de naleving van de daarin gestelde voorwaarden.

4. De Leverancier draagt zorg voor een correcte afdracht van sociale premies, loonbelasting en eventuele pensioenpremies terzake het door haar aan Samsung beschikbaar gestelde personeel. Desgevraagd zal Leverancier daartoe te allen tijde aan Samsung bewijs van kunnen tonen. Leverancier vrijwaart Samsung tegen alle hiermee samenhangende vorderingen van UWV, de fiscus, een pensioenfonds of andere derden met inbegrip van eventuele boetes en naheffingen. Op verzoek van Samsung zal Leverancier opgaaf doen van haar loonbelastingnummer respectievelijk UWV aansluitingsnummer.

Artikel 19 – Toepasselijk recht, Geschillen

1. De rechtsbetrekkingen tussen Samsung en de Leverancier worden beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).

2. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen Samsung en de Leverancier.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SAMSUNG SHOP

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Uw verplichtingen tijdens de bedenktermijn
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
Artikel   9 - Onze verplichtingen bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Met de verwijzingen “wij” en “ons” in deze algemene voorwaarden, verwijzen wij naar Samsung Electronics Benelux B.V.  

Met de verwijzingen “u” en “uw” in deze algemene voorwaarden, verwijzen we naar de consument (natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit).  


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij u producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ons worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ons;
2. Bedenktermijn: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. E-store: de online shop van Samsung Electronics Benelux B.V. beschikbaar via https://www.samsung.com/nl/ en https://www.samsung.com/be/ en onze E-Store App.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van u om binnen de bedenktermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ons en u wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nederland:
Samsung Electronics Benelux B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
KvK-nummer: 27157139
Btw-identificatienummer: NL008871978B01

Zie ook onze website https://www.samsung.com/nl/support/contact/#contactinfo voor meer informatie over manieren om contact met ons op te nemen.

België: Samsung Electronics Benelux B.V.
Leonardo da Vincilaan 19E, 1831 Machelen (Diegem)
KBO-nummer: 0472.450.079
Btw-identificatienummer: BTW BE 0472.450.079

Zie ook onze website https://www.samsung.com/be/support/contact/#contactinfo of https://www.samsung.com/be_fr/support/contact/#contactinfo voor meer informatie over manieren om contact met ons op te nemen.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons via onze E-store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en u via onze E-store, voor zover u handelt als consument (natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit).
2. Wij zullen deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar stellen, voordat u uw bestelling bevestigt. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen we voordat u uw bestelling plaatst, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zullen we op uw verzoek deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toesturen. Door bevestiging van uw bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. We adviseren u deze algemene voorwaarden door te lezen, omdat hierin staat omschreven wat u kunt verwachten. Daarnaast adviseren we u deze algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan, zodat u deze op een later tijdstip ook kunt nalezen.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden of actievoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Om ervoor te zorgen dat u een goede beoordeling kunt maken over ons aanbod, doen wij ons best u op onze E-store, in deze algemene voorwaarden en tijdens uw bestelling zo goed en volledig mogelijk te informeren over de producten, de diensten en/of digitale inhoud, ons aanbod en uw rechten en verplichtingen.
2. Wanneer ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt, zullen we dat bijvoorbeeld bij het aanbod melden.
3. Ondanks onze inspanningen, kan het voorkomen dat deze informatie toch fouten of vergissingen bevat. Wanneer het gaat om kennelijke vergissingen of fouten, zullen deze ons niet binden.
4. De producten die worden aangeboden in de webshop van Samsung bestaan uit consumer electronics met inbegrip van, maar zonder beperking, mobiele telefoons, tablets, huishoudelijke apparaten, televisies, audio apparatuur en wearables.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand – onder voorbehoud van lid 4 hieronder - op het moment dat u ons aanbod aanvaardt in de E-store en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Een uitzondering hierop is, wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan. In dat geval zullen wij beslissen uw bestelling niet te accepteren. Er zal dan geen koopovereenkomst tot stand komen. Wij zullen u van deze beslissing en de reden daarvan op de hoogte stellen.
2. Na aanvaarding sturen we u – wanneer we uw bestelling accepteren – een bevestiging van uw aanvaardingmet daarin informatie over uw bestelling.
3. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgen voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zullen we daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Voor meer informatie over hoe en waarom Samsung uw persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de estore, ga naar https://www.samsung.com/nl/info/shop-privacy/ (Nederland) of https://www.samsung.com/be/info/shopprivacy/ of https://www.samsung.com/be_fr/info/shop-privacy/ (België).
4. In de volgende omstandigheden zijn we gerechtigd de bestelling niet te accepteren, te annuleren of niet uit te leveren- al of niet voorafgegaan door vernietiging van de overeenkomst voor zover deze reeds tot stand was gekomen - of aan de uitvoering van de koopovereenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden:
a. twijfelen of u aan uw betalingsverplichtingen of enige andere verplichtingen uit de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden zult (kunnen) voldoen;
b. we een vermoeden hebben dat u of de koopovereenkomst betrokken is bij enige vorm van fraude, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen ieder vermoeden van het bestaan van een handeling in strijd is met deze voorwaarden, dan wel erop is gericht het normale bestel- of leveringsproces te verstoren of te omzeilen, gebruik te maken van onrechtmatige wijzen van betaling (credit card fraude hieronder begrepen);
c. we worden verzocht door een bij de koop betrokken derde (zoals een creditcard maatschappij, dienstverlener, etc) om de koop niet te accepteren of te annuleren; of
d. er enige andere feiten of factoren zijn die ons doen twijfelen of we verantwoord een overeenkomst op afstand met u kunnen aangaan
5. Wij verkopen onze producten onder de ontbindende voorwaarde dat u alle uit de koopovereenkomst en aanverwante overeenkomsten voorvloeiende verplichtingen tijdig nakomt. Hieronder vallen ook verplichtingen die voortvloeien uit niet nakoming of uit ontbinding en vernietiging van de koopovereenkomst en aanverwante overeenkomsten. Worden deze verplichtingen niet tijdig nagekomen, dan vervalt de overeenkomst. Dit betekent dat wij eigenaar worden van de producten. Als eigenaar hebben wij bijvoorbeeld het recht om het product terug te eisen of het recht om het product op afstand te vergrendelen. Producten die als vermist of gestolen worden opgegeven, worden ook teruggevorderd en/of vergrendeld. Wanneer een apparaat wordt vergrendeld, zijn de gegevens die erop werden opgeslagen niet meer toegankelijk. Je zult een externe back-up van je gegevens moeten maken. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens noch voor de onmogelijkheid van het gebruik van je product. Als je het product verkoopt dien je de koper te informeren dat we de teruggave zullen eisen van het product of het product van op afstand zullen vergrendelen als je niet aan je verplichtingen jegens ons hebt voldaan.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktermijn van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij wij duidelijk aan u hebben laten weten dat er een andere bedenktermijn geldt voor het specifieke product (zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen). Deze periode wordt ook wel uw bedenktermijn genoemd.
2. De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. U kunt een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij wij duidelijk aan u hebben laten weten dat er een andere bedenktermijn geldt voor de specifieke dienst of digitale inhoud (zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen). Deze bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktermijn

1. U hoeft ons niet een reden te geven waarom u gebruik wilt maken van de bedenkermijn, maar u zult wel zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking tijdens de bedenktermijn. Hiermee bedoelen we dat u het product alleen zult uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product alleen bekijkt en gebruikt op een manier, zoals u dit ook in een winkel zou mogen doen.
2. Wanneer u op een andere – verdergaande – wijze dan de hiervoor omschreven wijze bent omgegaan met het product en is hierdoor waardevermindering ontstaan, dan zullen wij u de kosten hiervoor in rekening brengen wanneer u gebruik maakt van uw bedenktermijn. 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

1. Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht moet u dit binnen de bedenktermijn aan ons laten weten. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice, waarbij u duidelijk moet laten weten dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage bij deze algemene voorwaarden, gebruiken, maar dat hoeft niet of een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin u verklaart de overeenkomst te herroepen.
2. Wanneer u deze melding via elektronische wijze doet, sturen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw melding een ontvangstbevestiging.
3. U zult vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, het product terugsturen of overhandigen aan ons – of aan iemand die door ons hiervoor is gemachtigd. Dit geldt niet wanneer wij hebben aangeboden het bij u te komen afhalen.
4. U zult het product terug moeten sturen met alle geleverde toebehoren, in originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk originele verpakking, en conform de door ons gegeven (redelijke) instructies.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
6. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Dit geldt uiteraard niet wanneer u gebruik maakt van het door ons verstrekte retourlabel voor de terugzending, in dat geval zal de terugzending gratis zijn.
7. Wanneer u een dienst bij ons heeft besteld en u ons uitdrukkelijk heeft verzocht al tijdens de bedenktermijn met het verrichten van de dienst te beginnen, zult u ons een bedrag verschuldigd zijn dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door ons is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Wanneer de dienst volledig is uitgevoerd binnen de bedenktermijn, zult u – als voldaan is aan de voorwaarden genoemd in artikel 10.1 (a) – geen herroepingsrecht meer toekomen.
8. Ook wanneer u een digitale inhoud welke niet op een materiele drager wordt geleverd bij ons bestelt, zult u de kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van deze digitale inhoud moeten vergoeden, tenzij:
a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenkermijn;
b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van uw toestemming; of
c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
9. Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten automatisch ook ontbonden.

Artikel 9 – Onze verplichtingen bij herroeping

1. Wanneer u ons heeft medegedeeld dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht en het product is teruggestuurd, dan betalen wij u zo spoedig mogelijk - maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag van deze mededeling door u – alle betalingen aan ons, inclusief de door leveringskosten van de door ons aangeboden standaard (minst kostbare) leveringsmethode terug. Wanneer u heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode, zullen wij de bijkomende kosten voor deze duurdere methode niet terugbetalen.
2. Tenzij anders is overeengekomen, zullen wij het bedrag kosteloos via hetzelfde betaalmiddel terugbetalen als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht.
3. Tenzij wij hebben aangeboden het product zelf af te halen, kunt u ons pas verzoeken de terugbetaling te verrichten nadat wij uw product hebben ontvangen of nadat u heeft aangetoond dat u het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Ten aanzien van de volgende producten en diensten heeft u geen herroepingsrecht:
a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en o u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
b. Volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
d. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
e. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
f. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, tenzij:
o de nakoming is begonnen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
o U niet heeft erkend heeft dat u daarmee uw herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod vermeld.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen op onze E-store zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. U heeft op basis van de wet het recht op een normaal functionerend product. Gaat uw aankoop eerder stuk dan u mocht verwachten, dan kunt u ons dit laten weten. Wij zullen dan een oplossing bieden conform de wettelijke garantiebepalingen hierover, wat inhoudt dat u in geval van een non-conform product recht heeft op gratis herstel of vervanging. In België is de termijn van de wettelijke garantie 2 jaar.
2. Hiernaast bieden wij in veel gevallen ook een aanvullende (fabrieks)garantie voor onze producten.
Wanneer wij een aanvullende garantie bieden op een product, wordt dat duidelijk op onder andere onze Estore gecommuniceerd. Meer informatie hierover vindt u op https://www.samsung.com/nl/support/warranty/
(Nederland) of https://www.samsung.com/be/support/warranty/ en https://www.samsung.com/be_fr/support/warranty/ (België). Deze aanvullende garantie beperkt uw wettelijke rechten als omschreven in de vorige paragraaf niet.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en zullen de door ons aanvaarde bestellingen zo spoedig mogelijk op het door u opgegeven adres leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen.
2. Wij zullen twee (2) pogingen doen tot aflevering van uw bestelling op het opgegeven adres. Mocht de bestelling niet door u in ontvangst genomen (kunnen) worden tijdens één van deze twee pogingen, dan behouden wij ons het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden. In dat geval zullen wij geen nieuwe poging doen om de bestelling af te leveren en zullen wij het door u betaalde bedrag terugbetalen.
3. Wanneer de bezorging toch vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hierover een bericht. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Na ontbinding door u zullen wij u het door u betaalde bedrag terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of het kwijtraken van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u, of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijnen.
2. U kunt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en opzegtermijnen.
3. U kunt de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop deze bent aangegaan; en
b. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als waartegen wij de overeenkomst kunnen opzeggen. Verlenging Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten die stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, zal na verlenging door u te allen tijde opgezegd kunnen worden met een opzegtermijn van één maand.

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Wanneer we hebben afgesproken dat u uw bestelling vooruitbetaald, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), voordat de overeengekomen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
4. Wanneer u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons op de te late betaling gewezen bent en we u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000, met een minimum van € 40, exclusief btw.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Mocht u een klacht hebben, meldt het ons dan via onze Klantenservice. Zie artikel 2 voor onze customer service pagina’s op Samsung.com waarop u meer informatie kunt vinden over hoe u contact met ons kunt opnemen.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij ons.
3. Bij ons gemelde klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. In de orderbevestigingsmail worden de algemene voorwaarden en een samenvatting van de bestelling meegezonden.

Artikel 17 - Geschillen

1. Wij streven ernaar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij met geschillen omgaan en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u dit te doen naar – indien u in Nederland woont - Nederlands recht of – indien u in België woont – Belgisch recht. U kunt met het geschil naar de rechter gaan, in welk geval – indien u in Nederland woont - de bevoegde rechter in Nederland uitsluitend bevoegd is en – indien u in België woont – de bevoegde rechter in België uitsluitend bevoegd is. Daarnaast is het ook mogelijk om het geschil aan te melden bij de Geschillencommissie van de Europese Unie via het Online Dispute Resolution Platform. Het platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.
2. Indien u in België woont, kunnen geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten en diensten, daarnaast worden voorgelegd aan de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Het platform is te bereiken via de volgende link: https://consumentenombudsdienst.be/nl
3. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene algemene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

 • Aan:          
  [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

LET OP: Retourneren van een pakket via Samsung is kosteloos wanneer u de retouraanvraag via de website of klantenservice aanvraagt. Wanneer u kiest bovenstaand modelformulier te gebruiken, zal de klant zelf de kosten van verzending voor zijn of haar rekening nemen.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN
SAMSUNG REVIEW PROGRAMMA

Lees de onderstaande informatie en de “Algemene Actievoorwaarden Samsung Electronics Benelux BV” goed door.

Over het Samsung review programma: dit is het programma waarbij eindconsumenten een eerlijke product review achter laten. Hiervoor dienen deze consumenten een review formulier in te vullen. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring met je (nieuwe) Samsung-product. Wat bevalt je en aan het product waarom? Wat vind je wellicht minder goed aan het product? Laat het ons weten en schrijf een product review.

Review plaatsen

Om consumenten zo goed mogelijk te helpen, hecht Samsung veel waarde aan eerlijke, betrouwbare reviews, deze reviews verzamelen wij via onderstaande methoden, ook wel “Review campagnes” genoemd.

Consumenten kunnen sinds 07-06-2022 bij ons alleen een review schrijven nadat ze hun product daadwerkelijk hebben gekocht en/of gebruikt en;

 • Ze hun product hebben geregistreerd1 en zo in onze Product Lifecycle Flow (PLC Flow) database komen. Deze consumenten krijgen een e-mail met de vraag of ze een product review willen schrijven. Consumenten die deze e-mail niet openen krijgen een reminder met de vraag of ze als nog een review willen achterlaten. Deze links zijn maar eenmalig te gebruiken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres (dit laatste wanneer een reviewer twee keer via dezelfde browser een review probeert achter te laten voor hetzelfde product).
 • Ze hun product hebben geregistreerd2 om een promotie te claimen (Promotool). Deze consumenten krijgen een bevestiging per e-mail met de vraag of ze ook een product review willen schrijven. Deze links zijn maar eenmalig te gebruiken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van e-mailadres, gebruikersnaam en IP-adres (dit laatste wanneer een reviewer twee keer via dezelfde browser een review probeert achter te laten voor hetzelfde product).

1. Om hun product te registreren moeten ze het product selecteren, serienummer invoeren, aankoopbon uploaden en een foto uploaden van de EAN-code, modelcode en serienummer op de verpakking. Voor telefoons moeten consumenten ook hun IMEI nummer invoeren.

2.  Idem.

Badges

Samsung maakt gebruik twee type badges die zij bij de reviews plaatst, om de consument meer inzicht te geven over de achtergrond van bepaalde reviews:

 1. The Insider badge wordt geplaatst bij reviews die geschreven zijn door consumenten die het product met korting of gratis hebben gekregen om te testen en een product review te schrijven.
 2. Een Incentivized review badge wordt geplaatst om aan te geven dat:
  - consumenten een vergoeding hebben gekregen voor het schrijven van een product review, zoals een gratis product of een product met korting (The Insiders);

  - consumenten meedoen aan een winactie door het schrijven van een product review (Promotool, PLC Flow en Soundbar Review Flyer); of

  - elke consument een beloning krijgt voor het schrijven van een review (AVD Review Flyer).

Deze incentive badges zijn te herkennen aan het icoontje met ‘Incentivized review’ naast de desbetreffende review.

Review incentive programma

Via het review incentive programma biedt Samsung een extra incentive voor het schrijven van een product review. Dit communiceren we zowel in onze Review Campagnes, zoals hierboven omschreven bij “Review plaatsen”, als in de review formulieren die men dient in te vullen. Deze incentive kan bijvoorbeeld het maandelijks winnen van een Samsung product zijn. Het review incentive programma is dus een onderdeel van het Samsung review programma. Hierbij selecteren we de meest behulpzame product review uit het Samsung review programma. Dit kan zowel een positieve als negatieve review zijn.

Daarnaast let Samsung, bij het selecteren van een winnaar, op de volgende punten:

 1. Beschrijft de consument echt zijn of haar ervaring met het product?
 2. Focust de consument zich echt alleen op het product en niet op andere, service gerelateerde, factoren zoals de levering, klantenservice, etc.?
 3. Hoe feitelijk en volledig is de review? Geeft de consument genoeg relevante informatie, zonder teveel in de herhaling te vallen?
 4. Hoe relevant vinden andere consumenten de review? Hiervoor kunnen consumenten stemmen door bij de review op de duim omhoog (of omlaag) te klikken.

Lees hier alle voorwaarden voor onze verschillende Review Incentive programma’s

Tips voor een behulpzame review

Laten we vooropstellen dat een behulpzame review een eerlijke review is, deze kan dus zowel positief als negatief zijn. Om consumenten zo goed mogelijk te helpen zou je bij het schrijven van een behulpzame product review op de volgende aspecten kunnen letten:

 • Zorg dat de review echt over het product gaat. Reviews over andere dingen zoals prijs, levertijd, klantenservice etc. worden niet gepubliceerd. Meer informatie over onze richtlijnen voor het schrijven van een review vind je onder het kopje “Richtlijnen voor het schrijven van een review”.
 • Stel bij het schrijven van de review aan jezelf de vraag of jij de informatie nuttig zou hebben gevonden voordat je een product koopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omschrijving waar je het product voor gebruikt en welke features je wel (of niet) gebruikt en waarom.
 • Een foto kan je review extra nuttig maken voor andere consumenten. Houd je bij het plaatsen van (een) foto(‘s) wel aan onze richtlijnen, zoals hieronder omschreven bij “Richtlijnen voor het plaatsen van een foto (of video) bij je productreview”.
 • Houd het netjes, ook als je niet tevreden bent over het product. Reviews die bijvoorbeeld privacy gevoelige informatie, scheldwoorden of aanstootgevende foto’s bevatten worden afgewezen.

 

Richtlijnen voor het schrijven van een review

Op onze website plaatsen wij alleen productreviews en geen service reviews en/of reviews die ook informatie over onze service bevatten. Heb je toch vragen of opmerkingen over je verzending, een promotie of andere gerelateerde service onderwerpen? Onze klantenservice helpt je graag verder.

 

We kunnen jouw review niet publiceren als de review de volgende gegevens bevat:

 • Persoonlijke informatie
 • Gegevens over prijzen, aanbiedingen, promoties, verzending en klantenservice
 • Informatie over andere bedrijven en websites

We can’t publish product reviews that are written in another language other than Dutch, French and German.

Het verwerken van persoonsgegevens

Om de deelname mogelijk te maken aan het “Samsung review programma ” en “Review incentive programma” verwerkt Samsung bepaalde persoonsgegevens die worden opgehaald via het review formulier, namelijk: gebruikersnaam, e-mailadres, IP adres en opgegeven locatie (land of woonplaats) van de deelnemer die deze gegevens deelt via het review formulier. Hierbij is het invullen van een e-mailadres en gebruikersnaam verplicht, maar het invullen van een locatie niet. Daarnaast verzamelen wij ook de IMEI nummers van consumenten die hun Smartphone registreren.

Onze wettelijke basis voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is ons legitieme belang bij het organiseren van en de deelname aan het Samsung review programma: we hebben deze informatie nodig voor de organisatie van het Samsung review programma, waarbij we de review verifiëren.

 • Via het IP adres, e-mailadres en gebruikersnaam verifiëren we de review, dit om te zorgen dat er geen valse reviews op onze website worden geplaatst en om te voorkomen dat mensen meerdere reviews voor hetzelfde product kunnen achterlaten;
 • Het IMEI nummer wordt alleen gebruikt om de productregistratie te verifiëren en om zo te voorkomen dat mensen misbruik maken van onze promoties.
 • Via het e-mailadres treden we in contact met de deelnemer om de review te valideren en/of te communiceren dat zijn/haar review niet aan ons beleid voldoet en daarom niet gepubliceerd kan worden;
 • Via de opgegeven locatie (land of woonplaats) gaan we na of de deelnemer in het deelnemende actiegebied woont;
 • De opgegeven gebruikersnaam wordt openbaar getoond bij de bijbehorende review op www.samsung.com/be/.

Daarnaast doet Samsung aan review syndicatie, hierbij tonen wij product reviews, ingediend via de review formulieren en vertoond op www.samsung.com/be, ook bij sommige partners. Deze partners zijn andere online retailers of providers waar wij onze producten aanbieden. De volgende persoonsgegevens worden hierbij op de website van de partner, bij de desbetreffende review, getoond en daarmee dus met de partner gedeeld;

 • De gebruikersnaam zoals ingevuld op het review formulier
 • Het land waarin de review oorspronkelijk is geplaatst; bij de desbetreffende review geven wij aan of deze oorspronkelijk de Belgische of Nederlandse Samsung website is geplaatst.

Door akkoord te gaan met onze actievoorwaarden geeft de consument akkoord dat zijn of haar review, inclusief gebruikersnaam, ook bij partners wordt getoond.

 

Wanneer een deelnemer hiermee toestemt, gebruiken wij het e-mailadres en de gebruikersnaam ook voor het toesturen van communicatie omtrent incentives in het kader van het Review Incentive Programma.

 

Om het Samsung Review programma en het Samsung Review Incentive programma mogelijk te maken, maken we gebruik van de services van onze vertrouwde partners. Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met Samsung via dataprotection.sebn@samsung.com. Het Privacybeleid van Samsung [website] is van toepassing. Hier vind je meer informatie over jouw privacy rechten.

 

Als je niet tevreden bent over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, kun je een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit die toeziet op de naleving van de privacywetgeving. Meer informatie over uw rechten onder de AVG-wetgeving is beschikbaar op de website van de autoriteit: [website].

Algemene Voorwaarden Samsung Dienst

 

Overeenkomst tussen Samsung en de Gebruiker

1.       Overeenkomst tussen Samsung en de Gebruiker

1.1.     In dit document hebben de volgende termen de navolgende betekenissen:

a)       "Wij", "ons", of "Samsung" betekent Samsung Electronics Co., Ltd., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea; en

b)       "Gebruiker” of “u” betekent een gebruiker van Samsungs Diensten; en

c)       "Diensten" betekent Samsung producten, applicaties, software, diensten, websites en andere gerelateerde diensten die door ons of een door ons aangewezen derde op of via de Samsung SmartTV worden geleverd, met uitzondering van alle diensten die in het kader van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst worden geleverd; en

d)       "Content" betekent digitale content, met inbegrip van maar niet beperkt tot films, applicaties en games die door Samsung of derden worden geleverd via de Smart TV (indien geleverd door Samsung, "Samsung Content", en indien geleverd door een derde en niet Samsung, "Content van Derden"); en

e)       "Diensten van Derden" betekent websites, content, bronnen en diensten die door een derde en niet Samsung worden geleverd.

 

1.2.     Uw gebruik van de Diensten is onder voorbehoud van Artikel 5.1 en de andere algemene voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet en alle andere voorwaarden en beleidslijnen die van toepassing zijn op de Gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Privacybeleid van Samsung en aanvullende voorwaarden voor bepaalde Diensten (al deze algemene voorwaarden vormen samen deze "Overeenkomst"). Als het gebruik van een Dienst of een deel ervan vereist dat de gebruiker een Samsung Account heeft, zullen de Voorwaarden van de Samsung Account van toepassing zijn op de registratie van de Gebruiker voor, en het gebruik van, de Samsung Account. In geval van een strijdigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de Voorwaarden van de Samsung Account, zal deze Overeenkomst gelden voor uw gebruik van de Diensten, en de Voorwaarden van de Samsung Account zullen gelden voor het gebruik van de Samsung Account in verband met de Diensten.

 

2.       Aanvaarding van deze Overeenkomst

2.1.     U dient de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden om de Diensten te gebruiken, en mag de Diensten niet op een andere wijze gebruiken. Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u en Samsung met betrekking tot de Diensten en uw gebruik van de Diensten.

 

2.2.     Voor het gebruik van een Dienst of een deel daarvan kan het zijn dat de Gebruiker over een Samsung Account dient te beschikken. Dit Account kan een Gebruiker instellen via het Smart TV platform of via account.samsung.com met andere aangesloten apparaten. Gebruikers die reeds een Samsung Account hebben, genieten van deze Diensten door simpelweg in te loggen. Gebruik van een Samsung Account zal is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden Samsung Account, beschikbaar op https://account.samsung.com/membership/term.

 

2.3.     Indien u minderjarig bent, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden met uw ouder of wettelijke voogd hebt doorgenomen en dat u en uw ouder of voogd deze algemene voorwaarden begrijpen en ermee akkoord gaan. Indien u een ouder of voogd bent die het een minderjarige ("Minderjarige") toestaat om de Diensten te gebruiken, komt u overeen om: (i) toezicht te houden op het gebruik van de Diensten door de Minderjarige; (ii) alle risico's op u te nemen die verbonden zijn aan het gebruik van de Diensten door de Minderjarige, met inbegrip van de ontvangst en de overdracht
van informatie en materialen via de Diensten en de transacties die gesloten worden voor Content en Diensten van Derden (zoals deze termen zijn gedefinieerd in artikel 4.2); (iii) elke aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van de Diensten door de Minderjarige te aanvaarden; en (iv) aan deze Overeenkomst voor de toegang van de Minderjarige en diens gebruik van de Diensten te zijn gebonden.

 

Registratie voor de Diensten

3.       Registratie voor de Diensten

3.1.     Om toegang te krijgen tot de Diensten, kan u gevraagd worden om informatie te verstrekken over uzelf als onderdeel van de registratieprocedure voor de Diensten, of als onderdeel van uw voortgezette gebruik van de Diensten.

 

3.2.     Er kan aan u gevraagd worden om een gebruikersnaam op te geven met gebruikmaking van uw e-mailadres, uw geboortedatum en wachtwoorden om uw account bij ons ("Account") aan
te maken. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam, uw geboortedatum en wachtwoorden. U komt derhalve overeen dat alleen u verantwoordelijk bent tegenover Samsung voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor problemen met uw Account als gevolg van misbruik van uw gebruikersnaam, de
geboortedatum en/of wachtwoorden. Indien u zich bewust wordt of een vermoeden heeft van enig onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, uw geboortedatum, wachtwoorden of uw Account, komt u overeen om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen bij het Helpmenu van de Diensten.

 

3.3.     Na invulling, controle en aanvaarding van uw registratiegegevens door ons, wordt u geregistreerd als een koper.

 

3.4.     U kunt bij instellingen kiezen voor de optie creditcard wanneer u Content aankoopt (door aldaar uw creditcardgegevens te verstrekken). Uw creditcardgegevens en factuurgegevens worden opgeslagen, beheerd en bewaard door creditcardmaatschappijen of onze leverancier van het betalingsportaal. Hun privacybeleid is van toepassing op uw creditcardgegevens en andere persoonlijke gegevens die aan hen worden verstrekt. Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen, beheerd en/of bewaard door Samsung.

 

3.5.     Indien uw verblijfplaats niet overeenkomt met uw creditcardgegevens of telefoonfactuurgegevens, kunt u geen Content (zoals hierin gedefinieerd) kopen.

 

4.       De Diensten

4.1.     Algemeen

a)       De Diensten worden aan u geleverd door Samsung en in sommige gevallen door aan Samsung gelieerde ondernemingen (zoals gedefinieerd in Artikel 19.6) in opdracht van Samsung. U komt overeen dat alle Gelieerden van Samsung gerechtigd zijn om de Diensten aan u te leveren uit hoofde van deze Overeenkomst.

b)       U erkent en aanvaardt dat de vorm en aard van de geleverde Diensten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving niet-wezenlijke wijzigingen kunnen ondergaan. Samsung zal zich commercieel redelijk inspannen om u op de hoogte te brengen van wezenlijke wijzigingen in de Diensten.

c)       U erkent en komt overeen dat Samsung de levering van Diensten (of enig deel van de Diensten) aan een specifieke Gebruiker of alle Gebruikers naar eigen goeddunken kan opschorten of staken na een voorafgaande kennisgeving.

 

4.2.     Content, Diensten van Derden

a)       De Diensten kunnen Content (waaronder Samsung Content en/of Content van Derden) omvatten of doorlinken naar Diensten van derden. Uw toegang tot en gebruik van Content van Derden en Diensten van Derden wordt geregeld in een overeenkomst tussen u en de aanbieder van Content van Derden of Diensten van Derden, en is niet onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen u en ons.

b)       U koopt en gebruikt Content van Derden en Diensten van Derden op eigen risico. Gebruiker erkent en komt overeen dat Samsung niet verantwoordelijk is voor, en niet aansprakelijk zal zijn voor enige Content of Diensten van Derden of de aankoop of het gebruik ervan of het vertrouwen erop door Gebruiker, met inbegrip van de beschikbaarheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, of het functioneren ervan, en Samsung ondersteunt geen Content van Derden of Diensten van Derden of enige reclame, producten of andere materialen in of verkrijgbaar via Content van Derden of Diensten van Derden.

c)       SAMSUNG LEGT GEEN ENKELE VERKLARING AF EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT ENIGE CONTENT VAN DERDEN OF ENIGE DIENST VAN DERDEN, EN SAMSUNG WIJST UITDRUKKELIJK AL DERGELIJKE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

 

5.       Het gebruik van de Diensten

5.1.     De Diensten worden uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik aangeboden. Samsung verleent u hierbij onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een beperkt, persoonlijk,
niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Dienst te gebruiken, echter uitsluitend op de wijze die is toegestaan in deze Overeenkomst en in alle toepasselijke afzonderlijke voorwaarden van Samsung, welk recht u hierbij aanvaardt. Toegang tot de Diensten is in licentie gegeven, niet verkocht. Alle verwijzingen naar de Diensten omvatten alle gerelateerde
afbeeldingen, gebruikersinterfaces, scripts en software voor het implementeren en toegang bieden tot de Diensten, en eventuele updates, upgrades, uitbreidingen, aanpassingen, wijzigingen van of aanvullingen op de Diensten die ter beschikking worden gesteld door Samsung. Samsung is echter niet verplicht om enige updates, upgrades, uitbreidingen, aanpassingen, wijzigingen van of aanvullingen op de Diensten te leveren.

 

5.2.     Het is u niet toegestaan om op een andere wijze dan via het interface voor de Diensten dat door Samsung ter beschikking is gesteld toegang te krijgen tot of te proberen toegang te krijgen tot enige van de Diensten. U mag, onverminderd het voorgaande, geen toegang krijgen of proberen toegang te krijgen tot een van de Diensten via geautomatiseerde middelen, waaronder scripts of webcrawlers.

 

5.3.     U komt overeen dat u zult voldoen aan alle
instructies die aan u beschikbaar zijn gesteld in verband met de Diensten.

 

5.4.     Bepaalde Diensten kunnen van tijd tot tijd automatisch updates van Samsung downloaden en installeren. Dergelijke updates kunnen verschillende vormen aannemen, met inbegrip van bug fixes, verbeterde of nieuwe functies of eigenschappen, nieuwe softwaremodules en volledig nieuwe versies. U gaat ermee akkoord dat u dergelijke updates ontvangt (en staat het Samsung toe om dergelijke updates aan u te leveren) als onderdeel van de Diensten.

 

5.5.     U dient geen activiteit te ontplooien die kan leiden tot interferentie met of verstoring van de Diensten of servers of netwerken die verbonden zijn met de Diensten.

 

5.6.     Het is u niet toegestaan om alle Diensten of een deel ervan, een code die onderdeel is van de Diensten, of de gehele Content of Diensten van een Derde of een deel ervan, te reproduceren,
reverse-engineeren, dupliceren, kopiëren, opnieuw te verzenden, te distribueren, verkopen, verhandelen of door te verkopen.

 

5.7.     Aan de Dienst kunnen aanvullende dienstvoorwaarden verbonden zijn en er kan extra toestemming van u nodig zijn voordat een dergelijke Dienst of een functie of functionaliteit van deze Dienst
ter beschikking wordt gesteld aan u. Door de aanvullende toestemming te verstrekken zult u gebonden zijn aan de toepasselijke aanvullende voorwaarden in aanvulling op deze Overeenkomst. Voor zover er een feitelijke strijdigheid is tussen de aanvullende voorwaarden en deze Overeenkomst, zullen de aanvullende voorwaarden gelden, maar alleen voor zover ze specifiek verbonden zijn aan de Dienst waarop de aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

 

Betaling, Samsung Checkout on TV

6.       Betaling, Samsung Checkout on TV

6.1.     Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten kunt u Content die via de Diensten beschikbaar is gesteld op de Samsung SmartTV kopen, inzien en downloaden, hetzij kosteloos of tegen de aangegeven prijs. Dergelijke Content wordt verkocht door Samsung Electronics GmbH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach / Ts., Duitsland, tenzij expliciet wordt verwezen naar een andere rechtspersoon van Samsung die optreedt als verkoper van de Content. In dat geval sluit u een contract met voornoemde dochtermaatschappij van Samsung en "Wij" of
"Samsung" betekent de gespecificeerde dochtermaatschappij van Samsung.

 

6.2.     Zoals beschreven in Artikel 8.2 hieronder wordt Content van Derden (inclusief toepasselijke in-app-content) door de externe leverancier in licentie gegeven aan u krachtens een afzonderlijke overeenkomst tussen u en deze derde. Samsung Content wordt aan u in licentie gegeven door Samsung.

 

6.3.     Samsung kan verschillende elektronische betaalmethoden, zoals creditcard of PayPal, ter beschikking stellen aan Gebruikers om de aankoop van de Content met de "Samsung Checkout on TV" dienst mogelijk te maken. Samsung kan wel of niet de verkoper van de Content zijn die u koopt. Wanneer u met Samsung Checkout on TV Content koopt, komt u overeen dat u zich zult houden aan alle toepasselijke voorwaarden voor dergelijke elektronische transacties, ongeacht of deze voorwaarden al dan niet zijn opgenomen in een overeenkomst met Samsung, de aanbieder van Content of Diensten van Derden, elke aanbieder van de middelen om een elektronische betalingstransactie te sluiten, en uw creditcardmaatschappij en uw financiële instelling. Samsung behoudt zich het recht voor om betaalmethodes naar eigen goeddunken en mogelijk zonder een kennisgeving aan u toe te voegen of te verwijderen.

 

6.4.     Samsung kan de Gebruiker Content en gekochte diensten in rekening brengen, evenals bijkomende kosten (met inbegrip van belastingen, indien van toepassing) die zijn gemaakt door of in verband met de Account van de Gebruiker. Gebruiker is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle vergoedingen en voor het verstrekken van geldige betalingsgegevens aan Samsung. Indien de Gebruiker de betalingsgegevens van de Gebruiker wil wijzigen, dan kan Gebruiker dat doen in het onderdeel "Purchase Info" binnen Samsung Smart Hub. Er kan een tijdelijke storing in de betalingen van Gebruiker in de Diensten optreden totdat Samsung de geldigheid van de gegevens van de nieuwe factureringsaccount of creditcardaccount heeft gecontroleerd. Creditcard- en factureringsgegevens van
de Gebruiker worden opgeslagen, beheerd en bewaard door creditcardmaatschappijen of de externe leverancier van het betalingsportaal van Samsung. Hun privacybeleid is van toepassing met betrekking tot creditcardgegevens van Gebruiker en andere persoonsgegevens die Gebruiker verstrekt.

 

6.5.     De bestelling van enige Content door Gebruiker is geaccepteerd wanneer Samsung de Content op het apparaat van Gebruiker levert of wanneer Samsung aan Gebruiker de orderbevestiging mailt,
indien dit laatste eerder plaatsvindt. Samsung behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, de bestelling van Gebruiker te aanvaarden of te weigeren.

 

6.6.     Houd er rekening mee dat de prijzen voor de Content aan wijziging onderhevig zijn, en de valuta of prijs kan variëren afhankelijk van de locatie van de Gebruiker. Gebruikers hebben geen recht op
prijsbescherming of terugbetalingen in het geval van een prijsverlaging of promotioneel aanbod.

 

6.7.     Betalingen voor Content kunnen worden verricht met hetzij een creditcard of middels PayPal of via een factureringsservice via de mobiele telefoon. Beschikbare betaalmethoden verschillen per land en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

 

7.       Uw recht om een aankoop te annuleren

7.1.     U heeft het recht om een contract voor de aankoop van Content binnen 14 dagen (de Bedenktijd ") zonder opgaaf van redenen te annuleren. De Bedenktijd vervalt echter op de eerste van de
navolgende data: (a) na 14 dagen na de dag van aankoop of (b) onmiddellijk zodra u de gekochte content begint te downloaden.

 

7.2.     Hoe te annuleren: Om het recht om te annuleren uit te oefenen dient u ons te informeren over uw beslissing om de aankoop te annuleren middels een duidelijke verklaring, waarin alle gegevens
van uw aankoop zijn opgenomen, en die ingediend is via de e-mail van customer support, payontv.help@samsung.com. Om de deadline voor annulering te halen is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht om te annuleren verstuurt voordat de annuleringsperiode is verstreken. U kunt gebruik maken van het voorbeeld van een annuleringsformulier hieronder of u
kunt een andere tekst gebruiken, op voorwaarde dat u daarin de belangrijkste van de hierboven genoemde elementen opneemt.

 

Voorbeeld annuleringsformulier:

Aan [NAAM ADRES, TELEFOONNUMMER EN, INDIEN BESCHIKBAAR, FAXNUMMER EN E-MAILADRES HANDELAAR DOOR DE HANDELAAR IN TE VULLEN]:

Ik deel hierbij mede dat ik mijn koopcontract met betrekking tot de volgende digitale content annuleer:

[Gegevens van de gekochte content]

Besteld op [*]:

Naam van de consument:

Adres van de consument:

Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

 

7.3.     Gevolg van annulering: We betalen de van u ontvangen betaling met betrekking tot de Content die u heeft geannuleerd aan u terug, op voorwaarde dat u een aankoop annuleert tijdens de Bedenktijd. We zullen u zonder onnodige vertraging, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we worden geïnformeerd over uw besluit om dit contract te annuleren, terugbetalen. We zullen ofwel: (a) de terugbetaling verrichten op uw betaalkaart; of (b) u een cadeaubon verstrekken ter waarde van het overeenkomstige bedrag.

 

7.4.     Na de Bedenktijd: Na het einde van de Bedenktijd, kunnen aankopen niet worden terugbetaald of geannuleerd. Indien er sprake is van een wezenlijke fout in enige gekochte Content, zal Artikel 7.5
hieronder van toepassing zijn.

 

7.5.     Annulering als gevolg van defecten: Als het downloaden of de levering van de gekochte Content of zaak niet mogelijk is vanwege een technisch probleem, en/of een gekochte Content of Zaak een
wezenlijk defect heeft, verzoeken we u, in afwijking van Artikel 7.1-7.4, contact met ons op te nemen via payontv.help@samsung.com en de gekochte zaak of dienst zal worden vervangen en wederom beschikbaar worden gesteld om te downloaden, of er zal op uw verzoek een terugbetaling aan u plaatsvinden.

 

Content in licentie geven

8.       Content in licentie geven

8.1.     De Content die aan u ter beschikking is gesteld via de Diensten, is aan u in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Op uw licentie voor elk stuk van de Content dat u verkrijgt via de Dienst is de
van toepassing zijnde licentieovereenkomst voor eindgebruikers of andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden voor eindgebruikers van toepassing. Alle rechten die hierbij niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, worden hierbij voorbehouden.

 

8.2.     U erkent dat uw licentie met betrekking tot elk item van Content van derden via de Diensten wordt geregeld in een afzonderlijke overeenkomst tussen u en uitsluitend de aanbieder van Content van derden, en dat uitsluitend de aanbieder van Content van derden verantwoordelijk is voor (a) de in licentie gegeven Content van derden, (b) de content en functionaliteiten daarin, (c) alle verstrekte garanties en (d) alle vorderingen die u mogelijkerwijs heeft met betrekking tot, of het gebruik door u van, dergelijke Content van Derden. U erkent dat Samsung (i) uitsluitend optreedt als distributeur wat betreft het verstrekken van Content van derden aan u, (ii) geen partij is bij een dergelijke licentie, en (iii) niet verantwoordelijk is voor de Content van derden, noch voor de content en functionaliteiten daarin of enige garantie of claims die u heeft met betrekking tot, of uw gebruik van de Content van derden.

 

8.3.     De Diensten stellen Content uitsluitend voor niet-commercieel gebruik beschikbaar voor eindgebruikers. U garandeert en verklaart dat u de Content die u koopt uitsluitend voor persoonlijk gebruik zult downloaden naar uw apparaten. Content mag meerdere malen en naar een aantal van uw apparaten worden gedownload, maar in ieder geval naar niet meer dan tien (10) apparaten die op uw Account zijn geregistreerd, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat niet meer dan één (1) kopie op een enkel apparaat tegelijk is geïnstalleerd. U erkent ook dat: (a) Samsung het aantal apparaten
waarnaar u de Content kunt downloaden geheel naar eigen goeddunken kan vaststellen, verminderen of wijzigen; (b) sommige Content, met name in-App aankopen, betaald of onbetaald, het niet toestaat dat er naar meerdere apparaten wordt gedownload; en (c) niet al uw apparaten, ongeacht of ze al dan niet onderdeel uitmaken van hetzelfde platform, geschikt zijn voor meerdere downloads.

 

8.4.     U begrijpt dat in de Diensten en Content een security framework is opgenomen dat gebruik maakt van technologie die digitale informatie beschermt ("Security Framework"). Uw gebruik van
de Content wordt beperkt door bepaalde gebruiksregels die door dit Security Framework zijn vastgesteld.

 

Systeemvereisten

9.       Systeemvereisten

9.1.     Voor het gebruik van de Diensten is een toestel vereist dat compatibel is met de Diensten. Voor het gebruik van de Diensten kan een apparaat met internettoegang (mogelijk tegen betaling) nodig
zijn, evenals bepaalde software (mogelijk tegen betaling) en kan het nodig zijn om van tijd tot tijd updates of upgrades te verkrijgen. Omdat voor het gebruik van de Diensten hardware, software, en toegang tot internet nodig is, kan uw mogelijkheid om de Diensten te gebruiken worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. High speed internettoegang wordt sterk aanbevolen. U erkent
en komt overeen dat dergelijke systeemvereisten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, uw verantwoordelijkheid zijn. De Diensten maken geen deel uit van enig ander product of aanbod, en geen aankoop of huur of het verwerven van enig ander product zal worden geïnterpreteerd als het verwerven of garanderen van toegang tot de Diensten.

 

10.      Contentclassificatie van Content

10.1.    We zullen, waar van toepassing, proberen te zorgen voor een contentclassificatie voor Content die we beschikbaar stellen via de Diensten, in overeenstemming met toepasselijke standaard classificatieprocedures in uw rechtsgebied. Wanneer de Content door een derde is ontwikkeld, zullen we ons baseren op de classificatie die door die derde is geleverd.

 

11.      BTW en andere omzetbelasting

11.1.    Betaling voor Content is inclusief btw of andere omzetbelasting tegen het geldende tarief.

 

Eigendomsrechten

12.      Eigendomsrechten

12.1.    U erkent en komt overeen dat Samsung (of de licentiegevers van Samsung) alle wettelijke rechten, eigendomsrecht en belangen in en op de Diensten, heeft, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten die in de Diensten zijn vervat (ongeacht of deze rechten al dan niet geregistreerd zijn, en ongeacht waar ter wereld deze rechten mogen bestaan).

 

12.2.    U komt overeen dat u geen eigendomsaanduidingen (met inbegrip van aanduidingen van auteursrechten en handelsmerken) die mogelijk zijn aangebracht op, of zijn opgenomen in, de Diensten zult verwijderen, onzichtbaar maken, of wijzigen.

 

12.3.    Tenzij het u uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Samsung, komt u overeen dat u bij het gebruik van de Diensten geen handelsmerk, dienstmerk, handelsnaam, logo van een bedrijf of organisatie zult gebruiken op een manier die mogelijk of opzettelijk verwarring zaait over wie de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van deze merken, namen of logo's is.

 

13.      Software-updates en beschikbaarheid van de Diensten

13.1.    De  software die u gebruikt tijdens de Diensten kan van tijd tot tijd automatisch updates van Samsung downloaden en installeren. Deze updates zijn bedoeld om de Diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen en kunnen de vorm aannemen van bug fixes, verbeterde functies, nieuwe softwaremodules en volledig nieuwe versies. U gaat ermee akkoord om deze updates te ontvangen (en staat het Samsung toe om deze aan u te leveren) als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.

 

13.2.    Samsung behoudt zich het recht voor om de Diensten geheel naar eigen goeddunken te wijzigen, te verbeteren en te corrigeren. De Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens onderhoudswerkzaamheden en op andere tijdstippen. Samsung kan ook geheel naar eigen goeddunken beslissen om de Diensten of een deel ervan te beëindigen. In dat geval zult u
hierover van tevoren in kennis worden gesteld.

 

Beëindiging van uw relatie met Samsung

14.      Beëindiging van uw relatie met Samsung

14.1.    Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd door u of Samsung, zoals hieronder uiteengezet.

 

14.2.    Indien u de Overeenkomst wenst te beëindigen, kunt u dit doen door (a) Samsung in kennis te stellen van uw voornemen om de Overeenkomst te beëindigen en (b) uw Accounts voor alle Diensten die u gebruikt te sluiten met behulp van de procedure die wordt beschreven in dit onderdeel, waarin Samsung deze optie voor u beschikbaar heeft gesteld. U dient ons in kennis te stellen bij het Help-menu van de Diensten. Na ontvangst van uw bericht, zullen wij via e-mail een kennisgeving van sluiting van uw Account naar u sturen en uw account zal worden gesloten. Beëindiging van uw relatie met
Samsung als koper heeft geen invloed op uw gebruik van onze Diensten als verkoper.

 

14.3.    Samsung kan de Overeenkomst met u te allen tijde beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te sturen naar het e-mailadres dat wij van u in onze administratie hebben. Na
aflevering van dit e-mailbericht wordt uw Account gesloten. Beëindiging van uw relatie met Samsung als koper heeft geen invloed op uw gebruik van onze Diensten als verkoper.

 

Aansprakelijkheid

15.      Aansprakelijkheid

15.1.    We garanderen niet dat de Diensten:

a)       compatibel zullen zijn met alle of bepaalde hardware en software die u gebruikt;

b)       te allen tijde of op een bepaald tijdstip beschikbaar zullen zijn, en/of ononderbroken, veilig of foutloos zullen zijn;

c)       geschikt zullen zijn voor uw vereisten of aan een bepaald prestatie- of functionaliteitsniveau zullen voldoen; of

d)       vrij zullen zijn van virussen, storingen, hacken, corruptie of andere inbreuken op de beveiliging.

 

15.2.    We behouden ons het recht voor om de Diensten op elk moment in te trekken of te wijzigen.

 

15.3.    Wij zijn tegenover u uitsluitend aansprakelijk voor de directe verliezen die u lijdt als gevolg van een schending van deze voorwaarden door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade
die u kunt oplopen die niet een voorzienbaar gevolg was van een schending van deze algemene voorwaarden door ons, bijvoorbeeld als u en wij deze schade niet konden hebben verwacht voordat of op het moment dat u de Diensten ging gebruiken. Onze aansprakelijkheid tegenover u zal zich in geen geval uitstrekken tot zakelijke verliezen die u mogelijk lijdt, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verloren gegevens, winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering. Onze aansprakelijkheid tegenover u voor een schending van deze Overeenkomst, nalatigheid of ander verzuim zal in ieder geval niet hoger zijn dan de prijs van de aankoop in kwestie.

 

15.4.    Door gebruik te maken van de Diensten komt u overeen om Samsung en andere bedrijven en ondernemingen in de Samsung groep te vrijwaren tegen alle kosten, schade, vorderingen, verplichtingen en uitgaven als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden, het privacybeleid en/of enige andere toepasselijke voorwaarden.

 

15.5.    De informatie, documenten, software en andere materialen die bij de Dienst horen worden geleverd "zoals ze zijn". We proberen ervoor te zorgen dat deze materialen nauwkeurig en up-to-date
zijn, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onjuistheden. Onze aansprakelijkheid tegenover u wordt, zoals hierboven uiteengezet, hierdoor niet beïnvloed.

 

15.6.    Alle verklaringen, condities, garanties of andere bepalingen die van toepassing zijn op de Diensten en de bijbehorende content/informatie, inclusief alle stilzwijgende garanties van voldoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald of enig doel of niet-inbreuk die anders zou gelden als dit artikel er niet was, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uit.

 

15.7.    Indien deze beperkingen en uitsluitingen in een toepasselijke jurisdictie niet zijn toegestaan, zal onze aansprakelijkheid voor zover wettelijk toegestaan beperkt en uitgesloten zijn.

 

15.8.    NB: Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

 

16.      Auteursrecht en handelsmerkbeleid

16.1.    Samsung heeft als beleid dat zij reageert op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht volgens toepasselijk internationaal intellectueel eigendomsrecht en dat zij de accounts beëindigt van personen die herhaaldelijk inbreuk plegen.

 

17.      Andere content

17.1.    De Diensten kunnen hyperlinks naar andere Diensten van Derden bevatten. Het is mogelijk dat Samsung geen zeggenschap heeft over Diensten van Derden.

 

17.2.    U erkent en komt overeen dat Samsung niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van Diensten van Derden, en geen reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen ondersteunt.

 

17.3.    U erkent en komt overeen dat Samsung niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade die door u kan worden geleden als gevolg van de beschikbaarheid van Diensten van Derden, of als gevolg van uw vertrouwen op de volledigheid, juistheid of het bestaan van reclame, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke Diensten van Derden.

 

18.      Wijzigingen in de Voorwaarden

18.1.    Samsung kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer deze wijzigingen worden aangebracht, zal Samsung dit melden aan de Gebruiker.

 

18.2.    Indien de Gebruiker de bijgewerkte Voorwaarden niet accepteert, zal de Gebruiker geen gebruik kunnen maken van de Betalingsdienst.

 

Algemene juridische voorwaarden

19.      Algemene juridische voorwaarden

19.1.    Wanneer u de Diensten gebruikt, kunt u soms (als gevolg van of door uw gebruik van de Diensten) een dienst gebruiken of een stuk Content downloaden dat door een andere persoon of onderneming wordt geleverd. Voor uw gebruik van deze andere diensten, software of goederen kunnen afzonderlijke voorwaarden gelden tussen u en de betreffende onderneming of persoon. Als dat zo is, hebben de Voorwaarden geen invloed op uw juridische relatie met deze andere ondernemingen of personen.

 

19.2.    De Voorwaarden en de andere documenten die vermeld worden in de Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Samsung en regelen uw gebruik van de Diensten (met uitzondering van diensten die Samsung uit hoofde van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aan u kan leveren), en vervangen volledig alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Samsung met betrekking tot de Diensten.

 

19.3.    U komt overeen dat Samsung per e-mail, gewone post of een posting op de Diensten kennisgevingen aan u kan verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen betreffende wijzigingen van de Voorwaarden.

 

19.4.    U komt overeen dat indien Samsung enig wettelijk recht of rechtsmiddel dat in de Voorwaarden is opgenomen (of dat Samsung heeft krachtens toepasselijke wetgeving) niet uitoefent of afdwingt, dit niet zal worden opgevat als een formele verklaring van afstand van de rechten van Samsung en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor Samsung.

 

19.5.    Indien een rechtbank, die bevoegd is om over deze kwestie te beslissen, oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder dat de overige Voorwaarden hierdoor worden aangetast. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.

 

19.6.    U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Gelieerden van Samsung begunstigde derden zijn bij de Voorwaarden en het recht zullen hebben om elke bepaling van de Voorwaarden die een voordeel aan hen verleent (of rechten ten gunste van hen) rechtstreeks af te dwingen en dat zij zich daarop kunnen baseren. Buiten hen zal geen andere persoon of onderneming een begunstigde derde bij de Voorwaarden zijn. Voor de toepassing van deze Overeenkomst is een "Gelieerde van Samsung" elke onderneming, vennootschap, firma, partnerschap of andere rechtspersoon die zeggenschap heeft
over Samsung of waarover Samsung zeggenschap heeft of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Samsung staat; de termen 'zeggenschap' en 'zeggenschap hebben over' geven het vermogen aan om het bestuur van de betreffende rechtspersoon aan te sturen.

 

19.7.    Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen, te cederen, te belasten of anderszins te vervreemden. Het is ons toegestaan deze Overeenkomst, of één van onze rechten of verplichtingen uit hoofde hiervan, op elk gewenst moment tijdens de looptijd ervan over te dragen, te cederen, te belasten, uit te besteden of anderszins te vervreemden.

 

19.8.    We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige niet-nakoming of vertraging in het nakomen van een of meer van onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst indien veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke macht ("Geval van Overmacht"). Een Geval van Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, verzuim of ongeval buiten onze redelijke macht en omvat in het bijzonder (zonder beperking) stakingen, lock-outs of andere vakbondsacties, onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, het niet kunnen gebruiken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of privé-vervoer, het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, de handelingen, besluiten, wetten, voorschriften of restricties van een overheid. Onze uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode gedurende welke het Geval van
Overmacht blijft bestaan, en we zullen een verlenging van de termijn voor uitvoering krijgen die gelijk is aan voormelde periode. We zullen ons redelijk inspannen om het Geval van Overmacht te  beëindigen of een oplossing te vinden waardoor ondanks het Geval van Overmacht aan onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan worden voldaan.

 

19.9.    De Voorwaarden en uw relatie met Samsung onder de Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales, ongeacht de bepalingen ervan ten aanzien van strijdigheid van wetten. U en Samsung komen overeen om u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales voor het oplossen van alle juridische kwesties die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden (met inbegrip van niet-contractuele kwesties). U komt onverminderd het voorgaande overeen dat het Samsung nog steeds is toegestaan om te verzoeken om een voorlopige voorziening (of een gelijkwaardige soort van dringende juridische voorziening) in enige jurisdictie.