อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

- ไอทีและการสื่อสารโมบายล์ (การสื่อสารโมบายล์, เครือข่าย)
- คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (การแสดงผลภาพ, อุปกรณ์ดิจิตอล,
อุปกรณ์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์)
- โซลูชั่นอุปกรณ์ (หน่วยความจำ, LSI ระบบ, LED)
- ระบบจัดเก็บพลังงาน
- แบตเตอรี่ Li-ion
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ
- บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- จอแสดงผล (LCD, OLED)
- วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
- OLED พื้นผิวกระจก