ความรับผิดชอบต่อสังคมของซัมซุงในนานาประเทศ

การศึกษา

การให้การศึกษาเพื่ออนาคตของเรา

การลดความเหลื่อมล้ำ

การเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นช่วยให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้
ที่ดีขึ้นและลด
ความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอล

การสร้างอนาคต

เมื่อนักเรียนได้รับ
การศึกษาและการฝึกอบรมทักษะ
ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาย่อมมีความพร้อม
ต่ออนาคตมากขึ้น

การศึกษาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Samsung มอบโอกาสให้
นักเรียนเข้าถึง
สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น