ข้ามเนื้อหา

ข้ามไปยังความช่วยเหลือสำหรับการเข้าถึง


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
ดูเพิ่มเติม
Open Galaxy S5 Key Visual

สิ่งแวดล้อม

Samsung ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อประโยชน์ของประชาคมโลก

ซัพพลายเชนและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ที่รับผิดชอบ
Samsung ภาคภูมิใจที่เรามีหลักการที่มุ่งมั่นและแนวทางที่ชัดเจนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการประเมินคู่ค้าที่จัดหาวัตถุดิบในเรื่องความปลอดภัยของสถานที่ทำงานและแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นประจำด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ
Samsung แบ่งปันวิสัยทัศน์การบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกับพนักงานและผู้บริโภค โดยการนำกระบวนการและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้
การบริหารโรงงานอย่างรับผิดชอบ
Samsung ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมสีเขียว ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน