Етика

Етика

Честна и прозрачна корпоративна култура

Честна и прозрачна корпоративна култура

Ние вплитаме интегритета в ежедневните си дейности, за да изпълняваме
своята социална роля и поемаме отговорността си по начин, който съответства
на позицията ни на първокласна глобална компания.

Ние вплитаме интегритета в ежедневните си дейности, за да изпълняваме своята социална роля и поемаме отговорността си по начин, който съответства на позицията ни на първокласна глобална компания.

Нашият бизнес обхваща голям брой страни по света и с неговото разгръщане ние осъзнаване и анализираме различията в законите, регулациите и практиките в съответните страни, докато работим законосъобразно и етично. Ние също така разработваме и внедряваме глобални политики за сигурност на личните данни, за да уважаваме поверителността на информацията на нашите клиенти и служители и да защитаваме техните лични данни. Нашите стремежи систематично да управляваме законосъобразността и етичните рискове се подхранват от Глобалния кодекс за поведение на Samsung и Насоките за бизнес поведение, които ръководят служителите ни при предприемане на действия и за оформяне на стойностни преценки. Нашият екип за законосъобразност, преди познат като правния отдел, сега се отчита пряко на главния изпълнителен директор, а началникът на екипа за законосъобразност присъства на всички заседания на борда, за да подкрепя важните решения, които се взимат там. Ние ръководим специализирани организации във всяко бизнес подразделение и в чуждестранните регионални офиси, за да управляваме проблемите със законосъобразността във всеки конкретен бизнес или регион.

Управление на етиката

Ние споделяме нашия Глобален кодекс за поведение (Принципите за бизнес в Samsung) с нашите доставчици, клиенти и други външни заинтересовани страни, както и с нашите служители чрез сайта за управление на етиката, и предоставяме канал за докладване на всякакви нарушения на етичните стандарти. Освен това „Насоките към служителите за бизнес поведение“ служат за етичен стандарт за всички наши служители и са преведени на общо 15 езика (освен корейски) и са налични в нашата вътрешна интранет мрежа. Свързаната информация се споделя и разпространява сред всички наши служители по света чрез общи онлайн и аудио-визуални обучения най-малко веднъж годишно или по-често. Предоставяме на нашите доставчици отделни „Бизнес насоки“, за да установим прозрачни бизнес практики.

Управление на законосъобразността

Нашата програма за законосъобразност цели да установява корпоративна култура, задвижвана от законосъобразността, за да сведе до минимум рисковете за бизнеса, които могат да възникнат от нелоялно ценообразуване или от нарушаване на правото върху интелектуална собственост, и за да поемем по-усърдно отговорността си в сфери като правата на човека, здравето и безопасността и околната среда. Системата за управление на програмата за законосъобразност (СУПЗ) е ИТ система, разработена да управлява рискове, свързани със законосъобразността и предоставя нашите политики по конкретни области, както и подробности за регионалното наблюдение на проблеми. Нашата служба за съдействие винаги е в готовност да помогне на служители със запитвания към експерти, когато имат въпроси, свързани с работата, или когато смятат, че нашите насоки не са достатъчни, за да определят незаконността. Нашата система за подаване на сигнали, разработена в рамките на СУПЗ за нашите служители, работи по начин, който непоклатимо гарантира поверителността на лицата, подаващи сигнал.

Процес на
управление на
законосъобразността

  • Предотвратяване

    Предлагане на обучение на служители, предоставяне на специфични за района ръководства, извършване на самооценки на базата на системата, управление на бюрото за помощ, наблюдение и управление на нови и ревизирани разпоредби

  • Наблюдение

    Провеждат редовни наблюдения и наблюдения по специален повод в специализираните звена или на персонала

Политика за поверителност

Ние официално обявихме нашата глобална политика за поверителност и разработихме съответни политики, които отразяват специфичните за региона регулаторни условия и местните характеристики. В резултат на тези усилия нашите служители разполагат с „Глобално ръководство за личната информация“ и „Ръководство за управление на възлагане на обработката на лични данни на външен изпълнител“, които служат за ръководни наредби. Нашите системи и процеси работят по такъв начин, че включват съответните политики в ежедневното бизнес поведение и продължават да правят прегледи и да предоставят обучение в цялата компания.

 

Дейност на специализираните звена

Създават Глобална служба за поверителност към Службата за корпоративно право под ръководство на юристи назначени от главния изпълнителен директор, които отговорят за политиката за поверителност в съответните бизнес подразделения Назначаване на юристи, които отговарят за политиката за поверителност в съответните бизнес подразделения
 

Укрепват прегледа на системите за действие/управление на политиката за поверителност

Правят редовни прегледи и необходимите подобрения в нашите системи и услуги, които управляват системата за управление, за физическа защита и техническата система, която ръководи целия процес на събиране, обработка и премахване на личните данни на нашите клиенти и служители
 

Обучение относно Политиката за поверителност

Предоставя се обучение относно Политиката за поверителност както онлайн, така и офлайн, при което се вземат предвид длъжностните характеристики, специфични за съответния отдел (планиране, НИРД, маркетинг и т.н.), както и основно обучение, което обхваща всички служители
 

Система за правно управление на поверителността (СПУП)

Превръща в задължение вземането на превантивни мерки чрез използването на контролния списък за поверителност на данните, разработен с цел да се извършва преглед на рисковете за поверителността на данни във всеки етап на продуктите и услугите – от планирането и разработването до функционирането и преустановяването на ползването им, като същевременно въпросният контролен списък се преглежда и от специализирани юристи