Правно Съобщение

1. ПРАВНО СЪОБЩЕНИЕ

 

1.1 Настоящото правно съобщение (настоящите “Правила”) важи за цялото съдържание на Уеб сайта под името на домейна www.samsung.com/bg/ (наричан “Уеб сайт”) и за всякаква кореспонденция между Вас и Компанията (определена по-долу). Прочетете настоящите правила внимателно, преди да използвате Уеб сайта. Използването на Уеб сайта означава, че приемате тези правила, без значение дали сте решили да се регистрирате своите данни при нас. Ако не приемате настоящите правила, не използвайте Уеб сайта.

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЦЕНЗ

 

2.1 YИмате право да отпечатвате и изтегляте части от Уеб сайта за Ваша собствена употреба, ако: 

(а) по никакъв начин не се променят документи или графики от Уеб сайта;
(б) графиките от Уеб сайта не се използва отделно от съпътстващия ги текст;
(в) във всички копия се показват съобщенията за защитено авторско прави и търговска марка на компанията.

2.2 Освен ако не е посочено друго, авторското право, търговските марки, правата за бази данни и другите права на интелектуалната собственост във всички материали и съдържание на Уеб сайта (включително, но не само, снимки и графични изображения) представляват права на собственост, притежавани от компанията или от нейните лицензодатели. За целите на настоящите правила всяка употреба на части от Уеб сайта, различна от посочената в клауза 2.1, за каквато и да е цел е забранена. Ако нарушите настоящите правила, автоматично се прекратява разрешението Ви да използвате Уеб сайта и трябва незабавно да унищожите всички изтеглени или отпечатани части от сайта.

2.3 Освен ако не попада в условието на клауза 2.1 никаква част от Уеб сайта не може да бъде разпространявана или съхранявана на друг уеб сайт или да бъде включвана в обществена или частна електронна система или услуга за търсене без предварителното писмено разрешение от страна на компанията.

2.4 Всички права, които не са изрично предоставени в настоящите правила, са запазени.

2.5 Уеб сайтът не може да се използва във връзка с каквато и да е друга търговска цел, с изключение на изрично потвърдените или одобрени от компанията. Ще бъде предприето съответно правно действие от компанията за всякаква незаконна или неупълномощена употреба на Уеб сайта.

3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И РЕГИСТРАЦИЯ

 

3.1 Използването на личните Ви данни от страна на компанията се регулира от нейните ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ които можете да намерите в долния колонтитул на началната страница на Уеб сайта. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - те се отнасят за Вашите права и нашите задължения по отношение на личните Ви данни, включително това, какво компанията може да прави с тях и на кого може да ги предоставя в определени ситуации.

3.2 Компанията също така (съобразно своите Правила за поверителност) ще сътрудничи на правораздаващите и други съответни органи по отношение на разследвания или нарушения на мрежовата сигурност и си запазва правото да разкрие каквато и да е информация (включително лични данни), предоставена от Вас, ако това е необходимо по закон или по наша преценка, считайки, че неспазването на законово изискване от правораздаваща агенция би могло да е в ущърб на предотвратяването или откриването на престъпление или за задържането или откриването на виновниците.

3.3 Всяка регистрация (на продукт на Samsung и според Вашето желание да се свържете или не със Samsung), извършена чрез Уеб сайта, е само за един-единствен потребител. В случаите, когато Ви бъдат определени потребителско име и парола, компанията не Ви разрешава да ги споделяте с други лица или с няколко потребители в мрежа. Отговорността за сигурността на издадените пароли е Ваша.

4. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

 

4.1 Освен информацията, която може да послужи за личното Ви идентифициране, която е обхваната от нашите Правила за поверителност, всякакви материали, които предавате или публикувате на Уеб сайта, ще се считат за неповерителни и неподлежащи на авторски права. Компанията няма да поема задължения по отношение на подобни материали. Компанията и нейните дизайнери имат правото да копират, разкриват, разпространяват, вграждат и използват по друг начин тези материали, както и всички данни, изображения, звуци, текст и други неща, включени в тях, за всякакви търговски и други цели.

4.2 Нямате право да публикувате или предавате каквито и да е материали от и на Уеб сайта:

(а) които са заплашителни, клеветнически, нецензурни, неприлични, провокативни, обидни, порнографски, оскърбителни, подтикващи към расова омраза, дискриминационни, заплашителни, скандални, подстрекателски, богохулни, нарушаващи поверителността или които могат да причинят раздразнение или неудобство;
(б) за които не сте придобили всички необходими лицензи и/или одобрения;
(в) които се основават на или подтикват към поведение, което би могло да се сметне за престъпление, да породи гражданска отговорност или по друг начин да противоречи на закона или да нарушава правата на трето лице, в която и да е държава по света;
(г) които са опасни от техническа гледна точка (включително, но не само, компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, опасни компоненти, повредени данни или други видове злонамерен софтуер или опасни данни).

4.3 Нямате право да злоупотребявате с Уеб сайта (включително, но не само, хакерски действия).

Компанията ще сътрудничи напълно на всякакви правораздаващи органи или съдебни власти, искащи или нареждащи на Компанията да разкрие самоличността или местоположението на лица, публикуващи материали, които са в нарушение на клауза 4.2 или 4.3.

5. ВРЪЗКИ

 

5.1 Връзките към Уеб сайтове на трети лица на Уеб сайта са предоставени само за Ваше удобство. Ако ги използвате, ще излезете от Уеб сайта (свързаните сайтове обикновено ще се отворят в нов прозорец, Уеб сайтът ще остане отворен). Компанията не е прегледала всички тези сайтове на трети страни и не контролира и не носи отговорност за тях, за тяхното съдържание или наличност. Поради това компанията не потвърждава и не дава гаранции за тях или за материали, които може да се намерят на тях, нито за каквито и да е резултати, които може да възникнат в следствие на използването им. Ако решите да посещавате уеб сайтове на трети страни, свързани към Уеб сайта, то Вие то правите изцяло на собствена отговорност.

5.2 Нямате право да създавате връзки към Уеб сайта без предварително писмено разрешение от компанията, което разрешение се дава единствено предвид удовлетворяването на определени критерии.

5.3 Задължени сте да обезщетите изцяло компанията за загуби или щети, претърпени от нея или от свързаните с нея компании в следствие нарушаване на клауза 5.2.

6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

6.1 Компанията не гарантира и не декларира, че използването на Уеб сайта от Ваша страна ще бъде без прекъсвания или грешки. Въпреки че компанията се стреми да гарантира, че Уеб сайтът ще бъде достъпен нормално по 24 часа на ден, тя няма да носи отговорност, ако поради каквато и да е причина той бъде недостъпен в даден момент или за какъвто и да е период от време. Достъпът до Уеб сайта може да бъде прекратен временно и без предизвестие в случай на грешка в системата, поддръжка, поправка или поради друга причина, извън контрола на компанията.

6.2 Вие изрично се съгласявате, че използването от Ваша страна на уеб сайта или неспособността Ви да го използвате е единствено на Ваш риск. Материалите на Уеб сайта се предоставят "както са", без каквито и да е условия, гаранции или друг вид уговорки. Съобразно с това, до максималната степен, допустима по закон, компанията Ви предоставя Уеб сайта въз основа на това, че тя изключва всякакви декларации, условия и уговорки и изрично се отказва от отговорност за гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително всякакви подразбиращи се гаранции за задоволително качество, годност за определена цел, пригодност, надеждност, своевременност, точност, пълнота, сигурност, претенции и ненарушение, което, без посоченото в това правно съобщение, може да окаже влияние по отношение на Уеб сайта.

6.3 При никакви обстоятелства компанията или друго лице (без значение да е замесено или не в създаването, изработването, поддържането или показването на Уеб сайта) или някоя от свързаните с компанията фирми, нейните директори, служители, филиали, агенти, контрагенти или лицензодатели ще носи отговорност пред Вас или пред трето лице за преки, косвени, случайни, наказателни, специални или закономерни загуби или щети, включително, но не само, загуба на ползи, печалби или данни, произтичаща от използването на Уеб сайта от Ваша страна, или за каквито и да е претенции, свързани по някакъв начин с използването или невъзможността за използване на съдържание, публикувано, предадено или направено достъпно по друг начин чрез Уеб сайта, или продиктувани от поведение на други потребители на Уеб сайта, онлайн или офлайн, изтриване на Вашите данни, информация или съдържание, съхранявани на Уеб сайта, дори при наличието на уведомление за такава възможност, без значение дали тези загуби или щети възникват по силата на договор, поради небрежности, закононарушение или по друг начин.

6.4 Компанията не декларира и не гарантира, че Уеб сайтът е защитен от загуби, повреди, атаки, вируси, намеси, хакерски действия или друг вид нарушаване на сигурността и тя се отказва от отговорност по отношение на горепосоченото. Вие носите отговорност за това да архивирате своята система и ако използването на материали от Уеб сайта от Ваша страна доведе до необходимостта от сервизно обслужване, ремонт или корекции на оборудването, софтуера или данните, вие поемате всички разходи за това.

6.5 Въпреки че компанията се стреми да гарантира, че информацията на Уеб сайта е вярна, тя не гарантира точността и пълнотата на материалите на Уеб сайта. Компанията може да прави промени в материалите на Уеб сайта или в продуктите и цените, описани в него, по всяко време и без предизвестие. Материалите на Уеб сайта може да не са актуални и компанията не поема ангажимента да ги актуализира.

6.6 Нищо в това споразумение няма да повлияе за изключването или ограничаването на отговорността на компанията в случай на смърт или физическо нараняване, причинени от небрежност, измама или погрешно представяне по отношение на съществен въпрос, или друг тип отговорност, която според приложимото законодателство не може да се изключва или ограничава.
Ако не сте доволни от някаква част от Уеб сайта или от настоящото споразумение, единствената Ви компенсация е да прекратите използването на Уеб сайта.

7. КОМПЕНСИРАНЕ

 

Като използвате Уеб сайта, Ви се съгласявате да компенсирате и поддържате невинността на компанията и нейните свързани фирми, директорите, служителите, филиалите, агентите, контрагентите и лицензодателите по отношение на всякакви искове, произтичащи от нарушаването на настоящите условия от Ваша страна, използването на Уеб сайта от Ваша страна, всякакви действия, предприети от компанията като част от разследване на подозрение за нарушение на настоящото споразумение или в резултат от получените от нея данни или решение, че е възникнало нарушение на настоящите условия.

8. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящите условия урежда взаимоотношенията между Вас и компанията и се регулират от законите на Англия и Уелс. Споровете, възникнали по отношение на това правно съобщение, ще подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в Англия.

Компанията има право да отложи отстояването на правата си по силата на тези условия, без да ги губи. 

Вие се съгласявате, че компанията може да възложи на подизпълнител изпълнението на нейните задължения или може да възложи това споразумения или някое от правата или задълженията си без предизвестие до Вас. 

Компанията няма да носи отговорност пред вас за нарушаване на настоящите условия, което е възникнало поради обстоятелства, над който компанията не може да има разумен контрол. 

Законът за договорите (права на трети лица) от 1999 г. не се прилага за споразумението между Вас и компанията, оформено от настоящите условия. 

Тези условия съставляват цялото споразумение между Вас и компанията по отношение на използването на Уеб сайта от Ваша страна и заменят всякакви предходни споразумения, свързани с Уеб сайта. 

Ако някаква част от настоящите условия бъде определена за невалидна или неприложима, то въпросната клауза ще се счита за заменена от валидна и приложима клауза, която възможно най-много отговаря на целта на първоначалната клауза, а останалата част от тези условия ще продължи да бъде в сила.