Многообразие · Равнопоставеност · Приобщаване

Многообразие · Равнопоставеност · Приобщаване

Насърчаваме
култура на многообразието,
за да създадем по-добро бъдеще

Насърчаваме
култура на многообразието,
за да създадем по-добро бъдеще

Бъди себе си, ние изграждаме едно по-добро утре

В Samsung вярваме, че двигателите на иновацията и растежа са приобщаващата култура и многообразната работна сила.
Стремим се да създадем глобален сплотен екип, в който на всички се предоставят равни възможности, вдъхновявайки таланта им да бъдат себе си.
Заедно се стремим да изградим едно по-добро бъдеще за нашите клиенти, партньори и общности.

Хората в Samsung

Тъй като служителите ни внасят различен опит и гледни точки в Samsung,
можем да изградим едно по-добро бъдеще.

Групи за ресурси на служители (ERGs)

Ние ценим културата на многообразие и приобщаване, която стимулира иновациите чрез групите за ресурси на служителите,
където хората обменят идеи, учат се от различията си и ги превръщат в ценен актив.

* В Samsung има различни ERGs по въпроси, свързани с пола, LGBTQ+, расовата принадлежност, работещите родители и ветераните от различните региони, включително САЩ, Европа, Латинска Америка и Югозападна Азия.

Initiative Highlights

Ние съдействаме за развитието на приобщаваща технологична среда,
като интегрираме разнообразни усилия за DEI в нашите бизнес дейности и продукти.

* Програмите и дейностите на работната инициатива могат да се променят или прекратяват в зависимост от обстоятелствата във всеки филиал.

Признание и отличия

Откакто започнахме нашето пътуване в областта на комуникацията и ангажираността за повече разнообразие и приобщаване,
усилията ни бяха признати от лобистки групи, правителства и неправителствени организации.