Ethiek

Ethiek

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

Eerlijke en transparante bedrijfscultuur

We verankeren integriteit in de structuur van onze dagelijkse
activiteiten om onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid
te vervullen op een manier die past bij onze status als een
wereldwijd bedrijf van topklasse.

We verankeren integriteit in de structuur van onze dagelijkse
activiteiten om onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid
te vervullen op een manier die past bij onze status als een
wereldwijd bedrijf van topklasse.

Omdat ons bedrijf zich uitstrekt over talrijke landen over de hele wereld, houden we rekening met en analyseren we verschillen in wetten, voorschriften en praktijken in de betreffende landen terwijl we op een wettige en ethische manier zakendoen. We ontwikkelen en implementeren ook wereldwijde beleidslijnen voor de beveiliging van persoonsgegevens om de privacy van onze klanten en werknemers te respecteren en om hun persoonsgegevens te beschermen. Onze inspanningen om de naleving en ethische risico's systematisch te beheren worden aangestuurd door de wereldwijde gedragscode van Samsung en de richtlijnen voor zakelijk gedrag, die al onze werknemers begeleiden bij het ondernemen van actie en het maken van waardeoordelen. Ons Compliance team, voorheen onderdeel van de juridische afdeling, rapporteert nu rechtstreeks aan de CEO en het hoofd van het Compliance team woont alle bestuursvergaderingen bij om belangrijke beslissingen van het bestuur te ondersteunen. Elke bedrijfsdivisie en elk overzees regionaal kantoor heeft een toegewijde afdeling om nalevingskwesties met betrekking tot elk bedrijf en elke regio te beheren.

Beheer van ethiek

Via onze website voor het beheer van ethiek maken we onze wereldwijde gedragscode (‘de bedrijfsprincipes van Samsung’) bekend aan onze werknemers, leveranciers, klanten en andere externe belanghebbenden, en we bieden een kanaal om elke schending van ethische normen te melden. Bovendien zijn de ‘richtlijnen voor het zakelijk gedrag van werknemers’ die dienen als de ethische normen voor onze werknemers vertaald en beschikbaar in 15 talen (inclusief Koreaans) en geüpload op ons interne intranet. Relevante details worden verspreid en gedeeld met al onze werknemers over de hele wereld via collectieve, online en audiovisuele training die ten minste jaarlijks wordt aangeboden. Er worden ook afzonderlijke 'bedrijfsrichtlijnen' verstrekt aan onze leveranciers om transparante bedrijfspraktijken tot stand te brengen.

Compliance management

Ons nalevingsprogramma heeft als doel een nalevingsgerichte bedrijfscultuur tot stand te brengen om de bedrijfsrisico's die kunnen optreden als gevolg van prijsafspraken of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten tot een minimum te beperken, en om een sterkere verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van mensenrechten, gezondheid en veiligheid en milieu. Het Compliance Program Management System (CPMS), een IT-systeem dat is ontwikkeld om nalevingsgerelateerde risico's te beheren, biedt ons gebiedsspecifieke beleidsregels en details van het toezicht op regionale problemen. Via onze helpdesk kunnen werknemers persoonlijke werkgerelateerde vragen stellen aan experts of verduidelijking krijgen wanneer ze meer richtlijnen nodig hebben om vragen rond onwettigheid op te lossen. Ons klokkenluiderssysteem, dat binnen het CPMS is ontwikkeld voor onze werknemers, wordt beheerd op een manier die een robuuste garantie biedt voor de vertrouwelijkheid van klokkenluiders.

Proces voor
compliance
management

  • Werking van special
    eenheden

    Het Privacykantoor creëren binnen het hoofdkantoor voor juridische zaken onder het directe leiderschap van de CEO-Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid in de respectieve bedrijfsafdelingen

  • Toezicht

    Regelmatige/ad-hocmonitoring uitvoeren via speciale eenheden of personeel

Privacybeleid

We hebben ons wereldwijde standaardprivacybeleid officieel aangekondigd en relevante beleidslijnen ontwikkeld die rekening houden met regiospecifieke wettelijke voorwaarden en lokale kenmerken. Als gevolg van deze activiteiten krijgen onze werknemers de ‘Wereldwijde handleiding voor persoonlijke informatie’ en ‘Managementgids voor het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens’ die als managementreglement moeten worden gebruikt. We gebruiken onze processen en systemen op een manier die de relevante beleidsregels in ons dagelijks zakelijk gedrag integreert en we blijven beoordelingen uitvoeren en trainingen aanbieden voor het hele bedrijf.

 

Werking van speciale eenheden

Het wereldwijde Privacykantoor creëren binnen het hoofdkantoor voor juridische zaken onder het directe leiderschap van de CEO Juristen aanstellen die verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid in de respectieve bedrijfsafdelingen
Benoem juristen die belast zijn met het privacybeleid in de desbetreffende bedrijfsdivisies
 

Versterkte beoordeling van de systemen voor uitvoering en beheer van het privacybeleid

Regelmatige beoordelingen uitvoeren en de nodige verbeteringen toepassen in het management-, technische en fysieke systeem dat het gehele proces voor het verzamelen, verwerken en verwijderen van gegevens regelt voor de bescherming van onze klanten en werknemers
 

Training over het privacybeleid

Bieden van online/offline training over het privacybeleid dat rekening houdt met afdelingsspecifieke functiekenmerken (planning, O&O, marketing, enz.) en basistraining die is gericht op alle werknemers
 

Werking van het juridisch privacybeheersysteem (PLMS)

De verplichting opleggen om preventieve maatregelen te nemen door het gebruik van de checklist voor risico's inzake privacybescherming. Deze checklist is ontwikkeld om de risico's inzake privacybescherming te beoordelen in elke fase van de producten en diensten, van planning en ontwikkeling tot uitvoering en beëindiging, en wordt getoetst door gespecialiseerde juristen