PRIVAATSUSPOLIITIKA

Samsung Electronics ja teised kontserni liikmed teavad, kui oluliseks peavad meie kliendid privaatsust. Soovime, et mõistaksid, kuidas me Sinu isikuandmeid kogume ja kasutame. Käesolev Privaatsuspoliitika käsitleb seda, kuidas toimub Sinu isikuandmete kogumine ja kasutamine läbi Samsung.com kaudu, et saaksime pakkuda Sulle oma internetipõhist poodi („E-pood“) ja võimaldada Sul meie tooteid vaadata ja osta. Samsungi kontserni eri üksused, sh SIA Samsung Electronics Baltics asukohaga Läti, Samsung Electronics (UK) Ltd asukohaga UK ja Samsung Electronics Co., Ltd, mille asukoht on Korea (ühiselt nimetatud „Samsung Electronics“), koguvad ja töötlevad Sinu andmeid mitmesugustel eesmärkidel.

Kui otsustad kasutada meie E-poes krediitkaarti ja/või teenuskaubandust, siis töötleb Sinu isikuandmeid SIA Inbank Latvia, As Inbank filialas, AS Inbank, Foxway OÜ,vastavalt olukorrale, kes on kehtestanud samuti oma privaatsuspoliitika

MILLIST INFOT ME SINU KOHTA KOGUME?

Samsung Electronics kogub Sinu isikuandmeid mitmel eri viisil.

Andmed, mille Sa meile otse avaldad

Me kogume Sinu andmeid siis, kui kasutad meie E-poodi. Näiteks:

•        Kui Sa oma Samsungi kontoga meie E-poodi sisse logid, siis on meil juurdepääs Sinu kontol olevatele andmetele nagu Sinu nimi või e-posti aadress. Kui tellid meilt mõne toote, siis me kogume Sinu ostuga seotud andmeid ja küsime Sinu tellimuse töötlemiseks Su nime, aadressi, kontaktiinfot ja tarnimiseks vajalikke andmeid ning makseviisi.

•        Selleks, et saaksime Sulle vastata, kui peaksid pöörduma meie klienditeeninduse poole, võib meil olla tarvis tuvastada sinu isik ja toode, mille kohta Sinu küsimus käib.

•        Kui Sa suhtled meie klienditeeninduse personaliga, siis liiguvad andmed meie süsteemide kaudu.

 

Andmed E-poe kasutamise kohta.

 

Lisaks andmetele, mille Sa ise meile esitad, kogume meie andmeid selle kohta, kuidas Sa meie E-poodi kasutad. Me kogume:

 

•        Infot toodete kohta, mida ostad – riistvara number, IMEI number, seerianumber.

•        Seadme info – IP-aadress, küpsised, majakad.

•        Logiandmed – andmed, mis on salvestatud küpsistesse, mille me Sinu arvutisse oleme saatnud.

•        Muu info selle kohta, kuidas Sa E-poodi kasutad, sh info selle kohta, kuidas Sa vastad platvormi kaudu pakutavale sisule.

 

Kolmandate isikute analüütikateenused

Me võime koguda teatud teenuste kaudu Sinu isikuandmeid seoses Sinu tegevusega teatud ajavahemikul internetis ja ühendatud seadmetel, sh kolmandate isikute veebisaitidel, samuti andmeid selle kohta, milliseid seadmeid, rakendusi ja muid internetis pakutavaid omadusi ja teenuseid Sa kasutad. Me võime kasutada analüütikateenuseid, mida pakuvad kolmandad isikud, nt Google Analytics. Neid analüütikateenuseid haldavad teenusepakkujad aitavad meil analüüsida seda, kuidas Sa teenuseid kasutad, ja neid teenuseid paremaks muuta. Me võime avaldada saadud infot nendele teenusepakkujatele, aga ka teistele asjaomastele kolmandatele isikutele, kes sellist infot kasutavad, näiteks teenuse kasutamise hindamiseks, selleks, et aidata meil teenust hallata ja diagnoosida tehnilisi probleeme, ent nad võivad seda infot ka otse koguda. Kui soovid saada Google Analyticsi kohta rohkem teavet, siis vaata siia: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ ja siia: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

 

Sinu valikud

 

Sa võid otsustada, et ei avalda meile teatud tüüpi andmeid, näiteks andmeid, mida küsitakse Samsungi konto registreerimisel. Teatud juhtudel võib see piirata Sinu võimalusi mõningate teenuste kasutamisel. Me anname oma parima, et selgitada Sulle neid piiranguid siis, kui Sinult neid andmeid küsime, et Sa saaksid võtta vastu informeeritud otsuse.

 

 

MILLEKS ME SINU ANDMEID KASUTAME?

Me kasutame kogutavaid andmeid järgmistel eesmärkidel:

•        et osutada Sulle teenuseid, sh pakkuda võimalust sõlmida meiega müügileping, aga ka võimalust oma seade tagasi müüa või kasutada ostuks krediiti;

•        et hallata meie teenuseid;

•        et pakkuda kohandatud sisu ja osutada isikustatud teenuseid, lähtudes Sinu varasemast tegevusest meie E-poes;

•        et pakkuda Sulle kohandatud reklaami ja kampaaniaid, teha pakkumisi meie veeblehel, kolmandate isikute veebilehtedel ja internetiplatvormidel (näiteks sotsiaalmeedia saitidel), kui meile näib, et võiksid sellest huvitatud olla;

•        et pakkuda kampaaniaid ja teha pakkumisi otseturunduskanalite kaudu, ent üksnes siis, kui oled selleks eraldi nõusoleku andnud;

•        et analüüsida oma tooteid ja teenuseid, mis aitab meil paremini oma kliente mõista ja pakkuda Sulle kõige sobivamat sisu, teenuseid ja kogemusi;

•        et küsida Sinu arvamust meie toodete ja teenuste kohta ning viia läbi kliendiuuringuid, milleks me küsime vajadusel Sinu eraldi nõusolekut;

•        et täita seadust ja õigusnorme; ja

•        et kaitsta Samsungi, selle vastavate sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õiguseid, vara või turvalisust.

 

Me kasutame ja kombineerime andmeid, mida me kogume Sinu kohta meie läbi E-poe või seadmete, aga ka muudel seadusega lubatud viisidel selleks, et pakkuda Sulle paremaid elamusi. Näiteks võid kasutada oma Samsungi konto andmeid mitte üksnes E-poes, vaid ka teiste Samsungi kontot kaudu pakutavate teenuste tarbimiseks. Lisaks sellele kasutame me andmeid, mille Sa avaldad meile otse või läbi eespool kirjeldatud teenuste selleks, et pakkuda Sulle meelepärast või Sinu konkreetsele maitsele kohandatud sisu. Mõnikord võib Sul olla õigus valida, kuidas oma andmeid avaldad. Kui soovid selle kohta rohkem teada saada, siis vaata punkti MILLISEID ÕIGUSI SA OMAD?.

 

 

Samsung töötleb isikuandmeid eespool loetletud eesmärkidel. Õiguslikeks alusteks, millest lähtuvalt Samsung isikuandmeid töötleb, on vajadus:

     i.        võimaldada meil täita Sulle antud lubadust, sh pakkuda Sulle E-poodi vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõike 1 punktile (f);

    ii.        võtta Sinuga müügilepingu sõlmimisele eelnevad meetmed ja müügileping teostada vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõike 1 punktile (b);

   iii.        edendada meie ärihuve, näiteks hallata meievahelisi suhteid ja muuta klienditeenus tõhusamaks, sh parendada suhtlust meie veebilehel, kolmandate isikute veebilehtedel ja internetiplatvormidel, hallata meie äri järgides EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõike 1 punkti (f) sätteid;

   iv.        tegutseda kooskõlas seaduse ja EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõike 1 punktis (c) sätestatud õigusnormidega; ja

    v.        edastada Sinu nõusolekul Sulle näiteks sõnumeid ja otseturundusteadaandeid vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõike 1 punktile (a), Läti infoühiskonna teenuste seaduse paragrahvi 9 lõikele 1, Leedu elektroonilise side seaduse artiklile 69 ja Eesti elektroonilise side seaduse paragrahvi 103 lõikele 1. Ent kui Sa oled meile nõusoleku andnud, siis võid Sa selle igal ajal tagasi võtta nii, nagu on selgitatud käesoleva Privaatsuspoliitika osas VÕTA MEIEGA ÜHENDUST.

 

KELLEGA ME SINU ANDMEID JAGAME?

 

Me avaldame Sinu andmeid firmasiseselt, ent ainult neile isikutele, kes vajavad seda Sulle teenuste osutamiseks või Sinu soovi täitmiseks.

 

Samuti avaldame Sinu andmeid järgmistele juriidilistele isikutele, kuid ainult meie teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses:

 

•        Sidusettevõtjad. Teised Samsung Electronics’i kontserni äriühingud.

•        Äripartnerid. Partnerid, kellega me teeme koostööd selleks, et pakkuda Sulle Sinu soovitud teenuseid või tooteid. Need äripartnerid, sh partner, kelle ülesandeks on tegeleda tagasiostudega, kontrollivad ja haldavad Sinu isikuandmeid. Nad on kehtestanud oma privaatsuspoliitikad, milles on sätestatud Sinu isikuandmete kasutamise viisid.

•        Teenusepakkujad. Hoolikalt valitud äriühingud, mis pakuvad teenuseid meile või meie nimel, nt äriühingud, mis aitavad meid toodete remontimisel, kliendikontakti keskused, klienditeenusete, finantsteenusete, reklaamiteenusete pakkujad, sh meie veebisaidil või internetiplatvormidel avaldatavate kohandatud reklaamiteenuste pakkujad, äriühingud, mis viivad läbi kliendirahulolu uuringuid, pakuvad arvete väljastamise teenuseid või saadavad meie nimel e-postiteateid. Ka need teenusepakkujad on võtnud kohustuse Sinu andmeid kaitsta.

•        Muud isikud, kui seda nõuab seadus või vajadus meie teenuseid kaitsta. Võib esineda olukordi, kus me avaldame Sinu andmeid teistele isikutele. Näiteks võib meil tekkida kohustus avaldada Sinu andmeid seaduse või õigusnormide, aga ka kohtumääruse või riigiasutuse korralduse alusel. Nimetatud asutused võivad küsida meilt Sinu andmeid ka selliste asjaolude tõttu, mis puudutavad õiguskaitset, riigi julgeolekut, terrorismivastast võitlust või muid avaliku julgeolekuga seotud küsimusi.

•        Muudele isikutele seoses korporatiivsete tehingutega: Me võime avaldada Sinu andmeid kolmandale isikule nt ühinemise või üleandmise, omandamise või müügi, aga ka pankrotimenetluse või muude sarnaste menetluste raames.

 

KUIDAS ME TAGAME SINU ANDMETE TURVALISUSE?

 

Me suhtume isikuandmete kaitsmisesse väga tõsiselt. Me oleme kogutud andmete turvalisuse tagamiseks võtnud kasutusele füüsilised ja tehnilised kaitsemeetmed. Samas juhime tähelepanu, et kuigi me rakendame mõistlikke meetmeid Sinu andmete kaitsmiseks, pole ükski veebileht, andmete edastamine interneti teel, arvutisüsteem ega juhtmevaba ühendus kunagi täiesti turvaline.

 

KUHU ME SINU ANDMEID SAADAME?

 

Kui Sa meie E-poodi kasutad, siis edastatakse, säilitatakse ja töödeldakse Sinu isikuandmeid nii Sinu elukohariigis kui ka teistes riikides kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga. Ennekõike edastatakse Sinu isikuandmeid Ühendkuningriiki ja Korea Vabariiki. Juhime tähelepanu, et õigusaktid, mis reguleerivad andmekaitset ja muud õigusaktid, mis kehtivad teistes riikides, kuhu Sinu isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi olla nii kõikehõlmavad nagu Sinu koduriigi õigusaktid.

 

Lisaks võib Teenuste kasutamisega kaasneda Sinu isikuandmete edastamine teistesse riikidesse ning nende säilitamine ja töötlemine seal; nendeks riikideks võivad olla näiteks, ent mitte üksnes Euroopa Majanduspiirkonna riigid, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja India. Me rakendame asjakohaseid samme, milleks seadus meid kohustab, tagamaks, et Sinu isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud. Sellisteks meetmeteks on lepingus sisalduvad tüüptingimused, mis tagavad andmete turvalisuse, kui neid edastatakse väljapoole EMP territooriumi. Kui soovid saada rohkem informatsiooni või ärakirja kehtivatest lepingutest, siis leiad juhiseid selle kohta allpool punktis Võta meiega ühendust.

 

MILLISED ON SINU ÕIGUSED?

 

Sinu isikuandmed kuuluvad Sulle. Sul on õigus paluda meilt infot selle kohta, mida me oleme kogunud, ja nõuda, et me kogutud andmed kustutaksime või parandaksime neis olevad vead. Sul on samuti õigus nõuda, et me piiraksime või vähendaksime Sinu isikuandmete töötlemist, jagamist või edastamist või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning paluda, et me edastaksime Sulle Sinu kohta kogutud isikuandmed nii, et Sa saaksid neid kasutada oma vajadusteks. Me ei kustuta andmeid, mille säilitamist nõuab meilt seadus.

 

 

Kui soovid esitada meile oma isikuandmeid puudutavat taotlust või päringut esitada, siis võta meiega ühendust nii, nagu on kirjeldatud punktis VÕTA MEIEGA ÜHENDUST.

 

KUI KAUA ME SINU ANDMEID SÄILITAME?

 

Me ei säilita Sinu andmeid kauem, kui on vaja selle eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti. See tähendab, et kui meil andmeid enam vaja pole, siis nad hävitatakse või kustutakse meie süsteemist.

 

Me rakendame asjakohaseid meetmeid tagamaks, et andmed, mida me Sinu kohta töötleme ja säilitame, põhineksid järgmisel loogikal:

 

1. andmeid säilitatakse vähemalt nii kaua, kui me vajame Sinu andmeid Sulle teenuse osutamiseks;

2. andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik seaduse, lepingu või meie seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks; või

3. andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks andmeid koguti, või kauem, kui seda nõuab mis tahes leping, kohaldatav õigusakt või kui see on vajalik statistilistel eesmärkidel, tingimusel, et rakendatud on asjakohaseid turvameetmeid.

 

 

MILLISTE KOLMANDATE ISIKUTE TEENUSEID ME KASUTAME?

 

Mõned meie teenustega kaasnevad lisateenuseid, nt internetimakse- ja krediiditeenuseid, sisu-, reklaami- ja funktsionaalsuste teenuseid pakuvad meile kolmandad isikud. Need kolmandad isikud võivad samuti kasutada küpsiseid, majakaid, jälgimispiksleid ja muid vahendeid, mis koguvad infot selle kohta, kuidas Sa nende ja/või meie teenuseid kasutad. Need kolmandad isikud ei ole Samsungi otsese kontrolli all, sellepärast soovitame me Sul kontrollida nende privaatsuspoliitikaid ja/või teenuse tingimusi, et teaksid, kuidas nemad Sinu andmeid kasutavad ja teenuseid osutavad.

 

Mõne rakenduse ja teenuse, sh sotsiaalvõrgustike puhul saame ja säilitame me sisselogimise andmeid ning muud teavet, mida Sa lubad meil saada siis, kui nende rakenduste ja teenustega ühendust võtad.

 

KÜPSISED, MAJAKAD JA MUUD SARNASED TEHNOLOOGIAD

Meie, aga ka mõned meie Teenustes sisu, reklaame või muid funktsionaalsusi pakkuvad kolmandad isikud, kasutavad meie teenuste raames küpsiseid, piksleid, majakaid ja muid tehnoloogiaid, mida oleme allpool täpsemalt kirjeldanud.

 

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mis salvestavad Sinu arvutis, teleris, mobiiltelefonis või muul seadmel infot. Need lubavad küpsise paigaldajal tuvastada Sind eri veebisaitide, teenuste, seadmete kasutamisel ja/või sirvimisseansside käigus. Küpsised täidavad mitut vajalikku eesmärki. Näiteks:

• Küpsised peavad meeles Sinu sisselogimise andmed, nii et Sa ei pea neid iga kord teenusesse sisselogimisel sisestama.

• Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel mõista, millised meie teenuse osad on kõige populaarsemad, kuna nad näitavad, milliseid lehekülgi külastajad vaatavad ja milliseid funktsionaalsusi kasutavad ning kui kaua nad lehekülgedel aega veedavad. Sedalaadi andmete analüüsimine aitab meil oma teenuseid kohandada ja Sulle paremaid kasutuselamusi pakkuda.

• Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel mõista, milliseid reklaame sa näed, et Sulle ei saadetaks iga kord, kui teenuse poole pöördud, ühte ja sama reklaami.

• Küpsised aitavad meil ja kolmandatel isikutel pakkuda Sulle asjakohast sisu ja reklaami, kogudes infot selle kohta, kuidas Sa meie teenuseid ning teisi veebisaite ja rakendusi kasutad.

Kui Sa kasutad teenuste poole pöördumiseks brauserit, saad Sa konfigureerida oma brauseri nii, et see lubaks kõik küpsised, keelaks kõik küpsised või teavitaks Sind küpsise saatmisest. Iga brauser on erinev, sellepärast vaata oma brauseri abimenüüst, kuidas küpsiste eelistuste muutmine toimub. Sinu seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste kontrollimise funktsioone.

Pea aga silmas, et mõned teenused on kavandatud nii, et nad toimiksid koos küpsistega ja küpsiste keelamine võib mõjutada Sinu võimalusi neid teenuseid või mõnda nende osa kasutada.

Me kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

 

Hädavajalikud küpsised

Need võimaldavad Sul meie veebisaidilt tooteid tellida ja teenuseid kasutada;

 

Analüütilised küpsised

Need võimaldavad meil analüüsida meie veebisaidi toimimist ja tuvastada vigu. Näiteks saame me nende küpsiste abil aru, et oled meie veebisaiti varem külastanud, samuti näitavad need küpsised meile, millised veebisaidi osad on kõige populaarsemad, võimaldades meil näha, milliseid lehti kasutajad kõige sagedamini külastavad ja kui palju aega nad igal lehel veedavad. Selleks me kasutame, muu hulgas, Google Analyticsi, Adobe ja muid analüütilisi küpsiseid.

Näiteks salvestatakse küpsise poolt genereeritud info veebilehe kasutamise kohta tavaliselt Ameerika Ühendriikides asuvas Google’i serveris. Ent kui Sa asud Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas, siis lühendab Google eelnevalt Sinu IP-aadressi. Ainult erandjuhtudel saadetakse Sinu täielik aadress Google’i Ameerika Ühendriikides asuvasse serverisse ja lühendatakse seal. Meie poolt kasutab Google seda infot aruannete koostamiseks veebisaidil toimuva tegevuse kohta ja teiste veebisaidiga ja internetikasutusega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analyticsi kaudu edastatud IP-aadressi ei seostata mingite muude Google’i käsutuses olevate andmetega. Sul on võimalik takistada küpsiste poolt genereeritud veebikasutuse andmete (sh oma IP-aadressi) edastamist Google’ile ja seal nende töötlemist, kui Sa laadid alla ja paigaldad selle brauseri plugina (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

 

Funktsiooniküpsised,

mis aitavad meil pakkuda paremat kasutajaelamust. Näiteks tagab seda liiki küpsis, et info, mis kuvatakse Sulle siis, kui Sa järgmine kord meie veebisaiti külastad, vastaks Sinu kasutajaeelistele või Sinu Samsungi kontole, mille kaudu Sa meie veebisaidi poole pöördusid, aga annab teada ka sellest, et Sa pöördusid meie poole läbi e-postisõnumi, mille saatis Sulle Samsung või usaldusväärne kolmandast isikust teenusepakkuja, kes Sinuga meie nimel ühendust võttis.

 

Reklaamiküpsised,

mis võimaldavad meil ja meie hoolikalt valitud partneritel saata Sulle reklaami või võtta Sinuga otse ühendust, kui Sa oled selleks eraldi loa andnud, ja tagada seejuures, et reklaamid vastavad Sinu huvidele, näiteks kogudes infot toodete kohta, mida oled meie veebilehel vaadanud või sealt tellinud. Me kasutame, muu hulgas, piiranguteta, Google’i taasturunduse silte, mis võimaldavad meie jaemüügipartneritel reklaamide tooteid, mida oled meie veebilehel sirvinud. Kui soovid täiendavat infot selle kohta, kuidas Google’i taasturunduse sildid toimivad, siis klõpsa siia: http://www.google.co.uk/think/products/newremarketing-tag.html.

Lisaks sellele võib meie veebisait kuvada kolmanda isiku veebisaidi või teenuse sisu, mille tulemusel salvestatakse Sinu seadme kõvakettale või brauserisse kolmanda isiku küpsised. Me ei kontrolli nende küpsiste salvestamist ja lisateabe saamiseks tuleks Sul tutvuda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaga.

 

Muud kohaliku salvestamise tehnoloogiad

 

Me võime kasutada koos teatud kolmandate isikutega oma teenustega seoses ka muid kohalikke salvestamistehnoloogiaid, nt kohalikud ühiskasutusobjektid (mida nimetatakse ka „välkküpsisteks“) ja HTML5 küpsised. Need tehnoloogiad toimivad sarnaselt eespool kirjeldatud küpsistega selles mõttes, et need salvestatakse Sinu seadmesse ja neid kasutatakse selleks, et salvestada andmeid Sinu tegevuse ja eelistuste kohta. Ent need tehnoloogiad võivad olla Sinu seadmes ka mujal kui seal, kus on tavalised küpsised, mistõttu ei pruugi Sul olla võimalik neid tavaliste brauseri tööriistade ja sätetega kontrollida.

 

Majakad ja/või pikslid

 

Me võime koos teatud kolmandate isikutega kasutada ka tehnoloogiaid, mida nimetatakse majakateks ja piksliteks, ja mis edastavad infot Sinu seadmelt serverile. Majakad ja pikslid võivad sisalduda veebis pakutavas sisus, videotes ja meilisõnumites ning võivad anda serverile loa lugeda Sinu seadmelt teatud tüüpi infot, näidata, millal oled konkreetset sisu või e-postisõnumit vaadanud, teha kindlaks, mis kell ja mis kuupäeval sa majakat ja pikslit oled vaadanud ja näidata Sinu seadme IP-aadressi. Me kasutame koos teatud kolmandate isikutega majakaid ja piksleid mitmel eri eesmärgil, sh selleks, et analüüsida seda, kuidas Sa Teenuseid kasutad (ja milliste küpsistega see on seotud), ning et pakkuda sisu ja reklaami, mis paremini Sinu eelistustele vastab.

 

Kui Sa meie Teenuste (välja arvatud kolmandatest isikutest teenusepakkujate veebisaitide) poole pöördud ja neid kasutad, siis me küsime Sinult eraldi nõusolekut oma küpsiste salvestamiseks (mis hõlmab ka kohaliku salvestuse tehnoloogiaid, majakaid, piksleid ja muud Sinu seadmetel olevat infot). Me palume, et Sa annaksid meile ja eespool mainitud kolmandatele isikutele eraldi nõusoleku nendele küpsistele (sh kohaliku salvestamise tehnoloogiate, majakate, pikslite ja info) ligipääsu saamiseks. Küpsiste lubamisest keeldumine võib mõjutada Sinu võimalust kasutada meie veebisaiti/teenuseid ning kui me palume Sul anda küpsiste kasutamiseks oma nõusolek, siis anname me Sulle ka selle kohta täiendavat infot.

 

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Sul on võimalik võtta meiega ühendust, et uuendada oma eelistusi, parandada oma andmeid või meile taotlusi ja küsimusi esitada.

 

Vastutav Andmetöötleja

 

SIA Samsung Electronics Baltics:

Registreerimisnumber 40003963909

Duntes 6, Riia LV-1013, Läti

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea

 

Kui Sul on mõni konkreetne küsimus, siis palun võta meiega ühendust aadressil:

Euroopa andmekaitsespetsialist

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS

 

 

Samuti saad Sa võtta meiega ühendust, kui külastad meie Andmekaitsealase toe lehekülge. Me oleme globaalselt tegutsev firma, millel on bürood kõikjal Euroopas. See tähendab, et me saame garanteerida, et Sinu soovi või päringuga tegeleb Sinu piirkonnas asuv andmekaitsetiim.

 

Samuti on Sul võimalik esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele, kui Sulle tundub, et Sinu isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavaid õigusakte. Euroopa Liidu järelevalveasutuste kontaktandmed leiad siit.