อัตลักษณ์ของแบรนด์

อัตลักษณ์ของแบรนด์

เรื่องราวของแบรนด์
Samsung

เรื่องราวของแบรนด์
Samsung

เราคือใครและอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเรา

เรื่องราวของแบรนด์

เราคือใคร

มรดก

จุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

ไปดูกันว่าเราแสดงออกถึงจิตวิญญาณที่ไม่มีใครเหมือนในฐานะนักบุกเบิกผู้ไม่ลดละได้อย่างไร

โลโก้

เรากำหนดนิยามของเราเองไว้อย่างไร

สีและการจัดวางและการออกแบบตัวอักษร

เราแสดงออกถึงตัวเราเองไว้อย่างไร

เสียง

ในทุกที่ที่คุณพบเรา