Residential (RAC)

มีคำถามหรือไม่
มีคำถามหรือไม่

ที่พักอาศัย (RAC)

ระบบปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยของ Samsung เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ ประหยัดพลังงาน ไร้เสียงรบกวน เหมาะสำหรับทุกขนาดพื้นที่ในบ้านคุณ

เครื่องปรับอากาศ Samsung Air Care สำหรับที่พักอาศัย (RAC)

ระบบเครื่องปรับอากาศที่หลากหลายของเรา

เครื่องปรับอากาศ Samsung Air Care ค้นหาผลิตภัณฑ์ พบกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย