Galaxy S21 5G

SM-G991BZIGTHL

  • กล้องระดับมืออาชีพสำหรับคนทำงานผู้ไม่อยู่กับที่
  • Wireless DeX เพิ่มการทำงานผ่านหลายหน้าจอ
  • ระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox

เลือกสี

เลือกที่จัดเก็บข้อมูล