Galaxy S21 Ultra 5G

SM-G998BZSDTHL

  • กล้องระดับมืออาชีพสำหรับคนทำงานผู้ไม่อยู่กับที่
  • Wireless DeX เพิ่มการทำงานผ่านหลายหน้าจอ
  • S Pen สำหรับ S Series

เลือกสี

เลือกที่จัดเก็บข้อมูล