E-poe kasutajaleping

Jõustumiskuupäev: 2019.08.02

See KASUTAJALEPING (edaspidi nimetatud „leping“) sõlmitakse järgnevate poolte vahel:

SIA SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, Läti seaduste alusel asutatud ja tegutsev äriühing, mis on registreeritud Läti ettevõtteregistris registreerimisnumbri 40003963909 all ja mille registrijärgne aadress on 6 Duntes tn, Riia LV-1013, Läti (edaspidi nimetatud „SEB“),

ja

E-poe (vastavalt mõiste definitsioonile järgmises lõigus) kasutaja, kes käesoleva lepingu tingimustega nõustub (edaspidi nimetatud „teie“). 

Leping kehtestab raamistiku, mis võimaldab teil saada ligipääsu ja kasutada SEB veebipoe platvormi, mis sisaldab ilma piiranguteta SEB e-kaubandusplatvormi, sellise portaali toimimist võimaldavat tarkvara, tootekatalooge, otsingumootorit, elektrooniliste ostuvõimaluste valikut ja sellega seotud mis tahes sisu ja materjale (edaspidi nimetatud „e-pood“). 

Leping jõustub kuupäeval, mil te lepingu aktsepteerite (edaspidi nimetatud „jõustumiskuupäev“).

TE MÕISTATE, ET E-POE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE, ET LEPINGU TINGIMUSED ON TEILE SIDUVAD.  KUI TE LEPINGU MIS TAHES TINGIMUSEGA EI NÕUSTU, EI TOHI TE SEDA VEEBILEHTE KASUTADA.

KUI TE NÕUSTUTE LEPINGU TINGIMUSTEGA ÜKSUSE NIMEL VÕI SEOSES ÜKSUSE NIMEL TEENUSTE OSUTAMISE VÕI SAAMISEGA, ESINDATE JA GARANTEERITE TE, ET TEIL ON VOLITUSED VÕTTA VASTAVA ÜKSUSE NIMEL LEPINGU TINGIMUSTEST TULENEVAD KOHUSTUSED. SELLISEL JUHUL VIITAVAD SÕNAD „TEIE“ JA „TEIE OMA“ LEPINGU TÄHENDUSES VASTAVALE ÜKSUSELE.

 

1.         Üldised kasutustingimused

1.1       Teiepoolne e-poe kasutamine  Te nõustute kasutama e-poodi kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja lepingu tingimustega ning järgima neist tulenevaid nõudeid. Lisaks nõustute, et te ei sunni ega veena kolmandaid isikuid panema toime ebaseaduslikke tegusid seoses e-poega ega hankima lubamatut ligipääsu e-poele.  Lisaks sellele nõustute, et te ei sekku SEB võimekusse pakkuda või osutada e-poele omaseid või sellega seotud mis tahes tarkvara või teenuseid või pakkuda mis tahes tarkvara või teenuseid, mis sarnanevad tarkvara või teenustega, mis võimaldavad e-poe kasutamist, mis tahes teisele kasutajale ega sekku teise kasutaja võimekusse saada ligipääs või kasutada e-poele omaseid või sellega seotud mis tahes teenuseid. 

1.2       E-poe kasutamine kolmandate isikute poolt  Juhul kui te võimaldate kolmandatele isikutele ligipääsu e-poele (edaspidi nimetatud „Teie kasutajad“), vastutate te teie poolt e-poele ligipääsu saanud mis tahes kolmanda isiku tegevuse eest.  Teie kohustus on tagada, et teie kasutajad täidavad lepingu tingimusi ja te nõustute, et kui te saate teada lepingu tingimuste mis tahes rikkumisest ühe või enama teie kasutaja poolt, peatate te vastava(te) kasutaja(te) ligipääsuõiguse viivitamatult. 

1.3       Täitmata jätmine või lepingu rikkumine  Kui SEB’l on põhjust arvata, et teie või teie kasutajad on lepingut rikkunud, võib SEB või selle määratud agent kontrollida teiepoolset e-poe kasutamist, ja kontrollida teiepoolset lepingu täitmist.  Te ei takista SEB sellist jälgimist ning esitate teabe, mida SEB põhjendatult nõuab, et veenduda teie kasutamise vastavuses lepingu tingimustele.  SEB säilitab õiguse (kuid ei ole selleks kohustatud) peatada või lõpetada teie ligipääs e-poele, kui SEB leiab omal ainuäranägemisel, et te olete rikkunud lepingu tingimusi, lepingus viidatud mis tahes põhimõtteid või rikkunud oluliselt mis tahes kohaldatavat seadust või ei ole mis tahes rikkumist SEB poolt antud mõistlikku heastamisperioodi jooksul heastanud.  SEBl puudub sellise peatamise või lõpetamise osas igasugune vastutust.

1.4       Kolmandate isikute osutatud teenused  E-poes või seoses sellega või muul viisil seoses teie e-poe kasutamisega võib SEB või kolmas isik võimaldada teile kolmanda isiku tarkvara ja/või teenuste kasutamist (edaspidi nimetatud „kolmanda isiku teenus(ed)“).  SEB ei anna mitte mingisugust garantiid, ei toeta tingimata ja ei ole tingimata kinnitanud nende kehtivust, funktsionaalsust või kontrollinud selliste kolmanda isiku teenuste sisu ning kolmanda isiku teenuste mis tahes kasutamine on teie enda vastutusel.  Selliste kolmanda isiku teenuste olemasolu ei tähenda SEB-poolset toetamist ja kolmanda isiku teenuste olemasolu ei tähenda tingimata seda, et kolmanda isiku teenused toimivad koos SEB pakutavate mis tahes teenustega.  Kolmanda isiku teenuste kasutamisele kohalduvad kolmanda isiku teenuste eeskirjad.  Kõikidele teie poolt saadavatele kolmanda isiku teenustele kehtivad kolmandast isikust teenusepakkuja kasutustingimused, kui te olete kolmandast isikust teenusepakkuja vastavad kasutustingimused aktsepteerinud.  SEBl ja selle litsentsiandjatel ega müüjatel ei ole seoses selliste kolmandate isikute või kolmanda isiku teenustega mitte mingisugust kohustust ja/ega vastutust.  Kui te olete kolmanda isiku teenuseid taotlenud, annate te SEB’le õiguse anda vastavate kolmanda isiku teenuste pakkujale ligipääsuõiguse teie informatsioonile ulatuses, mis on vajalik kolmanda isiku teenuste osutamiseks või ulatuses, mis on vajalik selleks, et tagada koostoime kolmanda isiku teenustega.  Kolmanda isiku teenused võib e-poest igal ajal eemaldada või nende sealne kättesaadavus lõpetada.

1.5       Kommentaaride ja tagasiside palumine  E-poe kasutamisel võib SEB paluda teil anda kommentaare või tagasisidet seoses e-poega (edaspidi nimetatud „tagasiside“).  Te mõistate ja nõustute, et SEB võib kasutada mis tahes sellist tagasisidet anonüümsel kujul mis tahes eesmärgil, sealhulgas tagasiside rakendamise eesmärgil e-poe tulevastes versioonides ja/või teistes pakkumistes ilma mis tahes viitamise või kompensatsioonita või e-poe teenuste turustamise eesmärgil.  Te annate SEB’le õiguse kasutada kogu oma tagasisidet anonüümsel kujul mis tahes eesmärgil.  Te avaldate ja garanteerite, et teie tagasiside ei sisalda teie mis tahes varalist ega konfidentsiaalset teavet ega mis tahes kolmanda isiku konfidentsiaalset teavet ja et teil on SEBle eelnimetatud õiguse andmiseks täielikud volitused.

 

2.         Tingimuste muudatused ja uuendused

SEB võib lepingut igal ajal muuta, avaldades muudetud versiooni aadressil https://www.samsung.com/ee/ ja teavitades teid sellest vastavalt alltoodud punktile 13.  Muudetud tingimused jõustuvad hetkel, mil te nendega nõustute.

 

3.         E-poe ja teenustaseme muudatused

3.1       E-poe ja teenustaseme muudatused  SEB kavatseb e-poe ja teie kasutajakogemusega seotud teatud funktsionaalsust regulaarselt uuendada, parandada ja/või katkestada.  Selle tulemusel võib e-pood ja pakutava teenuse tase oluliselt muutuda.  SEB säilitab õiguse teha oma e-poe mis tahes komponentidesse igal ajal muudatusi ja/või lõpetada e-poe mis tahes komponendi kasutamine (kaasa arvatud alusplatvormid ja rakenduste programmeerimise liidesed (edaspidi nimetatud „RPL“).  Sellised e-poe muudatused võivad pärssida teie võimalust olemasolevaid rakendusi kasutada.   SEB teeb mõistlikke pingutusi, et teavitada teid e-poe veebilehe kaudu e-poes tehtavatest olulistest muutustest.

3.2       Teenuse tase  E-poe teenust osutatakse üldjuhul läbi internetiühenduse ja kolmandatest isikutest müüjate, keda SEB ei kontrolli ning teenuses võib esineda viivitusi, katkestusi või muid probleeme. SEB ei vastuta mis tahes selliste viivituste ega katkestuste eest.  Laiemalt ei anna SEB mitte mingisuguseid garantiisid ega sõlmi mitte mingisuguseid kokkuleppeid seoses e-poe teenuse töövõimeaja, ühenduvuse, hostimistingimuste, turvalisuse, järelevalve, varundamise, arhiveerimise, taastamise, redaktsioonide, muudatuste kontrollimise, hoolduse, kättesaadavuse ja muu sarnasega.

 

4.         Tasud ja maksmine

4.1       Tasud  SEB ise ei müü läbi e-poe mitte mingisuguseid tooteid.  SEB teeb e-poe ainult kättesaadavaks, et teatud toodete ja teenuste müüjad saaksid oma tooteid ja teenuseid veebikeskkonnas müüa.  SEB ei nõua läbi e-poe mis tahes toodete või teenuste juurde pääsemise, lehitsemise ega ostmise eest mitte mingisugust tasu.  SEB säilitab õiguse oma maksepõhimõtteid aeg-ajalt muuta.  Eelkõige võib SEB omal äranägemisel tuua välja uusi teenuseid ja muuta mõningaid või kõiki e-poes juba pakutavaid teenuseid.  Sellisel juhul säilitab SEB õiguse sõltuvalt asjaoludest hakata uute pakutavate teenuste eest tasu küsima või hakata küsima / muuta olemasolevate teenuste eest küsitavat tasu. Teid teavitatakse nõuetekohaselt mis tahes muudatustest maksepõhimõtetes.

4.2       Müüdud toodete või teenuste eest tasumine  E-poe kaudu müüdud/ostetud toodete või teenuste eest saab tasuda elektrooniliste ülekannetega, kui SEB seda e-poe toodete või teenuste müüjatele lubab.  SEB palub, et te aktsepteeriksite eraldi e-poe ostu tingimused ja muud teilt nõutavad ja teile kohaldatavad reeglid ja põhimõtted. Seoses e-poe kaudu ostetud/müüdud mis tahes toote või teenuse eest tasumisega nõustute te esitama SEBle kehtiva ja ajakohase teabe.  E-poe kaudu ostetud/müüdud toodete või teenuste eest tasumise võimaldamiseks võib SEB’l olla vaja jagada teie teavet, sealhulgas finantsteavet, kolmandate isikutega, tehes seda ainult maksete töötlemise eesmärgil. 

4.3       Äripartnerid  SEB on sõlminud kokkulepped teatud kolmandate isikutega (edaspidi nimetatud „äripartnerid“), et reklaamida, turustada ja toetada e-poodi, sealhulgas selleks, et töödelda e-poe kaudu müüdud/ostetud toodete või teenuste eest saadud tasusid.  Juhul kui te ostate e-poe kaudu mis tahes toote või teenuse, kinnitab SEB, et on lepingu alusel kohustatud tagama teile ligipääsu e-poele.  Eeltoodud lausest hoolimata ei vastuta SEB järgneva eest:

(i)       äripartnerite tegevus;

(ii)      äripartnerite mis tahes kohustused teie ees; ega

(iii)     mis tahes tooted või teenused, mida äripartner teile teie ja äripartneri vahel sõlmitud eraldi kokkuleppe alusel tarnib. 

4.4       Reklaamid  Aeg-ajalt võib SEB teile teatud perioodi jooksul (edaspidi nimetatud „kampaaniaperiood“) pakkuda teatud kampaaniahindu või -programme. 

 

5.         Intellektuaalomand

5.1       Kaubamärkide kasutamise õigus puudub.  E-poes esitletud SEB ja kolmandate isikute kaubamärgid, logod, ärinimed ja teenuste kaubamärgid (edaspidi koos nimetatud „kaubamärgid“) on SEB ja teiste isikute omand.  Teil ei ole lubatud kaubamärke ilma SEB või kolmandast isikust kaubamärgiomaniku kirjaliku loata kasutada.  Leping ei kujuta endast vastavat luba. 

5.2       Intellektuaalomandiõigused e-poes  Te nõustute, et SEB ja tema litsentsiandjad omavad e-poes ja e-poega seotud mis tahes teenustes kõiki õigushüvesid ja õiguslikke huvisid, sealhulgas intellektuaalomandiõigusi.  E-poele ligipääsemisega võite saada ligipääsu teatud tarkvarale. Sellise tarkvara igakülgset kasutamist reguleerib(-vad) kohaldatav(ad) litsents(id). SEB annab teile õiguse e-poodi vastavalt lepingus ettenähtule siseneda ja seda kasutada, eeldusel, et te lepingut täidate.  Te saate ainult õiguse e-poodi kasutada ning ei saa seoses e-poe mis tahes elementidega mitte mingisugust omandiõigust. Te ei:

(i)       all-litsentseeri, müü, rendi, levita, loovuta ega anna e-poodi ega selle mis tahes elementi muul moel üle;

(ii)      pöördkodeeri, dekompileeri ega demonteeri e-poodi, välja arvatud ulatuses, mil selline tegevus on kohaldatava seaduse alusel käesolevast piirangust hoolimata lubatud; 

(iii)     eemalda ega muuda e-poes sisalduvat mis tahes autoriõigustega kaitstud sisu, kaubamärke ega muud kaitstud sisu;

(iv)     muuda ega loo e-poe tuletatud teoseid;

(v)      kopeeri e-poodi ega e-poe mis tahes alustarkvara, välja arvatud ulatuses, mida lubab kohaldatav tarkvaralitsents; ega

(vi)     kasuta e-poodi selleks, et luua e-poega konkureerivaid tooteid või teenuseid.

Litsentsid, mille SEB on teile andnud, sõltuvad teie lepingu tingimuste täitmisest ja need lõppevad koheselt ja automaatselt, kui te lepingu mis tahes tingimust ei täida.

 

6.         Jätkuv äritegevus

Mitte miski lepingus ei välista ega piira SEB õigust pakkuda oma või teistele klientidele tarkvara, materjale ega teenuseid, sõltumata sellise tarkvara, materjalide või teenuste võimalikust sarnasusest nendega, mida teile võidakse pakkuda.

 

7.         Linkimine ja hüperlinkimine

E-pood võib sisaldada linke välisallikatele, veebilehtedele või sisule, mis ei kuulu, mida ei ole loonud või mida ei halda SEB.  SEB’l ei ole selliste lehekülgede ega sisu üle kontrolli ja ei ole neid läbi vaadanud.  Mis tahes lingi esinemine veebilehel ei tähenda, et SEB veebilehte või neid sponsoreerivaid üksusi, tooteid või teenuseid toetaks.  Te nõustute, et SEB ei vastuta mis tahes kahju või kulutuste eest, mida te võite välislehekülje või -sisu kasutamise (või sellele toetumise) tõttu kanda.

 

8.         Piiratud vastutus ja kahjudest lahtiütlemine

OLENEMATA MIS TAHES VASTUPIDISTEST SÄTETEST KÄESOLEVAS LEPINGUS JA KOHALDATAVA SEADUSE ALUSEL LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE SEB, SELLE SIDUSETTEVÕTJAD EGA NENDE LITSENTSIANDJAD VÕI MÜÜJAD MITTE MINGIL JUHUL VASTUTAVAD TEIE EGA TEIE SIDUSETTEVÕTJATE EES MIS TAHES KAUDSETE ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE (SEALHULGAS KAHJUD SEOSES SAAMATA JÄÄNUD TULUDE, MAINEVÄÄRTUSE, KASUTAMISE VÕI ANDMETEGA) EEST, ISEGI KUI SELLIST ÜKSUST ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.  LISAKS EI OLE EI SEB, SELLE SIDUSETTEVÕTJAD EGA NENDE LITSENTSIANDJAD VÕI MÜÜJAD KOHUSTATUD MAKSMA MIS TAHES KOMPENSATSIOONI, TAGASIMAKSEID EGA KAHJUSID, MIS ON TINGITUD VÕI MIS ON SEOTUD:

(i)       TEIE VÕIMETUSEGA KASUTADA E-POODI, MIS ON TINGITUD MUUHULGAS (a) LEPINGU VÕI TEIE E-POES PAKUTAVA KASUTUSVÕIME VÕI LIGIPÄÄSU MIS TAHES LÕPPEMISEST VÕI PEATAMISEST, (b) MEIEPOOLSE MIS TAHES VÕI KÕIKIDE E-POEGA SEOTUD TEENUSTE PAKKUMISE LÕPETAMISEST, VÕI (iii) MIS TAHES ETTENÄGEMATUST VÕI PLANEERIMATA TÖÖSEISAKUST KOGU E-POES VÕI SELLE OSAS MIS TAHES PÕHJUSEL, SEALHULGAS ELEKTRIKATKESTUSTE, SÜSTEEMIRIKETE VÕI MUUDE KATKESTUSTE TÕTTU;

(ii)      ASENDUSKAUPADE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE KULUGA; VÕI

(iii)     MIS TAHES INVESTEERINGUTE, KULUTUSTE VÕI KOHUSTUSTEGA, MILLE TE OLETE SEOSES LEPINGUGA VÕI E-POE VÕI E-POEGA MIS TAHES VIISIL SEOTUD TEENUSTE PAKKUMISE KASUTAMISE VÕI NENDELE LIGIPÄÄSEMISEGA TEINUD/VÕTNUD.

PUNKTIS 8 KIRJELDATUD VASTUTUS KAHJUDE EEST ON PIIRATUD VÕI VÄLISTATUD (SÕLTUVALT OLUKORRAST) ISEGI JUHUL, KUI LEPINGUS SÄTESTATUD AINUHEASTAMISVAHEND EI TÄIDA OMA PEAMIST EESMÄRKI.  ULATUSES, MIL VASTUTUS TEATUD KAHJUDE EEST EI TOHI SEADUSE JÄRGI OLLA VÄLISTATUD VÕI PIIRATUD, NAGU EELPOOL ON KIRJELDATUD, JÕUSTATAKSE PUNKTI 8 TINGIMUSED KOHALDATAVAS SEADUSES LUBATUD ULATUSES.

 

9.         Garantiid puuduvad

Te mõistate ja nõustute, et e-poes võib esineda vigu, eksimusi ja/või puudusi.  KÕIKIDES ASJAOLUDES JA KOHALDATAVA SEADUSE ALUSEL LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES OSUTATAKSE SEBi, SELLE SIDUSETTEVÕTJATE NING NENDE LITSENTSIANDJATE JA MÜÜJATE JA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TEENUSEID „NAGU ON“ JA „NAGU KÄTTESAADAV“ ALUSEL JA ILMA IGASUGUSTE GARANTIIDETA VÕI KINNITUSTETA, SEALHULGAS KAUDSETE MÜÜDAVUSE, RIKKUMATUSE JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDETA.  EI SEB EGA SELLE SIDUSETTEVÕTJAD, LITSENTSIANDJAD VÕI MÜÜJAD EI ANNA MITTE MINGISUGUST GARANTIID EGA KINNITUST, ET E-POE, E-POE MIS TAHES ALUSTARKVARA JA/VÕI KOLMANDA ISIKU TEENUSTE KASUTAMINE ON TURVALINE, KATKEMATU, RIKKEVABA VÕI ET SEB PARANDAB KÕIK TARKVARAS JA/VÕI TEENUSES ESINEVAD RIKKED. 

 

10.       Hüvitamine  

Te nõustute hüvitama ja vabastama SEB, selle sidusettevõtjad ja nende litsentsiandja ja müüjad, samuti kõik nende vastavad töötajad, juhtkonna liikmed, direktorid ja esindajad kõikidest kahjunõuetest, kahjudest, kohustustest ja kulutustest (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja seotud kohtuvaidluskulud), mis tulenevad või on seotud:

(i)       teie ja/või teie kasutajate e-poe kasutamisega;

(ii)      teiepoolse lepingu rikkumisega või kohaldatava seaduse rikkumisega teie ja/või teie kasutajate poolt;

(iii)     mis tahes vaidlusega teie ja kolmanda isiku teenuse või teie ja teie kasutaja vahel.

SEB esitab teile mis tahes kahjunõude, hagi või kohtuasja kirjaliku teate, kuid selle mitteesitamine ei vabasta teid teie kohustuste täitmisest punkti 10 alusel.

 

11.       Kehtivus ja lõpetamine

11.1      Lepingu kehtivus  Leping jõustub jõustumiskuupäeval ja kehtib kuni selle lõpetamiseni vastavalt punktis 11 sätestatule.

11.2      Lõpetamine  Te võite e-poe kasutamise igal ajal lõpetada või oma konto sulgeda.  SEB võib lepingu igal ajal lõpetada..

11.3      Lõpetamise mõju  Lepingu lõpetamisel lõppevad kõik lepingu alusel tekkinud õigused.  Lepingu järgnevad punktid jäävad pärast lepingu mis tahes põhjusel lõpetamist või lõppemist kehtima: punktid 1.4, 3.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8, 9, 10, 11.3 ja 14.3, 14.4, 14.6 ja 14.7.

 

12.       Kohaldatav õigus/vaidluste lahendamise koht  

Lepingu kehtivusele, tõlgendamisele ja jõustamisele kohaldatakse ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele, võtmata seejuures arvesse nende seadusesätete vastuolusid.  Kõikidele lepingust tulenevatele või sellega seotud vaidlustele kohaldatakse Eesti kohtute pädevust, kui kohaldatav seadusõigus ei sätesta teistsugust kohtualluvust.

 

13.       Teated

SEB võib lepingu alusel esitada teile teate järgnevalt:

(i)       avaldades teate e-poe veebileheküljel; või

(ii)      saates teate teie e-posti aadressile.

E-poe veebilehel avaldatud teated jõustuvad nende avaldamise hetkel ja e-posti teel saadetud teated jõustuvad hetkel, mil SEB e-kirja saadab. Teie ülesanne on hoida oma e-posti aadress ajakohane ja uuendada oma profiili SEB juures, kui see muutub.  Loetakse, et te olete oma e-posti aadressile saadetud mis tahes e-kirja kätte saanud järgmisel tööpäeval SEB-i poolt toimingu teostamisest.  Lepingu alusel SEB teavitamiseks tuleb teil SEBga ühendust võtta posti teel, saates teated järgmiselt: SIA Samsung Electronics Baltics, vastavusjuht, 6 Duntes tn, Riia LV-1013, Läti (SIA “Samsung Electronics Baltics”, Compliance Manager, 6 Duntes Street, Riga LV-1013, Latvia).  SEB võib oma kontaktteavet uuendada, avaldades vastavasisulise teate e-poe veebileheküljel.  Teated peavad olema kas inglise või eesti keeles.

 

14.       Muud sätted

14.1      Leping on kõikidele lepingupooltele siduv ja mitte miski lepingus toodu ei anna mis tahes isikule ega üksusele mitte mingisugust õigust, hüve ega heastamisvahendit.  Mitte midagi lepingus toodust ei tõlgendata nii, et see looks teie või SEB (või SEB mis tahes töötaja) vahel töö- või agendisuhte.

14.2      Kõik lepingus sisalduvad pealkirjad on arusaamise ja mugavuse tagamiseks ja neid ei loeta tõlgendamise eesmärkidel lepingu osaks.

14.3      Kui lepingu mis tahes säte osutub mis tahes põhjusel kehtetuks või jõustamatuks, kuid oleks nõuetekohaselt muutes kehtiv ja jõustatav, kehtib vastav säte muudatusega, mis on vajalik selle kehtivaks ja jõustatavaks tegemiseks.  Kui sellist sätet ei ole võimalik muuta, lepivad pooled kokku, et vastav kehtetus ei mõjuta lepingu ülejäänud sätete kehtivust.

14.4      Mis tahes poole lepingust või seadusest tulenevate mis tahes õiguste kasutamisega viivitamine või nende mittekasutamine ei tähenda ja seda ei loeta sellistest õigustest loobumiseks ega nende minetamiseks.  Mitte mingisugune loobumine ei ole kehtiv, kui see ei ole esitatud kirjalikult ja kui seda ei ole allkirjastanud selle poole esindaja, kelle vastu sellise loobumise jõustamist taotletakse.

14.5      Leping, sealhulgas selles viidatud mis tahes põhimõtted, on poolte vahel sõlmitud kokkuleppe viimane, terviklik ja ainuõiguslik avaldus seoses lepingu teemaga, hoolimata mis tahes varasematest kirjalikest kokkulepetest või varasematest ja samaaegsetest suulistest kokkulepetest seoses lepingu teemaga.

14.6      Kummalgi poolel ei ole õigust lepingut ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta kolmandale isikule loovutada, arvestades seejuures aga, et SEB võib lepingu ilma sellise nõusolekuta loovutada sidusettevõtjale või seoses kõikide või sisuliselt kõikide oma käesoleva lepinguga seotud äritegevuste või varade müümisega mis tahes kolmandale isikule.

14.7      SEB ja selle sidusettevõtjad ei vastuta mis tahes viivituse või võimetuse eest teha e-pood teile või teie kasutajatele kasutatavaks, kui viivitus või võimetus on tingitud mis tahes põhjusest, mis on väljaspool SEBi või selle sidusettevõtja mõistlikku kontrolli, sealhulgas vääramatu jõud, töövaidlused ja muud tööstushäired, süsteemsed elektri-, telekommunikatsiooni- või muud kommunikatsioonirikked, maavärin, tormid või muud loodusjõud, blokaadid, embargod, mässud, valitsuse tegevused või korraldused, rahvavaenlase tegevused või sõda.