KÉSZÜLÉKBESZÁMÍTÁS FELTÉTELEI A SAMSUNG EXPERIENCE STORE ÜZLETEKBEN

2019-01-15

(a továbbiakban: „Szabályzat”) 

1.            A Szabályzat tárgya

1.1          A jelen Szabályzat tárgya a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett és lebonyolított, valamint a jelen Szabályzatban részletezett készülékbeszámítás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2          A Szervező a Szolgáltatást 2018. április 1. napjától kezdődően visszavonásig (a továbbiakban: „Szolgáltatás Időtartama”) biztosítja a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározott Samsung Experience Store üzletekben (a továbbiakban: „Üzletek”), azok nyitvatartási ideje szerint, vagy az Üzletek által megjelölt Samsung Termékek készletének erejéig. Az egyes Üzletek nyitvatartási idejéről részletesebb tájékoztatás a http://www.samsung.com/hu/ses/retail.html oldalon feltüntetett honlapokon, illetve telefonszámokon kapható.

1.3         A Szolgáltatással érintett termékek köre (a továbbiakban: „Samsung Termék” vagy „Samsung Termékek”):

 • valamennyi Samsung Galaxy okostelefon; illetve valamennyi Samsung Galaxy tablet.  

1.4         A Szolgáltatásban résztvevő magyarországi üzletek (a továbbiakban: „Üzletek”) az alábbiak:  

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.) 

 • Samsung Experience Store, Mammut (1024 Budapest, Lövőház utca 2.)
 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)
 • Samsung Experience Store, Downtown (Párisi udvar-1052 Budapest, Ferenciek tere 10.)

 

1.5          A Szolgáltatás tárgya: Amennyiben a jelen Szabályzat 2.1., valamint 2.2. pontjában meghatározott Résztvevő, a Szolgáltatás Időtartama alatt, a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározott Üzletek valamelyikében a Szervező által forgalmazott Samsung Galaxy okostelefont vagy Samsung Galaxy tabletet vásárol, úgy lehetősége van a tulajdonában levő használt mobiltelefon készüléke (a továbbiakban: „Használt Készülék”) szakértő által megállapított vételárának beszámítására (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Használt Készülék beszámítási vételárát minden esetben független szakértő állapítja meg. A beszámítási vételár meghatározásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

1.6          A Használt Készülék átadására adás-vételi szerződés keretében kerül sor, amelyet a Strong & Unique Kft., illetve a WMB Mobil Kft., és a RENDO Digital Kft. nevében az Üzletek kötnek meg a fogyasztóval.

1.7          A Szervező a fentiekben meghatározott Kedvezményt kizárólag a Szolgáltatás Időtartama alatt, valamint a Samsung Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani.

1.8          A Kedvezmény kizárólag a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározott Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, illetve egyéb akciókkal kizárólag a Szervező kifejezett döntése alapján vonható össze.

1.9          A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét arra, hogy kizárólag a jelen Szabályzat tárgyát képező Samsung Termékekért vállal felelősséget, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

2.            A Résztvevők köre, valamint a részvételi feltétételek elfogadása

2.1          A Szolgáltatást kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen Szabályzatban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes személy veheti igénybe (a továbbiakban: „Résztvevő”), aki a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel, és nem tartozik a Szervező, valamint a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározott Üzletek munkavállalói, továbbá ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói, illetve a Szolgáltatás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói körébe.

2.2          Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a Kedvezmény igénybevételére (valamint az azzal kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően. Amennyiben a Résztvevő cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3          A Kedvezmény másra át nem ruházható, és készpénzre valamint más termékre át nem váltható.

2.4          Amennyiben a vásárlást követően a Samsung Termék elállás keretében visszaváltásra kerül, úgy a visszafizetett összeg mértékének igazodnia kell a Résztvevő által ténylegesen kifizetett kedvezményes árhoz. Az elállás határidejéről a jelen Szabályzat 1.4. pontjában meghatározott Üzletek honlapján kapható további tájékoztatás.

2.5          A Samsung Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Samsung Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Samsung Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

2.6          A jelen Szabályzatot a Szervező bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szabályzat feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevételével, a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel.

3.            Személyes adatok kezelése

3.1          A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Szolgáltatással kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

4.            Vegyes rendelkezések

4.1          A Kedvezmény átadásának- a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3.2          Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Szolgáltatás megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Szabályzat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Szolgáltatás igénybevétele előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Szolgáltatás feltételeivel. A Szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A Szabályzattal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

3.3          Szervező nem tehető felelőssé a Szabályzat téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

3.4          A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

3.5          A jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

3.6          Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

3.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: http://www.samsung.com/hu/article

Budapest, 2018. április 1.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező 

© 2018 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Minden jog fenntartva

Lista Nincs előző oldal Nincs következő oldal