Welcome to the
!
Please enjoy our special offers for you
Helyi cikkek

A „SAMSUNG MEMBERS – SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G ÉS SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G BUDVIP” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

2022-01-03

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.           A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.        A „SAMSUNG MEMBERS – SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G ÉS SAMSUNG GALAXY Z FLIP3 5G BUDVIP” elnevezésű promóció (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; levelezési cím és fióktelep: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

2.           RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.        A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a jelen Szabályzat 2.2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Promóció 3. pontban írt időtartama (a továbbiakban: „Promóció Időtartama”) alatt

 

2.1.1.     Samsung Galaxy Z Fold3 5G vagy Z Flip3 5G mobiltelefon (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”) birtokosa vagy a Promóció Időtartama alatt Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, és

 

2.1.2.     a Promócióban Résztvevő Termékre letöltött „Samsung Members” applikáció „Kedvezmények” aloldalán keresztül elérhető, a Szervező által biztosított 139 (százharminckilenc) darab páros, azaz 2 (két) fő részére szóló voucher kódok egyikét (a továbbiakban: „Kupon”) letölti, továbbá

 

2.1.3.     a Kupon letöltésével egyben elfogadja a jelen Szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt.

 

2.1.4.     Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében részlegesen korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kupon igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.5.     Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.2.        A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Promóció lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 

2.3.        A Szervező a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 139 (százharminckilenc) darab Kupon készletének erejéig tudja biztosítani, azaz az első 139 (százharminckilenc) Résztvevőnek, aki a Kupont letölti.

 

3.           A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

3.1.        A Promóció 2022. január 3. napjától – 2022. december 31. napjáig, vagy a 139 (százharminckilenc) darab Kupon készletének erejéig, illetve visszavonásig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóció Időtartama”).

 

3.2.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy amennyiben a Promóció Időtartama alatt, annak záró napját megelőzően a 139 (száznegyvenkilenc) darab Kupon letöltésre kerül, úgy a Promóció nyomban véget ér. A Szervező nyomatékosan rögzíti, hogy a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 139 (százharminckilenc) darab Kupon készletének erejéig tudja biztosítani.

 

4.           A PROMÓCIÓ TÁRGYA

 

4.1.        A Résztvevő és az általa választott második személy együttesen a jelen Szabályzatban foglaltak szerint letöltött Kupont a Cavok Aviation Kft. (székhely: 1022 Budapest, Bimbó u. 6. 2. em. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-874821; adószám: 13817837-2-41; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett Budapest Airport VIP Lounge reptéri szolgáltatás díjmentes igénybevételére használhatja fel az alábbi feltételekkel:

·       1 (egy) fő 1 (egy) voucher kódot tölthet le, amely más személy részére átruházható, és 2 (két) személy részére biztosít díjmentes, egyszeri alkalomra szóló Budapest Airport VIP Lounge szolgáltatást, amelyet induló vagy érkező utasként, 2 (két) órás bud:vip váró használatra nyújt jogosultságot. A szolgáltatás teljes tartalma a https://www.bud.hu/vip domain (a továbbiakban: „BUD VIP Weboldal”) alatt elérhető weboldalon található meg, ugyanakkor a Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kupon nem tartalmazza a belvárosi transzfer szolgáltatást.

·       A Kupon annak letöltését követő 6 (hat) hónapon belül használható fel a BUD VIP Weboldalon feltüntetettek szerint.

·       A Kupon felhasználásához a Résztvevő a BUD VIP Weboldalon, az ott feltüntetettek szerint a felhasználás előtt legalább 48 (negyvennyolc) órával a Szolgáltatónál, e-mailen útján történő bejelentkezése szükséges.

·       A Kupont felhasználó 2 (két) személy mellett további 6 (hat) év alatti gyermekek díjmentesen igénybe vehetik a szolgáltatást a Kupont felhasználó személyekkel közösen. A Kupon felhasználására jogosult 2 (két) személyen felüli utasok esetében a szolgáltatás az aktuális teljes áron érhető el.

·       A Budapest Airport (Liszt Ferenc Repülőtér) és a Budapest Airport VIP Lounge szolgáltatást nyújtó mindenkori Általános Szerződési Feltételei valamennyi repülőtéri szolgáltatást igénybe vevő utasra vonatkozik, a jelen Promóció ez alól mentességet nem biztosít. Az Általános Szerződési Feltételek a Budapest Airport honlapján, valamint a BUD VIP Weboldalon érhetőek el.

 

4.2.        A Szervező nem felelős a Budapest Airport VIP Lounge szolgáltatás tartalmáért, valamint a szolgáltatás elérhetőségéért és működéséért, a szolgáltatás tartalmának módosulásáért illetve az esetleges felhasználási időszakon belüli szolgáltatás kiesésért. A Szervező az ebből eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.3.        A Kupon másra átruházható, de készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.4.        A Kupon felhasználója nem jogosult a 2 (két) személy részére szóló kedvezményt külön-külön felhasználni, hanem együttes jelenlétük szükséges a 2 (két) személy részére szóló szolgáltatás igénybevételéhez.

 

4.5.        A Szervező a Kupon esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kupon vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

4.6.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Promóciót a Promóció Időtartama alatt kizárólag a 139 (százharminckilenc) darab Kupon készletének erejéig tudja biztosítani.

 

5.           ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

5.1.        A jelen Promócióval kapcsolatban felmerülő esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kupon fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.           ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

 

6.1.        A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

7.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.        A Kupon- biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kupon biztosítása, illetve a Kupon alapján igénybe vett szolgáltatások során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.7.2. A Promócióban Résztvevő Termék üzembe helyezésekor, illetve használatakor figyeljen arra, hogy a Promócióban Résztvevő Termék gyári számát tartalmazó gyári adattábla ne sérüljön, illetve ne távolítsa el azt, mert ez a jótállás elvesztését okozza, így ugyanis a Promócióban Résztvevő Termék nem azonosítható a jótállási kötelezettség teljesítése céljából.

 

7.3.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

7.4.        Szervező kizárja a felelősségét a Samsung Members applikáció rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, valamint abban az esetben is amennyiben a Samsung Members applikáció nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor ezesetben haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

7.5.        A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.6.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

7.7.        Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

7.8.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.9.        Jelen szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2022. december 31.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2022 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!