Etika

Etika

Pravična in pregledna korporativna kultura

Pravična in pregledna korporativna kultura

Integriteta je v osrčju našega vsakodnevnega poslovanja, saj želimo
svojo družbeno vlogo in odgovornost kot vrhunska globalna družba
izpolnjevati v skladu z našim položajem.

Integriteta je v osrčju našega vsakodnevnega poslovanja, saj želimo
svojo družbeno vlogo in odgovornost kot vrhunska globalna družba
izpolnjevati v skladu z našim položajem.

Ob širitvi našega delovanja v številne države po vsem svetu priznavamo in analiziramo razlike v njihovih zakonih, predpisih in praksah, ki jih moramo upoštevati za zagotavljanje zakonitega in etičnega poslovanja. Hkrati razvijamo in vpeljujemo globalne pravilnike o varnosti osebnih podatkov, s katerimi spoštujemo zasebnost naših strank in zaposlenih ter varujemo njihove osebne podatke. Naša prizadevanja za sistematično upravljanje skladnosti in etičnih tveganj temeljijo na Globalnem kodeksu družbe Samsung in Smernicah poslovnega ravnanja, ki jim pri ukrepanju in presojanju vrednosti sledijo vsi naši zaposleni. Naša ekipa za zagotavljanje skladnosti, ki je bila v preteklosti del pravnega oddelka, danes poroča neposredno generalnemu direktorju, njen vodja pa se udeležuje vseh srečanj upravnega odbora, kjer zagotavlja podporo pri sprejemanju pomembnih odločitev. V vsaki poslovni enoti doma in v tujini vodimo namenske organizacije za obravnavo težav na področju skladnosti, ki nastanejo v posameznem podjetju ali regiji.

Upravljanje etike

Naš Globalni kodeks ravnanja (‚Poslovna načela družbe Samsung‘) je dobaviteljem, strankam, drugim zunanjim deležnikom in zaposlenim na voljo na našem spletnem mestu za upravljanje etike, o morebitnih kršitvah etičnih standardov pa lahko poročajo tudi prek namenskega kanala. Poleg tega so naše ‚Smernice za poslovno ravnanje za zaposlene‘, ki predstavljajo etične standarde za naše sodelavce, na notranjem intranetu družbe na voljo v 15 jezikih (vključno v korejskem). Ustrezne podrobnosti z vsemi zaposlenimi na globalni ravni delimo prek skupnih, spletnih in avdio/vizualnih usposabljanj, ki jih izvajamo vsaj enkrat letno. ‚Poslovne smernice‘ v ločeni obliki zagotavljamo tudi našim dobaviteljem, s čimer določimo pregledne poslovne prakse.

Upravljanje skladnosti

Cilj našega programa zagotavljanja skladnosti je oblikovati korporativno kulturo, osredotočeno na skladnost, s čimer želimo zmanjšati poslovna tveganja, ki lahko nastanejo zaradi dogovarjanja o cenah ali kršenja pravic intelektualne lastnine, ter zagotoviti odgovornejše ravnanje na področju človekovih pravic, zdravja in varnosti ter okolja. Sistem upravljanja programa zagotavljanja skladnosti (Compliance Program Management System oz. CPMS) je IT sistem, ki smo ga razvili za upravljanje tveganj na področju skladnosti ter služi kot vir pravilnikov za posamezna področja in podatkov za upravljanje regionalnih zadev. Naša služba za pomoč je namenjena podpori zaposlenim, ki se lahko prek nje individualno povežejo z ustreznimi strokovnjaki v primeru vprašanj glede svojega dela ali nezadostnosti smernic pri določanju nezakonitosti. Naš sistem za poročanje o nepravilnostih, ki deluje v sklopu sistema CPMS, zaposlenim zagotavlja popolno zaupnost.

Postopek
upravljanja
skladnosti

  • Preprečevanje

    Ponudite usposabljanje zaposlenih, zagotovite vodnike za posamezna področja, izvedite sistemske samoocene, vodite službo za pomoč uporabnikom, spremljajte in upravljajte nove in popravljene predpise

  • Nadzor

    Izvajajte reden/priložnosten nadzor s pomočjo posebnih enot ali zaposlenih.

Pravilnik o zasebnosti

Javnosti smo predstavili svoj globalni standardni pravilnik o zasebnosti ter razvili ustrezne pravilnike, ki odražajo regulativne pogoje v posameznih regijah ter lokalne posebnosti. Posledično smo svojim zaposlenim zagotovili ‚Globalni priročnik za delo z osebnimi podatki‘ in ‚Priročnik za upravljanje oddajanja obdelave osebnih podatkov zunanjim izvajalcem‘, ki ju lahko uporabljajo kot predpise na področju upravljanja. Postopke in sisteme vodimo na način, ki omogoča spoštovanje ustreznih pravilnikov pri vsakodnevnem poslovnem ravnanju, obenem pa še naprej izvajamo preglede in zagotavljamo usposabljanja za zaposlene na vseh ravneh družbe.

 

Delovanje posebnih enot

Ustanovite globalno službo za zasebnost, ki v sklopu pravnega oddelka deluje pod vodstvom generalnega direktorja Izberite pravnike, ki bodo v posameznih poslovnih enotah upravljali pravilnik o zasebnosti
Imenujte pravnike, ki bodo upravljali pravilnik o zasebnosti v posameznih poslovnih enotah
 

Izboljšan pregled delovanja politike o
zasebnosti/sistemov upravljanja

Izvajajte redne preglede in uvajajte izboljšave sistemov in storitev za naše stranke in zaposlene, potrebne za njihovo upravno, tehnično in fizično zaščito ter za urejanje celotnega postopka zbiranja, obdelave in odstranjevanja podatkov.
 

Usposabljanje o pravilniku o zasebnosti

Izvedite ne/spletno usposabljanje o uporabi pravilnika o zasebnosti, ki upošteva posebnosti dela na posameznih oddelkih (načrtovanje, raziskave in razvoj, trženje itd.), ter osnovno usposabljanje, namenjeno vsem zaposlenim
 

Delovanje pravnega sistema upravljanja zasebnosti
(PLMS)

Zagotovite sprejemanje obveznih preventivnih ukrepov s pomočjo kontrolnega seznama tveganj na področju zasebnosti podatkov, ki je namenjen pregledu teh tveganj na vsaki ravni zagotavljanja izdelkov in storitev (od načrtovanja in razvoja do izvajanja in prekinitve poslovanja), obenem pa v sodelovanju s specializiranimi pravniki pregledujte tudi te kontrolne sezname