Kaj pokriva vaša garancija

INFORMACIJE O GARANCIJSKIH STORITVAH IN POSTOPKIH

Splošni pogoji in določila

Samsung zagotavlja garancijske storitve za vse vrste izdelkov. V nadaljevanju so opisane garancijske storitve za različne skupine izdelkov.

Samsungovi izdelki imajo polno garancijo za obdobje, ki je navedeno spodaj. Nekateri Samsungovi izdelki imajo zaradi narave zasnove, proizvodnje ali pričakovane življenjske dobe drugačno garancijsko dobo. Garancija velja od datuma prvega nakupa.

SPLOŠNE INFORMACIJE

1. Garancijski list mora vsebovati vse elemente, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Obveščamo vas, da vam je prodajalec dolžan izročiti garancijski list skupaj z izdelkom in ga izpolniti z naslednjimi podatki:

 • model izdelka,
 • serijska številka izdelka (IMEI ali S/N),
 • datum, ko je bil izdelek dostavljen kupcu,
 • ime in naslov prodajalca,
 • žig in podpis prodajalca.

 

2. Garancija je veljavna le, če kot dokazilo o nakupu predložite garancijski list in izvirni račun ali potrdilo z vidnim datumom nakupa, imenom prodajalca, številko modela in serijsko številko izdelka. Samsung si pridržuje pravico, da zavrne zahtevo za garancijo, če teh podatkov ni ali če so se ti podatki po prvotnem (prvem) nakupu izdelka spremenili.

3. Samsungove obveznosti so omejene na popravilo napake ali zamenjavo poškodovanega dela ali zamenjavo celotnega izdelka. V primeru okvare izdelka v obdobju garancije bo Samsung poskušal izdelek popraviti v razumnem roku. Če izdelka ne bo mogoče popraviti v razumnem roku, bo izdelek zamenjan z novim.

4. Popravila mora opraviti Samsungov pooblaščeni servisni center. Garancija preneha veljati, če je napako poskušal odpraviti nepooblaščeni servisni center. Samsung ne odgovarja za kakršno koli škodo, zahtevke ali stroške, nastale zaradi nepooblaščenega popravila izdelka.

5. Garancija velja le v primerih, ko gre za poškodbe materiala, zasnove ali konstrukcije.

Garancija ne krije naslednjega:

 • Stroški rednih pregledov, vzdrževanja, popravil in zamenjave delov, ki so potrebni zaradi redne uporabe in obrabe izdelka.
 • Poškodbe ali okvare izdelka zaradi napačne uporabe izdelka, med drugim zaradi uporabe izdelka za napačen namen ali uporabe, ki ni v skladu s Samsungovimi navodili za vzdrževanje ali uporabo.
 • Poškodbe zaradi uporabe izdelka z dodatno opremo, ki ni bila odobrena s strani Samsunga.
 • Okvara izdelka zaradi nepravilne namestitve ali uporabe, ki ni v skladu z navodili in tehničnimi ali varnostnimi standardi, navedenimi v navodilih za uporabo.
 • Poškodbe ali okvare izdelka zaradi nesreč, višje sile, strel, poplav, požarov, pomanjkljivega prezračevanja, nihanja napetosti ali česar koli drugega, za kar Samsung ne odgovarja.
 • Poškodbe ali okvare izdelka zaradi nepooblaščenega spreminjanja z namenom, da bi izdelek ustrezal lokalnim ali mednarodnim tehničnim standardom v državah, v katerih Samsungovi izdelki niso prvotno zasnovani.
 • Poškodbe baterije zaradi prekomernega polnjenja ali okvare med uporabo, ki ni v skladu s posebnimi navodili iz uporabniškega priročnika (Baterije je potrebno polniti samo s polnilnikom, ki ga je odobril Samsung. Poškodovane celice ali povezave baterije kažejo na nepooblaščene posege na izdelku).
 • Pravice iz garancije ne bodo priznane, če je serijska številka na izdelku spremenjena, izbrisana, odstranjena ali nečitljiva. 

Kupec je v skladu z veljavno zakonodajo upravičen do brezplačnega uveljavljanja odgovornosti za stvarne napake blaga do prodajalca. Ta garancija ne vpliva na pravice iz odgovornosti za stvarne napake. Ta garancija prav tako ne vpliva na zakonske pravice kupca ali njegove pravice v zvezi s prodajalčevo kupoprodajno pogodbo.

Garancija pripada zakonitemu lastniku izdelka, na katerega se garancija nanaša.

Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, shranjenih v izdelku, ki je bil popravljen ali zamenjan v okviru garancije.

Lastnik izdelka nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih primerov ali v zvezi z njimi in niso zajeti v garanciji. Če za določene modele Samsungovih izdelkov veljajo drugačni garancijski pogoji, so ti pogoji navedeni v garancijskem listu, ki je priložen Samsungovim izdelkom.

Samsung si pridržuje pravico do končne odločitve glede določitve težave in izbire ustreznega servisnega ukrepa.

Garancija v Evropi

Samsungova omejena garancija proizvajalca (evropska garancija)

Samsung zagotavlja omejeno garancijo proizvajalca končnim uporabnikom, ki kupijo izdelek v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici ("Evropa") in katerega je Samsung dal na trg v Evropi.

Končni uporabniki lahko po vsej Evropi zahtevajo popravilo izdelka, za katerega velja garancija. Pravice iz garancije (garancijski rok in vsebina garancije) se preverjajo v skladu s predpisi države, v kateri je bila vložena zahteva na podlagi garancije.

Upoštevajte, da ta prostovoljna garancija proizvajalca zagotavlja dodatne pravice poleg zakonskih pravic, ki jih imajo lastniki izdelkov v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, in nanje ne vpliva.

Za vložitev zahtevka na podlagi te garancije mora lastnik izdelka predložiti dokazilo o prvem nakupu izdelka.

Določene promocijske akcije, ki podaljšujejo ali izboljšujejo garancijske pogoje, so omejene na državo, v kateri se izvajajo. Dodatne pravice iz garancije, ki so predmet omenjenih promocijskih akcij, veljajo samo v državi, kjer je bila izvedena posamezna promocijska akcija, in veljajo izključno za udeležence omenjenih promocijskih akcij, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s temi promocijskimi akcijami.

Ta garancija ne zajema brezplačnega popravila Samsungovega izdelka, ki se ne prodaja v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici. Popravilo takšnih izdelkov je plačljivo. 

Stroški popravila tovrstnega izdelka bodo bremenili lastnika, čas popravila pa je lahko daljši od običajnega.

Podrobnosti o stroških popravila in predvidenem času popravila dobite v servisnem centru.

Servisni center bo preveril, ali je popravilo takega izdelka mogoče.

Če so za popravilo izdelka potrebni veliki deli (kot so televizijske plošče, vrata hladilnika itd.) ali če rezervni deli niso na voljo (na primer zaradi konca proizvodnje določenih rezervnih delov itd.), obstaja možnost, da takega Samsungovega izdelka, ki ga Samsung ni dal na trg v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici, ne bo mogoče popraviti.

Popravilo Samsungovega izdelka, ki ni na trgu v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici, ne bo mogoče, če obstaja bistvena razlika med specifikacijami tega izdelka in Samsungovimi izdelki, ki jih je Samsung dal na trg v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici.

Samsungovega izdelka, ki ga Samsung ni dal na trg v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici, ni mogoče popraviti, če je osnovno servisno okolje, ki je potrebno za popravilo takega izdelka (kot so pasovna širina, napetost itd.), drugačno.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na Samsungovo službo za pomoč strankam na telefonski številki 080 697 267.

Informacije o garanciji

GARANCIJO IZDA: SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH ("Samsung")

Naslednji pogoji Samsungove garancije veljajo v povezavi z zgornjimi pogoji.

Garancija velja za zahtevke napram Samsungu s strani lastnika Samsungovega izdelka v Evropskem gospodarskem prostoru in Švici (v nadaljevanju skupaj "ozemlje"), ki je kupil izdelek, katerega je na trg dala povezana pravna oseba družbe Samsung Electronics s sedežem na ozemlju. V primeru neskladja med pogoji iz te garancije in dokumentacijo na embalaži izdelka veljajo pogoji na embalaži izdelka. Ta garancija velja za osebe, ki zakonito pridobijo lastništvo nad izdelkom, za katerega velja garancija. Ta garancija ne velja za obnovljene izdelke.

TA GARANCIJA JE PROSTOVOLJNA GARANCIJA PROIZVAJALCA IN ZAGOTAVLJA DODATNE PRAVICE V POVEZAVI S PRAVICAMI LASTNIKA IZDELKA, KI JIH DOLOČAJO VELJAVNI NACIONALNI PREDPISI, VENDAR NA TE PRAVICE NE VPLIVA.

STANDARDNI GARANCIJSKI ROK

Samsung jamči, da je izdelek brez napak v materialu in konstrukciji za obdobje 24 mesecev od datuma prvega nakupa ("datum prvega nakupa").

Zahtevki, ki izhajajo iz te garancije in so vloženi zunaj garancijskega obdobja, določenega v tem dokumentu, ne bodo sprejeti.

 

GARANCIJA ZA DOLOČENE DELE

Samsung zagotavlja za določene dele naslednje podaljšane garancijske roke od datuma prvega nakupa izdelka (opomba: stroški, povezani z namestitvijo takih delov, niso kriti):

Keramični emajl v mikrovalovnih pečicah: 5 let

Motor z neposrednim pogonom v pralnih strojih: 10 let

Motor z neposrednim pogonom v sesalnikih: 10 let

Inverterski kompresor v hladilnikih: 10 let

Kompresorji v klimatskih napravah: 5 let

Kompresorji v sistemih za ogrevanje okolja: 5 let

 

OBRABLJIVI DELI

Spodaj navedeni elementi so obrabljivi deli (razen če veljavna nacionalna zakonodaja določa drugače), zato se običajno zmanjšanje njihove učinkovitosti zaradi redne uporabe ne šteje za napako ali okvaro.

V zvezi z garancijskim rokom obrabljivih delov veljajo naslednja pravila:

Baterije za mobilne naprave in tablične računalnike: garancijski rok 12 mesecev od datuma prvega nakupa

Baterija robotskega sesalnika: garancijski rok 6 mesecev od datuma prvega nakupa

Vodni filter za hladilnike: Ni garancije

Vrečka za sesalnik: Ni garancije

Filtri sesalnika: Ni garancije

Kartuša s tonerjem za tiskalnik: garancijski rok 6 mesecev od datuma prvega nakupa/življenjska doba na število natisnjenih strani (mehanska ali električna okvara)

Enote za skeniranje tiskalnika: garancijski rok 6 mesecev od datuma prvega nakupa/življenjska doba na število natisnjenih strani (mehanska ali električna okvara)

Nosilni trakovi tiskalnika: garancijski rok 6 mesecev od datuma prvega nakupa/življenjska doba na število natisnjenih strani

Škatla za odpadni toner tiskalnika: Ni garancije

 

POSODOBITEV PROGRAMSKE OPREME

Določene elektronske naprave občasno potrebujejo posodobitve programske opreme za optimalno delovanje z drugimi napravami in omrežji. Samsung vse te posodobitve zagotavlja brezplačno prek interneta. Več informacij najdete na spletni strani www.samsung.com/si. Potrošnik je odgovoren za izvedbo teh posodobitev in zagotovitev, da je v izdelku nameščena najnovejša programska oprema. Če je težavo z izdelkom mogoče odpraviti z namestitvijo Samsungove javno dostopne in brezplačne posodobitve programske opreme, Samsung tovrstne težave ne šteje za napako, ki jo krije ta garancija.

PRAVICE LASTNIKA IZDELKA

V primeru okvare izdelka v obdobju garancije bo Samsung poskušal izdelek popraviti v razumnem roku. Če izdelka ne bo mogoče popraviti v razumnem roku, bo izdelek zamenjan z novim. Pri popravilu ali zamenjavi Samsungovega izdelka se lahko uporabijo novi ali obnovljeni deli, ki so funkcionalno enakovredni novim, razen če veljavna nacionalna zakonodaja ne zahteva drugače. Vsi deli, zamenjani med servisiranjem v okviru te garancije, postanejo last družbe Samsung, nameščeni novi deli pa postanejo last lastnika naprave.

V primeru manjšega popravila se garancijski rok podaljša, dokler je bila stranka prikrajšana za uporabo izdelka. Ko pa je izdelek zamenjan ali bistveno popravljen, začne garancijski rok znova teči od zamenjave ali od vrnitve popravljenega izdelka. Če je bil zamenjan ali bistveno popravljen le del izdelka, začne garancijski rok znova teči le za ta del.

 

KAKO VLOŽITI ZAHTEVEK

Če je v okviru te garancije potrebno popravilo, se mora lastnik izdelka obrniti na Samsungov klicni center in slediti navodilom. Če je to tehnično mogoče in če se lastnik izdelka izrecno strinja, bo Samsung za diagnosticiranje težave ali okvare izdelka uporabil metodo oddaljenega dostopa. Kontaktne podatke za Samsung in Samsungov klicni center lahko najdete na koncu tega dokumenta.

Zahtevki, predloženi v okviru te garancije, so veljavni šele, ko lastnik izdelka predloži dokazilo o prvem nakupu izdelka, ki ga sestavlja izvirni račun ali blagajniški zapis ali katero koli drugo veljavno dokazilo o nakupu, določeno v veljavni nacionalni zakonodaji, vključno z datumom nakupa, imenom prodajalca in imenom modela ali številko izdelka.

  

SPREMEMBE

Izdelek se ne šteje za izdelek z napako glede materiala ali konstrukcije, če so potrebne spremembe za uskladitev z veljavnimi nacionalnimi ali lokalnimi tehničnimi ali varnostnimi standardi in/ali nastavitvami omrežja, ki veljajo v kateri koli državi, ki ni država, za katero je bil izdelek prvotno zasnovan in izdelan, v skladu z oznako na izdelku, originalno embalažo in/ali originalnimi navodili za uporabo izdelka. Garancija ne krije takšnih sprememb ali kakršne koli škode, ki je posledica takšnih sprememb, niti zanje ne zagotavlja odškodnine.

 

IZJEME

Garancija v nobenem primeru ne krije:

(a) redne preglede, vzdrževanje in popravilo ali zamenjavo delov zaradi običajne obrabe;

(b) estetske poškodbe, med drugim tudi praske in vdolbine;

(c) stroške, povezane z odstranitvijo ali namestitvijo izdelka;

(d) okvare ali poškodbe, ki jih povzroči kar koli, česar ni mogoče pripisati proizvodnji in delovanju izdelka (med drugim vključno z ognjem, vodo, malomarnostjo, virusi, neustrezno uporabo itd;)

(e) uporaba izdelka v poslu, dejavnosti ali poklicu;

(f) zloraba ali nepravilna uporaba, vključno z neuporabo izdelka za običajen namen ali uporabo v nasprotju s Samsungovimi navodili za uporabo in vzdrževanje;

(g) uporaba izdelka z dodatki, polnilci ali opremo, ki jih Samsung ni odobril za uporabo s tem izdelkom;

(h) okvare izdelka zaradi nepravilne ali nepopolne namestitve ali uporabe, ki ni v skladu z veljavnimi tehničnimi ali varnostnimi standardi, ali neupoštevanja navodil v priročniku za izdelek, razen če je namestitev izdelka opravil Samsung;

(i) poškodbe baterije zaradi prekomernega polnjenja ali uporabe, ki ni v skladu s posebnimi navodili za nego izdelka, navedenimi v priročniku za izdelek;

(j) v primerih, ko je bila številka modela, serijska številka (IMEI) ali številka izdelka na izdelku namerno spremenjena, izbrisana, odstranjena ali poškodovana tako, da je nečitljiva;

(k) v primerih, ko je katero koli tesnilo na ohišju ali baterijskih celicah poškodovano ali kaže znake nepooblaščenega ravnanja;

(l) v primerih, ko je do poškodbe izdelka prišlo zaradi ponastavitve dobavljenega izdelka (strojne ali programske opreme), razen s predhodnim soglasjem družbe Samsung;

(m) v primerih, ko je prišlo do poškodbe zaslonske plošče;

(n) v primerih, ko lastnik izdelka Samsungu ne posreduje ustreznega gesla ali varnostnih informacij o izdelku, ki jih Samsung potrebuje za popravilo izdelka v skladu s to garancijo;

(o) napake, ki jih je mogoče odpraviti z namestitvijo uradne programske opreme ali posodobitve programske opreme, ki jih ne zagotavlja Samsung, vendar so na trgu na voljo brezplačno, in

(p) težave, ki jih je mogoče odpraviti s standardnimi Samsungovimi metodami popravila (nadzor na daljavo ali samodejni nadzor, deli, ki jih lahko namesti lastnik izdelka), lastnik izdelka pa uporabo teh metod zavrne brez utemeljenega razloga.

 

Za storitve, ki jih opravi Samsung za odpravo poškodb ali napak, nastalih zaradi katerega koli od teh izključitvenih razlogov, se zaračunajo stroški delovanja, prevoza in delov. Ponovna namestitev originalne programske opreme se lahko zaračuna.

PODATKI O POTROŠNIKU/ PREDMETI, KI SO OSTALI V IZDELKU

Samsung ni odgovoren za SIM kartice, pomnilniške kartice, zgoščenke in DVD-je ali druge pomnilnike, vsebino, podatke ali intelektualno lastnino, ki so v lasti lastnika izdelka in niso bili odstranjeni iz izdelka pred popravilom izdelka v skladu s to garancijo.

V izogib dvomu, ta garancija ne velja za strojno ali programsko opremo tretjih oseb, ki se morda prodaja ali pošilja s Samsungovim izdelkom.

Lastnik izdelka je odgovoren za varnostno kopiranje in drugo zaščito svojih podatkov pred izgubo, poškodbo ali uničenjem. Samsung ni odgovoren za izgubo podatkov ne glede na vzrok.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Kupec je v skladu z veljavno zakonodajo upravičen do brezplačnega uveljavljanja odgovornosti za stvarne napake blaga do prodajalca. Ta garancija ne vpliva na pravice iz odgovornosti za stvarne napake.

KONTAKTNI PODATKI ZA SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, PRATERSTRASSE 31 / 14, 1020 DUNAJ, AVSTRIJA

SAMSUNG KLICNI CENTER:  +386 80 697 267

Spremenjeni pogoji garancije, navedeni v tem besedilu, veljajo od 1.4.2022.