Návod na používanie funkcie HDMI ARC na televízore Samsung Smart TV

HDMI je spoločným konektorom zvuku a videa. Tento štandard používajú všetky zvukové zariadenia a projektory. Ak si chcete vychutnať lepší zvukový zážitok, môžete pomocou kábla HDMI nasmerovať zvuk z televízora Smart TV do zvukového zariadenia. ARC (Audio Return Channel – spätný zvukový kanál) je špeciálnou funkciou certifikovaných vysokorýchlostných káblov HDMI. Umožňuje odoslať zvuk aj späť do vysielača.

Čo je to HDMI ARC?

Väčšina televízorov Samsung podporuje funkciu HDMI, ktorá sa nazýva Audio Return Channel. Funkcia HDMI ARC je navrhnutá tak, aby sa znížil počet káblov medzi televízorom a externým systémom domáceho kina alebo systémom reproduktorov Soundbar. Zvukový signál sa môže prenášať obidvomi smermi, do reproduktorov aj z nich. Tým sa zvýši kvalita zvuku a zníži oneskorenie signálu.


Znamená to, že na pripojenie reproduktora kompatibilného s funkciou HDMI ARC nepotrebujete druhý optický alebo zvukový kábel. Ak chcete prepojiť televízor s reproduktorom s podporou funkcie ARC, uistite sa, že používate kábel HDMI 1.4 alebo novšiu verziu. Funkcia HDMI-ARC je k dispozícii len prostredníctvom konkrétneho portu na televízore alebo zariadení One Connect Box a musia s ňou byť kompatibilné externé reproduktory. Okrem toho môže byť potrebné upraviť nastavenia externých reproduktorov, aby sa zapli ovládacie prvky HDMI ARC.

HDMI ARC – rozdiel

Formáty zvuku podporované funkciou HDMI ARC:

 • PCM (2 kanály)
 • Dolby Digital (až 5.1 kanálov)
 • DTS Digital Surround (až 5.1 kanálov) 

Poznámka: Funkcia DTS je k dispozícii len pri modeloch vydaných pred rokom 2018.

Návod na pripojenie kábla HDMI

Ak chcete prepojiť televízor Smart TV s reproduktorom, použite postup nižšie:


1. krok. Pripravte si kábel HDMI.

2. krok. Zapojte kábel do portu HDMI IN (ARC) na televízore.

3. krok. Zapojte ho do portu HDMI OUT (TV-ARC) reproduktora, ktorý chcete pripojiť.

4. krok. Zapnite reproduktory, ktoré sú pripojené k televízoru.

5. krok. Zvuk televízora sa bude prehrávať cez externé reproduktory.

Pripojenie kábla HDMI

V prípade systémov reproduktorov Soundbar a systémov domáceho kina Samsung sa funkcia Anynet+ (HDMI CEC) aktivuje vo výrobnom závode. Ak používate iné zariadenie ako systém reproduktorov Soundbar alebo systém domáceho kina Samsung, je nutné sa uistiť, že funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) je na televízore Smart TV aktivovaná. 

 

 • Televízory Smart TV radov T/Q, R/Q, N/Q a M/Q (z roku 2017)

       Domov > Nastavenia > Všeobecné > Správa externých zariadení > Anynet+ (HDMI CEC)

 • Televízor Smart TV radu K (2016)

       Domov > Nastavenia > Systém > Expertné nastavenia > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • Televízory Smart TV po rad J (2015)

       Ponuka > Systém > Anynet+ (HDMI-CEC)

Poznámka:

 • Ak chcete používať funkciu eARC, na televízore Smart TV musí byť povolená funkcia Anynet+ (HDMI-CEC).
 • Pri použití neschváleného kábla sa môže vyskytnúť chyba.
 • Port HDMI na zadnej strane televízora alebo zariadenia One Connect Box má označenie ARC.
 • Väčšina zariadení One Connect Box je vybavená portom HDMI-ARC (zvyčajne ide o tretí port HDMI).

Riešenie problémov s pripojením HDMI

Ak sa vyskytne problém s činnosťou funkcie ARC/eARC, najskôr odpojte všetky externé zariadenia (STB, zariadenia OTT atď.) pripojené k televízoru a potom zopakujte pokus o prehrávanie. Niektoré externé zariadenia nemusia byť v úplnom súlade so špecifikáciami pripojenia HDMI, čo môže spôsobovať problémy. Ak problém pretrváva, je potrebné vykonať aj postupy nižšie.

Je nutné povoliť protokoly HDMI-CEC v ponuke Nastavenia na televízore. Na televízoroch Samsung sa protokol HDMI-CEC označuje Anynet+.


Cesta v rámci ponúk pri zapnutí funkcie Anynet+ bude pripomínať cestu nižšie:

1. krok. Stlačte tlačidlo DOMOV na diaľkovom ovládači Samsung a potom vyberte položku Nastavenia.

Domov – ponuka Nastavenia

2. krok. Na obrazovke Nastavenia vyberte ponuku Všeobecné a potom položku Správca externých zariadení.

Všeobecné – Správca externých zariadení

3. krok. V ponuke Správca externých zariadení prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) a stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom ovládači funkciu Anynet+ zapnite.

Anynet HDMA-CEC

Ak používate systém reproduktorov Soundbar alebo systém domáceho kina iného výrobcu, skontrolujte, či je funkcia HDMI CEC alebo ARC aktivovaná. Potom na reproduktore prepnite vstupný zdroj na možnosť HDMI ARC.

 

V závislosti od radu televízora Smart TV na ňom upravte nastavenia nižšie. Zvuk sa potom bude prehrávať prostredníctvom reproduktora.

 • Televízor Smart TV z roku 2017 (rady T/Q, R/Q, N/Q a M/Q)

       Otvorte položky Domov > Nastavenia > Zvuk > Výstup zvuku. V zozname vyberte položku Prijímač (HDMI).

 

 • Televízor Smart TV z roku 2016 (rad K)

       Otvorte položky Domov > Nastavenia > Zvuk > Nastavenia reproduktora. V zozname vyberte položku Prijímač (HDMI). 

 

 • Televízor Smart TV z roku 2015 (rad J)

       Otvorte položky Ponuka > Zvuk > Zoznam reproduktorov. V zozname vyberte položku Prijímač (HDMI).

 

 • Televízor Smart TV z rokov 2013 a 2014 (rad F/H)

       Otvorte položky Ponuka > Zvuk > Nastavenia reproduktora. Nastavte výstup zvuku televízora na prijímač.

 

 • Televízor Smart TV z rokov 2011 a 2012 (rad D/E)

       Otvorte položky Ponuka > Systém > Anynet+ (HDMI-CEC). Nastavte funkciu Prijímač na hodnotu Zapnuté. 

Ak televízor neprehráva zvuk alebo je zvuk prerušovaný, pričom ho počúvate zo zariadenia pripojeného prostredníctvom kábla HDMI, jednou z najjednoduchších príčin problému môže byť nízka kvalita kábla. Vymeniť kábel za kvalitnejší nie je vždy jednoduché a praktické. Preto modely Samsung Smart TV ponúkajú nastavenie, pomocou ktorého možno zmeniť, ako televízor interpretuje signál HDMI. Tým sa zlepší kompatibilita s káblom.

Prejdite na položky Ponuka > Podpora > Samodiagnostika > Informácie o signáli > História signálu > Úroveň oneskorenia HDMI a vyberte jednu z týchto možností:

(Model z roku 2020: Ponuka > Podpora > Starostlivosť o zariadenie > Samodiagnostika > Informácie o signáli > História signálu > Úroveň oneskorenia HDMI)

 

 • Základné: Toto je predvolené nastavenie pri bežnej prevádzke.
 • Pomalé 1: Toto nastavenie pridáva nepatrné oneskorenie pred tým, ako sa zistí, že kábel HDMI neodosiela signál.
 • Pomalé 2: Toto nastavenie pridáva značné oneskorenie.

 

Ak nastavíte možnosť Pomalé 1 alebo Pomalé 2, zvýši sa kvalita signálu prenášaného prostredníctvom nekvalitného kábla HDMI. Vedľajším účinkom však je, že k tomuto oneskoreniu dôjde aj pri zmene zdroja.

Ak pripojíte kábel HDMI ARC k systému reproduktorov Soundbar a všetky nastavenia sú správne, ale pripojenie nefunguje, k dispozícii je aj možnosť obnoviť systém reproduktorov Soundbar podľa postupu uvedeného nižšie.

1. krok. Vypnite televízor a systém reproduktorov Soundbar (pohotovostný režim).
2. krok. Stlačte súčasne tlačidlá zvýšenia (+) a zníženia (-) hlasitosti na diaľkovom ovládači a podržte ich viac ako 5 sekúnd, kým sa nezobrazí text INIT.
3. krok. Zapnite televízor a systém reproduktorov Soundbar.
4. krok. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači televízora. Vyberte položku Nastavenia a zmeňte výstup zvuku na systém reproduktorov Soundbar.
5. krok. Na prednom displeji sa zobrazí oznámenie funkcie ARC televízora a potom sa bude prehrávať zvuk televízora.

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážky v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu