Android 6.0 如何更改應用程式權限?

最後更新日期 : 2020年9月29日

如要調整應用程式權限,請參考以下步驟:

 

以快速截圖為例,

 

1. 使用快速截圖時,裝置請求權限視窗出現,按下允許後,即可使用應用程式

 

01  01-1 

 

2. 若要關閉快速截圖之權限,請於主畫面上輕觸 Apps

 

02 

 

3. 輕觸 設定

 

03 

 

4. 輕觸 應用程式

 

04 

 

5. 輕觸 應用程式管理員

 

05 

 

6. 輕觸 查看更多

 

06 

 

7. 輕觸 顯示系統應用程式

 

07 

 

8. 尋找並輕觸 快速截圖

 

08 

 

9. 輕觸 許可

 

09 

 

10. 調整權限開關

 

10 

 

11. 權限已關閉

 

11 

 

12. 權限關閉後,若再次使用應用程式,則權限請求視窗會再次跳出

 

12 

歡迎您透過以下按鈕,與我們分享您的想法與意見。感謝您的參與。

謝謝您的意見與回饋